Fumenimo Muli Wene, Mwe Bantu Bandi!

Watch this video in other languages:
Ubulondoloshi...

Fumenimo Muli Wene, Mwe Bantu Bantu!

  • Imbila nsuma yaluse iya kulekelesha ukupelwa.
  • Inshita takuli nakalya iyo!
  • Impela ya nkulo shonse ili nokuponena pano calo.
  • Abantu bakwa Yahuwah balingile ukufuma mu Babele.
  • Ni abo fye abakasuka ubwite ebakapusushiwa.

Muli ubu bunkolanya:
Ukupapata kwa kwa Yahuwah ukwa kulekelesha ku bantu Bakwe!

Inshita: 00:13:50
Ifyakupokelela: 1745
Imimwene: 4178
The
Latest
Videos
Ukwikala Mubuteko bwakwa Papa Wakushalikisha
Christmas: Intuntuko, Ifyashimikwa Elyo Ne Ntambi
Fumenimo Muli Wene, Mwe Bantu Bandi!
Ukukwata Ubulungami Bwakwa Yahuwah