Ululembo lwa Ciswango | Mubwipi

Watch this video in other languages:
Ubulondoloshi...

Ululembo lwa Ciswango | Mubwipi

  • Takwaba icintu cimbi icileta amalangulushi,
    umunsokwe no umwenso!
  • 666...Impendwa ya kutinya iya Ciswango.
  • Ishibeni bushe Iciswango NICINSHI!
  • Sambilileni mumupwilapo ifyo “ululembo” lwa
    ciko lwaba ukulingana na malembo!

Muli ubu bunkolanya:
Ulolesha mubwipi pa bunkolanya bwa Lulembo lwa Ciswango!

Inshita: 00:00:41
Ifyakupokelela: 1610
Imimwene: 3311
The
Latest
Videos
Ukwikala Mubuteko bwakwa Papa Wakushalikisha
Ululembo lwa Ciswango | Mubwipi
Christmas: Intuntuko, Ifyashimikwa Elyo Ne Ntambi
Fumenimo Muli Wene, Mwe Bantu Bandi!
Ukukwata Ubulungami Bwakwa Yahuwah