Print

Cijuzyo Cili Kumbele mu Kubala Bbaibbele

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda ba Yahuwah banjaanji. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko tulavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

Ime ndaibaluka ciindi citaanzi neekali kubandika asyaazyibwene uubamba ma pulogulamu aamu kkompyuta kujatikizya milimo yakwe buzuba abuzuba. Ndaibaluka cintu eeco nkaambo nsyeekamvwisyisya noliba bbala lyomwe lyakazwa mumulomo wakwe..

mukaintu-simakwebo-wa-misyobo-misyobo-uukatede-akulutila

Hena yebo kuli nookalijene muciindi cimwi mbuli ceeco amuntu umwi? Cilacitika-citika kanjaanji kuti katwaambaula abantu bakkede zyuuno ziyandika lwiiyo lupati amilimo yakusindinganya kubikkila maanu — basilisi, babambilila magesi, basyaazyibwene ba micelo, basimakwebo aa mali, abamwi mbweenya oobo.

Batalikila kukwaambila mulimo ngobacita buzuba buli boonse, nkabela yebo wazwa mumusalo ooyo taakwe ancomvwisyide ncobacita mu buzuba bwa kulyeendelela biyo. Nkaambo nzi? Nkaambo cikonzyene biyo kuti nibali kwaambaula mulaka wiimpene.

Kwiiya Kukanana Mulaka

Banakristu banji bakainda mu ciindi capandululwa atalaawa nibakasola kubala bbuku lya Ciyubunuzyo. Ku bunji bwesu, kwiina ciimpene naa malembe ookwa Johane akasandululwa kuzwa mu ciGiliki kuya mu Cikuwa. Nokuba kuti cilakonzyeka kubalwa, pele majwi aalembedwe mu mabbuku eesu alibongaanya ali kulaale kumvwisyigwa. Swebo notubala mazubaano, kuli citusinkilila kumvwisyisya mulaka mupya eeco citabambuludwe bwinibwini mu busanduluzi bwa Cikuwa. Swebo tulakonzya kubala mabala mbuli lyakuti “basimbizi bone,” “zibikkilo zya bukali,” naakuti “munyama wiimpuka kuzwa mu lwizi,” pele hena swebo tulizyi ncotwiiminina tumpango ooto na? Hena yebo kuli nookali mvwide munzila eeyi?

Ncibotu, ikuti kacimvwikaanga yebo ubala “mulaka” weenzu eelyo nobala bbuku lya Ciyubunuzyo, cili boobo nkaambo mbocibede bwini.

Ooyo ngo mulaka Johane ngwazyi kabotu (kunze lya ciGiliki), mulaka wamu “Bbaibbele.”

Balembi ba Cizuminano Cipya — banalumi mbuli Johane — abalo bakali basyaazyibwene muli lwabo, mbweenya mbuli basilisi, bantu babamba zibulo, abasunga nkomo zya mali. Pele lwiiyo amilimo yabo tiiyakalembedwe mu mabbuku, mu kwaandula baciswa, nokuba muzintu zya mpindu. Lwakali mu Bbaibbele. Nciyumu kuli ndiswe mazubaano kweezyeezya, pele mulembi mbuli Johane wakajisi zibeela zipati zya Bbaibbele zya kuswata (eelyo ndyotwiita kuti “Cizuminano cakale”).

Mumusela oomo “mapepa” naatakaninga ba cintu, kakutana simbwa mabbuku manji, majwi aa Mangwalo akali kubalwa kanjaanji cakoompolwesya akuswatwa mumizeezo ya buleya bwa baJuuda a Banakristu. Eeyi mikwasyi tiiyakajisi malembe aa Bbaibbele aasimbidwe mumaanda aabo mbuli mbotujisi mazubaano. Ikuti yebo naa wakayandide kuzyiba Bbaibbele, wakeelede kuliswata eelyo nookamvwa kalibalwa caantangalala.

Mwaalumi mbuli Johane naakali kupona, naakali kuyoya, nokuba kulotela Bbaibbele.

Nceeci ncociyandika kapati eelyo casika kuli nduwe andime kubala bbuku lya Ciyubunuzyo: Ikuti Johane naakalizyi Bbaibbele lyakwe mbuli janza lyakwe, alimwi kuti naa Johane wakalembela banabuleya aabo abalo bakayiya ma Bbaibbele aabo, ncinzi nconga wayeeyela kuti ncaakali kunga walangila ku bantu babala Bbaibbele mazubaano? Mbombubo. Amutalike kwaazyiba ncobeni ma Bbaibbele eenu!

Cibelesyo cigwasya kapati mu kusandulula Ciyubunuzyo tacili malembe aaku New York Times, Fox News, The Economist, nokuba (sala kufumbwa ncoyeeyela akataa batola milumbe); pele ndi Bbaibbele lyako lini.

Cibelesyo Cigwasya Kapati mu Kumvwisyisya Bbaibbele ndi Bbaibbele lwalyo.

Andikugwasyilile kubelesya myeelwe kuti umvwisye. Kuli tumpango tuli 404 antoomwe mu bbuku lya Ciyubunuzyo. Lino, kuzwa akataa tumpango ooto tuli 404, koyeeyela naa tuli tongaye oomo Johane mwajatikizya kwaamba Cizuminano Cakale…

Ime ndasinizya; soleka kuyeeyela mweelwe nuuba omwe. Wayeeya omwe na?

Basicikolo baliimpene kuyeeyela myeelwe, pele boonse balazuminana kuti kuli ziindi zikonzya kusika 500 najatikizya kwaamba Cizuminano Cakale mu bbuku lya Ciyubunuzyo.

Ikuti yebo kobikkila antoomwe ziindi eezyo noli amunzi wako, nkokuti zilainda ciindi comwe mukampango komwe-komwe. Eelyo Ime nindaamba kuti Johane ulapona, ulayoya, alimwi ulotela Bbaibbele, Ime ndaambide cintu camasimpe. Walo uli mbuli mulongwe uulya uutaleki kutembaula cipekupeku ncayandisya ali zyoonse.

Majwi aali mucipekupeku ali nywidilide muli baabo baabandauka, alimwi kufumbwa majwi aayo atalika kumvwugwa mumibandi yabo yaa buzuba. Johane ulikonzyene amulongwe ooyo, pele buyo tayinduluki kwaamba majwi aagaminide kuzwa mu Cizuminano Cakale. Walo ubelesya majwi, amaambila mbali. Muntu uulemba cabusongo, katondekela ndiswe ku zintu ziyoocitika zya mamanino kuzuzika Ciyubunuzyo. Alimwi walo ulangila ndiswe kuti tuzyibile ooko nkwajana makani aakwe, ku Cizuminano Cakale. Ngooyu mukonzyanyo:

Ciiminina nzi eeci kuli ndiswe notubala, mumusela wa 21?

basimbi-bamu-bbaibbeleCiiminina nzi eeci kuli baabo babala batazyi kabotu Cizuminano Cakale cabo mbuli Banakristu bataanzi aabo Johane mbaakali kulembela?

Kutaanguna, caambilizya kuti swebo tweelede kuzyiba ncobeni Cizuminano Cakale cesu. Mukubula coolwe, bamwi Banakristu babwene kuti — alimwi bakayiisyigwa kuti — Cizuminano Cakale malembe malamfu aatolwaazya kubala alimwi aajisi tulawolawo twa kujuzya Cizuminano Cipya eeco cikkomanisya alimwi cizwide luzyalo. Kunyina cili kulaale akasimpe mbuli ceeco pe. Langa biyo ncaakali kwaamba Yahushua kujatikizya ceeco muli (Mateyo 5 kampango 17).

Kulaale akuba cintu citolwaazya kujuzya Bbaibbele, Cizuminano Cakale cijisi ziimo zya bantu zinjaanji, masena, abweende bwa zintu eezyo Yahushua lwakwe nzyakalibonena kazuzika zintu eezyo. Alimwi Ciyubunuzyo nga mamanino aa zintu zipati zyakacitika.

Muli ncico, Johane ujuzya bantu bali kumbele kutola cibeela mu ziimo zipya, usanganya myeembo akatikati ka lwiimbo, akuyakulula mamanino aali mu Ciyubunuzyo 21-22: majulu mapya anyika mpya.

Zyoonse eezi zisendekezya kuti muntu uubala ulizyibide kale zibeela zitaanzi zya cisobano.

Aboobo, mpali mpotutii talikile?

Ikuti tiitwaswata Cizuminano Cakale akulimvwa kuti twatalikila ansi, hena kuli ntaamu nzyotweelede kubweza kuti tumvwisyisye micito ya cisobano eeyo iiboola kacitaninga sika Ciyubunuzyo? Inzya. Bala Bbaibbele lyako lyoonse kotaninga bala Ciyubunuzyo.

Cilikabotu, ikuti yebo kotajisi ciindi cakucita ceeco, nzyeezyi nzyayandisya zyobile kwiinduluka kwaamba Johane, ikuti wazyibala, inga zyakugwasya kumvwisyisya, mamanino aakondelezya aayo aali nce Ciyubunuzyo.

Masena Aambwa Mu Cizuminano Cakale

Kulonga 7-11: Manyongwe aali kkumi ngo musemo wa mbeta eezyo nzyotujana mu Ciyubunuzyo. Eelyo nojokelela akuyoobala makanaa manyongwe aayo, kolibuzya lwako kuti, “Alaa mulimo nzi? Ncinzi Yahuwah ncaakali kulangila kumanizya, alimwi hena wakagozya kumanizya cintu eeco na?” Mpoonya, eelyo yebo nobala kutobelana kwa mbeta mu Ciyubunuzyo 6-16 (mbeta zinjaanji kapati), kolibuzya lwako mibuzyo njeenya: “Cilaa mulimo nzi? Ninzi Yahuwah ncaakali kulangila kumanizya kucita? Alimwi hena ulagozya kumanizya cintu eeco?”

“Yebo utambula biyo kweendelanya mbuli ceeco ncobikka mukati,” alimwi eeci taciimpene akuswata Bbaibbele kwesu.

Daniele 7: Ibbuku lya Daniele kunooli lyakali bbuku ndyaakali kuyandisya Johane, alimwi lijisi cimwi akataa zyaandaano ziinda kubaa mulimo mu Cizuminano Cakale: Daniele 7. Muli ncico, tubona zilengaano zya banyama, malelo, baleli baanyika banyansya Leza. Johane uyaa kutobelezya mukondo wa ceeci coonse eelyo walo nalemba makanaa munyama mupati mu Ciyubunuzyo 13. Ikuti yebo wabala biyo bbuku lyomwe mu Cizuminano Cakale likonzya kukugwasya kuteelela Ciyubunuzyo, utalipenzyi kulangaula kulaale kunze lya Daniele. Eelyo nobala, kolibuzya lwako kuti, “Ino munyama wiiminina nzi?”

Yebo Utambula biyo mbuli Ncobikka Mukati

Ciindi citaanzi Ime neekakanana aa asyaazyibwene uubamba ma pulogulamu aamu kkompyuta tiicakali ciindi camacaalizyo kukanana aanguwe. Ime ndakanjila kubeleka ncito ooko nkweekali kuyandika kukanana aabantu bali boobu ciindi aciindi. Hena ulizyi cacitika mukuya kwa ciindi? Ime ndakamvwa umwi akati kabo kaamba mbuli cakuti “JavaScript” akuti teelede kukapaula mu kkompyuta. Majwaa mibandi yabo akatalika kuyaa kuba mumibandi yangu (munzila imwi).

Ndasyoma, eelyo yebo noyaakudibaula mu zyaandaano zya Cizuminano Cakale eezi, Ciyubunuzyo cilatalika kuleka kumvwika aanga mulaka wa kulaale akutalika kuyaa kuba mulaka wako wabili. Kuli kaambyo kakaindi kaamba mbuli boobu, “Yebo utambula biyo kweendelanya mbuli ncobikka mukati,” alimwi eeci taciimpene akuswata Bbaibbele kwesu.

Kondisyoma mukwesu, Ime ndakaibaluka – alimwi ndazumina kakwiina kusungilizyigwa – kuti ooyu mulimo muyumu. Pele ooyu mulimo muyumu, ndasyoma, uyookudolweda ku kubala, kuzyala micelo akusyomeka kutola lubazu mu bweende bwa kaano aako kali nde Bbaibbele.

bbaibbele-lyamu-dolopo


Eeci cibalo citali ca-WLC cakalembwa aaba Blake Zimmerman.

Twakagwisya mucibalo citaanzi mazina aabakomba mituni ngobayita Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mutumpango ntotulembulude akubikka mazina aa Taata a Mwana, mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi bamu Bbaibbele bakayoyelwa moza. Nkamu ya-WLC