Print

Den platta jorden & den första ängelns budskap

Frukta Yahuwah

 

Himmelen har ett häpnadsväckande budskap åt den sista generationen: “Frukta Yahuwah". Varje del av livet påverkas när man lever i Yahuwahs fruktan. Fruktan för Yahuwah förbereder de heliga för mötet med Frälsaren vid Återkomsten och ger dem deras uppdrag under jordens sista tid.

flicka i hammock“Stopp!”

Alla vände sig på mitt rop. Min dotter satt upprätt på en hängmatta. Hennes bror hade snurrat runt henne i cirklar så att hon kunde ha kul när hängmattan snurrade tillbaka sig. Nu, snurrandes i höga hastigheter, var hennes oskyddade huvud bara några centimeter från en stor pelare på verandan, och hastigheten fick hennes huvud att närma sig pelaren.

Efteråt var hon tårögd. Hon skadades inte. Hon var rädd för att hennes förälder var arg på henne.

Jag var inte arg. Jag var rädd. Hon hade tolkat min rädsla som ilska på grund av hur brådskande mitt förefallande var.

Rädsla ses vanligtvis som en negativ känsla. Rädsla definieras som: “en känsla av ångest och upprörda känslor orsakat av närvaro eller närhet till fara, ondska, smärta, etc." 1 Men det finns en sund mängd rädsla. Utan rädsla kan en person lätt och ledigt glida in i stor fara, helt okunnig om det överhängande hotet. Ett litet barn har ingen självbevarelsedrift och det, kombinerat med absolut ingen livserfarenhet, är det som ger föräldrarna så många gråa hår! Kärleksfulla föräldrar kommer att ingjuta ett sunt mått känsla för fara i sina barn för att varsla dem om hot.

Fader Yahuwah ropar också. Skriker. Inte i ilska, utan i rädsla. Rädsla för dig. Han vet att tillsyningstiden snart kommer att upphöra och alla människor är utan hänsyn till faran. Med stark varning sänder Han en ängel med ett tydligt meddelande:

Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag.

Han sade med hög röst: Frukta Yahuwah och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. (Uppenbarelseboken 14:6-7)

duBefallningen att frukta Yahuwah har orsakat förvirring eftersom det verkar motsäga Faderns karaktär som avslöjats i 1 Johannesbrevet 4:8: “Yahuwah är kärlek”. Men en kärleksfull förälder, en förälder som är berörd för barnets säkerhet och välfärd, kommer alltid att varna för fara. Och missta dig inte - slutgenerationen är i fara.

Aposteln Paulus förutsåg tydligt dessa faror för slutgenerationen. I sitt brev till de troende i Efesos förklarade han att de troendes enda säkerhet kunde hittas i kunskap om Yahushua.

Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. (Efesierbrevet 4:13-14)

Det är kunskap; kunskap om Yahuwah och Hans Son som bevarar varje själ från farorna som denna sista generation står inför. Denna kunskap finns i Yahuwahs fruktan. “Att frukta Yahuwah är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.” (Ordspråksboken 9:10)

Att frukta Yahuwah

fäder och söner

Vad betyder det att frukta någon du älskar? Som vuxna tenderar vi att undvika farliga situationer eller människor vi “fruktar”. Barn växer dock upp med en inneboende förståelse för vad det innebär att frukta någon du älskar; att ha en hälsosam respekt, kryddad med ett mått rädsla, för någon man vet älskar en.

Frukta Yahuwah

Fruktan: (fobia) från grekiskans phobeo. Att bli rädd, bli alarmerad; att stå i vördnad för, eller respektera. Att vara rädd för eller visa vördnadsfull respekt. (Se Strong’s, #5399)

En far utövar total kontroll över sin unge sons liv. Detta kan resultera i att pojken älskar sin far och vara säker på att hans far älskar honom, medan han fortfarande har en sund dos respekt och, ja, frukta för sin fars makt. Denna fruktan kan till och med betvinga barnet att lyda i faderns frånvaro.

Samma förälder / barnförhållande finns mellan Yahuwah och Hans jordiska barn. Paulus berättade om detta tema i Galaterbrevet tre och fyra. Vi älskar vår himmelske Fader och vi håller Honom i högsta vördnad. Vi vet att Han älskar oss med en kärlek som aldrig kommer att släppa oss. Men på grund av Han allmakt finns där också utrymme för en hälsosam mängd fruktan.

Yahushua förklarade denna gudsfruktan i Matteus 10:28 när Han sade: “Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.”

Frälsaren visste att Hans anhängare skulle möta förtal, våld, och död. Han uppmuntrade dem att inte vara rädda för att dö för sanningens skull, eftersom det som togs från dem i våld skulle Livgivaren ge dem åter. Men vad man bör frukta är Livgivarens kraft. Vad Han givit, kommer Han att ta bort från dem som fortsätter i uppror och synd. De som har makten att förstöra kroppen är inte lika kraftfulla som Han som har makten att förstöra kropp och själ i eldsjön på domedagen. Evig död, inte evigt liv i plåga, är den rättvisa belöningen för alla som fortsätter att göra uppror. Därför förklarade Yahushua, var inte rädda för att förlora detta liv. Det är ändå tillfälligt.

brydd man“Var rädd. Var väldigt rädd.”

Du borde vara rädd. Du borde vara väldigt rädd. Inte för Yahuwah, för Han älskar dig som om det inte fanns någon annan själ på jorden för vilken Han offrade sin älskade Son.

Var rädd för att förlora evigt liv genom att fortsätta i känd synd.

Var rädd för att hålla fast vid “små” synder till den grad att synden i sig förlorar sin svärta.

Var rädd för att ditt hjärta härdas mot den Helige Andens maningar, som är den enda oförlåtliga synden.

Var rädd för att du genom din egen envisa brist på överlämnande till Yahuwah inte kommer att känna Honom som du har förmåga till.

Att känna Yahuwah

Befallningen “Frukta Yahuwah” kommer från ett helt annat rotord (#5399) än det som används här: “Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” (Uppenbarelseboken 21:8)

“Rädslan” för Yahuwah (#5399) innehåller delar av vördnad och bävan. “Rädslan” som håller en från Himlen kommer från deilos (#1169). Det betyder rädsla, skygghet, och antyder på otrohet. De som är timida är också trolösa. De kommer att gå förlorade eftersom de inte känner Yahuwah. För att de inte litar på Hans kärlek saknar de tron till att “frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Hebreerbrevet 4:16)

Ordet “känna” i Skriften innebär en mycket djupare nivå av intimitet än den ytliga kännedom som vanligtvis förknippas med ordet. Bibeln upptecknar: “Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain.” (1 Mosebok 4:1)

Endast de som fruktar Yahuwah kommer att ha denna nivå av intim kunskap om Skaparen och i sin tur kommer att bli kända av Honom. Det finns flera hebreiska ord översatta till det svenska ordet “fruktan”. Men när den ursprungliga, forntida hebreiskan översätts med systemet för självtydande hebreiska, kommer ett överraskande djup fram. De tecken som översätts “fruktan” kan också översättas “att lära”. Ordspråksboken 1:7 översätts som så: “Att frukta Yahuwah är början till kunskap,” Men se vad som händer när frasen ”att lära sig” införs i stycket:

Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung.

Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord.

Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet.

De ger enkla människor klokhet, de unga kunskap och omdöme.

Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd.

Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, de visas ord och deras gåtor.

Att lära sig av Yahuwah är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. (Ordspråksboken 1:1-7)

Att frukta Yahuwah betyder att ständigt läras av Honom. Således, “Se, Yahuwahs [kännedom] är vishet, att fly det onda är förstånd.” (Job 28:28) Den klokaste mannen som någonsin levt förklarade: “Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Yah och håll hans bud, det hör alla människor till.” (Predikaren 12:13) Med andra ord: Lär och fortsätt att lära om Yahuwah, och håll Hans bud, för detta är människans hela plikt.

Att frukta Yahuwah är att bli helgad

Rädslan för Yahuwah ger en enorm välsignelse: “Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt land.” (Psalm 85:10) Skriften stavar tydligt kravet för frälsning: “Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Yahuwah av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Eloah?” (Mika 6:8)

“Tjäna Yahuwah med fruktan och gläd er med bävan!”

(Psalm 2:11)

Det låter så enkelt. Så simpelt. Men bara de som fruktar Yahuwah kan verkligen göra det som är rätt, älska barmhärtighet och vandra ödmjukt med Honom. Fruktan för Yahuwah är inte ett externt “något” som någon gör. Fruktan för Yahuwah går mycket djupare. Det kommer inifrån och dikterar varje handling, varje ord, varje tanke, och till och med varje tro, vilket för in det hela i överensstämmelse med Yahuwahs vilja.

Att leva i fruktan för Yahuwah har en mycket praktisk inverkan på det dagliga livet. Rädslan för Yahuwah är en skyddsåtgärd som hindrar en från ondskan. Rädslan för Yahuwah rensar själen. När den ödmjuke troende känner igen den oändliga kärlek som tilldelas; när fruktan för Yahuwahs kraft kombineras med vördnad och bävan över Hans renhet och godhet; när sinnet är upptaget och glädjer sig över begrundan över Hans godhet, inträffar en underbar omvandling. Individen förändras, redo att möta Frälsaren när Han kommer tillbaka.

Eftersom de heliga känner Yahuwah på en mycket intim nivå har de ingått ett förbundsförhållande med Honom. Det är detta som förbereder dem för Himlen. “Yahuwah umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem.” (Psalm 25:14)

Detta är ett av de största löften som nedtecknats i Skrifterna! Yahuwah kommer att visa sitt förbund till dem som fruktar Honom! Det är detta som förvandlar dem till Hans egen bild.

Se, dagar skall komma, säger Yahuwah, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger Yahuwah. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Yahuwah: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Eloah och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: Lär känna Yahuwah! Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Yahuwah. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. (Jeremia 31:31-34)

Dyrbara löfte! De som fruktar Yahuwah är de som känner Honom. De är nära bekantade med Hans godhet, Hans medkänsla. Hans kärlek lyser upp deras dagar och Hans ömma förlåtelse ger fred om deras nätter. De älskar Honom, för de känner Honom.

Sprida ordet…

delaDe som lever i fruktan för Yahuwah kommer att älska som Han älskar. De kommer att offra allt för att nå de förlorade. Deras röster, liksom Hans, kommer att lyftas upp i brådskande bedyran, i kärleksfull varning. I sin egen erfarenhet vet de, “Yahuwahs fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror.” (Ordspråksboken 14:27) Alla som fruktar Yahuwah kommer att samarbeta med Himmelen för att sprida sanningen så att andra också kan undgå Satans lögner och ta emot evigt livs gåva.

Uppenbarelseboken innehåller en profetia om denna sista spridning av sanning:

Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: Frukta Yahuwah och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. (Uppenbarelseboken 14:6-7)

Det är betydelsefullt att ordet i denna profetia speglar språket i det fjärde budet:

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Yahuwahs, din Eloahs, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Yahuwah himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Yahuwah välsignat sabbatsdagen och helgat den. (2 Mosebok 20:8-11)

I det fjärde budet uppmanas alla att dyrka Yahuwah eftersom han är skaparen. I den första ängelns budskap upprepas detta. Alla uppmanas att återvända till verklig dyrkan av Yahuwah på den antika månsabbaten, beräknat enligt kalendern som inrättades vid Skapelsen. Resonemanget som ges i den första ängelns budskap är detsamma som i det fjärde budet: eftersom Han är Skaparen av himlarna och jorden.

Den första ängelns budskap är nära sammankopplat med tillbedjan. Detta beror på att endast de som fruktar Yahuwah kan tillbe Honom "i ande och i sanning." (Johannes 4:24) Endast de kan ge acceptabel tillbedjan och hyllning. De har den intima kunskapen om Skaparen som kommer med fruktan av Honom och som i sin tur är en förutsättning för att ärva evigt liv.

“Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, för att det skall gå väl för dem och deras barn efter dem. Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig.”

(Jeremiah 32:39-40)

I den första ängelns budskap som i detta nu rungar, återställer Himlen den sanna sabbaten och avslöjar lögnerna som har dolt jordens verkliga form. Acceptabel, kunnig dyrkan kan endast göras med denna grundläggande kunskap. De två begreppen (den sanna formen på jorden (platt) och den verkliga dagen för tillbedjan) är således oskiljaktigt sammanlänkade.

Om man istället tror på dess bedrägliga ersättare så förbereds man för Satans slutliga villfarelser. Sanningen, accepterad och omfamnad, kommer att skydda själen från dessa villfarelser. Det är av detta skäl som Himlen har ökat kunskapen. I denna nödens tid kommer Yahuwahs folk inte att tystas. Ser de faran för andra, kommer de att vara ivriga och uttalade för att försvara sanningen, all sanning, till och med opopulära sanningar, som till exempel månsabbaten och den flata jorden. De kommer att avslöja Satans falska världsbild. De kommer att förklara sanningarna som finns i 1 Mosebok 1 och på så sätt återställa Skaparens dyrkan på Hans sanna tillbedjelsedag.

Det hån som kastas på alla som förklarar sanningen kommer bara att göra dem mer tryggare i sin fruktan eftersom de vet vad som står på spel: själen.

Den Fruktade, rädd

Fader Yahuwah är rädd. Han är rädd för din skull. Hans brådskande kall är baserad på Hans kunskap om hur nära slutet närmar sig. Vi måste vakna upp och vara rädda själva. Vi måste granska våra liv och våra innersta hjärtan. Finns det något som inte är helt överens, i total överlåtelse till Yahuwah?

rannsakan av hjärtat

Fruktan för Yahuwah är inte något som kan genereras genom ren viljekraft. Det är en gåva. Frälsaren vädjar till dig:

“Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.” (Uppenbarelseboken 3:18-19)

De som fruktar Yahuwah, de som ständigt lär sig av och från Honom, kommer aldrig att skryta med att de är rika och intet saknar. Snarare kommer de att acceptera det barmhärtiga erbjudandet och be om guldet, prövat i elden; de vita kläderna av rättfärdighet, och ögonsalvan som ger andlig urskllning.

Han skulle inte erbjuda allt som behövs om Han inte var villig och kapabel att tillhandahålla detta. Lita på Hans ord! Be om den utlovade välsignelsen, tro på löftet, och mottag det. Endast de som accepterar den utlovade gåvan genom tro kommer att frukta Yahuwah och fortsätta att lära sig om Honom. Endast dessa kommer att ingå ett evigt förbund med sin skapare och känna Honom.

“[Yahuwah] kunde ha avskaffat syndaren och förstört honom fullständigt; men den dyrare planen valdes. I sin stora kärlek ger Han hopp för de hopplösa, och ger sin enfödde Son att bära världens synder. Och eftersom Han har tömt Himlen i denna rika gåva, kommer Han inte att undanhålla människan något av den nödvändiga hjälpen så att denna kan ta emot frälsningskalken och bli en [Yahuwahs] arvtagare och samarvinge med [Yahushua].”

(The Bible Echo, March 3, 1893)
Detta är en viktig punkt. Yahushua varnade:

Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Matteus 7:21-23)

Endast de som lever i fruktan för Yahuwah är kända av Honom.

Hur lär du känna din Skapare? Tja, hur lär man känna någon?

Man tillbringar tid med Honom. Man studerar Hans karaktär som avslöjats genom Hans kärlekslag. Man talar med Honom i bön. I bönens tystnad lyssnar du efter den stilla, lilla rösten som talar till ditt hjärta. Himmelens skattkammare har öppnats och bara väntar på att få tilldelas dem som ber i tro. “Frukta Yahuwah, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.” (Psalm 34:9)

vacker solnedgången över den platta jorden

Tiden lider mot sitt slut. Tillsyningstiden kommer snart att upphöra. Gå med i WLC och alla Yahuwahs barn runt om i världen. Sprid den sista varningen. Uppmana alla att leva i Yahuwahs fruktan och förbereda sig för Frälsarens snara återkomst. “Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?” (Romarbrevet 8:32)


1 Webster’s New Universal Unabridged Dictionary.