Print

Dvě vzkříšení

Protože došlo k Pádu, co čeká každého člověka?
„V Adamovi všichni umírají.“ 1. Korintským 15,22 (viz také Římanům 5,12)

V jakém stavu je člověk, když je ve smrti?
„Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“ Kazatel 9,10.

Poznámka: To znamená, že člověk ve stavu smrti nemá žádný užitek ze sil myšlení nebo těla. Proto nemůže, když je v hrobě, chválit Yahuwaha nebo o Něm jen přemýšlet. (Žalm 6,5); protože v den, kdy umírá, končí i jeho myšlenky. Žalm 146,2-4. (viz předchozí kapitola, Věčný život – Kapitola 104)

Jaké zaslíbení bylo dáno, aby mohl být člověk vykoupen z tohoto stavu?
Z ruky hrobu vyplatím je, od smrti vykoupím je; budu zhoubcím tvým, ó smrti, budu zkažením tvým, ó hrobe, želení skryto bude od očí mých.“ Ozeáš 13,14.

Skrze koho přijde toto vykoupení z hrobu?
„A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ 1. Korintským 15,21-22

Jaký by byl důsledek pro mrtvé, kdyby Yahushua nezískal jejich propuštění z hrobu?
„Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.“ 1. Korintským 15,16-18

Proč dal Yahuwah Svého jednorozeného Syna tomuto světu?
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16

Co Saduceové v Yahushuově době zavrhovali?
„Přišli k němu někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení…“ Lukáš 20,27

Jak Yahushua prokázal vzkříšení odkazujíc na Starý Zákon?
„A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Yahuwaha `Eloahem Abrahamovým, Eloahem Izákovým a Eloahem Jákobovým´. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.“ verše 37-38.

Jaký příklad z přírody je použit k ilustraci vzkříšení a konečné spásy spravedlivých?
To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře.“ 1. Korintským 15,36. „Amen, amen, pravím vám,jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ Jan 12,24

Čí hlas vzkřísí mrtvé?
„Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší Jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ Jan 5,28-29

Kolik odlišných skupin nebo tříd lidí bude vzkříšeno?
„Bude, jehož i oni čekají, vzkříšení z mrtvých, i spravedlivých i nespravedlivých.“ Skutky 24,15

Kdy nastane vzkříšení spravedlivých?
Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Yahuwahovou sestoupí z nebe, a mrtví, kteříž jsou v Pomazaném, vstanou nejprve.“ 1. Tesalonickým 4,16 (viz také 1. Korintským 15,23)

Kdy přijmou spravedliví jejich konečnou odměnu?
Ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“ Lukáš 14,14

Jak popsal žalmista okamžik, kdy přijde k životu a opustí hrob?
„Já pak v spravedlnosti spatřovati budu tvář tvou; nasycen budu obrazem tvým, když procítím.“ Žalm 17,15.

Budou naše vzkříšená těla stejná jako naše současná těla?
„Tak i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné;   Rozsívá se nesličné, vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné; Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.“ 1. Korintským 15,42-44

Podle čího těla budou těla vzkříšených uzpůsobena?
„Očekáváme i Spasitele, Pána Yahushuu Pomazaného. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla Své slávy.“ Filipským 3,20-21

Jakými slovy je vyjádřen konečný triumf nad smrtí a hrobem?
„Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Kde jest, ó peklo, vítězství tvé?“ 1. Korintským 15,55

Jak dlouho budou žít spravedliví?
Nebo ani umírati více nebudou moci, andělům zajisté rovni budou. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“ Lukáš 20,36

Jak dlouho bude po prvním vzkříšení čekat na své vzkříšení ta druhá skupina?
„A [spravedliví] ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let.“ Zjevení 20,4-5

Jaký bude jejich osud?
„Ale sestoupil oheň s nebe a spálil je.“ verš 9

Kdo bude sdílet tento osud?
„Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.“ Zjevení 21,8

Kdo je ten poslední nepřítel, který bude zničen?
„Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt.“ 1. Korintským 15,26 (viz Zjevení 20,13-14)