Print

Jezuité a Zeměkoule: Matka všech konspirací!

Shody dat, agend a cílů spojuje Jezuity s masivním podvodem ohledně tvaru země - vše za účelem mnohotvárného klamu v době konce.

Konspirace. Toto slovo se stalo populárním v posledních 20 letech. Důkazy podporující existenci konspiračních teorií jsou často smeteny ze stolu, jako by nešlo o nic jiného než o bláznivou teorii. Ale lidé, náchylní zahodit nepřímé důkazy o zlu, jako by nešlo o více než o neužitečné spekulace, často přehlížejí důležitý bod: existuje-li dostatek důkazů pro podporu nějaké teorie, pak už se nejedná pouze o oblast dohadů, ale o možnou věc. Potom o pravděpodobnou věc. A nakonec o skutečnost.

 Překvapivý nový důkaz odhaluje Jezuitský řád jako hlavní sílu skrývající se za podvodem trvajícím po několik staletí. Tento článek bude sledovat činnost a vliv zapojení Jezuitů do zločinu této lži. Záměrem bylo změnit představu lidských mas ohledně země, autority Bible, vesmíru a postavení Stvořitele v něm. Tato změna pokládá základ pro ohromující klam, který brzy přijde na svět v době první bědy, neboli páté polnice, prorokované ve Zjevení 9: démonská "mimozemská" invaze.

Někdy může být důkaz nepřímý. Nicméně i nepřímý důkaz může být velice přesvědčivý a neměl by být zavržen.  Dle slov federálního soudce v důchodu:

Všeobecně řečeno existují dva druhy důkazu, přímý a nepřímý. Přímý důkaz je svědectví svědka o tom, co svědek osobně viděl nebo slyšel nebo udělal. Nepřímý důkaz je důkaz, podle kterého je možné zjistit, že existuje jiná skutečnost, i když nebyla prokázána přímo. Neexistuje právní rozdíl mezi přímým a nepřímým důkazem, co se týče průkazní hodnoty. Zákon dovoluje dávat stejnou váhu na obojí...

Není důvod být zaujatý proti nějakému důkazu jen proto, že to je nepřímý důkaz. ... Nepřímý důkaz může být vskutku stejně tak přesvědčivý, jako by bylo svědectví svědka na základě jeho vlastního pozorování. Nepřímý důkaz je proto používán k prokázání jistého faktu, podle kterého je možné odvodit existenci jiného faktu nebo souboru faktů. Dříve než se rozhodneš, že nějaký fakt byl prokázán nepřímým důkazem, musíš zvážit vše z tohoto důkazu ve světle důvodu, zkušenosti a zdravého rozumu.1


"Ve velké lži je vždy jistá síla důvěryhodnosti; široké masy ... ochotněji padnou za oběť velké lži než malé, protože sami lidé často říkají malé lži při malých příležitostech, ale styděli by se uchýlit se k obrovským klamům. Nikdy by jim nepřišlo na mysl vytvořit kolosální nepravdy a nevěřili by, že někdo jiný by měl tu drzost pokřivit pravdu tak hanebně.

I když se jim jasně předloží fakta, která to prokazují, budou nadále pochybovat a váhat a myslet si, že existuje nějaké jiné vysvětlení. Hrubě nestoudná lež vždy zanechá za sebou stopu, dokonce i poté, co byla odhalena. To je dobře známá skutečnost všem expertním lhářům na tomto světě a všem, kteří se spolčují v umění lhaní."

(Adolf Hitler, Mein Kampf, Vol. 1, Ch. X.)


Model Zeměkoule je neprokázanou pseudovědou, přesto tomu věří celý svět. Je to obrovská lež mající svůj vlastní život, předávaná z generace na generaci. Každý, kdo to zpochybňuje, je zesměšňován. Vladimír Lenin údajně prohlásil: "Dostatečně často říkaná lež se stává pravdou."

Flat Earth (erroneous mental image of things falling off the edge)

I když člověk jen vysloví slova "placatá země", posluchač ho má blázna. Ihned se mu v hlavě objeví obraz placaté země, kde člověk přepadne přes okraj, pokud si nedá pozor.

Nikde není tento fenomén vidět tak jasně jako v nauce, že země je kulatá, rotuje vesmírem, zatímco obíhá kolem slunce - které samotné uhání prostorem rychlostí tisíců kilometrů za hodinu. Když člověk jen vysloví slova "placatá země", posluchač o něm začne pochybovat. Člověku se přitom vybaví (nesprávný) obraz v mysli, kde vidí placatou rovinu, která má okraje, a pokud si člověk nedá pozor a dojde až ke kraji, tak přes něj přepadne.

WLC tě pozývá, abys odložil své představy o kulaté zeměkouli. Pečlivě studuj nahromaděné důkazy pro uzavřenou zemi, která neobíhá okolo slunce.

Začíná to jedním mužem...

Mikuláš Koperník

Koperník je znám jako muž, který navrhl nový a odlišný model vesmíru. Před Koperníkem věřila většina vzdělanců v Ptolemaiův model vesmíru, který předkládal placatou, uzavřenou zemi v centru vesmíru. Koperník se domníval, že slunce, a ne země, bylo středem sluneční soustavy a že země obíhala kolem něj. Tento "heliocentrický" model je tím, co se dnes vyučuje, zatímco dřívější "geocentrický" model, kde všechno obíhalo okolo země, byl vykázán do historického odpadu.

Hodně lidí si je vědomo, že to bylo právě kvůli Koperníkovým myšlenkám, proč byl Galileo Galilei perzekuován římskokatolickou hierarchií necelých sto let po Koperníkově smrti. Když byl nařčen z kacířství, byl Galileo donucen odvolat své názory a strávit posledních devět let svého života v domácím vězení. Co však většina lidí neví, jsou následující významné skutečnosti:

Nicolaus Copernicus, 1473-1543

Mikuláš Koperník, 1473-1543

1. Koperník náležel k Třetímu řádu Svatého Dominika. Když si přál budovat kariéru v církvi, studoval mimo jiné věci i astrologii a astronomii.

2. Zatímco některé zdroje uvádí, že Koperník nikdy nesložil kněžský slib, byl duchovním a nikdy nebyl ženatý. Navíc "skutečnost, že v roce 1537 polský král Sigismund vložil jeho jméno na seznam čtyř kandidátů na uvolněný biskupský stolec Ermlandu, poukazuje na možnost, že se později v životě knězem stal."2

3. Když se hledal způsob, jak zreformovat kalendář, Koperník nejprve odmítal odpovědět, ale později napsal sérii dopisů papeži Pavlovi III, obsahující přesná pozorování, která "o sedmdesát let později skutečně sloužila jako základ pro vypracování Gregoriánského kalendáře."3

4. Po dlouhou dobu Koperník odmítal publikovat své představy o heliocentrickém vesmíru. Nakonec však v roce 1531 publikoval krátký článek, kde předkládal svou teorii v sedmi principech. Díky tomu se tento koncept začal rychle šířit.

5. O dva roky později přednášel Albert Widmanstadt o Koperníkově modelu před papežem Klementem VII., činnost, za kterou byl odměněn.

6. V roce 1536 naléhal kardinál Schonberg, který byl arcibiskupem Capua, na Koperníka, aby plně publikoval jeho teorii, nebo alespoň vypracoval nějakou kopii na kardinálovy náklady.

7. Mezi léty 1539 a 1541 byl publikován a rozeslán 66 stránkový dopis a úvodní kapitola.

8. Jak Koperník vysvětlil v dopise papeži Pavlu III, nakonec ustoupil neodbytnému pobízení kardinála Schonberga, biskupa Giese of Culm, a dalších uznalých mužů, a souhlasil s předložením svých rukopisů k publikaci. Kompletní, publikovaná kopie jeho knihy byla vložena do Koperníkových rukou jen pár hodin před jeho smrtí 24. května 1543.

Je důležité si uvědomit, že Koperníkova teorie heliocentrického vesmíru byla dobře známa vyšším vrstvám Katolické církve už během jeho života. Zatímco Koperník preferoval publikaci jeho teorií až po jeho smrti, z důvodu trvalého naléhání ze strany vysoce postavených hodnostářů církve nakonec souhlasil s publikací jeho rukopisů. Je zjevné, že to nebyli Katolíci, kdo zpočátku odmítali jeho pohledy, ale Martin Luther, Philip Melanchton a jiní lídři protestantů. Katolíci sami připouštějí: "Opozice proti Koperníkově systému povstala nejprve skrze protestantské teology z biblických důvodů."4

Otázka:  Proč římsko katoličtí lídři neustále tlačili na Koperníka, aby publikoval své teorie heliocentrického vesmíru, teorie, za které odsuzovali Galilea po méně než 100 letech?

Odpověď je komplikovaná, ale zjevuje motivaci pro to, co se stalo obrovskou jezuitskou konspirací: bylo důležité změnit představu lidí z přesného pochopení tvaru země k falešné nauce tak, aby pak lidé byli více náchylní uvěřit poslednímu klamu o invazi "mimozemšťanů".

Hegelova dialektika

Hegelova dialektika je nástroj, který používají vlády a různí agenti, aby ovlivnili veřejné mínění a způsobili požadovanou změnu. Jednoduše řečeno: Problém se uměle vytvoří. Tento problém přivodí předurčenou odezvu. Tato odezva je pak použita, aby vyprodukovala žádané řešení.

Téměř všechny hlavní události v dějinách zahrnovaly Hegelovu dialektiku: Problém - vytvoření krize nebo využití stávající krize za účelem dosáhnout kýžené Reakce veřejnosti, kdy veřejnost pak požaduje Řešení, jenž bylo od počátku předurčeno.5

Katolická hierarchie se ocitla před dokonalou příležitostí položit základy pro globální podvod, který přinese ovoce v poslední generaci. Tento podvod si žádal existenci malé zeměkoule, rotující v obrovském, nekonečném prostoru, vesmíru obydleném mimozemšťany a jinými formami života. To vytvořilo pochybnosti o Bibli jako inspirovaném Yahuwahovu Slovu, neboť Bible uvádí, že země se nehýbe. Tento podvod taktéž odsunul Stvořitele do velkých dálek od Jeho díla stvoření tím, že prezentoval vesmír jako nepředstavitelně ohromný prostor. Agentem, který naaranžoval tuto transformaci v myšlení lidí, bylo tehdy nově vytvořené Tovaryšstvo Ježíšovo, běžně známé jako Jezuité.

Jezuité a kontrareformace

Paul III Approves the Jesuits

Pavel III schvaluje Jezuity, © Jesuit Institute.

Právě v době, kdy Koperník vzdoroval žádostem o publikování jeho teorie heliocentrické sluneční soustavy, bojovala Katolická církev proti novému Protestantismu. Katolíci připouštějí, že "Kontrareformace" byla "úsilím o zastavení vlny Protestantismu skrze opravdovou reformu uvnitř Katolické církve."6 Jezuitský řád byl ustanoven v roce 1540 se souhlasem papeže Pavla III - byl to tentýž papež, se kterým Koperník korespondoval ohledně kalendářní reformy a kterému Koperník věnoval svou knihu Revolutions of the Heavenly Bodies! (Pohyby nebeských těles!)

Je třeba zdůraznit: Katolická církev byla silou za Koperníkem, neustále tlačící zdráhavého klerika k tomu, aby šířil své heliocentrické teorie, které byly v rozporu s Písmem. Nově zformovaní Jezuité byli dokonalým nástrojem k provádění tajných operací, změně veřejného mínění ohledně autority Bible, země i Stvořitele. Rozdíl mezi Jezuity a všemi ostatními katolickými řády byl ten, že Jezuité vědomě pozývali démonské duchy, aby vstupovali do jejich stoupenců. To bylo prováděno skrze "duchovní cvičení" Jezuitského zakladatele Ignátia Loyoly. Tato duchovní cvičení z nich udělala doslova mysl ovládané otroky. Dle vlastních slov měli být jako "mršina nebo mrtvola", aby "bez zaváhání poslechli" vůli jejich nadřízených.

Když Jezuité vědomě otevřeli své mysli vlivu démonů, přivedli tím do sebe ducha zla a démonské inteligence, který byl do té doby nevídaný v Katolicismu. Jezuité se tím také stali extrémně úspěšní v každém jejich počinu. Protože lidský život je tak křehký a individuální život tak krátký, žádný člověk nebo dokonce skupina lidí nemůže plánovat a implementovat tak daleko sahající zlo, kterého se dopustili Jezuité na celém světě.

Vedeni a inspirováni nadpřirozenou démonskou inteligencí, stali se Jezuité hanebně slavní jako mistři klamu a lstí, svou schopností infiltrovat se do vlád a institucí učení, a vlivem, který získali, když se stávali poradci králů nebo byli vůdci ve vzdělání. Protože ovládali vládní entity a vzdělání, byli schopni řídit vědecký výzkum k prosazení jejich vlastních zájmů a zavést největší lež ze všech dob: zemi jako zeměkouli.

Po stopách...

Po Koperníkově zdráhavé publikaci jeho teorií vyprodukoval Jezuitský řád více astronomů než kdokoliv jiný v Evropě. To, že tento zdánlivě mnišský řád vyprodukoval tak mnoho vědců, je samo o sobě důvodem k překvapení. A že tito vědci jmenovaného řádu se zaměřili téměř výhradně na jednu oblast vědy, je další důvod k zamyšlení. Průzkum astronomů od 16. do 21. století s pomocí ověřeného biografického zdroje Who's Who odhaluje, kdo z vedoucích astronomů byl také jezuitským knězem. Dokonce i dnešní občanský kalendář, Gregoriánský kalendář, byl navržen jezuitským astronomem jménem Christopher Clavius.

Dokud lidé přijímali Biblickou kosmologii, kde je země pevnou, nehybnou masou pod ochranným krytem, neexistoval žádný základ, na kterém by bylo možné postavit lži tak, aby lidská mysl pochybovala o Yahově Slovu. Když lidé začali méně důvěřovat spolehlivosti Bible, kuriózně začali více důvěřovat papeži jakožto Nebem ustanovené autoritě v otázce, čemu věřit. Jezuité byli vždy nepřátelé Bible. Katolická církev staví tak i tak papežské výnosy a tradice nad Bibli, proto snížení důvěry v Písmo zvyšuje důvěru v pastory, kněze a papeže jako autority, kteří vědí více než obyčejný člověk může znát.

Jakmile byl Biblický, geocentrický model odložen stranou, bylo zapotřebí nového vysvětlení. Zeměkoule, putující milióny kilometrů okolo slunce, které samo uhání přes bezmezné oblasti prostoru - to bylo nezbytné k vysvětlení nového heliocentrického modelu vesmíru. Toto pak následně vytvořilo prostředí, ve kterém našly spisy Charlese Darwina naslouchající obecenstvo, které pak jeho základní spekulace dále prohloubilo. Dokud lidé spoléhali na Bibli jako na nejvyšší autoritu, nikdy by nepřijali Darwinovy teorie. Jakmile však věda "prokázala", že Bible se mýlí v něčem tak základním, jako je tvar a pohyb (nebo nehybnost) země, ostře se oddělila od náboženské víry. Všechno teď bylo možné! Nic nebylo, co by se nedalo zpochybnit, včetně stvoření světa a existence mimozemšťanů.

Pokračování této lži

"Teorie Velkého třesku je [dnes] hlavním vysvětlením toho, jak vznikl vesmír. Ve své nejjednodušší formě hovoří o vesmíru, jak jej známe, jako počínajícím z malé částice, rozpínající se po dalších 13,8 miliard let až v takový kosmos, jaký známe dnes."7  Teorie Velkého třesku (Big Bang Theory) je odpovědí ateistické vědy na Genesis 1.

Otec Andrew Pinsent slouží na fakultě teologie Oxfordské univerzity. Má pokročilé vzdělání v teologii z Pontifical Gregorian University v Římě, stejně jako doktorát z filozofie. Kromě toho má i doktorát z jaderné fyziky z Oxfordu. Tento neuvěřitelně inteligentní kněz/vědec v roce 2015 uvedl:

Jelikož jsem jak kněz, tak i dřívější jaderný fyzik v CERN, často jsem žádán, abych udělal přednášku ohledně víry a vědy. Velmi často se mne mladí lidé ptají následující otázku: "Jak můžeš být knězem a věřit ve Velký třesk?" Na což s potěšením odpovídám: "My jsme to vynalezli! Nebo přesněji: Otec Georges Lemaitre vymyslel teorii, která je dnes nazývána Big Bang (Velký třesk) a každý by o něm měl vědět."8

Monseigneur Georges Lemaître, Jesuit-trained priest, author of the "Big Bang" theory

Monseigneur Georges Lemaître, Jezuity vyškolený kněz, autor teorie "Velkého třesku" (Foto: Wikimedia via Katholieke Universiteit Leuven)

To je pravda. Autor teorie Velkého třesku nebyl nikdo jiný než Jezuity vychovaný kněz otec Georges Lemaitre. 28. října 2014 Sarah Kerr reportovala proslov papeže Františka k Pontifical Academy of Sciences (Pontifikální akademie věd). Ve svém projevu pontif "řekl, že teorie Velkého třesku je kompatibilní s učením Katolické církve ohledně stvoření."9 Papež František uvedl: "Velký třesk, který je dnes považován za počátek světa, není v rozporu se stvořitelským zásahem Boha, naopak, vyžaduje to."

Pojďme  od příčiny k důsledku: Bez kulaté Zeměkoule obíhající okolo slunce v dalekosáhlém prostoru by nebylo Velkého třesku. Bez Velkého třesku by nebylo Evoluce. Bez Evoluce by jsi pravděpodobně přijal dílo stvoření jako akt inteligentního návrhu božského Stvořitele. Římsko katolická církev ve skutečnosti akceptuje evoluci. Ve své zprávě Kerr dále uvedla: "Papež řekl, že je možné věřit obojí s tím, že Bůh byl zodpovědný za Velký třesk, ze kterého se vyvinul veškerý život."10

Přijetí evoluce a jeho základního zákona, kde ti "nejsilnější přežijí", dalo vznik krvavým masakrům ve 20. století, ve kterých přišly o život milióny lidí. Mnoho badatelů potvrdilo nevyvratitelné souvislosti mezi Vatikánem, švýcarskými bankéři a Nacistickou stranou.11 Karlheinz Deschner dokonce tvrdí, že  se jednalo o jasnou spolupráci mezi Vatikánem a Nacistickou stranou.12 Bez ohledu na míru spolupráce mezi Vatikánem a Nacisty, (a to nemluvíme o zapletení americké dynastie Bushů), události po 2. světové válce jsou ještě významnější.

Operace Paperclip propašovala stovky nacistických vědců, včetně vrchních SS důstojníků odsouzených za válečné zločiny, do Spojených Států, aby je použila v americkém vesmírném závodě Studené války.13 Jeden z těchto členů Nacistické strany, Wernher von Braun, byl povýšen do postavení ředitele NASA Marshall Space Flight Center, na kterém řídil vývoj nosné rakety Saturn V, aby "vyhráli vesmírný závod" se Sověty.

Díky operaci Paperclip získalo okolo 350 německých vědců a dřívějších tajných agentů víza a dobře placená místa. Mnoho z těchto vědců mělo pochybnou minulost. Samotný Braun byl aktivním členem Nacistické strany a jeho kolega v NASA, Dr. Hubertus Strughold, prováděl experimenty na vězních koncentračních táborů.14

Nacisté ve Fort Bliss v Texasu. Wernher von Braun stojí v přední řadě, sedmý zleva.

Záměrem tohoto masivního a ilegálního počinu bylo zřejmě ustanovení celosvětové autority ohledně všech věcí spojených s vesmírem a astronomií. NASA se stala veřejnou tváří vesmíru. Dlouho působila jako agentura vedoucí nic netušící svět svou pseudovědou, legitimovaná podporou americké vlády. (Více informací o podvodné činnosti NASA, viz "The Occult Roots of NASA & The Ongoing Fraud,” Part 1Part 2, and Part 3.)

NASA je svým vlastním monopolem. Kontroluje šíření informování veřejnosti ohledně astronomie, zatímco skrývá fakta, které nechce, aby se veřejnost dozvěděla. I když mnoho zemí a univerzit má observatoře, jsou to vždy výroky, fotografie a "objevy" NASA, které plní titulky novin a časopisů. Zatímco NASA ovládá proud astronomických informací směrem k veřejnosti, Vatikán se jeví jako centrální hráč v oblasti skutečné, pravé astronomie, která není předkládána veřejnosti.

Po staletí vlastnil Vatikán většinu teleskopů a observatoří každé organizace: privátní, univerzitní nebo vládní. NASA a Vatikán společně vlastní LUCIFERA, největší binokulární teleskop na světě. Podle oficiálního webu Vatikánu je Vatikánská observatoř "nejstarší astronomickou institucí na světě". Kde jsou však fotografie? A kde jsou nová vydání posledních objevů? Co dělají jezuitští astronomové posledních 500 let? To ví jen oni.

John Edgar Hoover - Elks Magazine Quote

NASA veřejně šíří informace a propaguje myšlenku neustále se rozpínajícího vesmíru nepředstavitelné velikosti, což vedlo přirozeně k hypotéze, že někde tam na jiných nebeských tělesech musí existovat mimozemský život. Pokud konec konců stejné události, které vyprodukovaly život na zemi, existovaly všude díky Velkému třesku, proč by nemohl vzniknout inteligentní život taky někde jinde? V kombinaci s Holywoodem a žánrem vědecké fantazie vytvořila NASA prostředí, ve kterém je kontakt s mimozemskými životními formami stejně tak žádoucí, jako obávaný.

Nedávno vydaná kniha může nabídnout klíč k pochopení posledního kroku ve staletí trvající konspiraci s účelem oklamat poslední generaci.

LUCIFER, mimozemšťané a příchod Krista

Tom Horn a Chris Putnam, autoři knihy Petrus Romanus: The Final Pope Is Here, nedávno vydali šokující knihu, ve které vypovídají o tom, že Vatikán aktivně hledá mimozemský život se svým novým teleskopem LUCIFER. Kniha Exo-Vaticana: Petrus Romanus, Project LUCIFER, and the Vatican's Astonishing Exo-Theological Plan for the Arrival of an Alien Savior tvrdí, že Vatikán očekává mimozemského spasitele. Při hledání podkladů pro svou knihu

bylo Hornovi a Putnamovi dovoleno v září 2012 navštívit observatoř na hoře Mount Graham, kde se nachází Vatikánský teleskop pokročilé technologie (VATT).

Nejenže byli schopni diskutovat o studiu hlubokého vesmíru se zdejšími Jezuitskými astronomy, ale získali i přístup k nejlepším Vatikánským astronomům v Římě.

The Vatican's Large Binocular Telescope on Mt. Graham

Velký Vatikánský binokulární teleskop na hoře Mt. Graham

Horn řekl, že bratr Guy Consolmagno, který byl taktéž nazýván papežovým astronomem, pověděl autorům některé udivující informace během pěti rozhovorů.

"Bez omluvy prohlásil, že velice brzy národy světa budou vyhlížet mimozemšťany pro svou spásu", řekl Horn.

Consolmagno dal těmto autorům i privátní Vatikánské dokumenty, které odhalují mnoho ze způsobu myšlení vysoce postavených teologů a astronomů uvnitř této církve.

Horn řekl, že tyto dokumenty ukazují jejich víru v to, že brzy budeme navštíveni mimozemským spasitelem z jiného světa.15

Tyto výroky nejsou tak šokující, když člověk chápe stále se rozvíjející postoj Vatikánu ohledně vědy a vesmíru. 12. května 2014 vyjádřil papež František ochotu křtít mimozemšťany, kteří projeví touhu po křtu. I když byl tento komentář vysloven zjevně v žertovném tónu, zaplnil mezinárodní titulky jediným převládajícím titulkem: "Cool papež je tak cool, že je ochoten křtít Marťany!" Výsledkem bylo, že tuto myšlenku přesunul z oblasti vědecké fantazie do oblasti možnosti. Tím, že se o tom mluví jako o něčem, co by mohlo být možné, se mysl stává více navyklá na tuto představu.

Poté, co Vatikán hostil pětidenní konferenci o možnosti mimozemského života, objevil se římsko katolický kněz, otec Jonathan Morris, na Fox News (USA), aby zodpověděl na několik otázek. Výroky kněze odhalují skrytou agendu sledovanou Jezuity ode dnů Koperníka. Když se ho zeptali, jak by to změnilo nauku církve, kdyby se prokázalo, že skutečně existuje inteligentní mimozemský život, Morris odpověděl:

Zcela definitivně bychom pak měli jít zpět a říci: "Možná naše pochopení stálých [trvajících po neurčitě dlouhou dobu] pravd potřebuje aktualizaci." Náš pohled na věc je nyní takovýto: nejde o to, zda-li byl Bůh Stvořitelem, ale spíše jak tvořil. Nejde o to, zda-li ten původní hřích, ten příběh Adama a Evy, byl skutečný nebo ne, ale jde o naše pochopení, jak se to odehrálo. Jde tedy o naše pochopení trvalých pravd.16

A tady to máme: zpochybnění kosmologie země vede k zpochybnění Bible a Autora Bible. Připravuje to cestu pro ohromující klam prorokovaný ve Zjevení 9.

První Běda

Dříve bylo citováno: Katolická hierarchie se ocitla před dokonalou příležitostí položit základy pro globální podvod, který přinese ovoce v poslední generaci. Účelem této celé intriky, mnohovrstvého klamu rozpínajícího se po staletí, je oklamat masy světa se záměrem vytvoření kýženého výsledku. Je to opět ona stará Hegelova dialektika (vysvětleno dříve). Aby přivedl celý svět pod Jedno Světové Náboženství, s papežem vládnoucím nade všemi, vytvoří ďábel PROBLÉM.  Tento problém způsobí REAKCI mezi obyvateli země, kteří budou požadovat ŘEŠENÍ. Toto řešení bude mít předurčený výsledek.

Vševědoucí, moudrý Stvořitel zjevil tuto kulminaci klamu ve Zjevení 9:

7 Polnic ze Zjevení | Démonská invaze 1. Bědy (Polnice 5)

7 Polnic ze Zjevení | Démonská invaze 1. Bědy (Polnice 5)

Potom anděl pátý zatroubil, i viděl jsem, ano hvězda s nebe spadla na zem; a dán jest tomu andělu klíč od studnice propasti.

Kterýžto otevřel studnici propasti. I vyšel dým z studnice jako dým z peci veliké, i zatmělo se slunce i povětří pro dým studnice.

A z toho dýmu vyšly kobylky na zemi, jimžto dána jest moc taková, jakouž moc mají štírové zemští.

Ale řečeno jim, aby neškodily trávě zemské, ani čemu zelenému, ani kterémukoli stromoví, než toliko lidem, kteříž nemají znamení Yahuwahovo na čelích svých.

Dáno jest pak jim, ne aby je zabíjely, ale trápily za pět měsíců, a aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra, když by ušťknul člověka.

A v těch dnech hledati budou lidé smrti, ale nenaleznou jí, a žádati budou zemříti, ale smrt uteče od nich.

A měly ocasy podobné štírům, a žihadla v ocasích jejich byla, a moc jejich byla škoditi lidem za pět měsíců.

A měly nad sebou krále, anděla propasti, jemuž jméno Židovsky Abaddon, a řecky Apollyon. (Zjevení 9,1-6; 10-11)

Klíč k odemknutí tohoto proroctví se nachází ve frázi "bezedná propast". Pochází z řeckého slova abussos a je to přesně totéž slovo překládané v Lukáši 8,31 jako "propast", kde démoni prosí, aby byli posláni do sviní raději než aby byli posláni zpět do bezedné propasti. Je to totéž jako anglické slovo abyss. Hvězda padlá z Nebe je jasným odkazem na Lucifera/Satana. Když mu tedy budou dány "klíče od bezedné propasti", uvolní hordám démonů přístup na zemi.

Tato událost, charakterizovaná Janem knihy Zjevení jako "běda", bude vypadat jako invaze mimozemšťanů z vesmíru. Tito zlí andělé budou mít velmi odlišný zjev, popsaný v Bibli. Jako mimozemšťané rozpoutají strašlivý útok na svět, který bude trvat pět měsíců, neboli 150 dnů.

Během této doby budou Yahuwahovi lidé, kteří přijali Jeho pečeť, ochráněni před těmito zlými entitami. Nebude to ještě ta konečná pečeť daná k ochraně spravedlivých před sedmi posledními ranami. Nicméně ochrana před démonským útokem bude poskytnuta všem, kdo budou milovat a poslouchat Stvořitele. Všichni, kdo vědomě rebelují proti Nebi, budou velmi trpět pod těmito nelítostnými démony.

Polnice, z nichž pátá polnice je první bědou, nejsou totéž, co posledních sedm ran. Polnice přijdou před ukončením doby milosti. Jsou vážným varováním i milosrdným pozváním. Varují před tím, že doba milosti pro všechny už brzy skončí a vybízejí každou duši na zemi, aby přijala Yahuwahův dar věčného života. Ti, kteří přijmou varování polnic, projeví svou lásku a vděčnost tím, že podřídí své životy Jeho vůli. Zvolí si žít v poslušnosti vůči všem požadavkům Jeho božího zákona, včetně čtvrtého přikázání.

Tyto polnice jsou milujícím darem pro ty, kteří budou muset brzy stát před Svatým Stvořitelem bez Prostředníka a následovat bude konec doby milosti. Tyto série událostí byly předpovězeny před téměř 2000 lety, daleko dříve než existovala Římsko-katolická církev, a ještě mnohem dříve než Jezuitský řád. Ukazují jako nic jiného prozřetelnost Nebeského Otce. I když varují před rychlým ukončením doby milosti, taktéž inspirují víru a důvěru v Toho, který předpověděl tyto katastrofální události téměř 2000 let předtím, než se stanou. Ostatky budou potřebovat silnou víru v Otcovu lásku, když budou přicházet tyto události. Když uvidí přicházet polnice, jednu po druhé jak byly prorokovány, jejich víra a odvaha bude posilněna a budou vedeni ještě více a pevněji spoléhat na zaslíbení Toho, který nemůže lhát.

Invaze mimozemšťanů bude vyrobeným PROBLÉMEM. Přirozenou REAKCÍ, vycházející od každé trpící duše na zemi, bude, aby povstal člověk, který zaplní tu mezeru a vyjedná mírovou smlouvu s těmito vetřelci. Tak jako v každé jiné době, kdy byla použita Hegelova dialektika k manipulaci událostí a utváření světové politiky, bude problém, reakce i řešení předem naplánováno a pod přímou kontrolou samotného Satana.

Papež František jako "ten osmý král" (Zjevení 17) a poslední papež, bude ten poslední spasitel světa, který povstane a vyjedná mír. Jako Jezuita se už dostal pod přímou kontrolu démonů skrze duchovní cvičení Ignátia Loyoly.

Přečti si démonskou přísahu Jezuitů!

Papež František jako "ten osmý král" (Zjevení 17) a poslední papež, bude ten poslední spasitel světa, který povstane a vyjedná mír. Jako Jezuita se už dostal pod přímou kontrolu démonů skrze duchovní cvičení Ignátia Loyoly. Taktéž ustanovil přátelské vazby s jinými náboženstvími. Proto je logickou volbou být zástupcem lidstva, který by domluvil mírovou dohodu s těmito vetřelci z vesmíru.

Tato dohoda:

1. Ukončí válku přesně 150 dnů od jejího začátku;

2. Učiní papeže zástupcem lidstva jako hlavy Nového Světového Řádu

3. Učiní papeže spasitelem lidstva jako hlavy nového, sjednoceného Jednoho Světového Náboženství.

Jako "spasitel světa" bude tehdy papež v dokonalém postavení, aby ustanovil jediný den bohoslužby pro všechny: Neděli, vypočítanou podle pohanského/papežského kalendáře. Toto sjednocení světa pod jednou vládou a jedním náboženstvím se bude jevit za daných okolností logickým a všichni, kdo budou hledat snadné řešení, se budou na tom podílet a prosazovat tuto novou jedinou světovou teokracii. Všechny hlavy států odevzdají svou suverenitu papeži, tak jak to Bible výslovně popisuje: "Deset pak rohů, kteréžs viděl, jestiť deset králů, kteříž ještě království nepřijali, ale přijmouť moc jako králové, jedné hodiny spolu s šelmou. Tiť jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dají." (Zjevení 17,12-13)

Toto urychlí poslední bitvu mezi silami dobra a zla. Pod hrozbou další mimozemské agrese se lidé země sjednotí, aby vedli neúprosnou válku proti všem, kdo budou stát na straně pravdy. Těch pár svědomitých, kteří vyvýší Yahovo Slovo nad všechny  pozemské rozkazy, budou považováni za nebezpečné. Osobní náboženská svoboda bude obětována na oltáři prospěšnosti a bude se argumentovat tím, že je lépe, aby pár lidí zahynulo, než aby byl celý svět ponořen do utrpení díky agresi mimozemšťanů.

Když byla otevřena pátá pečeť, Jan "viděl pod oltářem duše zmordovaných pro slovo  [Yahuwahovo] a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým, řkouce: Až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi?" (Zjevení 6,9-10) Daná odpověď je ohromující. Nastiňuje intenzivní pronásledování, které dolehne na spravedlivé po první bědě, kdy budou mnozí umučeni pro svou víru, protože odmítnou sjednotit se se zbytkem bezbožného světa v uctívání v den, který vzdává hold velkému Podvodníkovi. "Tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé, a řečeno jest jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kteříž zmordováni býti mají, jako i oni." (Zjevení 6,11)

Připrav se! Připrav se! Připrav se!

Tento klam by nemohl nikdy fungovat, kdyby lidé znali pravý tvar země a vesmíru. Proto je zapotřebí masivního převýchovného programu.

Po dobu 500 let vyučovala tato Jezuitská konspirace, že země je glóbus, obíhající okolo slunce - a slunce samo obíhá okolo středu obrovské galaxie, která stejně tak uhání skrze neomezený vesmír. V těchto obrovských vesmírných prostorech se předpokládá existence jiných druhů inteligentního života, kteří obývají jiné světy. Tyto lži budou kulminovat při ostré "invazi mimozemšťanů" prorokované ve Zjevení 9. Konečný klam přijde, když papež dohodne pro lidskou rasu mírovou dohodu s démony. Jakožto představitel Satana, převezme vedení světa a v osobě papeže dosáhne Satan dlouho očekávaného cíle jako vládce světa.

První běda - věrně popsaná Janem knihy Zjevení - odhaluje počáteční události v Satanově závěrečné hře, kdy obelstí svět těsně před Druhým příchodem Yahushui. Po téměř 500 let pracovali Jezuité  na tom, aby přesvědčili lidskou rasu, že svět je kulatý. Tato nauka přinesla s sebou mnoho doprovodných bludů, všechny pro uskutečnění konečného podvodu: invaze mimozemšťanů, která dovolí jezuitskému papeži sjednotit svět pod jednu vládu a jedno náboženství.

A přesto je první běda teprve počátkem. Je to zahajovací salva v tomto vyvrcholení věků. Pokládá základ pro ještě větší podvod, který bude rychle následovat....

Bolivian Salt Flats prove Flat Earth 

Bolivijské solné planiny jsou největší na světě a rozprostírají se na ploše okolo 11.000 km2. Kdyby byla Země koulí a ne placatá, tento snímek by nebyl možný. Uváděný obvod země na rovníků by byl důvodem zakřivení, které by bránilo tomu, aby vzdálené hory (uprostřed) na druhé straně solné planiny byly vidět. Obrázek:
http://www.dailymail.co.uk.

WLC vnímalo jako naléhavé uveřejnit spojení mezi Jezuity, zlými konspiračními operacemi, lží o "zeměkouli" a bezprostředním zvukem Polnic dříve, než se podělí o všechny podrobnosti ohledně toho, jak tým došel k tomuto poznání. Dá-li Yahuwah, WLC brzy zveřejní materiál, který jasně prokáže, že Země není glóbus. Mezitím jsou všichni povzbuzováni zbožně zkoumat tuto záležitost pro sebe samotné. Ne všechny obrázky zeměkoule byly odstraněny z tohoto webu. Ale snažíme se je odstranit tak rychle, jak jen to je možné. Chvála Yahuwahovi za každý další paprsek světla v těchto posledních dnech.

Ve službě Yahuwahovi
WLC tým


1 H. Lee Sarokin, “The Reason for the Not Guilty Verdict in the Casey Anthony Case,”http://www.huffingtonpost.com/judge-h-lee-sarokin/casey-anthony-jury_b_898550.html, emphasis supplied.

2 http://www.newadvent.org/cathen/04352b.htm

3 viz výše

4 viz výše, zdůraznění přidáno

5 http://www.infowars.com/the-hegelian-dialectic-and-its-use-in-controlling-modern-society/

6 http://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=32849

7 http://www.space.com/25126-big-bang-theory.html

8 http://thesestonewalls.com/gordon-macrae/fr-georges-lemaitre-father-big-bang-2/

9 https://www.youtube.com/watch?v=7KVupdK_pBU

10 viz výše, zdůraznění přidáno

11 viz Unholy Trinity: The Vatican, The Nazis, & The Swiss Banks and Hitler & The Vatican.

12 Mit Gott und den Faschisten, Hans E. Günther Verlag, http://www.deschner.info.

13 See Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America.

14 http://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/nazi-technology/

15 http://www.ecumenicalnews.com/article/vatican-astronomers-are-searching-for-alien-life-say-auhors-22068, emphasis supplied.

16 See https://www.youtube.com/watch?v=4Uu4zX8S2Kc and

 https://www.youtube.com/watch?v=Xh81JZRdjI4.