Print

Kdo jsou to Jezuité?

Kdo jsou to jezuité, ke kterým patří papež František, ten poslední papež?

Poprvé v historii byl zvolen jezuitský papež za hlavu Římsko katolické církve. Zjevení 17 uvádí, že ten Osmý "král" vystoupí z bezedné propasti, což znamená, že Satan bude ovládat a řídit tohoto posledního krále/papeže do takové míry, nevídané u předchozích sedmi papežů.

Jesuit Pope, Francis I - the Last Pope

František I je ve Zjevení 17 ten Osmý král... ten Poslední papež.


"Šelma, kterous viděl, byla, a již není, a máť vystoupiti z propasti a na zahynutí jíti. . . . A králů sedm jest. Pět jich padlo, jeden jest, a jiný ještě nepřišel; a když přijde, na malou chvíli musí trvati. . . . A šelma, kteráž byla a není, onať jest osmý, a z sedmiť jest, i na zahynutí jde." (Zjevení 17,8-11)

Je to ten osmý, který povede zuřivou bitvu proti následovníkům Yahuwaha v těchto posledních dnech, a který bude vyvyšovat neděli - falešný Sabat Říma - skrze celosvětový nedělní zákon. Je to ten osmý, který bude katalyzátorem pro prosazení Znamení šelmy téměř na celé lidstvo v brzké budoucnosti. Není překvapivé, že si Satan vybral člena Jezuitského řádu za posledního papeže v dějinách země, protože jezuité jsou nechvalně známí pro svou největší brutalitu, ohavnost a ošidnost ze všech papežských řádů.

Historický začátek tohoto vojenského řádu

Když začala v šestnáctém století vítězit Reformace nad papežstvím, Řím povolal nové síly v naději, že ji zcela zničí. Právě v této době vznikl Řád jezuitů. Tento vojenský řád se projevil jako nejkrutější a nejmocnější ze všech šampiónů papežství. Odříznuti od veškerých pozemských pout lidských zájmů, umrtvení vůči přirozeným náklonnostem, rozumu a se zcela umlčeným svědomím, neznali žádný zákon, žádné svazek, jen ten s jejich řádem, a žádnou povinnost kromě rozšiřování jeho moci. Yahushuovo evangelium uschopnilo své přívržence setkávat se s nebezpečím a snášet utrpení, nenechat se zastrašit zimou, hladem, dřinou a chudobou, aby vyvýšili korouhev pravdy tváří v tvář týrání, žaláři a hranici. Aby přemohl tyto síly, inspiroval jezuitizmus své následovníky fanatismem, které je uschopnil snášet podobná nebezpečí a bojovat proti moci pravdy se všemi zbraněmi záludnosti. Neexistoval žádný příliš velký zločin, kterého by se dopustili, žádný podvod nebyl pro ně příliš ubohý, žádný převlek příliš obtížný, aby si ho osvojili. Oddaní věčné chudobě a pokoře, bylo jejich studijním cílem zabezpečení bohatství a moci, porážka protestantismu a znovu nastolení papežské svrchovanosti.

Když se zjevovali jako členové svého řádu, nosili roucho svatosti, navštěvovali věznice a nemocnice, sloužili nemocným a chudým, vyznávali, že se vzdali světa a nesou jméno Ježíše, který konal dobro. Ale pod tímto bezúhonným zevnějškem se skrývaly nejzločinnější a nejsmrtelnější cíle. Fundamentální zásadou tohoto řádu bylo, že účel světí prostředky. S tímto principem byly lži, Jesuit Symbol - IHSkrádeže, křivá svědectví nejen omluvitelné, ale doporučené, pokud sloužily zájmům církve. Pod různějšími převleky si jezuité vypracovali svou cestičku do úřadů Státu, na místa poradců králů a k utváření politiky národů. Stali se služebníky, aby byli špiony u svých pánů. Vybudovali vysoké školy pro syny princů a šlechty a školy pro běžný lid; a děti protestantských rodičů byli svedeni k zachovávání Římsko katolických obřadů. Všechna ta vnější okázalost a třpyt Římsko katolické bohoslužby měl za cíl zmást mysl lidí a oslnit a upoutat představivost; a tak byla zrazena svoboda, pro kterou jejich otcové tak těžce dřeli a krváceli. Jezuité se rapidně rozlézali po Evropě a kamkoliv přišli, tam následovalo oživení Katolicismu.

Aby získali větší moc, byla vydána bula, která znovu zavedla inkvizici. Nehledě na všeobecný odpor, který vyvolala dokonce i v katolických zemích, byl tento příšerný tribunál opět ustanoven katolickými vladaři, aby se v tajných kobkách opakovala zvěrstva příliš strašná, než aby snesla denní světlo. V mnoha zemích byly tisíce a tisíce lidí z výkvětu národa, ti nejčistější a nejvznešenější, nejchytřejší a nejvzdělanější, zbožní a oddaní duchovní pastýři, pracovití a vlastenečtí občané, skvělí učenci, talentovaní umělci, obratní řemeslníci, zabíjeny nebo přinuceny utéci do jiných zemí.

Kniha Zjevení předpovídá, že bude mnoho mučedníků v blízkém závěrečném sporu. (Zjevení 6,11). Během této doby budou Jeho věrní svědkové prorokovat za extrémních podmínek po dobu 1260 dní (Zjevení 11,3). Inkvizice středověku bude opět obnovena pod odlišnými maskami a výmluvami; a nahromaděná expertíza, kterou jezuité získali z vykonávání tohoto úděsného úřadu, je nyní k dispozici jejich kamarádovi, papeži Františkovi, který povede neúprosnou válku pro svého mistra proti Yahuwahovým věrných světitelům Lunárního Sabatu. Udělej si čas a přečti si článek "Sabat | 3. Část - Yahuwahova Pečeť."

Krvavá přísaha Jezuitů

Nic nezprostředkovává jasněji nelidskou brutalitu tohoto Římsko katolického vojenského řádu, než přísaha, kterou skládají ti, kteří jsou povýšeni na vedoucí posty uvnitř společenství. Je to dlouhá přísaha, ale je důležité, abychom se o ní zmínili v celistvosti, aby nebyl nikdo oklamán tímto satanským řádem, který se nyní chlubí tím, že jeden z jejich členů je papežem:

Depiction of Pope Paul III and Ignatius Loyola, founder of the Jesuit Order (also known as the "Society of Jesus").

Obraz papeže Pavla III a Ignatia Loyoly, zakladatele Jezuitského řádu (známého také jako "Tovaryšstvo Ježíšovo").

"Když je jezuita nižšího řádu povýšen na velitele, je přiveden do kaple Kláštera řádu, kde jsou přítomní jen tři další, představený nebo nadřízený, stojící před oltářem. Na každé straně stojí mnich, jeden drží žlutobílý prapor, což jsou papežské barvy, a druhý černý prapor s dýkou a rudým křížem nad lebkou a zkříženými hnáty, se slovem INRI, a pod nimi slova IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS. Jejich význam je: Je spravedlivé vyhladit nebo zničit bezbožné nebo kacířské krále, vlády nebo vládce. Na podlaze je červený kříž, na kterém uchazeč nebo kandidát klečí. Nadřízený mu předá malý černý krucifix, který on bere do levé ruky a tiskne ke svému srdci, a nadřízený mu v téže chvíli podává dýku, kterou chytá za čepel a drží směrem ke svému srdci, zatímco nadřízený ji stále drží za rukojeť a takto oslovuje uchazeče:

Představený řádu pronáší:

"Můj synu, byl jsi vyučen jednat jako herec: abys byl mezi římskokatolíky římskokatolíkem a současně mezi vlastními bratry špionem; nevěřit žádnému člověku, nedůvěřovat nikomu. Mezi reformátory být reformátorem, mezi hugenoty být hugenotem, mezi kalvinisty být kalvinistou, mezi jinými protestanty být obecně protestant, a získat si jejich důvěru, snažit se dokonce i kázat z jejich kazatelen, a zapřít dokonce se vší prudkostí ve tvé přirozenosti naše Svaté náboženství a papeže; a dokonce se snížit tak nízko a stát se židem mezi židy, abys byl schopen shromažďovat všechny informace pro užitek tvého Řádu jako věrný voják papeže."

Byl jsi vzdělán v tajném zasévání žárlivosti a nevraživosti mezi komunitami, provinciemi i státy, žijícími v pokoji a v míru, abys je podněcoval ke krvavým potyčkám, vtahoval je do vzájemných válek, vyvolával revoluce a občanské války v zemích, které jsou nezávislé a prosperující, pěstující umění a vědy a těšící se z požehnání míru.  Udržuj kontakt s rebely a jednej tajně se svým bratrem jezuitou, který může být na straně druhé, ale otevřeně se stavěj proti tomu, s čím můžeš být spojen, tak aby Církev nakonec zvítězila za podmínek upevněných v mírových dohodách, a aby konec ospravedlňoval prostředky."

Byl jsi vyučen tvé povinnosti jako špiona, shromažďovat všechny statistiky, fakta a informace v tvé moci z každého zdroje,  vetřít se do přízně rodiny z kruhu protestantů a heretiků každé třídy a charakteru, stejně jako obchodníků, bankéřů, právníků, na školách a univerzitách, v parlamentech a legislaturách, v soudnictví a radách států, a být vším pro všechny lidi, pro dobro papeže, jehož služebníky jsme až do smrti."

Všechny instrukce jsi získal jako novic, pomocník, sloužil jsi jako spoluprosebník, zpovědník a kněz, ale ještě jsi seznámen se vším, co je nezbytné pro velení v Armádě Loyoly ve službě papeži. Musíš sloužit určitý čas jako nástroj a vykonavatel, jak ti nařídí tvůj nadřízený; protože nikdo zde nemůže řídit, pokud neposvětil svou práci krví kacíře; protože "bez prolití krve žádný nemůže být spasen." Proto, abys byl správně připraven ke své práci a zabezpečil si své spasení, budeš, navíc ke své předcházející přísaze poslušnosti vůči svému řádu a věrnosti papeži, opakovat po mně:

Tato přísaha se nachází ve své celistvosti v knize THE SUPPRESSED TRUTH ABOUT THE ASSASSINATION OF ABRAHAM LINCOLN, by Burke McCarty, pages 21-23. (See: http://www.masters-table.org/forinfo/jesuit%20oath.htm)  Přísaha je také citována Charlesem Didierem v jeho knize Subterranean Rome (New York, 1843), kterou přeložil z francouzského originálu. Dr. Alberto Rivera, který utekl z Jezuitského řádu v roce 1967, potvrzuje obřad zasvěcení a text Jezuitské přísahy, kterou on skládal, jsou identické s tím, co citujeme níže).

Jesuit Pope Francis I"Já, ......., nyní, v přítomnosti Všemohoucího Boha, požehnané Panny Marie, požehnaného archanděla Michaela, požehnaného svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů svatého Petra a svatého Pavla a všech svatých a svatých zástupů nebe, a tebe, můj duchovní otče, Svrchovaný Generále Tovaryšstva Ježíšova, založeného svatým Ignatiem Loyolou v pontifikátu Pavla Třetího, a pokračujícího až do současnosti, prohlašuji a slibuji při lůnu panny, matrice Boží, a prutu Ježíše Krista, že jeho svatost Papež je Kristovým místodržícím (Viceregentem) a pravá a jediná hlava Katolické nebo obecné církve na celé zemi; a že v důsledku klíčů svazujících a rozvazujících, danými jeho Svatosti skrze mého Spasitele, Ježíše Krista, má on moc sesazovat kacířské krále, prince, státy, společenství i vlády, jenž jsou všechny ilegální bez jeho posvátného schválení a že mohou být bezpečně zničeny."

"Proto musím a budu až do krajnosti mých sil bránit tuto doktrínu jeho Svatosti, přímo i nepřímo proti všem uchvatitelům z heretiků nebo protestantských autorit, obzvláště Luteránů Německa, Holandska, Dánska, Švédska, Norska a nyní předstírané autority a církví Anglie a Skotska, a stejného odvětví ustanoveného v Irsku a Americkém kontinentu a všude jinde; a všem přívržencům, které získali, a kacířům, stojícím proti svaté Matce Církvi Říma. Nyní se vzdávám a popírám jakoukoliv oddanost z povinnosti vůči nějakému kacířskému králi, princi nebo státu jménem protestanté nebo liberálové, či poslušnost vůči jakýmkoliv zákonům, magistrátům nebo úředníkům."

"Nadále prohlašuji, že nauka církví Anglie a Skotska, kalvinistů, hugenotů a dalších z protestantů nebo liberálů je odporná a oni sami jsou zavržení, pokud se jí nevzdají."

"Nadále prohlašuji, že budu pomáhat, asistovat a radit všem nebo některému z agentů jeho Svatosti na kterémkoliv místě budu, ve Švýcarsku, Německu, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, Anglii, Irsku nebo Americe, nebo v kterémkoliv jiném království nebo oblasti, kam se dostanu, a učiním maximum pro vyhlazení kacířských protestantských nebo liberálních doktrín a zničení všech jejich předstíraných sil, legálně nebo jiným způsobem."

"Nadále slibuji a prohlašuji, že nehledě na to, že jsem s ním spojený, budu předstírat, že moje náboženství je heretické, pokud je to v zájmu propagandy Matky Církve, budu uchovávat v tajnosti a soukromí všechny rady jejích agentů v určitých dobách, když mi je sdělí, a nebudu je šířit, přímo či nepřímo, slovem, písmem nebo jakoukoliv okolností; avšak vykonávat vše, co bude navrženo, dáno na starost nebo mi odhaleno, tebou, mým duchovním otcem, nebo čímkoliv z této posvátné smlouvy."

Já nadále slibuji a prohlašuji, že nebudu mít žádný vlastní názor nebo vlastní vůli, nebo jakoukoliv mentální zábranu, dokonce jako mrtvola, ale bez zaváhání uposlechnu každý jediný příkaz, který obdržím od mých nadřízených v Milici papeže a Ježíše Krista."

"Že mohu jít do jakékoliv části světa, kamkoliv budu poslán, do zamrzlých oblastí severu, žhavých písků africké pouště nebo indických džunglí, do center civilizací Evropy nebo divokých míst barbarských divochů Ameriky, bez reptání či nespokojenosti se podřídím všem věcem, které mi budou komunikovány."

Papal Inquisition Torture WheelJá nadále slibuji a prohlašuji, že kdykoliv se naskytne příležitost, vyprovokuji neúprosnou válku, skrytě nebo otevřeně, proti všem heretikům, protestantům a liberálně smýšlejícím lidem tak, jak je mi nařízeno, abych je vykořenil a odstranil z tváře celé země, abych nešetřil nikoho s ohledem na věk, pohlaví nebo stav, a že budu věšet, mařit, vařit, stahovat z kůže, škrtit a pohřbívat za živa tyto hanebné heretiky, párat jim břicha, těhotným ženám párat lůna, zabíjet jejich nemluvňata tím, že je budu vrhat hlavou proti zdi, abych zničil navěky toto zlořečené pokolení. A když totéž nemůže být vykonáno otevřeně, tajně použiji jed, škrtící provaz, tenkou ocelovou dýku nebo kulku, bez ohledu na vážnost, postavení, důstojnost nebo autoritu člověka nebo osob, bez ohledu na jejich životní podmínky, veřejné či soukromé, kdykoliv mne k tomu vyzve agent papeže nebo vedoucí Bratrstva svaté víry, Tovaryšstva Ježíšova."

"Jako stvrzení toho, že tím zasvěcuji můj život, mou duši a všechny mé tělesné síly, touto dýkou, kterou nyní přijímám, se podepíšu svým jménem napsaným mou vlastní krví, na svědectví toho. A když se prokážu falešným nebo oslabeným v mém rozhodnutí, nechť mí bratři a spolubojovníci papežovy milice uříznou mé ruce a mé nohy, a mé hrdlo od ucha k uchu, rozpárají mé břicho a nalijí tam hořící síru, se vším potrestáním, které mi může být způsobeno na zemi, a nechť je má duše mučena démony navěky ve věčném pekle!"

"Toto vše, já, ......., přísahám skrze požehnanou Trojici a požehnané svátosti, které nyní přijímám, abych to vykonával a ze své strany zůstal neporušitelný; a volám všechny nebeské a nádherné zástupy, aby byli svědky požehnané svátosti Eucharista, a dosvědčili totéž i s mým jménem zapsaným špicí díky ponořené do mé vlastní krve a zpečetěné touto svatou smlouvou."

(Nyní uchazeč přijímá oplatek od Nadřízeného a píše své jméno špicí jeho dýky smočené v jeho vlastní krvi vzaté nad jeho srdcem.)

Představený řádu:

"Povstaň nyní a já tě zaučím do Katechismu, což je nezbytné, aby ses mohl dát poznat kterémukoliv členu Tovaryšstva Ježíšova patřícímu do této hodnosti."

Pope Francis and Jesuit Logo"V první řadě, ty, jako bratr jezuita, se vzájemně pozdravíte obyčejným znamením kříže, jako to dělá každý obyčejný Římský katolík; pak jeden překříží svá zápěstí s dlaněmi nahoru a ten druhý jako odpověď překříží své nohy, jednu přes druhou, ten první ukazuje ukazováčkem pravé ruky na střed dlaně levé ruky, ten druhý ukazováčkem levé ruky ukazuje na střed dlaně pravé ruky; ten první pak s jeho pravou rukou udělá kruh okolo své hlavy, přičemž se jí dotkne; ten druhý se pak ukazováčkem své levé ruky dotkne levé strany jeho těla těsně pod svým srdcem; ten první pak svou pravou rukou maluje před hrdlem toho druhého, a ten druhý pak s dýkou u žaludku a břicha prvního. První pak řekne lustum, a ten druhý odpoví Necar; první Reges, druhý odpoví Impious." (význam těchto slov už byl výše vysvětlen). "První pak předloží malý kousek papíru přeložený zvláštním způsobem čtyřikrát, který ten druhý podélně rozřízne a při otevření nalezne jméno Jesu napsané třikrát na hlavě a ramenech kříže. Ty mu pak položíš a obdržíš následující otázky a odpovědi:"

Otázka: - Odkud přicházíš?

Odpověď: - Svatá víra.

Otázka: - Komu sloužíš?

Pope Francis I Coat of Arms

Erb Františka I

Odpověď: - Svatému Otci v Římě, papeži, a Římsko katolické církvi univerzální po celém světě.

Otázka: - Kdo ti velí?

Odpověď: - Nástupce svatého Ignátia Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova nebo Vojáků Ježíše Krista.

Otázka: - Kdo tě přijal?

Odpověď: - Ctihodný muž s bílými vlasy.

Otázka: - Jak?

Odpověď: - S obnaženou dýkou, klečel jsem na kříži mezi prapory papeže a našeho svatého řádu.

Otázka: - Složil jsi přísahu?

Odpověď: - Ano, abych ničil heretiky a jejich vlády a panovníky, a neušetřil žádného věku, pohlaví ani stavu. Abych byl jako mrtvola bez vlastního názoru nebo své vlastní vůle, jen mlčky poslouchal mé nadřízené ve všech věcech bez zaváhání a reptání.

Otázka: - Budeš tak činit?

Odpověď: - Ano, budu.

Otázka: - Jak cestuješ?

Odpověď: - V bárce Petra rybáře.

Otázka: - Kam cestuješ?

Odpověď: - Do čtyř koutů světa.

Otázka: - Za jakým účelem?

Odpověď: - Abych splnil příkazy mého generála a nadřízených a vykonal vůli papeže a věrně naplnil podmínky mých přísah.

Otázka: - Běž tedy do celého světa a zaber všechny země ve jménu papeže. Ten, kdo ho nepřijme jako Zástupce Ježíše a jeho Viceregenta na zemi, nechť je proklet a zničen."

Závěrečné slovo

woman looking to heaven with a rainbow in the backgroundAni jezuité se svou odpornou brutalitou nedokázali umlčet Yahuwahovu pravdu v minulosti. Yahuwahovi následovníci ve středověku raději obětovali své životy, než by Ho zradili. Stejně tak budou v těchto posledních dnech Yahuwahovi praví následovníci neotřesitelně věrní, až na smrt. Papež František a jeho milice může uspět v zabíjení mnoha těl, ale nikdy se jim nepodaří odloučit je od Yahuwahovy lásky. Nehledě na to, jak zuřivá bude perzekuce, která očekává tyto věrné, pamatujme si, že Yahuwah bude setrvávat s námi skrze každou obtíž a utrpení, kterým budeme procházet. "S ním budu v soužení." (Žalm 91,15) - to je vzácné zaslíbení. Je dobré pamatovat si následující svaté zaslíbení, když se blížíme Satanovu hněvu skrze jeho viceregenta na zemi, toho Osmého a posledního krále, papeže Františka I:

Nebojž se, nebo jsem já s tebou; nestrachujž se, nebo já jsem Eloah tvůj. Posilním tě, a pomáhati budu tobě, a podpírati tě budu pravicí spravedlnosti své. Aj, zastydí se, a zahanbeni budou všickni, kteříž se zlobí proti tobě; v nic obráceni budou, a zahynou ti, kteříž tobě odporují. Hledal-li bys jich, nenalezneš jich. Ti, kteříž se s tebou nesnadní, v nic obráceni budou, a na nic přijdou ti, jenž s tebou válčí. Nebo já, Yahuwah tvůj Eloah, ujal jsem tě za tvou pravici, a pravímť: Neboj se, já tobě pomáhati budu. (Izaiáš 41,10-13)


Související obsah: