Print

Maskované Čarodějnictví: Satanova Tajná Léčka

 

Klikni na obrázek pro jeho zvětšení.
Pohanský důkaz starodávného 'lékařského' symbolu Caduceus.

Kniha Zjevení obsahuje mnoho odkazů na Babylon ten veliký. Nejpodrobnější popis Babylonu se nachází ve Zjevení 18, které je zaslíbením toho, že ono zlo,  ta pronásledující moc, bude nakonec svrženo. Tato kapitola také přesně vysvětluje, proč Yahuwah nakonec zcela zničí Babylon:

I zdvihl jeden silný anděl kámen jako žernov veliký a hodil jím do moře, řka: Tak prudce uvržen bude Babylon, to město veliké, a již více nebude nalezeno . . . neboť tvoji obchodníci byli velkými muži země, protože skrze tvá čarodějnictví omámili všechny národy. (viz Zjevení 18,21.23)

Spor mezi dobrem a zlem je duchovní boj, bojován primárně na bitevním poli náboženství. Mnoho křesťanů z toho důvodu nedbá na toto varování, protože se jich dle jejich mínění netýká. Myslí si, že jen pohané a mohou být oklamáni čarodějnictvím. Takto zavrhují jako nedůležité jedno z nejvážnějších varování Bible.

Ale důvodem, proč Nebe zničí „násilně“ Babylon, je to, že klame všechny národy svým „čarodějnictvím“. Slovo „čarodějnictví“ pochází z řeckého slova φαρμακεία, φάρμακον (pharmakeia).

lékařský symbolTo je stejný základ slova, ze kterého jsou odvozená anglická slova pharmacy (lékárna) a pharmaceuticals (farmaceutika, léky). V dávných dobách byla praxe lékařství úzce spojená s čarodějnictvím, užíváním drog k tomu, aby přivodily halucinace, vidiny, a zaklínáním démonským bohům. Bible uvádí, že používání drog (léků) je i dnes prostředkem Satana, jak oklamat duše, nebo jak Knox Bible uvádí: „tvá čarodějnictví uhranula tento svět“.

Moderním symbolem lékařství je caduceus, neboli dva hadi propletení okolo okřídlené hole. To byl původně symbol Hermea, boha obchodu a vynálezce magických zaklínání, který byl okolo sedmého století úzce spojen s alchymií. Ten je původně odvozen od řeckého karykeion, který sám byl založen na eruko, což znamená omezit nebo ovládnout. Původním symbolem lékařství byla skutečně hůl Asklepia, okolo které byl ovinutý jediný had. Lidé přicházeli pro uzdravení do chrámů zasvěcených Asklepiovi, bohu uzdravování. Oběti byly obětovány tomuto bohu a jakékoliv sny nebo vidění prožité pacientem byly použity knězem/doktorem, aby podle toho předepsal způsob léčby.

Symbol hada můžeme vysledovat zpět až do Edenu, kde Satan nazval Yahuwaha lhářem, když řekl Evě, že nezemře, protože zhřešila. Had je vhodným symbolem pro Satana, skrze jehož pokušení byl celý svět okouzlen k hříchu. (viz Zjevení 12,9 a Zjevení 20,2)

Klikni na obrázek pro jeho zvětšení.
Pohanský důkaz starodávného 'lékařského' symbolu Asklepiovy hole.

Yahuwah ustanovil zákony zdraví, jejichž porušování vede k předčasné smrti. Nešťastné je, že většina moderních léků má vážné vedlejší účinky, které mohou a také mnohé přivedly k předčasné smrti. Okouzlující had je velmi přiléhavým symbolem pro dnešní lékařství. Pohanství/Satanismus je stále zapleten do mnoha dnešních lékařských praktik. Většina moderní medicíny není nic více než současné čarodějnictví, oděné do vědeckého převleku. Milióny lidí jsou dnes ovládány Asklepiovou holí, jejich kdysi jasně uvažující mysl je otupělá vedlejšími účinky právě těch léků, které by je měly uzdravit.

Asklepiova hůl

Asklepiova hůl

Hippokratova přísaha je dodnes v různých formách praktikována doktory. „Hippokratova přísaha zůstala v západní civilizaci jako krédo ideálního jednání doktora.“ (American Medical Association, Code of Medical Ethics, 1996 ed.) Mnozí lidé si ale neuvědomují, že původní Hippokratova přísaha začínala vzýváním pohanských/démonských božstev: „Přísahám při Apollonovi, bohu lékařství, při Asklepiovi, Hygiei a Panacei i při všech bozích a bohyních, že podle svých sil a svědomí budu tuto přísahu a tyto závazky řádně zachovávat.“

Ve svém útoku na duši provádí Satan zákeřný útok za použití léků moderní medicíny. Dnešní lidé opovrhují používáním opiové tinktury (laudanum), která se používala před staletími, ale většina moderních léků je dokonce riskantnější s nebezpečnými vedlejšími účinky, které se pak musí samy ošetřovat. To vytváří začarovaný kruh a stále více omámené populace, závislé právě na lécích, které je činí nemocnými.

Autismus je tragickým příkladem devastace způsobené moderním očkováním, které „vyžaduje“ používání ještě více léků, aby se ovládaly symptomy spojené s autismem. Při běžném očkování populace se vyskytuje jeden případ autismu na 50 lidí v USA. Ale mezi těmi, kteří nebyli nikdy očkováni, se vyskytuje jen jeden případ autismu na 25.000 lidí.

Televizní show The Doctors (Doktoři), které přivádí do pořadu různé lékařské experty, je nastavena tak, aby byla „tvým zdrojem informací ohledně nejnovějších lékařských objevů, praktik, postupů a informací o udržení zdravého životního stylu.“1  V nedávné epizodě jeden z doktorů přiznal, že většina toho, co doktoři ošetřují, není nic jiného než vedlejší účinky jiných léků, které již dříve pacient užíval.

Farmaceutický průmysl léčiv je špinavý byznys, ale je to velký byznys. Doslova miliardy dolarů jsou utráceny každý rok za prodej léků i za poslední „výzkum“, který by našel nejnovější zázračné uzdravení. Yahuwah zaslíbil, že odhalí všechnu pravdu těm, kdo Jej hledají. „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8,32)

Peníze a práškyNedávný soudní proces odhalil některé z neetických způsobů, jakými „Big Pharma“ (Velký farmaceutický průmysl) oklamává milióny lidí, aby věřili tomu, že léky, které vyrábějí, jim poskytnou zdraví. Následující seznam je jen výčet několika metod používaných farmaceutickými firmami, aby ovlivnily lidi ohledně užívání jejich „léků“. Farmaceutické společnosti to přiznaly nebo o tom byly usvědčeny před soudem:

I když většina farmaceutických společností má sídlo v zemích prvního světa, nebezpečí těchto podvodných podniků je třeba vnímat všemi a všude, protože různé organizace prvního světa „charitativně“ nabízí zdarma vakcíny zemím chudšího, třetího světa. Existuje množství důkazů, které ukazují, že vakcíny, prášky i povrchové masti byly často navrženy tak, aby škodily určitým způsobem tělu, zatímco ulevují jiným příznakům. Různí výzkumníci tvrdili3, že AIDS virus, který zdecimoval části Afriky a homosexuální populaci San Franciska ve Spojených Státech, se dostal do lidí skrze očkování proti žloutence typu B.

Common uses in the medical field of overtly pagan symbols - The Caduceus and the Rod of Asclepius

Klikni na obrázek pro jeho zvětšení.
Běžné užívání zjevně pohanských symbolů v lékařském oboru - Caduceus  a Asklepiova hůl

Jiné důkazy ukazují, že sterilizační léky byly zakomponovány do antikoncepčních prášků kromě již veřejně přiznávaných vedlejších účinků antikoncepce, mezi které patří kromě jiných infarkt, mrtvice, embolie, nádory, různé rakoviny a dokonce krevní sraženiny v srdci a mozku. Autor byl šokován, když si přečetl příbalový leták u povrchové mastičky předepsané pro miminka, kde zjistil, že jedním z možných „vedlejších účinků“ jsou neštovice!

Big Pharma (Velká farmacie) je multi miliardový průmysl ovládaný mocnými „obchodníky země“. Peníze, které se ročně vyberou „jen na výzkum rakoviny“ samotné, jdou do miliónů dolarů - i když léčba již byla nalezena! V roce 1931 Otto H. Warburg získal Nobelovu cenu míru za průlomové porozumění rakovinným buňkám.

Dr. Tulio Simoncini z Itálie, který použil informace odhalené Warburgem a také z vlastního výzkumu, měl aktivní ordinaci léčící rakovinu . . . dokud nebyl démonizován v tisku, vyškrtnut ze seznamu Italského lékařského řádu a posléze si odseděl tři roky ve vězení za to, že dělal právě tu věc, kterou se zdánlivě snaží farmacie dělat - léčil rakovinu.

Nemůžeš důvěřovat tvrzením farmaceutického průmyslu, protože jim jde jedině o vydělávání peněz. Satan využívá čarodějnictví, magii moderní farmacie, za jediným a pouze jediným účelem: otrávit lidské tělo, které pak zatemní mysl a tím ochromí svědomí.

Jasná mysl, schopná slyšet Svatého Ducha, je naprosto nezbytná v boji proti hříchu. Fráze ze Zjevení 18,23 „neboť skrze tvé čarodějnictví byly všechny národy oklamány“ je v The Heritage Bible přeložena takto: „. . . protože tvými okouzlení navozujícími léky jsou všechny rasy svedeny.“

Léky předepisované doktory světa na předpis nebo i ve volném prodeji mají dalekosáhlé účinky, nejen pro tělo, ale i na mysl. Běžnými vedlejšími účinky mnoha léků nejsou jen sucho v puse a pocit zvracení, ale i únava, ospalost a dokonce krátkodobá ztráta paměti. Takto je člověk zranitelnější vůči pokušením Satana. Neoficiální zprávy tvrdí, že transfuze krve může někdy vést k vážným změnám osobnosti. Yahuwah prohlásil, že bychom se měli vyvarovat krve, protože „život těla je v krvi“. (viz Leviticus 17,10-14)

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví,
v životě mé matky jsi mě utkal.
 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň:
podivuhodně jsem utvořen,
obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.
Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí,
když jsem byl v skrytosti tvořen . . .
Tvé oči mě viděly v zárodku.
(Žalm 139,13-16)

zeleninaStvořitel tvého těla nejlépe zná způsob, jakým si uchovat zdraví. On ustanovil osm zákonů, které, jsou-li správně dodržovány, napomohou obnovení a udržení zdraví:

  1. Výživa
  2. Pohyb
  3. Voda
  4. Sluneční svit
  5. Střídmost
  6. Čerstvý vzduch
  7. Odpočinek
  8. Postoj vděčnosti (který přináší důvěru v boží moc)

Ti, kdo ctí Yahuwaha zachováváním Jeho zákona, včetně Jeho zákonů zdraví, budou na oplátku poctěni Yahuwahem pokojem, zdravím a tím nejdůležitějším - vítězstvím nad hříchem. Yahuwah řekl: „Ty, kdo Mne ctí, poctím.“ (1. Samuelova 2,30) Ti, kdo poslouchají všechny Yahuwahovy zákony, budou mnoha způsoby požehnáni. „Bázeň před Yahuwahem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.“ (Přísloví 14,17)

Yahuwahovou vůlí pro Jeho lid je, aby žili životy obohacené dobrým zdravím. Toho není možné dosáhnout jedovatými léky masově šířenými většinou dnešních lékařských praktiků. Léky na předpis neléčí. Ony jen ovládají příznaky, často na úkor jiných škodlivých vedlejších účinků. Nejlepší cesta ke zdraví je cesta Nebes. Yahuwah poskytl léky v přírodě na každou nemoc. Internet nabízí přístup k bohatým informacím dříve nedostupným. Pokud máš nějaký zdravotní problém, hledej na netu přírodní prostředky, které napomáhají zdraví.

Dnes – učiň nové rozhodnutí zachovávat všechny Yahuwahovy zákony. On ti dá milost, moudrost a vítězství v každé oblasti.


1 http://thedoctorstv.com/doctors/main

2 As listed inhttp://worldtruth.tv/big-pharma-criminality-no-longer-a-conspiracy-theory-bribery-fraud-price-fixing-now-a-matter-of-public-record/.

3 See http://www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud33s.htm and http://originofaids.com/.