Print

Vzkříšení Spravedlivých

Jmenuj hlavní důsledek pádu člověka do hříchu.
„Protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.“ Římanům 5,12.

V jakém stavu je člověk, když se nachází v hrobě?
„Všecko, což by předsevzala ruka tvá k činění, podlé možnosti své konej; nebo není práce ani důmyslu ani umění ani moudrosti v hrobě, do něhož se béřeš.“ Kazatel 9,10.

Co bylo zaslíbeno, aby mnozí mohli být vykoupeni z tohoto stavu?
Z ruky hrobu vyplatím je, od smrti vykoupím je; budu zhoubcím tvým, ó smrti, budu zkažením tvým, ó hrobe, želení skryto bude od očí mých.“ Ozeáš 13,14.

Skrze koho přijde toto vykoupení z hrobu?
„Nebo poněvadž skrze člověka smrt, také i skrze člověka vzkříšení z mrtvých. Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze toho Pomazaného všickni obživeni budou.“ 1. Korintským 15,21-22 (Jan 5,26-29).

Jaký by byl výsledek pro mrtvé, kdyby Yahushua nezajistil jejich propuštění z hrobu?
„Nebo jestližeť mrtví z mrtvých nevstávají, anižť jest Pomazaný vstal.  A nevstal-liť jest z mrtvých Pomazaný, marná jest víra vaše, ještě jste v hříších vašich. A takť i ti, kteříž zesnuli v Pomazaném, zahynuli.“ 1. Korintským 15,16-18.

Kde se nacházejí mrtví, když uslyší Yahushuův hlas, jak je volá k životu?
„Nedivtež se tomu; neboť přijde hodina, v kteroužto všickni, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas jeho. A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.“ Jan 5,28-29.

Jak mnoho odlišných tříd čeká vzkříšení?
„Maje naději v Yahuwahovi, že bude, jehož i oni čekají, vzkříšení z mrtvých, i spravedlivých i nespravedlivých.“ Skutky 24,15.

Jak dlouho budou ti druzí čekat po prvním vzkříšení?
„I viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud, a viděl jsem duše stínaných pro svědectví Yahushuovo a pro slovo Yahuwahovo, a kteříž se neklaněli šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali znamení jejího na čela svá, anebo na ruce své. A ožili a kralovali s Pomazaným tisíc let. Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A toť jest první vzkříšení.“ Zjevení 20,4-5.

Kdy bude spravedlivým odplaceno?
„A blahoslavený budeš. Neboť nemají, odkud by odplatili tobě, ale budeť odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“ Lukáš 14,14.

V jakém stavu David očekával vzkříšení?
„Já pak v spravedlnosti spatřovati budu tvář tvou; nasycen budu obrazem tvým, když procítím.“ Žalm 17,15.

Jaký kontrast bude vidět mezi současným tělem a tím, které bude obdrženo při vzkříšení?
„Tak i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné; Rozsívá se nesličné, vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné; Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.“ 1. Korintským 15,42-44.

Podle čího těla bude vzkříšené tělo přizpůsobeno?
„Ale naše měšťanství jestiť v nebesích, odkudž i Spasitele očekáváme Pána Yahushuu Pomazaného, kterýž promění to tělo naše ponížené, tak aby bylo podobné k tělu slávy jeho, podle mocnosti té, kteroužto on mocen jest i všecky věci podmaniti sobě.“ Filipským 3,20-21

Co budou dělat spravedliví po vzkříšení z hrobu?
„Oživouť mrtví tvoji, těla mrtvá má vstanou. Prociťte a prozpěvujte, obyvatelé prachu. Nebo rosa tvá jako rosa na bylinách, ale bezbožné k zemi zporážíš.“ Izaiáš 26,19 (1. Korintským 15,55).

Jak dlouho jim bude dovoleno žít?
„Nebo ani umírati více nebudou moci, andělům zajisté rovni budou. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“ Lukáš 20,36.

Co se stane s těmi, kdo budou nehodni účasti na prvním vzkříšení?
„Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.“ Zjevení 21,8.

Co se pak stane?
Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt.“ 1. Korintským 15,26 (viz Zjevení 20,13-14)

Jak se pak spravedliví navždy objeví?
„A tehdážť spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Kdo má uši k slyšení, slyš.“ Matouš 13,43.