Print

Zikombelo Zyeendelezyegwa aMfulumende: Mulazyo wa Lweeno 501C3

Eezyo zikombelo ambungano zyabupaizi zizumizya nguzu zyamfulumende kutegwa zitanoobbadeli mitelo, akuzumizyigwa kubunganya bantu, azimwi zintu, nkokuti eezyo zikombelo zileendelezyegwa amfulumende yacisi. Zitalika kuba zibelesyo zya mfulumende, akukutauka milimo amakanze aabaleli bacisi akumwayikizya mizeezo yamapolitikisi akataa bantu. Basicikombelo lwabo balayandisya kuti cikombelo cabo cilanganyigwe amfulumende kutegwa eelyo nobapa kwakkumi azituuzyo, cikombelo citanoobbadeli mutelo wa mali aayobololwa kuzwa kubantu mucikombelo.

Mulazyo wa 501(c)(3) ngwakulesya mbungano zyabupaizi nokuba zyalugwasyo mucisi ca Amelika kuti zizandulwe akuleka kubbadela mitelo. Nokuba kuti eeci cibalo caambilizya mulazyo wini ooyu, pele kucenjezya nkotupa nkwakuti ooyu mulazyo utaalukila kuzisi zyoonse. Kufumbwa mbungano iilanganyigwa amfulumende yacisi, eeyo mbungano italika kweendelezyegwa amfulumende. Mpoonya aawo italika kuba cibelesyo ca mfulumende alimwi yeelede kutobela mulawo wacisi nanka kuleka kulanganyigwa kuba cikombelo.

Mumwezi wa Kasanga lubwi, 2007, batola milumbe ku KSLA News 12 mu dolopo lya Shreveport, Louisiana, bakaambilizya nzila mpya yaankamika eeyo mfulumende yaku Amelika njiibelesya kunyonganya Milawo yacisi. Kwakaambilizyigwa kuti mfulumende yakatalika kuyiisya beembezi bazikombelo kuti basungilizye buleya kweendelezyegwa amfulumende, kumwi kabaambila bantu kuti: ba “KSLA News 12 bakabbukizya kuti [muziindi nokuvwunduka nkondo mucisi], bapaizi beelede kugwasyilizya mfulumende kulwana sinkondonyina mupati wamfulumende: ooyo sinkondonyina wa mfulumende, ndiswe tobantu bacisi.”1

Mwaalumi uujisi ndembela yaku Amelika a BbaibbeleCisi ca Amelika cakayakwa kuti cibe cisi citakwe mwami akusyomezya lwaanguluko lwakubaa cikombelo kakwiina poopo. Cintu cakatobela waawo ca “kwaandaanya cikombelo a mfulumende” wakali mulazyo weendelezya milawo yacisi abuleli mu Amelika. Ncintu cilaantenda kapati kuti mfulumende yakombelezya basololi bazikombelo mukukakatila buyo kweendelezya bantu bacisi. Ciyubunuzyo 13 cilembedwe kucenjelela nguzu zyamfulumende iitundulula buleya eeyo iiyoosungilizya makanze aanjiyo atalaa nyika yoonse:

Alimwi walo wakalaa nguzu zyakuti abikke buumi mu cibumbwa camunyama , kuti eeco cibumbwa caambaule akusinganya kufumbwa muntu uutakombi cibumbwa camunyama kuti ajayigwe.

Alimwi ulasinikizya boonse, basyoonto abapati, bavwubi abacete, baangulukide abaangidwe, kuti batambule caando mujanza lyabo lyalulyo, nokuba munkumo zyabo:

Alimwi kuti kutabi muntu wuula nokuba kusambala, pele buyo ooyo ulaa caando, nokuba zina lya munyama, nanka mweelwe wamunyama (Ciyubunuzyo 13:15-17)

Ncintu cilaa kaambo kapati kuti cisi ca Amelika ciluujisi kale cino ciindi kulibambila kubelesya bapaizi bazikombelo kuti banyonaune buleya. Musilisi Durell Tuberville ngomweembezi mudolopo lya Shreveport ulaa Mulimo wa Kuzima Mulilo mu Office lya Musilikani waku Caddo. Eelyo walo naakabuzyigwa kuti ino bapaizi bazikombelo zyaandeene inga babelekela antoomwe amfulumende muciindi ca manyongwe, Tuberville wakati: "Mulimo mutaanzi swebo ngotwaambila muntu uuli woonse ngwakuti, 'atumvwane, atweendelane alimwi tusumpye cintu eeci, mpoonya tuyoobonana aakale akusinsana zintu nzyotwiimpene eelyo aanikwiindide manyongwe.'"2 Ooku kulamatila kubaa lukamantano akataa zikombelo akupangana cilongwe amfulumende, nje ntenda kucikombelo comwe-comwe eeyo iiciletela lusyomo lwiimpene a milawo yalwaanguluko akuleta busofwaazi buli mu mapolitikisi.

Mufundisi ulakambauka kumbelaa mbungano ya cikombeloBantu bazyibide kulangila basololi babo kuti babeendelezye. Eeco ncintu cisyangidwe mumbungano zyabupaizi amwalo kuti kabasyoma mu mweembezi, mupaizi nanka mwiyi wabo. Zikombelo lyoonse zibikkide mpindu mpati mulusyomo lwazyo lwiimpanya cikombelo cabo akataa zikombelo zimwi. Aaka nkakaambo keni ncokuli zyuulu atalaa zyuulu zyazikombelo zizulilwa ku BunaKristu. Pele eelyo basololi bazikombelo nobatalika kusumpaula makanze aamfulumende, kufumbwa cintu ciimpene akataa zikombelo, cilaindwa kumbali akwiile kugantaganta kwaamba. Lukamantano akumvwana cilongwe, nokuba kuti badyaamininwa kasimpe ansi, ncecintu cipati cili kumbele kwiinda kwiimpana mubupaizi.

Izwanga lini basololi bazikombelo ndyobaambilwa kuti baambilizye kumbungano zyabo, liyeeme mukupelengusya kampango ka Baloma 13: “Nyoonse amulibatamike kumfulumende zyabulelo, nkaambo kunyina nguzu pele buyo eezyo Leza nzyaakasimpa. Imfulumende ziliko zyakabikkwa aa Leza.” (BaLoma 13:1, New International Version)3 Kweendelanya aba Dave Hodges ba mubandi wa (Common Sense Show), “kweezyeezya beembezi bazikombelo bali 28,000 bakapegwa mulimo aba FEMA/DHS, kuti babe Bagwasyi ba Nkamu ya Bapaizi, alimwi. . . mulimo wabo mutaanzi ngubaatumwa, ngwakwaambila bantu bambungano zyabo kuti bateelele ba DHS [Mulimo wa Bukwabilizi bwa Cisi] kweendelanya a BaLoma 13.”4 Ooku nkulubizya akucenga kusandulula BaLoma 13 kutegwa baumuzye beembezi kuti baleke kuzwanganina zintu zilaa mulimo mulusyomo akubasungilizya kuti nkaambo Taata Yahuwah nguwaasala mfulumende, aboobo zintu zyoonse zyaambwa akucitwa mumfulumende, zyeelede kuteelelwa.

Eezyo zikombelo zyakaandeene mucisi ca Amelika lino zyakapangana cilongwe akusangana amfulumende. Lino zilakonzya kusungilizyigwa kutola milumbe ya mfulumende iisinikizya buleya – nokuba kuti eeyo milumbe kiisampaula ciimo alusyomo lwa cikombelo cabo. Mu Kavwumbi Kaniini, 2014, munzi wa Houston, Texas wakapegwa malailile aakwaanga beembezi bazikombelo bosanwe aabo bakali kusungilizya zikombelo zyabo kuzangila mfulumende akulwana cibeela camfulumende ca Mulazyo wa (Houston Equal Rights). Ooyu mulawo wakapa bukwabilizi bwa mfulumende kuli baabo balimbana kumatako, aabo bacitana cisaaza abasankwa abasimbi mbweenya buyo, abaabo bakasandulwa zinswe kuleka mbubaazyalidwe. Aayo malailile aankuta akali kujatikizya zinjaanji. Akali kwaambilizya kusanganya milumbe iikambaukwa, misalo, azintu zilembedwe (kusanganya amilumbe iituminanwa muluwaile) iijatikizya mulawo ooyo, azyeezyo zikazya mulawo wamfulumende, busofwaazi bwaku kucita cisaaza kumatako, amakani aabusankwa abusimbi alimwi amweendelezi wadolopo, Annise Parker. Aaya malailile akali kusanganya kutali buyo zintu zyaambilizyigwa abeendelezi bazikombelo, pele kusanganya kufumbwa eeco ncobabambulula akuzumizya nanka cili mumaanza aabo.5

Uutola milumbe ku Fox News, Todd Starnes, wakabona kuti “kuli nkondo iiyanda kuvwundumuka atalaa lwaanguluko lwabupaizi mudolopo lya Houston, Texas.”6 Mumulumbe ngweenya ooyo, Starnes wakazubulula kamwi kaambo nkaakatumina mweendelezi wadolopo Parker mu Twitter oomo mwaakaambilizya kuti, ikuti basololi bazikombelo kabakambauka mapolitikisi, idolopo lilaa lwaanguluko kubabuzya kufumbwa ncobakambauka.

Mbuli mbocimvwika kuyoosya cintu eeci, Mweendelezi Parker wakaliluleme kuti aaba basololi babelekela zikombelo zyakalilembya mumulazyo wa 501(c)(3), eeco ncintu cini bunji bwazikombelo mbozibede sunu mucisi ca Amelika. Ooyo mulazyo wakaindi wakalaa mpuwo ya “kwaandaanya cikombelo amfulumende” wakamwaigwa. Lwaanguluko lwa bupaizi lwakadilimunwa atalaa cintu comwe buyo: mali.

Mfulumende ya Bumpelenge

Mali ne nguzu. Yahushua wakalaazyi kabotu makani aaya eelyo Walo naakati: “Kunyina muntu uunga wabelekela basimalelo bobile: nkaambo inga wacimwa umwi, akuyandisya umwi, nanka kuyaamina kuli yooyu, akusulaika yuulya. Webo tokonzyi kukutaukila [Yahuwah] abuvwubi ” (Mateyo 6:24, 1599 Geneva Bible)

Zikombelo zyakaungulwa akwiindwa kunsaa maanu akucengelelwa kuti zilitolaansi akulibatamika kuti zyeendelezyegwe amfulumende. Mu 1954, umwi simfulumende Lyndon B. Johnson wakasomba zikombelo kuleka kubbadela mitelo kuti “zimucitile cibotu” alakwe. Coonse ncizyakeelede kucita ncakulilembya mucipepa ca mfulumende ca 501(c)(3), akwaambilizya kuti mbungano zyabo lino zyeelede kulanganyigwa kuti nzikombelo zizumizyidwe amulawo wacisi.

Eeco cintu cakali mbuli bbiza lya Trojan. Kwiinda mumulawo ooyo, kunyina pe zikombelo anozyeelede kubbadela mitelo! Cibeela ca Mitelo mu Mfulumende (IRS) ngo simitelo uuyobolola mitelo ya mfulumende yacisi ca Amelika. Umwi uubeleka mucibeela eeci, Peter Kershaw wakalemba kuti:

mutiba wakusangila maliIme nsyeli buyo mubelesi wa IRS ooyo wakagambidwe kuti nkaambo nzi zikombelo ncozyuunka kumfulumende kuyoozumizyigwa kuleka kubbadela mitelo kakuli kutaanguna kunyina cikwelete ncobajisi kumfulumende pe, alimwi balangila kulesyegwa kubbadela mitelo kakuli bakalaanguludwe kale kuleka kubbadela mitelo eeyo. Bunji bwesu lino twakanyandwa kuti nkaambo nzi basololi bazikombelo ncobayanda kweendelezyegwa akunyonaunwa acibeela camfulumende eeco kakuli bunji bwabantu baku Amelika ncobapailila kuti cizwe akataa maumi aabo. Zikombelo zili ambaakani yiimpene kapati, pele balo tabazyi nokuba kukkomanina zintu eezyo zyaambilizya lwaanguluko lwakuteendelezyegwa aamfulumende.7

Kulesyegwa kubbadela mitelo ngo sibwaamu umwi wakacengelezya zikombelo zyaanyika kuti zilekele mfulumende kweendelezya nzyobaambilizya akubalesya kwaambilizya kasimpe. Kutegwa zikombelo kazicilanganyigwa kweendelana amilawo yacisi, zikombelo tazyeelede kwaambilizya zintu zisampaula mfulumende nokuba ziteendelani amilawo yacisi. Kuti zyacita boobo, ciimo cazyo mumulawo 501(c)(3) inga camwaigwa, nkabela basicikombelo tabaceelede kupa kwakkumi azituuzyo kuzwa mumali aabo kucikombelo cabo. Eeci inga caambilizya kuti aceye mali aapegwa kugwasyilizya milimo yacikombelo. Imbungano zyabupaizi eezyo zitobela cizuminano eeci, nokuba zizuminano zimwi, mbuli bucitwa ku Amelika, basaina cizuminano camulawo wa 501(c)(3), aboobo balisalila kweendelezyegwa amfulumende cakuliyandila lwabo beni. Kuzuminizya kuti babalwe akataa zikombelo zizuminwa amfulumende, naa kutambula mulazyo wa 501(c)(3), nkuzumina kuti mfulumende ibe njiibasolweda akubasalila kufumbwa ncobeelede kukambauka ancobeelede kuzimaanya.

Izikombelo zitazumini kumvwana amulawo wamfulumende wa 501(c)(3) tazilanganyigwi kuti zicili zikombelo pe. Kulesyegwa kubbadela mitelo, ncintu ciyandika kubasololi bazikombelo nkaambo kuti kakwiina mulawo ooyo, bunji bwabasicikombelo inga balekela limwi kupa mali aabo kugwasyilizya milimo yacikombelo.

Ngooyu mukonzyanyo wacintu cakacitika eelyo Mbungano ya Congressiono Black Caucus niyakakkala muswaangano wakulaya zikombelo zyabantu basiya mbobakeelede kweendelana amilawo yakupegwa camutwe cakuvwootezya kutegwa bagwasyilizye Barack Obama, muleli mutaanzi uusiya waku Amelika. Umwi wamfulumende Emanuel Cleaver, Musololi wambungano ya Congressiono Black Caucus, wakaambilizya makani aakali mumuswaangano ooyo, kapandulwida uutola milumbe waku MSNBC kuti:

Tuyooba aabantu batwiiminina bazwa muzikombelo zili fuka aabo beembela bantu basika munsaa zyuulunzuma 10, mpoonya tuyootaanguna, kubazyibya makani woonse ngobeelede kuzyiba azintu nzyobeelede kwaamba anzyobateelede kujatikizya cikombelo eezyo zinga zyasotoka mulawo wa 501(c)(3) mumfulumende. Mubwini, swebo tuyoobaa Mweendelezi wa IRS mumuswaangano ooyo, tuyoobaa Muzeki Mupati, Eric Holder, mpoonya tuyoobaa nkamu yabasimilawo bazinguluka kuzwa mucisi coonse, baku ACLU [Mbunga ya Lwaanguluko lwa Bantu mu Amelika] – akulaya beembezi bazikombelo boonse zintu nzyobazumizyidwe anzyobateelede kucita.8

Eelyo mfulumende niipa cizuminano cakucita kufumbwa cintu, eeco caambilizya kuti eeyo mfulumende ilaa nguzu zyakulesya cizuminano eeco kweendelanya amalailile aali mucizuminano eeco. Inguzu zyakuzumizya nzyeenya nenguzu zyakukasya kucita cintu. Ikuti mfulumende tiiyazumizya akupa cizuminano cakucita cintu cimwi, aako kaambo keelede kuteelelwa kuti muntu ulaa lwaanguluko lwakucita cintu eeco, aboobo, mfulumende tiikwe nguzu mucintu eeco pe. Ncintu citaluleme kuzikombelo kuzumizya mfulumende kweendelezya nzyobasyoma kuyanda buyo kuti batambule mali.

Mwaapositolo Paulu wakacenjezya kuti bantu tabeelede kukamantana abaabo batakwe lusyomo pe.

Mutavwelani abakunze. Ino bululami inga bwaswaangana buti abubi? Naa mumuni ulavwelana buti amudima?

Sena Kilisito a Saatani balakonzya kuzuminana? Naa musyomi ujisi lubazu nzi ayooyo uutasyomi? (2 Bakolinto 6:14-15)

Imbungano yabupaizi ilacinca akuba lubono lwa mfulumende eelyo niitambula mulawo wa 501(c)(3) nokuba kuzumina kuti ilanganyigwe kuba cikombelo cizumizyidwe amilawo yacisi. Kutambula cizuminano ca mfulumende nkuzumizya mfulumende kuti yiingane kweendelezya akunyonauna cikombelo, aboobo eeco cipa kupindaula lusyomo abweende bwacikombelo eeco cizumina mulawo ooyo. Muciindi ca Nkondo Iitontola, beendelezi bacikombelo ku Cisi ca Sovieti abalongwenyina tiibakacincauzya buyo nzyobakali kuyiisya kuti zitanyemyi mfulumende, pele bakayindizya aawo akutalika kubejelezya BanaKristunyina ku mfulumende. Alimwi eeci tiicakaletelezya buyo kudilimuna munyinza wa Ironi Curtaini. Pele cicizumanana kucitika kufumbwa kubusena ooko mfulumende nkoyeendelezya cikombelo.

Bunji bwazikombelo, mbungano zyabupaizi azimwi nkamu zigwasyilila bantu mu Amelika, nimpindu zitobela mulawo wa 501(c)(3) wakuleka kubbadela mitelo. Muli Amosi 3:3, Yahuwah wakabuzya kuti, “Hena bantu bobile inga beendela antoomwe pele buyo kuti bazuminana?”

Kulibatamika ku mfulumende, nkuzumizya mfulumende kuti ikweendelezye.

Eelyo cikombelo nocitambula mulawo wakuleka kubbadela mitelo 501c3, eeco cikombelo:

Mubetesi usaina makani munkutaZikombelo zyamusyobo ooyo tazicili zikombelo zisolwedwa a Mwami Yahuwah, pele lino zilaa simalelo mupya: cisi caanyika. Zitobela malailile abweendelezi bwacisi, kutali kutobela jwi lyokwa Yahuwah. Kuti kakuli kudonaika kuti makanze aamfulumende ngayeendelezya lusyomo lwa makwebo aacitwa muzina lya zikombelo mazubaano, muntu inga walanga buyo mulandu wa Cikolo Cipati ca Bob Jones kacizekelana amfulumende yaku Amelika (461 U.S. 574). Mukukosozya kaambo, Nkuta Mpati yaku Amelika, yakayubununa makanze aamfulumende mumulawo wa 501c3:

Inkuta yakakosozya kuti imbungano iizumina mulawo (eeyo iitabbadeli mitelo mucizuminano ca 501c3), yeelede “kubelekela akweendelana akuyanda kwabantu babuleya,” ileelede kubaa makanze aayendelana “amuzeezo wabantu boonse,” alimwi tiiyelede kucita cintu “eeco cikazyanya akuteendelana aciimo ciimvwi Mfulumende.” Kubikka kaambo mubufwaafwi, aaka kampango kaamba kuti mulimo mutaanzi wambungano iitabbadeli mitelo ngwakubelekela Mfulumende akubelesya milawo yamfulumende iizumizyidwe.10

Kulibatamika ku Mfulumende Kutegwa Batambule Mali

Zikombelo ziyandisya kuleka kubbadela mitelo mumulawo wa 501(c)(3) kwiinda mboziyandisya kasimpe katondezyedwe mu Mangwalo. Kuti nikwali kaambo kamwi, aaka kalikke nkakaambo katondezya kuti eezyo zikombelo nga masinagogwe ookwa Saatani. Pele kucili zinjaanji kwiinda waawo. Eelyo cikombelo nocizumina akusaina mulawo (501(c)(3) wakuleka kubbadela mitelo ku mfulumende, cizumina kuti cinikutobela milawo amilazyo yeendelezya nkamu zyamakwebo mumulawo wa 501(c)(3)!

Icikombelo cakasaina cizuminano ca 501c3, cakazumina kutula ansi lwaanguluko lwaco lwa kupaila akukomba kakwiina kwiinganinwa akunyonaunwa aamfulumende.

. . . Eeco cikombelo cakayaka lukwakwa mumbali lyaco kubelesya milazyo yacizuminano ca 501c3, cakazumina kucesya nguzu zya mulawo ookwa [Yahuwah] akusumpula milawo yacisi atalaa mulawo Wakwe. Ngooyu mukonzyanyo; mukuzumina kuti cikombelo cileke kwaambilizya milumbe iicenjezya bantu alimwi iisampaula basimapolitikisi bagwebenga basofweede. Eeci balacicita kutegwa bazumanane kuvwunwa akuleka kubbadela mitelo . . . .11

Ncenciceeci nkamu ya World’s Last Chance nciikombelezya basyomeka boonse kuti batije akuyaamukila limwi kulaale azikombelo zyoonse zyeendelezyegwa amfulumende. Kucinyina makani kuti naa kuli kasimpe kali buti mucikombelo cimwi, pele aako nkasimpe kasanganyidwe azintu zilubide. Basikwiiya basyomeka bokwa Yahuwah tabeelede kulisanganya muli zya Bbabbuloni pe.

Busena bwa IRS muluwoTakweelede kuyeeyelwa buyo kuti, mulandu ukkede atalaa basololi bazikombelo pe. Muntu omwe-omwe mucikombelo ulaa mulandu mbweenya mbuli basololi bazikombelo, nkaambo kanji-kanji basicikombelo mbabatonkaika basololi kuti basaine cizuminano ca 501(c)(3) akulesya cikombelo kubbadela mitelo. Alimwi mpeenya aawa, ooku nkuyandisya buyo mali. Nokuba kuti zikombelo zileka ncobeni kubbadela mitelo, pele aayo mali ngobasangila kwakkumi basicikombelo mu zituuzyo taakonzyi kubbadela mitelo pele buyo kuti batondezya mbunga ya IRS kuti aayo mali ngobakasangila akapegwa cikombelo cizumizyidwe mumulawo wacisi.

Nokuba kuti kunyina mulawo waamba kucita cintu eeco, zikombelo zinjaanji zilazumanana kusaina cizuminano eeco ambunga ya IRS nkaambo eeco ncecisyomya basololi bazikombelo, basicikombelo abaabo basangila mali kuti eeco cikombelo cilizumizyidwe amulawo wacisi aboobo taceelede kubbadela mutelo. Ngooyu mukonzyanyo, bantu basangila mali kucikombelo cizumizyidwe mumulawo wacisi balizyi kuti tabeelede kubbadela mitelo nobapa mali kucikombelo eeco.12

Cintu cuusisya ncakuti, kasimpe kasowelwa kumbali kuyandisya buyo kulivwuna kubbadela mitelo.

Aaka nkakaambo kakopede zyalane lyamamanino atalaa nyika. “Nkaambo nimpindu nzi njajana muntu kuti wavwuba nyika yoonse, kwamana wasweekelwa buumi bwakwe? Naa ncinzi muntu ncakonzya kupa kuti anunuzye buumi bwakwe?” (Maako 8:36, 37) Zyoonse mbungano zyabupaizi zilembedwe akuzumizyigwa aamfulumende nkaambo kakuleya mitelo nokuba kukwabililwa munzila imwi, eezyo nzibeela zya Bbabbuloni, aboobo nzyezikombelo eezyo ziyoobaa nguzu zipenzya basaante kubelesya milawo yacisi mbuli mbokwaambidwe mucishinshimi. Johane Muyubunuzi wakatondezyegwa munyama, katantide atalaa “sibwaamu mupati.”

Mukaintu wakasamide zisani zyacisombo azisalala pyu, wakalibotya angolida atubwe tweebesi tuyandisi. Mujanza wakajisi nkomeki yangolida iizwide zisusi azimwi zisesemya zyabumambe bwakwe.

Ankumo yakwe kwakalembedwe zina lyakuzaalikizya lyakuti, “Bbabbuloni wa maseseke mupati uuzyala basimamambe boonse azisesemyo zyoonse zyaansi.”

Mpoonya ndakabona kuti mukaintu wakakoledwe bulowa bwabasalali alimwi abulowa bwabaabo bakajaigwa akaambo kakusyomeka kuli Yahushua. (Ciyubunuzyo 17:4-6)

“Bwaamu” nkuswaangana akuzuminana aceeco citazumizyidwe mumulawo citeendelani amulawo ookwa Yahuwah. Kuti bupaizi kabulede abulo bomwe antoomwe mfulumende yaanyika, oobo mbwaamu. Bantu bokwa Yahuwah tabeelede kuba basicikombelo bambungano zyamusyobo ooyo pe.

Bbabbuloni Uliwide: Kamuzwa Muli Nguwe, Nobantu Bangu!

Bbabbuloni Uliwide:
Kamuzwa Muli Nguwe, Nobantu Bangu!

Wakapozomoka ajwi pati wati, “Wawa, wawa Bbabbuloni munzi mupati! Waba busena bukkala myuuya mibi! Waba ciyobwedo camyuuya yoonse iisofweede, aciyobwedo cabayuni basofweede abasesemya.

Nkaambo masi woonse akanywa waini wabukali bwabumambe bwakwe. Bami boonse bamunyika bakacita mamambe anguwe, abalo basambazi bakandilila kuvwuba akaambo kazisusi zyakwe zinji.”

Mpawo ndakamvwa jwi limbi lyakazwa kujulu lyakati, “Amuzwe! Tamweelede kulisofwaazya anguwe, tamweelede kusubulwa anguwo!

Nkaambo zinyonyoono zyakwe zili lundene ziyanda kusika kujulu kwini. Mwami Yahuwah waiyeeya milandu yamukaintu ooyu. (Ciyubunuzyo 18:2-5, 1599 Bbaibbele lyaku Geneva)


Azimwi zijatikizya cibalo eeci:


1 http://www.ksla.com/story/6937987/homeland-security-enlists-clergy-to-quell-public-unrest-if-martial-law-ever-declared

2 Ibid.

3 Kampango ka NIV kalilembuludwe aawa bbala lyomwe-lyomwe nkaambo eeli ndibbuku linyongene kusandululwa libelesyegwa kanjaanji kutonkela kumbele kutamikizya majwi ookwa Paulu. Nkamu ya WLC kunyina pe niizumizya busanduluzi bwa NIV. Kolanga cilembedwe aawa "What is the position of the WLC Team on today's Bible?"

4 http://www.thecommonsenseshow.com/2014/12/10/a-clergy-response-team-insider-reveals-the-duties-of-a-pastor-inside-of-a-fema-camp/

5 http://jimdaly.focusonthefamily.com/pastors-sermons-subpoenaed-in-houston/

6 http://www.foxnews.com/opinion/2014/10/14/city-houston-demands-pastors-turn-over-sermons/ Izilembuludwe zyakazwa muzipekupeku. Makani manjaanji ngaaya: http://www.washingtonpost.com/national/religion/houston-subpoenas-pastors-sermons-in-gay-rights-ordinance-case/2014/10/15/9b848ff0-549d-11e4-b86d-184ac281388d_story.html and http://www.huffingtonpost.com/2014/10/15/houston-pastor-sermon_n_5992044.html.

7 In Caesar’s Grip, kuya kumbele.

8 https://www.youtube.com/watch?v=R48n0QTkyEc

9 http:///www.goodnewsaboutgod.com/studies/spiritual/the_organized_church/501c3.htm

10 Ibid.

11 http://www.boundaries-for-effective-ministry.org/501c3-application.html

12 IRS Cakalembwa mu 1828, Tax Guide for Churches and Religious Organizations, pepa 2. http://www.benefitsboard.com/forms/other/irs%20tax%20guide%20pub1828.pdf