Print

3 Pagsubok na Magpapasya ng Ating Walang Hanggang Kapalaran. Ikalawang Pagsubok ay ang Paghihiwalay mula sa Babilonya

1/
3 Pagsubok na Magpapasya ng Ating Walang Hanggang Kapalaran. Ika-2 Pagsubok ay ang paghihiwalay mula sa Babilonya
Sa unang pagsubok sinabi na sambahin ang Manlilikha ng hindi gumagalaw na daigdig at solidong kalangitan. Itigil ang modelo ng umiikot na bola, na pinaniwalaan.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

2/Babalik sa Pahayag 14, berso 8 para sa teksto ng ika-2 pagsubok:
‘At ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya! Pinainom niya ang lahat ng bansa ng alak ng poot ng kanyang imoralidad.’
Ang Babilonya na dakilang siyudad ay Roma.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

3/Inilarawan ng Pahayag 17 ang siyudad ‘na naghahari sa mga hari ng daigdig.’ Ang Vatican ay may diplomatikong relasyon sa maraming bansa kaysa anumang estado. Ngunit ang kasalanan ng siyudad na ito ang nagdulot kay Yah na ipahayag ang Vatican bilang dakilang bumagsak na siyudad.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

4/Siyasatin ang mga dahilan kung bakit ipinahayag ni Yahuwah ang Vatican na bumagsak na siyudad: dahil ‘pinainom [inampon] niya ang mga bansa ng alak [mga pagtuturo at kalendaryo] ng poot ng kanyang imoralidad.’ Naging imoral ito dahil itinulak nito ang kanyang mga aral saanman.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

5/Ang mga galamay ng Vatican ay umabot sa bawat bansa. Lahat ng mga ito’y pinanatili ang pagtala ng oras gamit ang kalendaryong Gregorian. Ano pang mas nagbibigay-parangal sa Vatican kaysa pag-ampon sa kalendaryo ng Vatican bilang nag-iisang talaan ng oras at kapanahunan?

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

6/Lahat ng Kristyanismo ay isinantabi ang ika-7 araw ng Sabbath ni Yah, at pinalitan ng araw ng Linggo, ang paganong araw para sumamba sa Araw. Ito lamang ay sapat na batayan na para ipahayag ni Yah na bumagsak. Ibig sabihin ay ang punto ng hindi na babalik ay natugunan.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

7/Ang Roma ay hindi lang kinansela ang kalendaryong luni-solar ni Yah, at ang ika-7 araw ng Sabbath, pinalitan rin ang biblikal na modelo ng patag na daigdig at metalikong kalawakan ng sarili nitong modelo ng isang umiikot na bola sa walang katapusang puwang ng kalawakan.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

8/Maaaring ikagulat ng marami na ang mga Heswita ay lumikha nang mas maraming astronomo kaysa anumang ibang demograpiko. Isang pag-aaral ng mga astronomo mula sa ika-16-ika-21 na siglo ay ipinapakita kung sinu-sino sa mga nangungunang astronomo na mga paring Heswita rin.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

9/Ang ambag ng Heswita sa astronomiya’y dakila kaya 34 na bunganga ng buwan ay ipinangalan sa kanila. Ang Vatican ay maraming teleskopyo’t obserbatoryo sa anumang organisasyon. Ang NASA at Vatican ay kapwa may-ari ng LUCIFER, ang pinakamalaking binocular telescope sa buong mundo.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

10/Hindi lang mga astronomong Heswita ng Vatican noong ika-16 na siglo’y walang humpay na isinulong ang helyosentrikong modelo hanggang tanggap na modelo ng siyentismo ngayon, ngunit ang Heswita na si Fr. Georges Lemaître, imbentor ng teoryang big bang; atake sa Salita ni Yah.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

11/Bilang pag-uulit, ang Babilonya [Vatican] ay bumagsak dahil:
-Isinantabi ang kalendaryong Luni-solar ni Yah, pinalitan ng isang paganong kalendaryong solar, na ginagamit ngayon ng lahat ng bansa ng mundo. Imposible na makita ang ika-7 araw ng Sabbath sa kalendaryo ng Roma.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

12/
-Sa mga astronomo nito, pinalitan ang biblikal na patag na daigdig ng modelo ng umiikot na bola. Pinalitan rin ang kalawakan [metalikong simboryo] na nilikha ni Yah upang balutin ang daigdig, ng isang walang hanggang puwang; ang Heosentriko ay pinalitan ng Helyosentriko.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

13/
-Bumagsak ang Roma dahil pa sa teoryang big bang na, na lumikha ng maraming ateista sa mundo ngayon, kaysa anumang aral. Ang Satanikong teorya na ito, bilang higit pa sa isang teorya sa buong mundo, ay tinanggal si Yahuwah mula sa Kanyang paglikha.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

14/Ang mga kasalanan ng Vatican ay hindi limitado sa mga nabanggit na sala. Marami pang iba kabilang ang pagpatay sa milyun-milyong hinirang, sa kanilang pagtangging sumipsip sa mga maling aral ng Roma. Ang patotoong ito’y dapat ipahayag nang malakas at matapang.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

15/Habang ang Vatican ay hinawaan ang buong mundo ng mga huwad na aral nito, ang mundo’y sabik na ampunin ang mga aral na ito kaya naging kasalo ng mga kasalanan ng Roma. Ang bawat tao na kusang tinanggap ang kamalian ng Roma ay nagiging kasabwat ng Roma, sa mata ni Yahuwah.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

16/Ang mapagmahal na Ama’y hindi nais ang sinuman sa Kanyang matapat na makita na kasabwat ng Roma. Ang Vatican ay kaaway ni Yah, at ang Kanyang bayan ay dapat lumayo sa mga kasalanan ng Roma, sa hindi pagyakap sa kamalian nito. Bigyang-pansin ang taimtim na babala ni Yahuwah:

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

17/
“Bumagsak na, bumagsak na ang tanyag na Babilonya! Tirahan na ito ng mga demonyo, kulungan ng bawat maruming espiritu, kulungan ng bawat maruming ibon, at kulungan ng bawat marumi't nakapandidiring hayop. Sapagkat lahat ng bansa ay uminom ng

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

18/
alak ng kanyang kahalayan, at nakiapid sa mga hari ng daigdig, at sa kapangyarihan ng kanyang kaluhuan. Pagkatapos, mula sa langit ay narinig ko ang isa pang tinig, ‘Lumabas kayo mula sa kanya, bayan ko, upang kayo'y hindi makabahagi sa kanyang mga kasalanan,

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

19/
at sa kanyang mga salot ay hindi kayo madamay; sapagkat abot na sa langit ang kanyang mga kasalanan, at binalingan ng Diyos ang kanyang mga kasamaan.” Pahayag 18:1-5
Kapag hinayaan natin ang utos ng paglabas sa Babilonya, pinili natin ang kamalian ng Roma sa patotoo ni Yah.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

20/Ang Roma ay parurusahan sandali bago si Kristo dumating. Kasamang parurusahan ang lahat ng patuloy na maniwala at mamuhay sa mga kamalian ng Roma. Sa pagtanggi na humiwalay sa kamalian ng Roma, sila’y naging bahagi ng bumagsak na Babilonya.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

21/Marami ay nakita ang unang pagsubok na isang bagay na mahirap sundin, sapagkat ito’y kumakalabit ng pangungutya ng iba para sa ating paninindigan. Kapag hindi natin naipasa ang unang pagsubok, paano pa natin maipapasa ang ika-2?

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

22/Ang unang pagsubok ng Pahayag 14 ay utos na itapon ang isang kamalian ng Roma. Sa ika-2 ay utos na humiwalay mula sa LAHAT ng kamalian ng Roma. Ang kabiguan na gawin ito’y kapag pinarusahan ni Yah ang Roma, parurusahan Niya rin ang lahat ng patuloy sa mga kasalanan ng Roma.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

23/Mahabagin na ipinunto ni Yah ang ika-2 pagsubok ay bumagsak na Roma, ang Babilonya, kaya hindi maiiwan nang walang babala. Hindi Niya nais na tayo’y madamay sa kanyang mga kasalanan, umabot na sa Langit. Inutusan Niya na lumabas ng Babilonya sa pagtapon sa kanyang mga mali.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

24/Sa ika-3 pagsubok, tayo’y sasailalim sa sukdulang pagsusulit. Ang pinakamahusay para tayo’y hindi mabibigo rito ay pagpasa ng una at ika-2. Ngayon ang panahon na itapon ang huwad na kalendaryo ng Roma bilang kasangkapan sa pagtukoy ng Sabbath, dagdag pa ang lahat ng mali nito.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

25/Panahon na para sambahin si Yah bilang Manlilikha ng hindi gumagalaw na daigdig at solidong kalangitan. Siya ang tunay na Elohim. Panahon na para tuligsain ang teoryang big bang. Panahon na para tumayo at maging matapat kay Yah hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Amen.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021