Print

Amutugwasye Naa Mulakonzya!

Amutugwasye Naa Mulakonzya!

Twatambika maanza ku buleya bwa WLC kuti mutugwasye kuswaanganya mufundisi ngotunga tweendelana limwi mu ziiyo zizuunyene eezi nzyotuzubulula. Kuteelela masimpe ookwa Yahuwah kwesu kucizumanana, eelyo mumuni wabulemu mupya nuuciyaa kumwesya munzila yesu. Tulaukkomanina mumuni wabulemu kwiinda buumi alimwi tulikanzide kuleka kukaka nokuba kusuuluka kuzwa munzila yakuzumina akutambula kufumbwa Taata Yahuwah nzyatulailila kuti tuteelele. Ziiyo nzyotutigantauke ansi aawa tazibikkidwe mumundando mboziyandika. Toonse tusimpe twa Yahuwah tulayandika kakwiina kubikkila maanu mundando mbotubikkidwe:

 1. Mulawo Mupati, [Ciibalusyo 6:4-6] kuli Yahushua ngowakali mulawo mutaanzi, mbweenya akuli ndiswe. Kufumbwa kuyiisya kuleya kuzwa ku Mulawo Mupati nkukomba mituni. Kwamana. Mpocigolela aawo.
 2. Kulemekezya Taata Yahuwah mbuli Mulengi uulaalikke ncibeela cakuteelela Mangwalo alimwi ngomusunko wa mazubaano aamamanino. [Ciyubunuzyo14:7. Aboobo, atulikankaizye kapati mukwaambilizya kuti nyika ilipapalele alimwi iswe tukkala kunsaa mulengalenga wa julu lya Yahuwah. Kufumbwa muzeezo uumbi wa bubambe bwa nyika ngwa kunyansya akudyakaizya Taata wesu. Cilainda kubota kuti twafwa kwiinda kukazya nguzu zyabulengi zyokwa Yahuwah eezyo zitondezyedwe cakweebeka mukwaanzika mulengalenga ooyo uukwakwabele atala lya nyika iipapalele. [Job 37:18].
 3. Kukaka kuti Yahushua wakali kupona kataninga zyalwa ncibeela ca Mangwalo. Aboobo, tulikkomene kwaambilizya akwiimina mukuganta kuti Yahushua taakali kupona kataninga zyalwa. Kufumbwa lusyomo lumbi ooko nkusyoma Yahushua waandeene, alimwi inga tiitwasola kuleya kuzwa kukasimpe kali boobu kasimpidwe mu Mangwalo.
 4. Yahushua ngu Messiah wa Yahuwah. Walo njenzila yokwa Yahuwah yakululamika babisyi. Kunyina nzila iimbi yakululamika babisyi. Ikuti katuyanda kutambulwa akumvwana aa Taata Yahuwah mbuli mbotuli babisyi, nkokuti tweelede kusyoma akuzumina masimpe aakuti Yahushua wakafwida kubbadela zinyonyoono zyesu. Kwiinda mulusyomo, twakafutulwa. Kwamana. Mpocigolela aawo.
 5. Lino katufutudwe kwiinda mukusyoma, tweelede kucita milimo eeyo njaakatubambila [BaEfeso 2:10]. Eeyi milimo tiiguminizyi kululamikwa kwesu. Kululamikwa kwesu akuyaa kuekelelwa zibi kuyeeme ali ceeco Yahushua ncaakatucitila aciciingano. Nkulicenga kuyeeyela kuti kufumbwa biyo mbutwalulamikwa kwiinda mukusyoma, mpoonya nkuuntuluzyila milimo eeyo Taata Yahuwah njatulailila kucita. Eeyi milimo ikwelela maanu aa babisyi kuli Taata Yahuwah [Mateyo 5:16]. Ikuti katumuyanda masimpe Yahuwah mbuli mbokulailidwe mu Bbaibbele tunooyanda kucita milimo iimupa bulemu akulemekezya Zina Lyakwe. Pele eeyi milimo tiikwe cibeela mukululamikwa/kulekelelwa kwesu. Nokuba boobo, bulumbu bwesu buteeli aciimo cesu mu bulelo buteeli bwa Yahuwah ziyoojanwa kweelanya ambotucita milimo eeyo Yahuwah njaakatubikkila. [Ciyubunuzyo 22:12].
 6. Kuyanda Yahuwah amyoyo yesu yoonse, muya, anguzu mbuli mbokulailidwe mu Bbaibbele [Ciibalusyo 6:5] caambilizya kuyanda Yahuwah akuteelela ziiyo zya Mangwalo. Eeci ncuubauba cakuti tacaambwi akwaambwa pe. Aboobo atukkomanine akukondwa kwiiya akubamba milazyo Yakwe, milawo, a mbeta. Kuli ndiswe munkamu ya WLC, tukkomanina kampango ka Intembauzyo 119, oomo Davida mwayiisya ndiswe kuti Mangwalo aakwe alalweela kwiinda buci alimwi alaa mpindu kwiinda golide. Tubikkila maanu kapati kuyiisya kwa Yahushua ooko kuguminizya Mangwalo aatamani muli Mateyo 5:17-19. Eeci ncintu citaanzi kuli ndiswe cakuti inga cainda kubota kuti twafwa kwiinda kusala kunyansya Mangwalo Aakwe.
 7. Taata Yahuwah uluujisi kubambilila basyaalizi kuzwa mu Isilayeli amumasi. Kufumbwa cishinshimi camamanino aaciindi ciyoozuzikwa mubukkwene mbuli bulembedwe mu Mangwalo. Tulisangalade akaambo ka zishinshimi zya Zekaliya 14; Ezekiya 37, 40-48 Izaya 2, 13, 65, a 66; Amosi 8; Mika 4 ; Ciyubunuzyo 8-9 , 11, 13, 14, 17, 18, 21, a 22, atumpango tumwi tunjaanji.
 8. Alike Taata Yahuwah nguutakonzyi kufwa. Kufumbwa uuyiisya cimbi ooyo usendekezya kuti kuli cibeela camuntu uufwide cicipona nkuyiisya kukomba mituni alimwi eeco twacikakila limwi.
 9. Bulelo bwa Cuulu ca Myaka buyooba anyika kutali kujulu. Icintu ciinda kukondelezya eeco ciyoojuzya bulelo butamani bwa Yahuwah, ciyooba leelyo Zekaliya 14:4 aakuzuzikwa. Eeci ncecintu ncotulangila cakuyandisisya. Nokuba boobo, akataa lino aciindi nociyoocitika eeco, manyongwe aayoosya, nkondo, amakondo aadilimuna cakunyonyweeda limwi aataambiki aayoofumpa nyika, kapati mucisi ca Isilayeli amumasi aali mumbali. Tulaazyi makatazyo aatulindila kuya kumbele kukubamba Bulelo bwa Cuulu ca Myaka. Zisyomyo zyakusaninwa akukwabililwa nzinji kwiinda zintu zili zyoonse kuli ndiswe. Bbuku lya Intembauzyo 91 mbutala buzwide zisyomyo eezyo nzyotulikankaizya abuzuba.
 10. Cisi ca USA ciyoosinikizya boonse kutambula caando camunyama ciyoosya cabu poopo.
 11. Kuli mizeezo iikopanya maanu abuyanga buyaa kumwaigwa akataa Bunakristu bwamazubaano iijatikizya Cizuminano Cipya kuceelanya ku Cizuminano Cakale. Swebo tatuzumini kuti Cizuminano Cipya cituletela mulawo mweenzu wiimpene ayooyo ngwaatakayiisya Yahushua, alimwi uugaminide kukazya Mangwalo aa Mozesi, alimwi uudyakaizya Cizuminano Cakale. Kuyiisya kuli boobu mbubeji bwini, kutaamba zinjaanji, Ikuti kabutali bujayi bumaninide kuli yooyo uusyoma akucita ncobwaamba. Kusoma kabotu-kabotu muli Jelemiya 31, 32, 33, Ezekiya 36, amu BaHebulayo 8 kakwiina kudonaika kuti Cizuminano Cipya ciyeeme mu mabbuku aamilawo yokwa Yahuwah, alimwi kuti cilikke ciimpene akataa zizuminano zyobile eezi masena biyo aayo mujanwa mabbuku aamilawo: mu cizuminano citaanzi, Mabbuku aa Milawo akalembedwe atalaa mabwe [Ciibalusyo 27:8], kakuli mu Cizuminano Cipya Mabbuku Aamilawo ayoolembwa mu myoyo yesu, alimwi ooku kulembwa kuyoocitika mu Bulelo bwa Cuulu ca Myaka. Sunu, tubwene buyo aasyoonto mbociyoocitika cintu eeco, citondezyegwa mu kutuminwa cibeela ca Moza wabulemu [BaEfeso 1:14-16] ooyo musyomi ngwatambula kuti wasyoma mu lufu lwa Yahushua akaambo ka zinyonyoono zyakwe. Ooku kwaabilwa cibeela ca Moza kuletela kusanduka kubotu akululamikwa mubuumi bwa musyomi pele takuli kuzuzikwa kwa cisyomyo cili mu Cizuminano Cipya. Tweelede kulindizya kusikila bukanjile Bulelo bwa Cuulu ca Myaka kuti tukamaninizye kutambula cisyomyo cikkwene abubotu bwa Cizuminano Cipya, aciindi eeco Yahuwah uyoomwaya ciimo cacinyonyoono, mpoonya basyomi tabacinookonzyi kubisya kabili. [Ezekiya 36:26-27].

Eezi ziiyo zyaambwa atalaawa kuli ndiswe tazyeelede kunyonganyigwa nokuba kucincauzyigwa nokuba kupindululwa, pele tazyili zyoonse kumaninizya nzyotweelede kusyoma. Ziiminina biyo musemo aawo mpotweelede kuyakila lusyomo lwesu. Tuliyandisyide kujana naa nkwali mufundisi naba omwe ngotumvwana limwi mutwaambo tuli atalaawa. Tuyanda kusumpya milumbe njakambauka/ziiyo nzyayiisya mufundisi ooyo muli sikapepele wesu amucibelesyo ca WLC. Kusikila cecino ciindi, twakasumpula milumbe minjaanji ya bafundisi eelyo kasimpe kali mumilumbe eeyo nokatanyonganyi tusimpe twaambwa atalaawa. Nokuba boobo, bunji bwa milumbe yabo imwi ilaleya kuzwa munzila zyaambwa mumusyobo wakusisikizya. Ncenciceeci ncotulomba ndinywe kuti mutugwasye kujana mufundisi ooyo uuzumina zyoonse zyaambwa atalaawa. Inga caba cintu citukondelezya kuzyibana aabafundisi aabo akumvwana ambabo kutegwa tukonzye kufwamvwaanya zintu zyamamanino kucitika [2 Petulo 3:11-12] akuyaka bulelo butamani bwa Yahuwah anyika yesu iipapalele. Tulangila musela ooyo masi aanyika naayoolelwa aa Yahushua amusako wa butale [Ciyubunuzyo2:27], akulesyela limwi kupenzyegwa koonse a bumpelenge buyambikide akataa nyika ya mazubaano.

Tulizyi kuti eeci cisyomyo ciyandisi ciyoozuzikwa kaindi kasyoonto biyo munsaa kuleta bulelo bwa Yahuwah butamani:

Balindizi benu bayakoompolola majwi aabo,
Nkaambo bayoobona zyoonse mbozibede bwini
Eelyo MWAMI aakujokolosya Ziyoni.
(Izaya 52:8)

Myoyo yesu ayiyandisye kusangana antoomwe abalanda basyomeka bokwa Yahuwah kuti zikazuzikwe zintu eezyo, kwiinda mu lugwasyo lwenu. Ikuti yebo kozyi mufundisi uuli boobo twakukomba utuzyibye kwiinda mukututumina mulumbe kwiinda mukutyanka keengwe aaka.