Print

Ang Ama at ang Anak (Dalawa, Hindi Isa)

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami’y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

Ang Ama at Ang Anak (Dalawa, Hindi Isa)

Pagwawakas:

Kapatid, upang lumikha ng ISANG katauhan lamang mula sa dalawang ito:

…ay nangangailangan ng napakaraming pagbaluktot ng mga termino, titulo, pangalan, lohika, katunayan, at Kasulatan. Mas mabuting tanggapin ang “dalisay na gatas na ukol sa espiritu” (1 Pedro 2:2), at “tanggaping may pagpapakumbaba ang salita” ni Yahuwah (Santiago 1:21), “upang matutuhan ang kaligtasang makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yahushua. Ang lahat ng mga kasulatan ay ihininga ni Yahuwah at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ni Yahuwah ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa” (2 Timoteo 3:16, 17).

Isang mabuting gawa na dapat nating patuloy na itaguyod ay PANANALIG; Pananalig sa sumusunod:


Ito ay isang hindi-WLC na artikulo mula sa https://everlastinggoodnewsofyahweh.info/.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC