Print

Ang Bagong Tipan: Pangako para sa Hinaharap

Noong si Thomas Alva Edison ay tinanong kung paano ang pakiramdam ng napakaraming beses na pagkabigo noong inimbento niya ang mapulang bombilya, ang tugon ni Edison, “Hindi ako nabigo, nakahanap lang ako ng 10,000 na paraan na hindi gumagana.”

si Thomas Edison at ang inimbento niyang bombilya

Thomas A. Edison
Image: Definingcreativity.com

Palagi kong gusto ang kanyang tugon. Ito’y pagkuha na ituturing ng lahat na negatibo at gagawin itong positibo. Ang kaparehong tuntunin na ito ay maaaring gamitin sa paglalakad bilang isang Kristyano. Nakakapanghina ng loob na makita ang kagandahan sa banal na kautusan, upang nais na sundin si Yahuwah dahil iniibig natin siya, para lamang magkasala at magkasalang muli.

Upang hawakan ang pananagutan ng pagpapatuloy sa kasalanan na nalalaman natin na hindi dapat natin gawin, maraming Kristyano ang naniniwala na “ang kautusan ay napako na sa krus.” Walang pakialam si Satanas kung saang gilid ng diretso at makitid na landas babagsak ang mga Kristyano, hangga’t maaari silang bumagsak. Ang isang Kristyano na nagpupunyagi at nagsisikap na panatilihin ang banal na kautusan, lalamunin lamang ng pananagutan na siya ay nagpipigil mula kay Yah kapag siya’y tiyak na magkakasalang muli, ay pinagsisilbihan ang mga layunin ni Satanas gaya ng isang Kristyano na naiisip na hindi na niya dapat panatilihin ang kautusan dahil ito’y napako na sa krus. Ang kasalanan—at ang kakambal nitong pananagutan—ay naghihiwalay sa atin mula kay Yah, kaya ang diyablo ay maaaring gumawa nang may napakadakilang pananagutan na kasing-dali ng isa na naiisip na ang pagsunod ay hindi na kailangan.

Ang walang kasalanang pamumuhay ay magiging isang katunayan lamang kapag si Yah ay gumawa ng isang bago, naiibang tipan sa mga mananampalataya kapag si Yahushua ay bumalik.

Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ni Yahuwah, na ako’y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel, at sa sangbahayan ni Juda:

Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Egipto; na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako’y asawa nila, sabi ni Yahuwah.

Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ni Yahuwah, Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso; at ako’y magiging kanilang Diyos, at sila’y magiging aking bayan. (Jeremias 31:31-33, ADB)

Ito ay isang pangako na hindi pa natutupad! Hindi natin maaaring panatilihin ang kautusan nang sakdal at matagal habang tayo’y may makasalanan, bumagsak na kalikasan. Ang “Bagong Tipan” na itatatag ni Yah kapag si Yahushua ay bumalik ang magiging lunas sa problemang iyon. Pagkakalooban ni Yahuwah ang mga mananampalataya ng bagong puso kung saan ang Kanyang kautusan ay isinulat.

Gaya ni Edison na nakikita ang mga posibilidad sa bawat “kabiguan,” ang napakagandang katunayan na ang mga mananampalataya ay nakakaligtaan sa kanilang patuloy na pagpupunyagi laban sa kasalanan ay ang pagbabago na nagaganap na sa kanilang bumagsak na kalikasan sa ilalim ng Lumang Tipan. Ang mismong pagnanais na nagpapatuloy sa ating pagsisikap upang dalhin ang ating kalooban sa pagkakahanay sa banal na kalooban ay dahil sa bahagi ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob ni Yah sa mga mananampalataya, isang kataimtiman ng ganap na pagbuhos na magaganap kapag isinulat na Niya ang Kanyang kautusan sa ating mga puso. Ang kasalanan ay nagiging nakakasuya at ang kautusan na minsang kinamuhian, iniibig na natin at hinihiling na sundin. Ito ang kagandahang-loob na gumagawa sa puso!

Dapat “pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan.” (Lucas 13:24, FSV) Ngunit huwag magpigil mula sa pagbabalik-loob kay Yah kapag ika’y tiyak nang madadapa at babagsak dahil ika’y may bumagsak na kalikasan. Ang pangako ng walang kasalanang pamumuhay ay nasa hinaharap pa. May mga elemento sa pangakong ito na malinaw na nagpapakita kung kailan ang pangakong ito ay matutupad. Ang mismong susunod na berso sa Jeremias 31 ay ipinapakita ang isang mahalagang bahagi ng propesiya na malinaw na hindi pa natutupad: “At hindi na magtuturo bawa't isa sa kanila sa kaniyang kapwa, at bawa’t tao sa kaniyang kapatid, na magsasabi, Iyong kilalanin si Yahuwah; sapagka’t makikilala nilang lahat ako, mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ni Yahuwah: sapagka’t aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin.” (Jeremias 31:34, ADB)

mirasolMalinaw, ang mga tao ay patuloy na tinuturuan ang iba tungkol kay Yahuwah, kaya ang pangakong ito ay hindi pa natutupad. Pagkatapos ay tumungo Siya sa berso 38: “Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ni Yahuwah, na ang bayan ay matatayo para kay Yahuwah mula sa moog ni Hananeel hanggang sa pintuang-bayan sa sulok.” Habang ito ay may bahagyang katuparan noong pinahintulutan ni Cyrus ang mga Israelita na bumalik mula sa pagkakabilanggo sa Babilonya, ang konteksto ay ginawang malinaw ang sukdulang katuparan na tumutukoy sa Bagong Jerusalem na ibababa sa lupa na ginawang bago.

At anu-anong mga pangako ay idinugtong sa propesiyang ito! Ang mga kabanata 32 at 33 ng Jeremias ay bahagi lahat ng kaparehong sipi na ito na nangangako ng panghinaharap na gantimpala para sa mga sumasampalataya.

Narito, aking pipisanin sila mula sa lahat ng lupain, na aking pinagtabuyan sa kanila sa aking galit, at sa aking kapusukan at sa malaking poot, at dadalhin ko sila uli sa dakong ito, at akin silang patatahaning tiwasay. At sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos: At bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan, upang sila'y matakot sa akin magpakailan man; sa ikabubuti nila, at ng kanilang mga anak pagkamatay nila: At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti: at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Oo, ako'y magagalak sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti, at aking tunay na itatatag sila sa lupaing ito ng aking buong puso at ng aking buong kaluluwa. (Jeremias 32:37-41, ADB)

Ang espiritwal na Babilonya, syempre, ay ang lahat ng sumapi kay Satanas sa kanyang rebelyon laban kay Yah. Tunay nga tayong “nakakalat” sa mga sistema ng paniniwala na balot ng kamalian. Ngunit ang pangako ni Yah ay titipunin Niya ang Kanyang sarili at magtatatag ng isang bagong tipan kasama tayo. Siya ang ating magiging Diyos at tayo ay magiging Kanyang bayan. Kapag ang lupa ay ginawang bago, kapag ang kautusan ni Yah ay isinulat na sa puso ng mga mananampalataya, ang Kanyang orihinal na layunin sa paglikha ng sangkatauhan ay matutupad. Ang patunay na itatatag Niya ang bagong tipan na ito kasama tayo ay matatagpuan sa katunayan na ang Kanyang salita ay hindi kailanman mabibigo. “Kung paanong aking dinala ang lahat na malaking kasamaang ito sa bayang ito, gayon dadalhin ko sa kanila ang lahat na mabuti na aking ipinangako sa kanila.” (Jeremias 32:42, ADB)

Magpatuloy sa pagsisikap kahit na ikaw ay mabigo. Subalit maaliw sa katunayan na ang salita ni Yah ay hindi kailanman mabibigo at balang araw, si Yahuwah mismo ay “papahirin Niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan; ni magkakaroon ng pagluluksa at pagtangis, at kahit kirot ay di na rin mararanasan, sapagkat lumipas na ang mga unang bagay.” (Pahayag 21:4, FSV)

pinapahiran ng babae ang kanyang luha