Print

Ang Bibliya at Bibliya Lamang, Ang Alituntunin ng Pananampalataya at Tungkulin

bibliyaNung ang patnugot ng Advent Review and Sabbath Herald ay inilagay ang pariralang ito sa pambungad ng papel noong Agosto 1854 bilang unang alituntunin ng doktrinang itinuro sa papel, tiyak na hindi napagtanto kung paano magiging tanyag ang Bibliya sa paglipas ng 150 taon. Ngayon, walang aklat ang makalapit sa benta nito. Ito ay isinalin sa 438 wika (ang Bagong Tipan sa hindi mapapaniwalaang bilang na 1,168) at ang mga bilang ay lipas na bago pa isinulat. Ang gawa ng pagsasalin at pamamahagi ng Bibliya ay isa sa pinakamalaking sama-samang pagsisikap sa lahat ng panahon.

Ang propesyonal na pagdadalubhasa sa pag-aaral at pagpapalaganap ng Bibliya ay ang pinakamalaki at totoong pinakamatandang ilustradong propesyon. Sa kasalukuyang panahon ng pag-aalinlangan, patuloy pa rin itong nangunguna. Walang ibang lugar ng iskolarsip ang maaaring makipagpaligsahan sa pag-aaral na may kaugnayan sa Bibliya, at ekklesia, paramihin man tungo sa bawat siyudad sa mundo.

Ang Bibliya ay ang tanging klasikong pangrelihiyon na matagal nang malalapitan ng halos lahat ng populasyon ng mundo. Ang katunayang iyon lamang ay makapangyarihang katuwiran na pabor sa aklat na iyon. Kapag mayroong Eloah na ipinakita ang kanyang kaloob sa isang aklat, ito ay maninindigan sa paliwanag na ang aklat na iyon ay makukuha saan man. Walang ibang aklat pangrelihiyon sa simula pa lang ang makikipagpaligsahan sa Bibliya pagdating sa pagkarating.

Habang ang ibang mga aklat pangrelihiyon ay may mga impluwensyang matagal na nanindigan, bigo ang mga ito sa ganung pagkarating. Ang mga klasikong Intsik ay kilala lamang sa Tsina. Gayon din sa literaturang Vedic, na kilala lamang ng mga makaparing kasta ng India. At saka, ang ilan sa mga aklat, lalo na ang Vedas ay halos imposibleng isalin, sapagkat naaayon lamang ito sa mga puns at word-play. Maging ang Qur’an ay nawalan ng alindog at karamihan sa mga kahulugan nito sa pagsasalin. Tanging ang Bibliya lamang ang madaling kapitan sa malinaw at epektibong pagsasalin sa ibang mga wika, kaya nakakarating sa lahat.

Ang makasaysayang kritisismo ng teksto ng Bibliya ay gumawa ng isang tumpok ng detalyeng pagsasaliksik na nagbigay ng munisyon sa mga nagnanais na atakihin ang Bibliya at angkinin na ito ay nadungisan. Ngunit ang katunayan ay ang tumpok ng pagsasaliksik ay nagpapatunay lamang ng isang bagay. Walang aklat ng unang panahon ang pinanatili nang mahusay gaya ng Bibliya, na umiral sa libu-libong sinaunang manuskrito at pinagtabasang manuskrito. Iyong mga pumuna sa mga detalye ay nabibigong makita ang kagubatan para sa mga puno, ang himala ng pangangalaga ng Bibliya. Ito ay walang katulad sa kasaysayan.

mga pergamino ng dagat patayIsang bilang ng mga argumento ang maaaring magawa para sa katumpakan ng Bibliya. Ang arkeolohiya ay pinatunayan ito muli’t muli. Ang mga tableta ng Ebla, Nuzi, at Mari ay pinatahimik ang mga kritiko ng Bibliya ukol sa panahon ng makaama. Ang mga pag-unlad sa kasaysayan ay ipinakita nang naaayon sa Bibliya nang tama. Ang Asiryang hari na si Sargon ay hindi kilala, maliban sa Bibliya, hanggang matuklasan ang kanyang palasyo sa Khorsabad, Iraq, na kinumpirma ang kanyang pananakop sa Ashdod na iniulat sa Isaias 20. Ang katuparan ng mga propesiya ng Bibliya ay nagdadagdag ng kasiguraduhan sa mga mananampalataya. Ang propesiya kung saan ang karamihan sa iba ay nagtagpuan, ay ang hula ng pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babilonya sa pagtatapos ng pitumpung taon sa Jeremias 29:9-12. Ang Aklat ni Daniel ay batay sa propesiya na kapansin-pansin sa mga hula nito sa landas ng mga pangyayari mula sa panahong iyon hanggang sa mismong mga araw na nabubuhay tayo.

Subalit ang arkeolohiya, kasaysayan at propesiya ay hindi katangi-tangi sa Bibliya at hindi rin nakasentro sa mensahe nito. Anuman ang pinakamahalaga ay ang Bibliya ay isang aklat na naglalaman ng pahayag ng kaloob ni Yahuwah para sa sangkatauhan. Sinasalaysay nito sa atin kung ano ang kailangan nating malaman para mabuhay gaya ng nais ni Yahuwah sa ating lahat.

Ang mga Katoliko, Orthodox at Silanganing Kristyanong simbahan ay itinuring ang Bibliya, kasama ang mga tradisyon, na pinagkukunan ng doktrina at pagsasanay. Inangkin nila na ang Bibliya ay maaari lamang ipakahulugan ng simbahan, at hiniling sa mga tao na tumalima sa pagbabasa ng simbahan sa Bibliya. Makasaysayan, sila’y umasa nang mabigat sa mga alegorikong pagbabasa, na syempre walang sinumang makakabuo maliban kung gagabayan sila ng simbahan. Subalit sinumang nagbabasa ng Bibliya ay maaaring makita na ito ay isang matapat na aklat na maaaring maunawaan ang karamihan sa mga bahagi nito ng sinuman sa mababang paaralan.

Ang sentrong alituntunin ng Protestantismo ay ang talikuran ang tradisyon at tanggapin ang Bibliya lamang bilang pinagkukunan ng doktrina at pagsasanay. Ngunit ang Protestantismo ay tumigil sa pagbabago ng kaunti sa pinakamalinaw na kalabisan ng Kristyanismo. Ito ay naglalaman pa rin ng maraming hindi Biblikal na pagtuturo batay sa mga tradisyon ng tao, gaya ng pagsamba sa araw ng Linggo at sa mga taunang pagdiriwang ng simbahan, ang paniniwala sa Trinidad, at ang paniniwala na ang Pagtubos ay natapos sa krus. Lahat ng mga paniniwalang ito ay kapansin-pansin na may pagkakatulad sa sinaunang paganismo at maaaring mapatunayan mula sa Bibliya lamang sa pagpwersa ng mga teksto. Ang kabiguan ng Protestante na gamitin ang Bibliya lamang, at ang pagtalikod sa mga elemento ng pagano sa simbahan, ay nagresulta sa pagkalito na tinatawag na Kristyanismo ngayon.

babae na hawak ang bibliyaMaraming tao ang nawalan ng pag-asa sa palaging pagpapakahulugan ng pagkalito. Ngunit ang pagkalito ay maaaring iwaksi ng sistematiko at maingat na pagbabasa ng Bibliya. Sa pamamagitan ng paggamit ng katuwiran, literalista, at sistematikong alituntunin ng pagpapaliwanag, ang mga sentrong isyu ng mensahe ng Bibliya ay nagiging malinaw. Gayunman, ito ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang indibidwal lamang. Isang simple, makatuwiran at sistematikong sistema ng mga paniniwalang Biblikal ay nakamit ng isang grupo ng mga mag-aaral ng Bibliya noong 1848 at ng mga sumunod na taon sa paggamit sa isang espesyal ng listahan ng mga patakaran ng pagpapaliwanag na sinamahan pa ng maalab na panalangin at pag-aayuno, at kinumpirma sa pamamagitan ng patotoo ni Ellen White, na ang mga pangitain ay makapamatnubay at inaliw ang mga mananampalataya matapos ang Dakilang Kabiguan ng 1844. Ang labing-apat na patakaran ng pagpapaliwanag ay ginamit ni William Miller at ginamit sa mga Sabbath Conferences at kinamamayaan. Ang mga alituntuning ito para sa pagbabasa ng Bibliya ay mahalaga ngayon gaya ng dati. Ang mga ito’y makatuwiran at maliwanag. Iyong mga sumang-ayon na gamitin ito ay hahanapin na ang lahat ng mahalagang pagtatalo tungkol sa Bibliya at anumang mga ibig sabihin ay maglalaho.

Sapagkat ang natatanging tanda ng Bibliya ay ang katunayan na ito lamang ay inaangkin na si Yahuwah ay nagsalita sa sangkatauhan na narinig, direkta, at hayagan. Habang ang Bibliya ay puno ng mga pagpapakita ng mga anghel, mga panaginip at mga pangitain, gayon din ang mga propeta at mga lider na inangkin na nagsalita sa ngalan ni Yahuwah, hindi na natin kailangang kunin ang mga ganung bagay sa pagtitiwala. Walang ibang klasikong pangrelihiyon ang nag-aangkin na naglalaman ng mga mismong salita ni Yahuwah na sinabi nang direkta at hayagan sa milyun-milyong tao kaya ang bawat isa ay maaaring marinig at malaman ang mensahe para sa kanyang sarili. Ipinahayag na si Yahushua na maging minamahal na anak, sa kanya si Yahuwah ay nalugod, sa tatlong okasyon. Ngunit ang mga saksi ay kaunti sa mga pangyayaring iyon. Walang ibang paghahambing sa pagbibigay ng Sampung Utos sa Bundok Sinai, nung ang milyun-milyong tao mula sa pangunahing sentro ng sibilisasyon ng araw na iyon, Ehipto, narinig at naunawaan ang tinig ni Yahuwah nang direkta at malinaw.

Simula nung ang Bibliya ay naglalaman ng sampung utos, ito ay isang aklat na walang katulad. Walang ibang klasikong aklat ng relihiyon ang maaaring gumawa ng ganung pag-angkin sa lahat, mga salaysay para sa direkta at pampublikong pahayag. Kaya walang kalaban. Sa batayan ng pinakalayon na modelo na mahahanap, makatuwiran lamang na kunin ang Bibliya sa pagsasaalang-alang sa anumang ating pinaniniwalaan at ginagawa.