Print

Ang kaligtasan ay isang indibidwal na kaloob, hindi isang pang-pangkat na kaloob

Ang kaligtasan ay isang kaloob, ngunit tungkulin ng indibidwal na tanggapin ito. Walang sinumang maaaring tanggapin ang kaligtasan para sa iba; walang sinuman ang maaaring sumuko para sa iba.

piloto-at-pangalawang pilotoAng maling komunikasyon ay maaaring magdulot ng higit pa sa samaan ng loob sa pagitan ng mag-asawa. Ito ay maaaring magkaroon ng mga mapaminsalang kahihinatnan. Noong 2001, ang Ingles ay pinagtibay bilang wika na pandaigdigang gagamitin ng mga piloto at mga kumokontrol ng daloy ng trapiko sa himpapawid sa lahat ng mga internasyonal na paglipad. Gayunman, ayon kay Dr. Dominique Estival, isang dalubwika sa isang unibersidad sa Australya na isa ring piloto at tagapagturo ng pagpapalipad, ang maling komunikasyon ay “nag-ambag sa kamatayan ng mahigit 2000 tao na nasawi sa mga pagbagsak ng eroplano mula pa noong kalagitnaan ng 1970s.”1

Matrahedya nga ang mga kahihinatnan na ito, maraming tao, hindi nalalaman, ay gumagawa ng kapareho—kung hindi malala—na kamalian sa kanilang mga espiritwal na buhay. Isinusuko nila ang tungkulin para sa sariling kaligtasan sa kanilang mga pari, pastor, at ibang espiritwal na lider.

Nakatuon sa Pag-alinsunod

Ito’y nagsisimula sa sapat na walang sala. Isang bata na tinuruan ng kanyang mga magulang na si Hesus ay iniibig siya; isang kabataan ang tinuruan sa paaralang parokya ng mga doktrina ng partikular na denominasyon ng kanyang pamilya. Mula sa maagang pagkabata, sila’y tinuruan kung ano ang paniniwalaan sa halip na pribilehiyo at tungkulin ng pag-aaral ng patotoo para sa kanilang sarili. Ito’y dinadala tungo sa pagtanda. Tuwing Linggo o Sabado, ang karamihan ng 2.4 bilyong Kristyano ng mundo ay umuupo sa simbahan, tinuturuan sa kanilang tatak ng Kristyanismo, nagtitiwala sa kanilang pari o pastor na sabihin sa kanila kung ano ang kailangan nilang malaman para maligtas.

Ang problema ay, isinusuko nila ang kanilang sariling indibidwal, espiritwal na tungkulin sa ibang tao. Maraming pastor at pari ay tunay na iniibig si Yahuwah, ngunit walang malay na ang kanilang unang katapatan ay sa denominasyonal na organisasyon na nagbabayad ng kanilang mga kinikita. Kaya dahil dito, maraming tinanggihang patotoo kapag ang mga ito’y sumasalungat sa mga pagtuturo ng kanilang denominasyon.

Ipinahayag ni Juan: “Pagkatapos, mula sa langit ay narinig ko ang isa pang tinig na nagsasabi, “Lumabas kayo mula sa kanya, bayan ko, upang kayo'y hindi makabahagi sa kanyang mga kasalanan, at upang sa kanyang mga salot ay hindi kayo madamay; sapagkat abot na sa langit ang kanyang mga kasalanan, at binalingan ni Yahuwah ang kanyang mga kasamaan.” (Pahayag 18:4-5, FSV) Ang taimtim na babalang ito ay para sa lahat. Walang denominasyon ang hindi kasali.

indibidwal

Ang kaligtasan ay isang indibidwal na bagay

Sa pamamagitan ni propeta Ezekiel, nagbigay si Yahuwah ng isang mahigpit na babala tungkol sa mga panganib ng pagsuko ng indibidwal na espiritwal na tungkulin sa iba.

At ang salita ni Yahuwah ay dumating sa akin, na nagsasabi, “Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang ... at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon, at nagsugo ako ng kagutom doon, at aking inihiwalay roon ang tao at hayop; Bagaman ang tatlong lalaking ito, na si Noe, si Daniel at si Job, ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa, sa pamamagitan ng kanilang katuwiran,” sabi ni Yahuwah Elohim.

“Kung aking paraanin ang mga mabangis na hayop sa lupain, at kanilang sirain, ... Bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangandoon, buhay ako,” sabi ni Yahuwah Elohim, “hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalake o babae man; sila lamang ang maliligtas, nguni't ang lupain ay masisira.

“O kung ako'y magpasapit ng tabak sa lupaing yaon ... na anopa't aking ihiwalay roon ang tao at hayop; Bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangandoon, buhay ako,” sabi ni Yahuwah Elohim, “sila'y hindi mangagliligtas ng mga anak na lalake o babae man, kundi sila lamang ang maliligtas.

“O kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing yaon ... upang ihiwalay ang tao't hayop; Bagaman si Noe, si Daniel, at si Job, ay nangandoon, buhay ako,” sabi ni Yahuwah Elohim, “hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalake o babae man; ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran.” (Ezekiel 14:12-20, ADB)

Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa ng ganap na pagsuko sa ibang tao. Ang kaligtasan ay isang kaloob, ngunit ito ay isang kaloob na dapat tanggapin para sa kanyang sarili. Ang asawang lalaki ay hindi maaaring tanggapin ang kaligtasan para sa kanyang asawang babae; ang magulang ay hindi maaaring tanggapin ang kaligtasan para sa kanyang lumalaking anak. Ano pang mas higit, ang pastor o ang pari ay hindi maaaring tanggapin ang kaligtasan para sa sinuman maliban sa kanyang sarili.

Ang mga panganib ng mga guro

pangrelihiyong guro

Ang mga guro ay mga personal na pangrelihiyong lider sa Hinduismo. Nakalulungkot, maraming Kristyano ang epektibong tumutungo sa kanilang pastor o pari bilang kanilang sariling personal na guro. Sila’y tumanggi na ituring ang bagong liwanag sa isang bukas na isipan. Ipinalagay nila na kung mayroong bagay na higit na kailangan nilang malaman, ang kanilang guro ay ang magsasabi sa kanila. Kung ang kanilang pangrelihiyong lider ay tinuligsa ang bagong ideya o konsepto, sila rin, ay gagawin ito, nang walang pag-aaral para sa kanilang sarili. Iyon ang panganib ng pagtitiwala sa isa na magpapasya para sa iyo kung ano ang totoo.

Ang pagturing sa iyong pastor na iyong espiritwal na guro ay hindi nagpapawalang-sala sa iyong personal na tungkulin sa harap ni Yahuwah na mag-aral para sa iyong sarili. Hindi ka maaaring umasa sa mga guro ng Bibliya, mga pari, mga pastor, mga rabi, mga imam, o iba pang guro na sasabihin sa iyo kung ano ang paniniwalaan. Dapat mo itong pag-aralan para sa iyong sarili.

Kapag ikaw ay nag-aral para sa iyong sarili, ang Espiritu ni Yah ay nagiging iyong guro, Bago ang kanyang kamatayan, sinabi ni Yahushua: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Kapag dumating siya, ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan.” (Juan 16:12-13, FSV)

Kapag ang Espiritu ni Yah ay iyong naging guro, ikaw ay nagiging mahusay tungo sa patotoo kaya hindi ka na mapapailing. Ikaw ay mas malakas sa iyong mga paniniwala at, dahil dito, ay ligtas mula sa mga pangwakas na delusyon ni Satanas. Kabaligtaran nito, kapag ikaw ay naniniwala dahil lamang sinabi sa iyo ng iba kung ano ang paniniwalaan, ikaw ay mas madaling matukso. Sinuman ay maaaring sumama at, kung siya ay sapat nang mapanghikayat, maaari niyang baguhin ang iyong mga paniniwala.

indibidwal na pananalanginMag-aral para sa iyong sarili!

Sinusubukan ni Satanas na takutin ang mga tao na lumayo sa pag-aaral para sa kanilang sarili. Sinasabi niya na ang Bibliya ay mahirap na maunawaan at tanging ang mga iskolar lamang na may mga paunang antas ang tunay na may kakayahang maunawaan ito. Ngunit ito ay isang kasinungalingan! Ang Bibliya ay isinulat para sa karaniwang tao!

Hinimok ni Pablo si Timoteo: “Pagsikapan mong maging karapat-dapat kay Yah, isang manggagawang walang anumang dapat ikahiya, at matapat sa pagtuturo ng katotohanan.” (2 Timoteo 2:15, FSV) Hindi niya sinabi na maghangad ng pinakamahusay na guro sa buong mundo, o umupo sa paa ng isang pastor. Isina-personal ito ni Pablo: bawat isa sa atin ay mag-aaral para sa sarili, “matapat sa pagtuturo ng katotohanan” at nagtitiwala kay Yahuwah upang humantong sa atin tungo sa lahat ng patotoo.

Sa pamamagitan ni Isaias, inaabot ni Yahuwah ang isang kahanga-hangang imbitasyon: “Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan.” (Isaias 1:18, ADB) Ito ay panunumpa ni Yahuwah na anumang tulong o ebidensya na kailangan mo para maunawaan ang patotoo, Siya ang magbibigay.

Huwag ipagkatiwala ang iyong kaligtasan sa sinuman: hindi ang iyong pastor, iyong pari, o iyong kapares.

Ang kaligtasan ay isang kaloob na dapat mong tanggapin para sa iyong sarili.


1Fatal consequences of miscommunication between pilots and air traffic controllers,” nabawi noong Agosto 12, 2019.