Print

Ang Kaso para sa 10 Utos

Ipalagay ang isang mundong walang batas...

Ang Sampung Utos na ipinakita na harapan ng Texas Capital BuildingMayroong bang katarungan? Ano kung walang kaparusahan sa paglabag sa kautusan? Ikaw ba ay nasa kapayapaan? Magiging masaya ka ba sa klase ng mundong iyon?

“. . . Nguni't siyang nagiingat ng kautusan ay maligaya siya.” (Kawikaan 29:18, ADB)

Ang isyu kung oo o hindi ang Sampung Utos ay dapat ipakita sa mga pag-aari ng pamahalaan ng Estados Unidos ay tumungo sa Korte Suprema noong Marso 2005. Ang mga pagtitipon ay naganap sa labas ng hukuman sa pagtataguyod ng Sampung Utos. Simula noon, sa bawat buwan ng Mayo, isang “Sampung Utos weekend” ang ginaganap para parangalan ang banal na Kautusan. Ang isyu, gayunman, ay mas malaki pa kaysa rito. Habang dakilang pagsisikap ang isinasagawa sa pagbabalik ng Sampung Utos sa mga pag-aari ng pamahalaan, maliit na pagsisikap ang isinasagawa para ibalik ang Sampung Utos sa ating mga buhay.

Sinabi ni Yahushua: “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang Aking mga utos.” (Juan 14:15, MBB)

Ang mga Kautusan ay isang salamin ng katangian ni Yahuwah:

 • Matuwid: Yahuwah - Roma 3:26; Kanyang Kautusan - Roma 7:12.
 • Totoo: Yahuwah - Juan 3:33; Kanyang Kautusan - Nehemias 9:13.
 • Dalisay: Yahuwah - 1 Juan 3:3; Kanyang Kautusan - Awit 19:7, 8.
 • Ilaw: Yahuwah - 1 Juan 1:5; Kanyang Kautusan - Kawikaan 6:23.
 • Tapat: Yahuwah - 1 Corinto 1:9; Kanyang Kautusan - Awit 119:86.
 • Mabuti: Yahuwah - Nahum 1:7; Kanyang Kautusan - Roma 7:12, 16.
 • Espiritwal: Yahuwah - Juan 4:24; Kanyang Kautusan - Roma 7:14.
 • Banal: Yahuwah - Isaias 6:3, 1 Pedro 1:15; Kanyang Kautusan - Exodo 20:8, Roma 7:12.
 • Katotohanan: Yahuwah - Juan 14:6; Kanyang Kautusan - Awit 119:142, 151.
 • Buhay: Yahuwah - Juan 14:6; Kanyang Kautusan - Mateo 19:17.
 • Katuwiran: Yahuwah - Jeremias 23:6; Kanyang Kautusan - Awit 119:172.
 • Sakdal: Yahuwah - Mateo 5:48; Kanyang Kautusan - Santiago 1:25.
 • Magpakailanman: Yahuwah - Juan 8:35; Kanyang Kautusan - Awit 111:7, 8.
 • Kapayapaan: Yahuwah - Isaias 9:6; Kanyang Kautusan - Awit 119:165.
 • Ang Daan: Yahushua - Juan 14:6; Kanyang Kautusan - Awit 119:30-32.
 • Saligan: Yahuwah - 2 Timoteo 2:19; Kanyang Kautusan - Awit 19:7, 111:7, 8.
 • Hindi Nagbabago: Yahuwah - Malakias 3:6; Kanyang Kautusan - Awit 111:7, 8.
 • Kabutihan: Yahuwah - Awit 34:8; Kanyang Kautusan - Awit 19:10, 119:103.
 • Karunungan: Yahuwah - Awit 111:10; Kanyang Kautusan - Awit 19:7.
 • Ating Higaan: Yahuwah - Awit 63:6; Kanyang Kautusan - Awit 1:2.
 • Hukom: Yahuwah - Awit 50:6; Kanyang Kautusan - Santiago 2:12.
 • Kaliwanagan: Yahuwah - Awit 18:27; Kanyang Kautusan - Awit 19:8.
 • Pag-Ibig: Yahuwah - 1 Juan 4:7, 8; Kanyang Kautusan - Roma 13:8-10.
 • Malinis: Yahuwah - Awit 19:9; Kanyang Kautusan - Ezekiel 22:26.
 • Pinagpala: Yahuwah - Awit 28:6; Kanyang Kautusan - Exodo 20:11.
 • Ligaya: Yahuwah - Awit 37:4; Kanyang Kautusan - Awit 1:2.
 • Kamangha-mangha: Yahuwah - Isaias 9:6; Kanyang Kautusan - Awit 119:18.
 • Kalayaan: Yahuwah - Isaias 61:1; Kanyang Kautusan - Santiago 1:25, Awit 119:45.
 • Aliw: Yahuwah - Awit 23:4; Kanyang Kautusan - Awit 119:50.
 • Awit: Yahuwah - Pahayag 15:3; Kanyang Kautusan - Awit 119:54.
 • Mahabagin: Yahuwah - Exodo 34:5; Kanyang Kautusan - Awit 119:58.
 • Kaalaman: Yahuwah - Isaias 11:2; Kanyang Kautusan - Awit 119:66.
 • Pag-asa: Yahuwah - Awit 130:7; Kanyang Kautusan - Awit 119:74.
 • Buhay: Yahuwah - Awit 36:9; Kanyang Kautusan - Kawikaan 3:1, 2.
 • Kapangyarihan: Yahuwah - Kawikaan 8:13, 14; Kanyang Kautusan - Awit 119:80.
 • Pagkakaunawa: Yahuwah - Awit 147:5; Kanyang Kautusan - Awit 119:99.
 • Ginhawa: Yahuwah - Awit 146:5; Kanyang Kautusan - Kawikaan 29:18.
 • Kagalakan: Yahuwah - Awit 16:11; Kanyang Kautusan - Awit 119:162.

Si Yahushua, ang tanging bugtong na Anak ni Yahuwah, ay “ganap” at “dalisay,” walang kasalanan. Ngunit ano ang kasalanan?

“Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng [Elohim], sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.” (1 Juan 3:4, MBB)
 

“Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng [Elohim],
sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.
(1 Juan 3:4, MBB)

 

Kaya, ang layunin ng Kautusan ay ipakita sa atin, o tumulong sa atin na tukuyin ang kasalanan.

“Kaya lamang, kundi dahil sa Kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan.” (Roma 7:7, MBB)

At ano ang kabayaran sa paglabag sa Kautusan (pagkakasala)?

“Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan . . .” (Roma 6:23, MBB)

Ang Kautusan ba ay naaangkop pa rin matapos ang Bagong Tipan? Si Yahushua, noong tinanong ng isang mayaman, binatang namumuno kung ano ang dapat niyang gawin “para magkaroon ng buhay na walang hanggan,” ay malinaw na ipinahayag:

“Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng [Elohim].” (Mateo 19:17, MBB)

Isaalang-alang rin ang mga sumusunod na isinulat ni Apostol Juan, maraming taon matapos ang muling pagkabuhay ni Yahushua:

Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Elohim, ang mga sumusunod sa mga utos ni Yahuwah. (Tingnan ang Pahayag 14:12.)

“Pinagpala ang mga tumutupad sa Kaniyang mga utos. Sila ay magkakaroon ng karapatang kumain mula sa punong-kahoy ng buhay at pumasok sa mga tarangkahan ng lungsod.” (Pahayag 22:14, ASND)

Ngunit posible ba na panatilihin ang mga Kautusan?

“Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.” (Filipos 4:13, MBB)

Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ni Yahuwah ay Kanyang lulubusin hanggang sa Araw ni Kristo Yahushua. (Tingnan ang Filipos 1:6.)

Ilang tao, maging “mga pastor,” ay sinasabi na ang mga Kautusan ay hindi na naaangkop sa atin. Kaya, ang mga Kautusan ni Yahuwah na isinulat Niya nang dalawang beses gamit ang Kanyang daliri sa mga talaan ng bato ay hindi na nauugnay?

Kautusan #1:

“Huwag kang magkakaroon ng ibang mga elohim sa harap ko.” (Tingnan ang Exodo 20:3.)

Ang ibig sabihin ba nito na ang pagsamba kay Baal at pag-aalay ng bata ay mga tanging mali lamang sa Lumang Tipan?

Kautusan #2:

“Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila . . .” (Tingnan ang Exodo 20:4-5.)

Naging katanggap-tanggap ba ang pagsamba ng isang gintong guya ngayon (Exodo 32)?

Kautusan #3:

“Huwag mong babanggitin ang pangalan ni Yahuwah mong Elohim sa walang kabuluhan . . . (Tingnan ang Exodo 20:7.)

Ang mapangahas na kalapastanganan ng Paraon laban sa Pangalan ni Yahuwah ay hindi ba itinuturing na kasalanan ngayon?

Kautusan #4:

“Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Nguni't ang ikapitong araw ay Sabbath kay Yahuwah mong Elohim: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan: Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ni Yahuwah ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa't pinagpala ni Yahuwah ang araw ng Sabbath, at pinakabanal.” (Tingnan ang Exodo 20:8-11.)

Sinasabi ng Isaias 66:23 na ang mga iniligtas ay tatalima sa Sabbath maging sa Bagong Lupa:

“Sapagka't kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa, na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ni Yahuwah, gayon mananatili ang inyong lahi, at ang inyong pangalan. At mangyayari, na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabbath hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ni Yahuwah.” (Tingnan ang Isaias 66:22-23.)

Ang Kautusang Sabbath ba ay naaangkop lamang ba sa Lumang Tipan at Bagong Lupa (na mananatili magpakailanman)?

Kautusan #5:

“Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ni Yahuwah mong Elohim.” (Tingnan ang Exodo 20:12.)

Ang pagsuway ni Absalom sa kanyang ama, si David, ay ang tangi lang ba na mali sa Lumang Tipan (2 Samuel)? Ang kanyang asal ba ngayon ay kapuri-puri sa paningin ng Langit?

Kautusan #6:

“Huwag kang papatay.” (Tingnan ang Exodo 20:13.)

Ang pagpatay ba ni Cain sa kanyang kapatid, si Abel, ay hindi ba itinuturing na isang kasalanan ngayon?

Kautusan #7:

“Huwag kang mangangalunya.” (Tingnan ang Exodo 20:14.)

Ang pagnanasa ni David para sa asawa ng ibang lalaki (Bethsheba) ngayon ay katanggap-tanggap ba sa mata ng Langit? Ang pangangalunya ay hindi na ba isang kasalanan?

Kautusan #8:

“Huwag kang magnanakaw.” (Tingnan ang Exodo 20:15.)

Noong nagnakaw si Achan ng pilak mula Jericho, at dahil dito’y sumira sa buhay ng mga inosenteng tao, iyon lamang ba ang kasalanan (Josue 7)? Ang pagnanakaw ba ngayon, ay ayos lang ba?

Kautusan #9:

“Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa.” (Tingnan ang Exodo 20:16.)

Ang kasinungalingan ba ni Satanas kay Adan at Eba sa hardin ay hindi ba ituturing na isang kasalanan ngayon? Ang pagsisinungaling ngayon ay kapuri-puri ba sa mata ng Langit?

Kautusan #10:

At, panghuli, ang kasalanan na nagsimula ng lahat ng ito... ang kasalanan na lumikha sa diyablo kung sino siya: pag-iimbot sa trono ni Yahuwah.

“Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapwa.” (Tingnan ang Exodo 20:17.)

Ang pag-iimbot ba ay hindi itinuturing ng Langit bilang kasalanan ngayon? Ang mapang-imbot na espiritu ni Satanas ay hindi na ba kaaway ng katuwiran ni Yahuwah at mga Kautusan ng Langit?

Mali... sa lahat ng mga bilang! Ang mga ito’y kasalanan pa rin. Ito ay sa Kautusan kaya nalalaman natin ang mga ito na mga kasalanan:

“Sapagkat ang lubos na pagkaalam sa kasalanan ay sa pamamagitan ng kautusan.” (Roma 3:20)

masayang pamilyaAng Kautusan ay hindi binigay para maging pabigat sa atin, kundi para gawin tayong masaya at magbigay sa atin ng kapayapaan. Walang pamahalaan, makalupa o maka-Langit, ang maaaring magtagal nang walang batas.

Ito ang pag-ibig ni Yahuwah: Tuparin natin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi mabigat. (Tingnan ang 1 Juan 5:3.)

“Nguni't siyang nagiingat ng kautusan ay maligaya siya.” (Kawikaan 29:18, ADB)

“Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod.” (Awit 119:165, ADB)

Ito ay hindi lamang isang panlabas na pagpapakita ng mga Kautusan sa mga pag-aari ng pamahalaan na kinakailangan natin... kundi ang mga Kautusan ay nakasulat sa ating mga puso.

“Ilalagay ko aking mga ang kautusan sa kanilang mga isip at isusulat ko din ang mga ito sa kanilang mga puso.” (Hebreo 8:10, ASND)

Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot kay Yahuwah, at sundin mo ang Kanyang mga utos; sapagka’t ito ang buong katungkulan ng tao. (Tingnan ang Mangangaral 12:13.)


Para sa mga nagpapahiwatig na ang lahat ng mga Kautusan ay umiiral ngayon, maliban sa ikaapat (ang Kautusang Sabbath) . . .

Sinumang tumutupad sa buong Kautusan, subalit lumalabag sa isang bahagi nito, ay nagkakasala sa buong Kautusan. Sapagkat ang [Elohim] na nagsabi, “Huwag kang mangalunya,” ay siya ring nagsabing, “Huwag kang papatay.” Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, lumalabag ka rin sa Kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pananalita at gawa, sapagkat hahatulan kayo ayon sa Kautusang nagpapalaya sa inyo [ang Sampung Utos].” (Santiago 2:10-12, FSV)