Print

Ang Kasunduan ng mga Panahon at ang Huling Pagsubok

Bahagi 1: Pagkakaunawa sa kalakihan ng Kasunduang ito

Mayroon tayong pagkakataon sa tunay na buhay na makamit ang pinakamahalagang pag-aari para sa isang abot-kayang bayad. Ang kahalagahan ng pag-aaring ito ay tinabingan ang anumang ibang uri ng pag-aari. Ang pag-aari na ito [ang tampulan ng tabloid na ito] ay mas mahalaga at walang hanggan ang kahalagahan kaysa sa Bitcoin, ginto, pilak, o ang pinakamahal na 24 na karat na dyamanteng Graff Pink. Walang bagay ang maikukumpara sa pag-aari na ito.

kulay rosas na dyamanteT- Seryoso ka ba? Makakaya ko bang makamit ang walang kasinghalagang pag-aari na ito kahit ako ay lubos na mahirap?

S- Ang kasagutan ay isang maliwanag: OO, sinuman ang maaaring makamit ang pag-aari na ito. Ang kailangang bayaran para sa pag-aaring ito ay nasa loob ng mga paraan ng pinakamahirap na kaluluwang nabubuhay ngayon.

T- Bakit hindi ko pa ito narinig ang tungkol dito dati?

S- Ang mga kapangyarihan ay hindi nais na makamit ang pag-aari na ito. Kapag ang mas maraming tao ay natuklasan at nahabol ang pag-aari na ito, sila’y makikipaglaban sa mga tao na hindi kusang-loob na susuko sa kanilang mga tuntunin at mga batas nang walang pakundangan. Ang mga tao na darating na makakamtan ang pag-aari na ito ay agad matatanto na ang kanilang una at pangunahing katapatan ay sa isa na nagbigay ng pag-aari na ito sa kanila. Ito ay kung bakit ang ipinapalaganap na kaalaman ukol sa pag-aari na ito ay kanilang panghuling prayoridad. Ang mga lider ng mundong ito ay lubos na gugustuhin na ang masa ay manatiling sunud-sunuran sa kanila.

T- Sabihin mo sa akin kung ano ang pag-aari na ito na sinasabi mo. Nais kong malaman ang marami ukol rito.

S- Kami ay higit na masaya na sabihin sa iyo ang lahat ng nalalaman namin ukol sa pag-aari na ito at kung paano ito makakamit. At makikita mo sa iyong sarili na maging ang pinakamahirap sa atin ay maaaring mas mabilis na makamit ito kaysa sa mga taong may maraming salapi. Kapag nalaman mo ang tungkol sa pag-aari na ito, agad mong makikita na ang pagkakaroon lamang ng maraming salapi ay hindi maglulutas ng problema.

T- Pinadamdam mo ang aking pagkamausisa nang higit pa. Ngayo’y nakikiusap ako na sabihin mo sa akin kung ano ang pag-aari na ito na sinasabi na hanggang ngayon ay hindi mo pa ipinapakita?

S- Bago namin sagutin at ipakita ang pinakamahalagang pag-aari na maaari mong mapasakamay, nais muna naming itanong sa iyo ang sumusunod na katanungan: Kung ikaw ay nalulunod sa maligalig na dagat, nang walang bagay na magpapanatili sa iyo na nakalutang, ano ang pinakamahalagang pag-aari na kukunin mo sa sandaling ito? Ano ang nais mo na ihahagis sa iyo: isang tambak na baryang pilak o isang kagamitang pampalutang?

coinS- Kung ikaw ay isang normal na tao, na may normal na talino, ikaw ay agad na pipiliin ang kagamitang pampalutang. Ano ang kahalagahan ng sinuman na naghagis sa iyo ng kakaunting baryang pilak o ginto habang ikaw ay nalulunod? Ang mga baryang ito ay lulubog sa kailaliman ng maligalig na dagat nang mas mabilis kaysa sa katawang nalulunod. Anong tunay na mahalaga nang higit pa sa anumang bagay ay magkaroon ng kagamitang pampalutang para iangkla sa iyong katawan, kaya hindi ka malulunod.

T- Ano ang koneksyon sa pagitan ng kagamitang pampalutang at ang walang kasinghalagang pag-aari na sinasabi mo?

S- Ito ay isang paglalarawan. Makikita mo, tayo ay hindi pisikal na malulunod sa isang maligalig na dagat, kundi tayo ay nalulunod sa dagat ng kasalanan. Malapit na, tayo ay mamamatay mula sa ating mga kasalanan. Walang makakatakas mula sa katunayang ito. Ipinahayag ng Bibliya na “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.” (Roma 6:23) Tayo ay tiyak na mapapahamak gaya ng nalulunod na tao sa maligalig na dagat. Kung wala ang sinuman na maghahagis sa atin ng “kagamitang pampalutang,” tayo’y lulubog sa kailaliman ng dagat.

T- Muli, ano ang koneksyon sa pagitan ng walang kasinghalagang pag-aari at ang kagamitang pampalutang na binanggit mo?

S- Ang ikalawang bahagi ng Roma 6:23 ay ipinahayag na “ang walang-bayad na kaloob ni Yahuwah ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yahushua na ating Panginoon.” Oo, tayo ay tiyak na mapapahamak, ngunit nagbigay si Yahuwah Ama para sa atin ng kagamitang pampalutang sa pamamagitan ng Kanyang anak, si Yahushua.

T- Paano maglilingkod si Yahushua sa atin bilang kagamitang pampalutang? Hindi ko maunawaan ang koneksyon.

S- Ito ay isang mabuti at makatuwirang katanungan. Nakikita mo, ang lahat ng nabubuhay sa patag na daigdig na ito ay nagkasala. Tayong lahat. Maging ang mga pinakamahuhusay na propeta at apostol ay nagkasalang lahat sa ilang punto ng kanilang mga buhay. Kaya sila ay hindi maaaring maging ating kagamitang pampalutang. Gayunman, mayroong isa na taglay ang ating pantaong kalikasan at nabuhay nang walang kasalanang buhay: si Yahushua ang anak ni Yahuwah. At siya at siya lamang ang maaaring maglingkod bilang ating personal na kagamitang pampalutang.

kagamitang pampalutang

T- Kung ganon, paano ito?

S- Nakikita, dahil si Yahushua ay nabuhay sa isang walang kasalanang buhay, at dahil sa karagdagan ng pagiging 100% tao, at dahil sa kanya tayo’y nilikha (Tingnan ang Colosas 1:16), maaari niyang ibigay sa sinuman sa atin ang kanyang kawalan ng kasalanan bilang isang kaloob. Sapagkat ang kanyang buhay ay katumbas ng lahat ng nilikhang nilalang at marami pa. Kaya, siya ay sabik na ipagkaloob sa atin ang kanyang pagkamatuwid, ang walang kasinghalagang kaloob na ito [na walang halaga ng salapi ang makakagaya]. Sabik siyang ibigay ang kaloob na ito sa iyo. Ipinahayag ng Roma 4:25 na si Yahushua ay: “Ibinigay upang mamatay dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ituring na matuwid.” Ito ang pinakamabuting balita sapagkat nag-aalala sa mga makasalanan. Ang katunayan na si Yahuwah Ama ay ibinangon ang Kanyang anak na si Yahushua mula sa mga patay ay isang kumpirmasyon na si Yahushua ay nabuhay sa isang walang kasalanang buhay. Kung siya ay nagkasala kahit minsan, ang Ama ay hindi siya ibabangon mula sa kamatayan, sapagkat “ngayong wala talagang kinikilingan si Yahuwah.” (Mga Gawa 10:34). Kung Siya ay may kinikilingan, makaliligtaan Niya ang kasalanan ni Adan upang iligtas ang Kanyang anak mula sa pag-angkin sa sarili na katawan ng tao at pagtiisan ang kahihiyan ng kamatayan sa krus. Subalit walang paraan para sa Ama na palampasin ang kasalanan ni Adan, at ang plano ng kaligtasan sa lahat ng kinailangan nito ay kinalabit. At ang resulta ng mahabang tagumpay ng plano ng kaligtasan ay ang pagkasabik ni Yahushua na pagkalooban tayo ng kanyang pagkamatuwid.

T- Ano ang ibig sabihin nito na si Yahushua ay sabik na pagkalooban tayo ng kanyang pagkamatuwid. Pakiusap na ipaliwanag ito.

S- Ito’y nangangahulugan na tayo’y mananatili sa harap ng upuan ng Paghuhukom ng Ama gaya ng tayo’y hindi nagkasala noon, sapagkat ito ang kasuotan ng pagkamatuwid ng Kanyang anak na magdadamit sa atin. Imposible na maunawaan nang pantao ang kahalagahan ng ganitong pribilehiyo.

T- Paano ito gumagana sa isang tunay na diwa? Ano ang kailangan kong gawin para magkaroon ng kanyang kasuotan ng pagkamatuwid na magdadamit sa akin kaya ako ay magiging matuwid sa harap ng Ama?

S- Wala kang maaaring gawin na anumang bagay upang magkaroon ng kanyang kasuotan ng pagkamatuwid na magdadamit sa iyo. Wala ka kahit isang kilos na kailangang gawin maliban sa pagtindig sa harap ni Yahushua, at makiusap sa kanya na damitan ka ng kanyang kasuotan ng pagkamatuwid. Walang kang ibang kailangang gawin. Ang mga gawa ay hindi maaaring makamit ang kasuotan ng pagkamatuwid na ito. Pero ito ay 100% walang bayad. Maging ang ating mga matutuwid na gawa ay gaya ng “basahang marumi” sa mata ni Yahuwah. (Tingnan ang Isaias 64:6.) Walang bagay na magagawa na maaaring magkaroon ng kanais-nais na lugar sa atin sa harap ng Ama.

T- Napakahirap para sa akin na maniwala na walang bagay ako na kailangang gawin para makamit ang pagkamatuwid ni Yahushua. Maaari ka bang magbigay ng Biblikal na suporta para sa iyong angkin?

S- Oo, syempre maaari. Hindi na natin gagawin ang bagay na ito. Ibinabatay natin ang lahat ng ating pagtuturo sa Kanyang banal na Salita. Sa Zacarias 3, mayroon tayong mapa ng landas para makamit ang kasuotan ng pagkamatuwid ni Yahushua, at ano ang gagawin natin para makamit ito. Sa kabanatang ito “si Josue ang pangulong saserdote” ay simboliko ng bawat makasalanan. Siya’y nakatayo sa harap ni Yahushua “na nabibihisan ng maruming kasuotan” (berso 3). Nakatayo si Satanas sa kanyang kanang bahagi, nagpoprotesta kung bakit si Josue ay matapang na tumayo sa harap ni Yahushua na nabibihisan ng maruming kasuotan. Sa ibang salita, nagpoprotesta si Satanas na si Josue ay nabibilang sa kanya sa talaan ng kanyang maruming kasuotan, at dapat na hindi tumayo sa harapan ni Yahushua. Dapat siyang lumayo kay Yahushua, at magpatuloy na pagsilbihan siya.

nagbabasa ng Bibliya at nananalangin

T- Ano ang ginagawa ni Yahushua sa harap ng protesta ni Satanas sa Zacarias 3?

S- Si Yahushua, na nag-aliw sa atin noong nasa lupa sa pangakong ito “ang lumalapit sa akin ay hinding-hindi ko itataboy.” (Juan 6:37) ay bumaling kay Satanas at dalawang beses siyang sinaway sa ngalan ng kanyang Ama (berso 2). Ipinabatid ni Yahushua kay Satanas na si “Josue” ay isang dupong na naagaw sa apoy, at kasalukuyan nang pag-aari niya, at wala na siyang kapangyarihan sa kanya, ano pa man, sapagkat si Josue ay niligtas, at dumating sa kanyang maruming kasuotan. At ginawa ni Yahushua ang hindi akalain: inutusan niya ang kanyang mga anghel (berso 5) upang hubaran si “Josue” at tanggalin ang kanyang maruming kasuotan at damitan siya ng bagong kasuotan (pagkamatuwid ni Yahushua). Maging ang gawa ng pagtanggal ng maruming kasuotan ay hindi ginawa ni “Josue” kundi ng mga anghel. Sa ibang salita, narito ang mga anghel upang tulungan tayo nang may banal na kapangyarihan para tanggalin ang ating mga maruruming kinagawian at kasalanan. Purihin ang Kanyang Banal na Pangalan. Walang tinanong si Josue para magawa na ‘makamit’ ang bagong malinis na kasuotan. Ang tanging bagay na ginawa ni Josue ay hindi hadlangan ang gawa ng mga anghel habang tinatanggal ang kanyang maruming kasuotan. Handa ka bang isuko ang lahat ng iyong maruruming kasuotan sa mga anghel ni Yahushua, kaya maaari ka niyang damitan ng kanyang pagkamatuwid?

T- Ano ang nangyari kay Josue (ang kumakatawan sa bawat makasalanan sa Zacarias 3) matapos siyang damitan ng bagong malinis na damit kapalit ng kanyang dating maruming pananamit?

S- Naglabas si Yahushua ng lubos na taimtim na babala kay Josue, at inilabas niya ang babalang ito sa ngalan ng kanyang Ama. Sa ibang salita, hindi na ito magiging mas seryoso pa. Nagbabala siya kay Josue: “Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, at kung iyong iingatan ang aking bilin, iyo nga ring hahatulan ang aking bayan, at iyo ring iingatan ang aking mga looban, at bibigyan kita ng kalalagyan sa gitna ng mga ito na nangakaharap.” (Berso 7) Narito ang kahulugan ng babala ni Yahushua: binalaan si Josue, ngayon ay dinamitan na siya ng pagkamatuwid ni Yahushua, siya ay naglalakad na sa kanyang mga paraan. Sa ibang salita, sinasabi ni Yahushua, “Tinanggal ko na ang lahat ng mga kasalanan mo sa nakaraan, dinamitan kita ng aking sariling pagkamatuwid, na binayaran ng aking sariling dugo, ngunit ngayon ay dapat kang manindigan sa harap ng aking Ama na ikaw ay palaging maglalakad nang pasulong sa aking landas.” Ito ang kondisyon kapag dinamitan na ng kanyang pagkamatuwid. O dili kaya’y ang mga anghel na nagtanggal ng kanyang maruming kasuotan at hinagis sa mga kamay ni Satanas, nakahanda nang tanggalin ang bago at malinis na pagkamatuwid ni Josue sa kaparehong bilis ng pagkakatanggal sa maruming kasuotan. Sapagkat ang malinis na pagkamatuwid ay hindi mamamantsahan ng iisang kasalanan. At kung [ipagbawal ni Yahuwah] si Josue na mawalan ng malinis na pananamit dahil sa hindi paglalakad sa mga landas ni Yahushua, sabik si Satanas at handang-handa nang suotang muli si Josue ng maruming kasuotan.

T- Kaya kung mabigo ako sa paglalakad sa landas ni Yahuwah matapos akong suotan ng pagkamatuwid ni Yahushua, maaari pa ba akong damitan ng malinis at bagong kasuotan ni Yahushua?

S- Oo, maaari, ngunit mayroong isang malaking babala. Ang preseso ng pagkawala at pagbawi ng malinis na kasuotan ni Yahushua ay maaaring lumipas sa mahabang panahon, sapagkat ang ating Ama ay ang pinakamaawain at mapagtiis sa atin. Nalalaman Niya ang namanang kahinaan ng kalikasan ng tao. Sa bawat panahong nawawalan tayo ng kanyang kasuotan ng pagkamatuwid na nagbabalot sa atin, nagiging mas mahirap na mapanatili ang ating pagkamatuwid, sapagkat tayo ay bigo na mapaunlad at malinang ang ating paglaban sa kasalanan. At sa bawat oras na naiwawala natin ang pagkamatuwid ni Yahushua, nakakakuha si Satanas ng kalamangan sa atin, dahil hangad niya na pagsamantalahan ang ating kahinaan sa sukdulan. Dagdag pa, darating ang panahon na hindi natin nalalaman, kapag ang ating kapalaran ay hinatulan sa Makalangit na Hukuman. Hindi natin nalalaman kung kailan ang ating kaso ay darating sa paghatol. Ang petsang ito ay hindi nalalaman. Kung ang ating kaso ay dumating sa paghatol, at ang hukuman ng Langit ay nahanap sa atin ang kanyang kasuotan ng pagkamatuwid, ang inosenteng pasya ay ilalabas ng hukuman at ang Ama ay tatatakan ang hatol na ito magpakailanman. Sapagkat hindi natin nalalaman kung kailan ang kapalarang iyon sa atin ay tutukuyin, mapangahas kung maglalaro sa kasalanan, at itakwil ang pagkamatuwid ni Yahushua para “magtamasa ng panandaliang ligaya na dulot ng kasalanan.” (Tingnan ang Hebreo 11:25.) Sa halip, ang matalinong bagay na gagawin ngayon ay hanggang sa “pagdanak ng inyong dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan,” sapagkat hinikayat ni Pablo sa Hebreo 12:4.

Tunay na ipinakita sa atin sa kasunduan ng mga panahon, kung kailan makakaya nating palitan ang ating maruming kasuotan ng kawalan ng kasalanan ni Yahushua. Ang ating mahinang kaisipan ay hindi maaaring maunawaan kung gaano ka-posible ang pagpapalitang ito, mas mababa na makukuha natin ang kasunduang ito nang libre. Ang tanging kabayaran lamang natin ay ang ating pagkukusa na isuko ang ating maruruming kasuotan. Purihin ang Kanyang Banal na Pangalan para sa Kanyang hindi mailarawang pag-ibig.

dinamitan sa Kanyang pagkamatuwid


Bahagi 2: Paglalakad sa Kanyang mga Paraan

Ngayon ay kailangan nating lutasin ang paglalakad sa kanyang mga paraan sapagkat inutos ni Yahushua, matapos suotan ng kanyang pagkamatuwid, kailangan naman nating maunawaan kung ano ang kanyang mga paraan sa paglalakad, kaya maaari tayong gantimpalaan ng walang hanggang buhay. Ang payo ni Yahushua na maglakad sa kanyang mga paraan, ay sinundan ng pangako na bibigyan niya tayo ng “kalalagyan sa gitna ng mga ito na nangakaharap.” (Berso 7) Sa ibang salita, nangako siya na tayo’y mananahan kasama ang mga anghel magpakailanman. O anong maligayang pangako, kung papanatilihin natin ang kanyang malinis na kasuotan ng pagkamatuwid.

lalaking nagbabasa ng BibliyaT- Ano ang mga paraan? Nais kong malaman ang kanyang mga paraan kaya hindi ako maliligaw.

S- Ang unang bagay na tatandaan, habang ikaw ay naghahangad na malaman ang kanyang mga paraan, ay gawin siya at kanyang Salita na iyong nag-iisang awtoridad. Walang lugar para sa sinuman na manindigan sa pagitan mo at siya. Ipapakita niya lamang sa iyo ang kanyang mga paraan habang ikaw ay patuloy na nagpapasya na sundin siya at hindi sundin ang ibang tao.

T- Paano ko sisimulang sundin siya sa isang kongkreto at malinaw na paraan? Nais kong ipakita ang aking katapatan sa kanyang Salita, at aking walang hanggang pasasalamat para sa kasunduan ng mga panahon. Nais kong ipakita sa kanya na iniibig ko siya at susundin ko siya sa lahat ng paraan ano pa man ang kabayaran nito. Matapos ang lahat ng ito, dinamitan niya ako ng kanyang pagkamatuwid at inalis ang aking maruming kasuotan. Kaya nais kong ipakita sa kanya sa isang malinaw na paraan na iniibig ko siya nang higit sa aking buhay.

S- Ito ay isang napakahusay na katanungan at ang tamang paraan na simulan ang proseso ng paglalakad sa kanyang mga paraan. Ang ating Makalangit na Ama ay isang selosong Eloah, at nais Niya na mayroong kang 100% ng iyong puso at katapatan, sapagkat ibinigay Niya ang lahat upang makuha mo ang kasunduan ng mga panahon. Kaya inaaasahan ka Niya na putulin ang lahat ng mga dugtong sa Kanyang kaaway, si Satanas, kaya Siya ay maaaring permanente kang kupkupin tungo sa Kanyang pamilya, at gagabayan ang lahat ng iyong hakbang hanggang dalhin ka Niya nang pisikal sa Kanyang Makalangit na Kaharian. Narito ang anong sasabihin niya sa iyo sa Kanyang salita na gagawin: “Huwag kayong makipamatok nang hindi patas sa mga di-mananampalataya. Sapagkat anong samahan mayroon ang katuwiran at kamalian? O anong pakikisama mayroon ang liwanag sa kadiliman? At anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa di-mananampalataya? Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ni Yahuwah sa mga diyus-diyosan? Sapagkat tayo ay templo ni Yahuwah na buhay. Gaya ng sinabi ni Yahuwah, Ako'y maninirahan sa kanila, at lalakad na kasama nila, ako'y magiging Eloah nila, at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumabas kayo sa kanila, at humiwalay kayo, sabi ni Yahuwah. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging Ama ninyo, at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ni Yahuwah Makapangyarihan sa lahat.” (2 Corinto 6:14-18) Tayo ay inutusan na lisanin ang lahat ng mga simbahan at organisadong relihiyon, sapagkat ang mga ito ay mga naging templo ng kadiliman para sa pagsamba kay Belial. Ang kagandahan ng kautusang ito ay kapag sinunod ito, agad Niya tayong tatanggapin at gagawin tayong Kanyang mga anak. Nalalaman mo ba ang isang mas malalim na pribilehiyo at parangal kaysa sa maging anak ni Yahuwah Ama, at sa kaparehong panahon ay dadamitan ng pagkamatuwid ni Yahushua?

T- Paano ko malalaman na ang utos ni Yahuwah ay naaangkop sa aking denominasyonal na simbahan?

S- Napakadaling sagutin ang katanungang ito. Matatag kaming naniniwala na ang utos ni Yahuwah na iyon na “Kaya't lumabas kayo sa kanila” ay naaangkop sa lahat ng mga simbahan nang walang iisang pagbubukod. Sinasabi namin dahil ang lahat ng simbahan ay nagkakaisa sa pagtanggi sa kalendaryong Luni-Solar ni Yahuwah at nagkakaisa sa pagsunod sa Kalendaryong Gregorian, na opisyal na kalendaryo ng Simbahang Katoliko. Dahil dito, sa ganitong kalendaryo, hindi mo magagawang tumalima at sumamba sa ikapitong araw ng Sabbath. Ang pagpapanatili ng tamang Sabbath ay isa sa mga pangunahing paraan na pagpapakita ng pag-ibig natin para sa Kanya. Paano tayo makakalakad sa kanyang mga paraan kung tatalikod tayo sa Kanyang banal na araw ng Sabbath, na hindi kailanman makikita sa kalendaryo ng Roma?

T- Bakit hindi ko makikita ang banal na Sabbath sa kalendaryong Gregorian na sinusundan ng aking simbahan?

lumabas kayo sa kanya, bayan KoS- Noong ang Ama ay nilikha ang lupa, itinalaga Niya ang araw at buwan nang magkasama sa paraan ng pagtukoy sa Kanyang mga banal na araw. Sinasabi ng Genesis 1:14, “At sinabi ng Elohim, Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi; at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon.”

Ang salitang “panahon” ay nagmula sa salitang mo’ed. Ito ay termino ng Bibliya para sa pagtitipon para sa pagsamba ng bayan ni Yahuwah. Kaya sa paglikha, itinalaga ng Ama na ang mga panahon ng pagsamba ay tutukuyin ng buwan at araw. Ipinapahayag ng araw kung kailan magsisimula ang araw, at ang buwan ay tinitiyak kung anong araw ng buwan ang para sa pagsamba. Nabasa natin uli ito sa Awit 104:19: “Kaniyang itinakda ang buwan sa mga panahon.” Muli, ang parehong salita na ginamit dito para sa panahon ay ang salitang Hebreo na mo’ed. Ang buwan ay itinalaga ni Yahuwah Ama upang tiyakin ang mga araw ng pagsamba. Dahil dito, anumang kalendaryo na hindi nakaangkla sa buwan, gaya ng kalendaryong Gregorian, ay hindi maaaring gamitin para tukuyin ang banal na Sabbath ni Yahuwah at ang mga taunang kapistahan. Nakikita mo na ba kung gaano na kalayo ang pagtalikod ng iyong simbahan sa patotoo sa pagpili sa pagtanggi ng kalendaryo ni Yahuwah at palitan ito ng kalendaryo ng Simbahang Katoliko?

lalaking tinatahak ang landasMaaari naming ipunto ang ibang nakamamatay na doktrinal na kamalian na naatasan sa iyo na “lumabas sa kanila,” subalit hindi na saklaw ng maiksing gawa na ito. Ang layunin nito ay para ibigay sa iyo sa lubos na simple ngunit nakapanghihimok na dahilan na pagtibayin na ang mismong iyong simbahan, gaya ng lahat ng ibang bumagsak na Kristyanong denominasyon, ay sumama sa kampo ng kaaway ni Yahuwah noong pinili nilang itaguyod ang kalendaryong Gregorian.

Isang Panghuling Apela:

Pipiliin mo bang manindigan sa harap ni Yahushua at pahintulutan siya na utusan ang mga anghel na tanggalin ang iyong maruming kasuotan at palitan ng malinis na kasuotan ng pagkamatuwid? Napagpasyahan mo na ba na sundin siya hanggang sa katapusan sa paglalakad sa kanyang mga paraan? Pipiliin mo ba na “lumabas sa bumagsak na simbahan” upang maging anak ni Yahuwah Ama? Pipiliin mo ba ngayon na magsimula sa masikap na pag-aaral ng Kanyang tunay na Sabbath, ang pagpapanatili ng kumakatawan sa panghuling pagsubok para sa sangkatauhan? Nasa iyo ang pasya na sundin Siya sa lahat ng landas at sa paglalakad lamang sa kanyang mga paraan para makamit ang kasunduan ng mga panahon at lutasin na hindi na babalik sa maruming kasuotan, pagkatapos ay nananalangin kami na maging masigasig sa iyong pagsasaliksik para sa Kanyang patotoo. Sa wakas na ito, iniimbitahan ka namin na bisitahin ang: www.worldslastchance.com.

Sa Kanyang pag-ibig,

Ang Pangkat ng WLC