Print

Ang Muling Pagdating | Bahagi 1 – Ang Matagumpay na Muling Pagsasama

“Ang [Elohim] natin ay darating, ngunit hindi matahimik; sa unaha'y nangunguna ang apoy na nagngangalit, bumabagyong ubod-lakas, humahangin sa paligid.” (Mga Awit 50:3, MBB)

Ang digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay maaabot ang matagumpay na pagwawakas nito sa Muling Pagdating ni Yahushua. Simula nang bumagsak ang sangkatauhan, ang maluwalhating pagbabalik ni Yahushua na maghahatid sa Kanyang matapat na Muling Pagdating ni Yahushuabayan sa tahanan, ay naging tampulan ng bawat pusong nananabik, ang pag-asa na pumukaw ng katapangan at nagbigay ng tibay ng loob sa panahon ng pagsubok. Sa lalim ng kadiliman ng maalab na pagsubok ni Job, siya ay nanatili sa pananampalataya sa pangako ng paparating na Tagapagligtas. Nalaman ni Job na hindi ito mangyayari sa kanyang habang-buhay, ngunit gayunman siya ay pinalakas ng kasiguraduhan na ang araw ay darating, sa kanyang sariling laman, mabubuhay siyang muli at makikita ang kanyang Tagapagligtas.

“Ngunit alam kong di natutulog ang aking Tagapagligtas, na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang [Elohim] kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan, at mukhaang makikita; siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na masdan ko na siya.” (Job 19:25-27, MBB)

Ang pag-asa ng maluwalhating pagbabalik ng Mesias ay pinanatiling buhay ng mga patnyarka at mga propeta sa loob ng mga mahabang siglo. Ang mga Israelita ng panahon ni Yahushua ay tinanggihan Siya bilang kanilang Mesias dahil ang kanilang tampulan ay nasa kaluwalhatian ng Kanyang Muling Pagdating, sa halip na ang kababaan ng Kanyang unang pagdating. Ngayon, ang pangyayaring iyon, napakatagal nang pinapangarap, napakatagal nang hinihintay, ay malapit nang maganap. Ang Muling Pagdating, na pumukaw sa mga misyonero, nagpalakas sa mga martir at humimok sa karamihan, ay malapit nang bumagsak sa mundo . . . bilang napakalaking sorpresa.

Ang karamihan ng nasa mundo ngayon ay hindi na naghahangad sa pananabik para sa pagbabalik ng Tagapagligtas. Nahulaan ito ng Kasulatan:

“Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, ‘Nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno ngunit wala pa ring pagbabago buhat nang likhain ang mundong ito.’ ” (2 Pedro 3:3, 4, MBB)

Ang propesiyang ito ay katuparan sa kasalukuyang henerasyon. Mas maraming tao ang hindi na naniniwala na ang pagbabalik ni Yahushua ay nalalapit na. Sa halip, marami ang nagsasabi na, “Sinabi na iyon ng mga lolo’t lola ko. Ngayon, patay na sila at tayo’y nandito pa!” Ang malawakang kawalang-paniniwala sa nalalapit na pagbabalik ni Yahushua ay isa sa mga pinakamalakas na tagapagpabatid na ang Muling Pagbabalik ay tunay ngang malapit na malapit na.

may pagdududa

“Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, ‘Nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya?” (2 Pedro 3:3, MBB)

Nais ni Yahushua na ang Kanyang bayan ay maging handa at hindi mahuli sa sorpresa sa Kanyang pagbabalik. Nagbabala Siya:

“Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.” (Lucas 12:40, MBB)

Walang anumang “lihim na rapture” na magpapawala sa mga hinirang sa lupa nang walang sinumang nakakaalam. Ang Muling Pagdating ay magiging pinakamaluwalhating pangyayaring makikita ng mata ng sangkatauhan. Babalutin nito ang kalangitan nang hindi mailarawang karangalan, kaliwanagan at kagandahan.

Malinaw na ipinahayag ng Kasulatan:

“Sapagkat darating ang Anak ng Tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran.” (Mateo 24:27, MBB)

Si Yahushua mismo ang nakahula ng lubos na kalikasan sa publiko ng Kanyang pagbabalik sa lupa. Sa Kanyang paglilitis, binalaanan Niya ang mga paring nakaupo sa paghahatol sa Kanya:

“Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanan ng [M]akapangyarihang [Elohim] at dumarating na nasa alapaap!” (Mateo 26:64, MBB)

Ang Muling Pagdating ay masasaksihan ng bawat taong nabubuhay sa mundo.

“Tingnan ninyo, dumarating Siyang nasa mga alapaap at makikita Siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa Kanya; tatangis ang lahat ng lipi [mga makasalanan] sa lupa dahil sa Kanya. Magkagayon nawa. Amen.” (Pahayag 1:7, MBB)

Kapag ang Muling Pagdating ay isang “lihim na rapture,” ang mga makasalanan ay hindi “tatangis . . . dahil sa Kanya.” Iyong mga nananatili sa kasalanan, tinatanggihan ang libreng alok ng Langit ng awa at kapatawaran ay mahahanap ang kamatayan sa halip na makikita Siya na namatay para sa kanila. Si Juan ang Tagapahayag ay nakita ang reaksyon ng mga makasalanan nang kanilang masaksihan ang Muling Pagdating ni Yahushua:

“Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo, at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, ‘Tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono, at sa poot ng Kordero! Sapagkat dumating na ang kakila-kilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang poot, at sino ang makakatagal sa harap nito?’ ” (Pahayag 6:14-17, MBB)

Sa mga makasalanan, sa Muling Pagdating, lalapag ang hindi matapus-tapos na gabi, subalit sa mga matuwid, ang pagliwayway ng hindi matapus-tapos na araw. Lahat ng nagmamahal sa kanilang Tagapagligtas at sumunod sa Kanya sa pagtalima at pagtitiwala ay magdidiwang na makita Siyang nagbabalik.

“Sasabihin ng lahat sa araw na iyon: ‘Siya ang hinihintay nating [Elohim] na sa ati'y magliligtas, siya si [Yahuwah] na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang, sapagkat tayo'y kanyang iniligtas.’ ” (Isaias 25:9, MBB)

silweta ng ina karga ang kanyang anak

Ang Muling Pagdating ay isa ring muling pagsasama-sama: isang pagsasama ng Tagapagligtas at Kanyang mga hinirang, nananabik na matapat, at isang pagsasama ng mga magkakaibigan at pamilya, matagal nang pinaghiwalay ng kamatayan.

Ang Muling Pagdating ay isa ring muling pagsasama-sama: isang pagsasama ng Tagapagligtas at Kanyang mga hinirang, nananabik na matapat, at isang pagsasama ng mga magkakaibigan at pamilya, matagal nang pinaghiwalay ng kamatayan. Marami ang nawalan ng mga mahal sa buhay sa kamatayan ay naging napakalungkot sa kaisipang hindi na nila muling makikita ang mga mahal nila sa buhay. Maging iyong mga naniniwala na ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Langit ay nagtaka kung makikilala nila ang isa’t-isa. Nagbigay ang Kasulatan ng mapagmahal na katiyakan na walang sinumang namatay na iniibig si Yahuwah ang makakalimutan at maiiwan. Hindi lamang natin makikilala ang mga mahal natin sa buhay, subalit ang mga namatay na nabuhay muli ay unang itataas sa kalangitan, at ang mga nabubuhay na matuwid na nananatili ay dadalhin din sa kalangitan kasama nila.

“Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si [Yahushua] ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng [Elohim] upang isama kay [Yahushua] ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa kanya. Ito ang itinuturo [ni Yahuwah] na sinasabi namin sa inyo: tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng [Elohim], at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay [K]risto [Yahushua] ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito.” (1 Tesalonica 4:13-18, MBB)

Matatanggap ng mga ina ang kanilang mga sanggol, nasira mula sa kanilang bisig sa kamatayan. Ang mga magkakaibigan, matagal na pinaghiwalay ay makikilala ang bawat isa at may yakap at kasiyahan. Ito ay isang muling pagsasama na hindi pa nasasaksihan. Ito ay isang muling pagsasama ng mga naligtas kasama ang Tagapagligtas. Ngunit ito ay higit pa sa anuman.

Si Yahuwah, ang dakilang pinagmulan ng liwanag, buhay at pag-ibig, ay ang mismo gumawa ng muling pagsasama na ito.

“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig [ni Yahuwah] sa sangkatauhan, kaya't ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo [ni Yahuwah] ang Kanyang Anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan Niya.” (Juan 3:16, 17, MBB)

Kung wala ang mapagmalasakit na pag-ibig ni Yahuwah, sa kaloobang ialay ang Kanyang bugtong na Anak upang iligtas ang mga makasalanan, lahat ng ito’y imposible. Ito ay dahil sa pag-ibig ng Ama, ang muling pagsasama na ito ay posible.

“Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang [ni Yahuwah], gayong [si Yahuwah] ang nagpapawalang-sala sa kanila?” (Roma 8:32, 33, MBB)

 

Subalit tulad ng nasusulat, “Hindi pa nakikita ng mata, o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda [ni Yahuwah] para sa mga umiibig sa kanya.” (1 Corinto 2:9, Magandang Balita Bibliya).

Ang kasiyahan ng Ama sa pagbabalik ng Kanyang mga anak na isinilang sa lupa ay magiging walang hanggan. Walang salitang makakalarawan sa damdamin na magpapakilig sa puso ng Walang Hanggan Pag-ibig kapag nakita Niya ang nagsasayang maraming tao, tinubos mula sa kamatayan, nagsama-sama sa Kanyang trono, mayroon dapat ibigin at iibigin tungo sa walang katapusan ikot ng walang hanggan. Maging si Yahuwah ay hindi makakahanap ng mga salita upang ipahayag ang Kanyang kasiyahan. Sa napakasayang oras na iyon, habang SIya ay tumitingin sa napakaraming naligtas, ang puso ng Walang Hanggang Pag-ibig ay mahahanap lamang ang pagpapahayag para sa Kanyang pag-ibig at kasiyahan sa pag-awit!

“Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, “Huwag kang matakot, Zion; huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si [Yahuwah] na iyong [Elohim], at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan.” (Zefanias 3:16, 17, MBB)

Walang salitang makakalarawan sa pangyayaring iyon. Walang panulat ang makakahuli sa kasiyahan ng oras na iyon. Iyon ay mararanasan lamang ng sinumang isinakripisyo ang lahat upang sumunod sa Tagapagligtas pabalik sa tahanan ng Ama.

“. . . Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo nang may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-[Elohim] habang hinihintay ninyo ang Araw [ni Yahuwah]. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init.

 

“Subalit ayon sa pangako ng [Elohim], naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran.

 

“Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay nang mapayapa, walang dungis at walang kapintasan.” (2 Pedro 3:10-14)