Print

Ang Saligan ni Kristo sa Pagiging Alagad

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami'y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

nagliligtas si Yahushua

Gumawa si Yahushua ng mga walang kompromisong pangangailangan sa atin bilang kanyang mga alagad. Walang pansamantala o hilaw na Kristyanismo gaya ng nakikita ni Yahushua. Ngayon sa ating mundo ng mga mabibilis na pag-aayos at mga karaniwang pakulo, minsan tayo’y nalantad sa mga “madaling gamitin” na paraan ng agarang at walang sakit na kaligtasan. Ilan sa mga tagapagturo ay tila hindi sumasalamin sa tumpak na pagpapakita sa binatang maharlika na nais ng “buhay na walang hanggan.” Ganito lamang; “ilagay ang iyong kamay o iyuko ang iyong ulo at maniwala na ako’y namatay para sa iyo.” Ngunit sinabi ni Yahushua, “Kung nais mong maligtas, panatilihin mo ang mga kautusan.” “Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon sa akin ay maliligtas.” Pagkatapos, naririnig natin ang guro at Tagapagligtas na naglalabas ng isang matibay na kautusan. Ang pagsunod kay Yahushua ay ang diwa ng kaligtasan. Ang binata ay kusang-loob na isusuko ang mga anito ng kayamanan, na maaaring magbanta sa kanyang espiritwal na tagumpay.

“Ang Banal na Espiritu na ipinagkaloob ni Yahuwah sa mga sumusunod sa kanya” (Mga Gawa 5:32). “Nang siya ay naging ganap, si Yahushua ang pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya” (Hebreo 5:9). “Sinumang nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa tunay na salita ng ating Panginoong Kristo Yahushua at katuruang naaayon sa banal na pamumuhay,” wala siyang nalalaman (Tingnan ang 1 Timoteo 6:3). “Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa katuruan ni Kristo, wala sa kanya si Yahuwah” (Tingnan ang 2 Juan 9, 10). “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; subalit ang sumusuway sa Anak ay hindi makalalasap ng buhay…. ang poot ni Yahuwah ang mananatili sa kanya” (Juan 3:36).

Syempre ang “sumasampalataya” ay hindi nabibilang na sumasampalataya kung ito’y hindi umunlad sa pagsunod. Lubos na malinaw si Yahushua sa puntong ito: “Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng ‘Panginoon, Panginoon’ ay papasok sa Kaharian [maliligtas], kundi yaon lamang nagsasagawa ng kagustuhan ng aking Amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, ‘Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan ay nagpahayag kami bilang mga Kristyano, nakapagpalayas ng mga demonyo, at sa iyong pangalan din ay gumawa kami ng maraming himala?’ At sasabihin ko naman sa kanila, ‘Kailanma'y hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan!’” (Mateo 7:21-23).

Ang karselerong taga-Filipos ay ibinigay ang kanyang mga tagubilin. Tinanong niya, “Mga ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas?” At kanilang sinabi, “Sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Yahushua at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” (Mga Gawa 16:30, 31). Ngunit mayroon pang marami sa “sumasampalataya kay Yahushua” — ang pagsunod para sa “mahabang byahe” at isang buhay ng pagiging alagad sa mga hakbang ni Yahushua, dadalhin ang krus ng paghihirap mula sa mga kaaway, at hindi matitinag na magpapatuloy maging hanggang kamatayan.

lihahinNapakadali na bawasan (gaya ng sinabi ng mga teologo) ang Ebanghelyo, para lihahin ang magaspang, matigas na mga gilid nito — para kalimutan ang mga salita ni Yahushua at makuntento’t manahan sa katunayan na siya ay namatay at muling nabuhay. Napakadali na magsipi ng iisang berso (wala sa konteksto) mula kay Pablo at ganap na kakalimutan ang mga salita ni Yahushua tungkol sa kaligtasan. Gayunman, ito ay para paliitin ang Ebanghelyo. Oo, ang isa ay maaaring makahanap ng isang patunay na teksto. Ang 1 Corinto 15:1-3 ay madalas pinanghawakan bilang isang kumpletong pahayag ng Ebanghelyo, bagama’t kusang sinabi ni Pablo rito na ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Yahushua “bilang pangunahin sa lahat [en protois]” sa Ebanghelyo, hindi ang buong Ebanghelyo. Ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Yahushua ay tiyak at lubusang hindi bukas sa pagbabago bilang Ebanghelyo. Ang paniniwala sa kanyang talulikas na pinagmulan bilang isinilang ng birhen ay bahagi rin ng pananampalataya ng Bagong Tipan. Ang pagtalima sa kanya sa pagsunod sa kanyang mga salita at pagtuturo ay kailangang-kailangan rin. At doon tayo dapat magsimula.

Sinabi ni Yahushua, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng ‘Panginoon, Panginoon’ ay maliligtas.” Sinabi ni Pablo, “Sinumang tumatawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas.” Isang kontradiksyon? Syempre hindi. Si Pablo ay isang minamahal na lingkod ni Yahushua. Subalit ang mga bersong ito ba ay maaaring sirain? Tiyak. Unang-una sa pamamagitan ng pagsipi kay Pablo nang wala sa konteksto at hindi pinahihintulutan si Yahushua na pakinggan.

Iyon ay kung saan ang panganib ay makikita. Maaaring “bawasan” si Yahushua at halos tanggalin na. Paano ito magagawa? Hindi ito napakahirap. Hindi mo lamang ituturo nang lubos ang salita at mga pagtuturo ng makasaysayang Yahushua. Magtuturo ka sa lahat ng oras mula sa mga sulat ni Pablo, hindi natatanto na si Pablo ay nagsusulat para sa mga mananampalataya na nalalaman na ang pananampalataya mula sa kanilang maagang pagkakalantad sa mga ebanghelista. Ang mga sulat ni Pablo ay nilikha upang makitungo sa mga espesyal na suliraning kinakaharap ng mga iglesya. Sila’y nagpalagay nang lubos. Sila’y nagpalagay na ganap na nilang nauunawaan ang Ebanghelyo sapagkat itinuro ito ni Yahushua, ang Ebanghelyo ay tungkol sa Kaharian o Paghahari ni Yahuwah.

Si Yahushua ay malinaw na nagbabala. “Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin” ay ang daan patungo sa kaligtasan (Juan 5:24). Pakinggan natin muli mula sa isang pampasiglang modernong pagsasalin: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa salita ko at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan; hindi na siya daranas ng paghatol, sapagkat nailipat na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay.”

Ngunit ano ang nakikinig sa salita ko at sumasampalataya sa Kanya? Ano ang ibig sabihin ng inosenteng pariralang iyon? Babalik tayo sa pagsunod syempre. At iyon ay nangangahulugang matalinong pagkakaunawa at masunuring pagtanggap ng Ebanghelyo ni Yahushua tungkol sa Kaharian. Ang “salita ko,” sinabi ni Yahushua, ay ang susi sa lahat ng bagay, ang susi sa iyong pagsunod at kaligtasan. Ang salita sa katanungan ay tinatawag na “salita ng Kaharian” (Mateo 13:19). Ang salitang iyon ay gaya ng isang binhi (Lucas 8:11). Ito’y naglalaman ng nagbibigay ng buhay na kislap ng pagiging imortal. Ito’y pumapasok sa iyong buhay bilang Ebanghelyo ng Kaharian. Ito ang ahente ng muling pagsilang (1 Pedro 1:23-25). Lahat ng ito’y ibinuod ni Yahushua noong sinabi niya, “Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli…ipanganak sa Espiritu” (Juan 3:5, 7).

Ang salita ng Ebanghelyo ng Kaharian ay itinanim bilang binhi sa iyong puso kapag ika’y sabik at matalinong niyakap ito. Dapat itong lumago sa iyo at lumikha ng nararapat na bunga ng espiritu, ang bunga na isinilang sa mapanlikhang salita ng Ebanghelyo. Ang salita ay ang Ebanghelyo, ang Ebanghelyo bilang si Yahushua, ang tagapagtatag at tagapagturo ng Ebanghelyo (Hebreo 2:3), ay itinuro ito. Ang nagliligtas na Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na “nagpapalakas sa iyo,” gaya ng sinabi ni Pablo sa 1 Tesalonica 2:13, o bilang isang dinamikong kapangyarihan, na nagpapabago ng patay tungo sa isang buhay na alagad: “Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Yahuwah” (ang Ebanghelyo ng Kaharian, tingnan ang Marcos 1:14, 15). Bakit? Dahil ang Ebanghelyo ay “ang kapangyarihan ni Yahuwah sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya” (Roma 1:16). Walang kompromiso si Yahushua noong binigyang-diin niya ang kahalagahan ng kaalaman sa kanyang salita at mga salita para sa kaligtasan: “Sapagkat sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay magkakamit nito” (Marcos 8:35). Sinundan ito ni Yahushua ng: “Sinumang ikahiya ako at ang aking salita sa mapakiapid at makasalanang salinlahing ito, ay ikahihiya rin ng Anak ng Tao pagdating niya na taglay ang kaluwalhatian ng kanyang Ama, kasama ang mga banal na anghel” (Marcos 8:38).

May mabuting kamalayan si Pablo ng pagtuturo ni Yahushua noong sinabi niya, “Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo; sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya” (Roma 1:16). Anong Ebanghelyo? Ito’y binigyang-kahulugan ni Pablo: “ang Ebanghelyo ni Yahuwah” (Roma 1:1). At ano ang tungkol rito? Sinabi sa atin ni Yahushua. Dumating siya at “nangaral ng Magandang Balita (Ebanghelyo) mula kay Yahuwah. Sinabi niya, ‘Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ni Yahuwah. Kaya magsisi na kayo at sumampalataya sa Magandang Balitang ito!’” (Marcos 1:14, 15).

Narito ay mayroon tayong lihim. Ang Ebanghelyo ng Kaharian, kabilang syempre ang mga mahahalagang katunayan tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Yahushua, ay ang tumatakbong pwersa ng Kristyanong buhay. Hindi na nakakagulat, pagkatapos, “ang diyablo ay inagaw nito ang salita mula sa kanilang puso upang hindi sila sumampalataya [sa Ebanghelyo ng Kaharian] at maligtas” (Lucas 8:12).

Ang kaligtasan ay hindi mahihiwalay sa mga nagliligtas na salita ni Yahushua na binuod bilang Ebanghelyo ng Kaharian. Ngunit naririnig mo pa ba ang kahulugan ng Ebanghelyo ngayon?

bibliya

Ang Kaparehong Mensahe ng Ebanghelyo ng Kaharian para sa Lahat

Noong ang mga Hudyo ay naging mapanlaban at napoot kay Pablo at kay Bernabe, isinara nila ang kanilang eksklusibong paglilingkod sa mga Hudyo at lumipat sa mga Hentil (Mga Gawa 13:50). Ang mensahe ni Pablo sa mga Hudyo ay tama sa punto. Kailangan nilang tanggapin ang Mesias na si Yahushua na dumating: “Dahil dito'y dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Yahushua ay ipinahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan; at sa pamamagitan niya ang bawat sumasampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay, pag-aaring ganap na hindi ninyo makakamit sa Kautusan ni Moises” (Mga Gawa 13:38, 39).

Ang “buhay na walang hanggan” ay nangangahulugang “Buhay sa panahon ng paparating na Kaharian.” Saanman sa Bibliya ay walang pangako ng “langit” sa mga mananampalataya — higit na mas mababa pa para sa mga walang katawang espiritu o mga kaluluwa sa kamatayan. Ang Bibliya ay nangangako lamang ng muling pagkabuhay (ng buong tao) sa pagdating ni Yahushua sa hinaharap (1 Corinto 15:23) na pagkatapos ay gagantimpalaan ang mga Kristyano “sa muling pagkabuhay ng matuwid” (Lucas 14:14). Sila’y nabibilang na karapat-dapat ng paparating na panahong iyon ng pinanumbalik na Kaharian sa lupa. “Subalit ang mga karapat-dapat makabahagi sa kapanahunang iyon [hindi ‘pupunta sa langit’!] at sa muling pagkabuhay ay hindi mag-aasawa at pag-aasawahin” (Lucas 20:35).

Bakit ang isa ay kailangang magpunyagi upang kunin ang mga nagsisimba na maniwala sa mga simpleng pangakong ito? “Magmamana ng lupa.” Malinaw ba ito o hindi? Gaano kabihira ang mga salitang ito ay itinaguyod o narinig sa mga nagsisimba? Ang mga nakaupo sa bangkuan ba ng simbahan ay nakikinig? Nakatadhana ang mga Kristyano na hindi pupunta sa langit kundi magmamana ng lupa. Oo, ang kanilang gantimpala ay kasalukuyang nakalaan para sa kanila, ipagkakaloob ni Yahuwah na nasa langit. Subalit kapag dumating muli si Yahushua, kasama ang gantimpalang iyon na nagmula sa langit patungo sa lupa. Kung sabihin kong itinabi ko ang isang bote ng serbesa sa palamigan para sa iyo kapag binisita mo ako, sinabi ng isa sa nangungunang biblikal na teologo sa buong mundo, si Obispo Tom Wright, ibig sabihin ba nito’y kailangan mong umakyat sa palamigan para inumin ito? Magreretiro ka ba sa bangko kung saan mo itinabi ang iyong inipong salapi sa loob ng mga lumipas na taon?

Ipinahayag ni Yahushua ang Kristyanong layunin na may kumpletong kaliwanagan, ngunit walang sinuman sa loob ng simbahan ang tila umaalingawngaw sa kanyang mga salita: “Pinagpala ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa” (Mateo 5:5). “At sila'y maghahari sa daigdig” (Pahayag 5:10). Lahat ng usapang ito tungkol sa “langit” ay isang mabilis na paraan para malito sa iyong pagbabasa ng Bibliya.

Kasangkot ng Kaligtasan ang Ating Pasya

Kailangan nating makipagtulungan kay Yahuwah para sa ating kaligtasan. Hindi natin maaaring ipasa ang balde at gawin sina Yahuwah at Yahushua nang ganap at eksklusibong responsable para sa ating kaligtasan. Kung hindi man, bakit nagtalumpati si Yahuwah sa sangkatauhan sa pagsabi sa atin na “pumili”? Kung si Yahuwah ay gumawa na ng isang hindi mapapalitang katalagahang pasya para sa atin, Siya ay naglalaro ng larong berbal sa atin. Pero hindi, itinuro Niya sa atin na “piliin mo ang buhay” sa halip na kamatayan (Deuteronomio 30:19). Bakit pipiliin ng sinuman ang kamatayan kapag siya ay maaaring pumili ng buhay, sa pakikinig at pagsunod sa Ahente ni Yahuwah, ang Panginoong Mesias? “Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas,” ay dumarating na apostolikong sigaw para sa atin (Filipos 2:12). Tutulungan ka mismo ni Yahuwah sapagkat Siya’y gumagawa para sa iyo at ikaw para sa Kanya.

Hindi dapat sinabi ni Yahushua sa binatang maharlika, “Walang punto sa pagtatanong tungkol sa walang hanggang buhay, sapagkat ikaw ay hindi itinalaga para rito”? O maaaring sabihin na, “Hindi ka na kailangang magtanong dahil ikaw ay itinalaga na sa walang hanggang buhay.” Wala siyang ibinigay sa alinman sa dalawang ito, kundi inimbitahan ang maharlika na gumawa ng responsableng pasya. Ang pagkakatugma sa pagitan ng kontrobersya ng “katalagahan” at “libreng kagandahang-loob” ay madaling nalutas. Tayo ang pipili ng ating kapalaran at si Yahuwah ay gumagawa para sa atin upang matiyak ang matagumpay na kahihinatnan. Lahat ng nais dumating ay maaaring dumating. Nais ni Yahuwah ang lahat na maligtas. Ang tanging paraan upang dumating nang matagumpay ay magpasakop sa kaakit-akit na kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Kaharian na itinuro nina Yahushua at Pablo (Tingnan ang Mga Gawa 8:12; 19:8; 20:24, 25; 28:23, 31). Walang paraan kay Yahuwah maliban sa pamamagitan ni Yahushua at kanyang Ebanghelyo. Ang Plano ay naitalaga na. Nasa ating karunungan upang humanay sa Plano na ito at isuko ang ating kalooban rito. Ang kagandahang-loob ni Yahuwah ay dumarating sa atin sa Kanyang mapagpalang Ebanghelyo ng kaligtasan sa paparating na Kaharian. Dapat nating gawin ang pasya na tanggapin ang mga takda ng kaligtasan.

Oo, ang hindi gaanong sopistikado o talentado ay minsang gumagawa ng mas mabuting trabaho ng pagtanggap ng Ebanghelyo. “Sa halip, pinili ni Yahuwah ang mga bagay na kahangalan ng sanlibutan upang hiyain niya ang marurunong, at pinili niya ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang malalakas. Pinili ni Yahuwah ang mga bagay na mababa at minamaliit sa sanlibutan, kahit ang mga bagay na walang halaga upang pawalang-saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang taong makapagmalaki sa harapan ni Yahuwah” (1 Corinto 1:27-29).

Kapag nagsimula na, ang karera tungo sa Kaharian ni Yahuwah ay bukas na’t “daranas tayo ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ni Yahuwah” (Mga Gawa 14:22). Sa Filipos 3:13, 14, inilatag ni Pablo ang hamon sa mga mananampalataya: “Mga kapatid, hindi ko itinuturing na iyon ay nakamit ko na; ngunit isang bagay ang ginagawa ko: nililimot ko ang mga bagay na nakaraan, at sinisikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagtawag ni Yahuwah bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Yahushua.” Nais ni Pablo na “makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga pagdurusa, at matulad ako sa kanya maging sa kanyang kamatayan, upang hangga't maaari ay makamtan ko ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan” (Filipos 3:10, 11). Para bagang ito na ang magaganap sa ilang matibay na kautusan. Magtitiis si Pablo hanggang sa katapusan.

Ang ideya ng isang walang pasubali (ang kondisyon ay pagsisisi at pananalig sa Ebanghelyo) na pagtanggap sa mga makasalanan ni Yahuwah bago nila tinanggap si Kristo Yahushua, ngunit matapos rin silang magbago, gaano man sila magmatigas na magpatuloy sa kasalanan, ay bumubuo ng malubhang panganib. Ito’y nagdudulot ng maling diwa ng katiyakan at maaaring magpalala ng kapabayaan sa kasalanan. Kung ako’y naligtas, sabi ng ilan, sa isang walang hanggang kautusan na umiiwas sa akin na maligaw, bakit pa ako maaabala sa pagsisikap na maabot ang premyo? Walang nalalaman si Pedro sa isang Calvinistikong katalagahan. Tayo’y binigyan ng “mga mahahalaga at dakilang pangako upang kayo'y maging kabahagi sa kanyang kalikasan, yamang nakaiwas na kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa (2 Pedro 1:4). “Kaya nga, mga kapatid, lalo ninyong pagsikapan na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Kung gawin ninyo ang mga ito, hindi kayo madarapa” (2 Pedro 1:10). Walang Kristyanismo na hindi nagkakasala, wala ring paniniwala sa isang tiyak na tagumpay, kahit na ano pa.

Walang Kristyanismo na Hindi Nagkakasala

Walang imortal na kislap o kaluluwa sa atin bilang mga tao. Ang pagiging imortal ay makakamit sa pagyakap sa mga salita ni Yahushua, na ang mga salita ni Yahuwah na kinomisyon sa kanya. Hinihimok sa atin na hangarin ang buhay na walang hanggan. Wala pa tayo nito nang lagpas sa lahat ng pagkakataon na mawala sa atin ito. Ang kawalan ng kaligtasan ay bahagya na isang paksa kung saan ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay nakatuon, ngunit ang banta, gayunman, bilang isang babala na “Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo” (1 Corinto 10:12) ay dapat matanto na siya’y maaaring bumagsak. Ang matiyagang paggawa ng mabuti ay ang mahalagang Kristyanong tungkulin at dapat tayong manindigan hanggang sa huli. “Ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong una nang tayo ay sumampalataya” (Roma 13:11) — isang berso na nakakakuha ng kaunting paglalathala sa mga Kristyanong sirkulo o polyeto.

Ang pananampalataya ay katunog ng pagiging masipag: “At dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan; sa kabutihan ang kaalaman; sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili; sa pagpipigil sa sarili ang katatagan; sa katatagan ang banal na pamumuhay; sa banal na pamumuhay ang pagmamahalan bilang magkakapatid; at sa pagmamahalan bilang magkakapatid ang pag-ibig. Sapagkat kung taglay ninyo at pinagyayaman ang mga katangiang ito, tutulungan kayo ng mga ito na hindi maging inutil at hindi mawawalan ng silbi sa inyong pagkakilala sa ating Panginoong Kristo Yahushua” (2 Pedro 1:5-8).

Ang “mas mahigpit” na pagtuturo na ito mula sa mga salita ni Yahushua at mga apostol tungkol sa kaligtasan ay tatanggihan ng ilan na tila sumipsip ng isang uri ng “mantra” sa epekto na ang kailangan mo lang gawin ay “sumampalataya kay Yahushua,” nang walang karagdagang kahulugan o pagpapaliwanag. Ang teksto ay kadalasang umapela at ibinigay sa mga polyeto (na walang sinasabi tungkol sa mga salita ni Yahushua na may kinalaman sa pagiging ligtas) ay ang Roma 10:9: “Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Yahushua ay Panginoon, at sasampalataya ka nang buong puso na binuhay siyang muli ni Yahuwah mula sa kamatayan ay maliligtas ka.”

Ang magandang tekstong ito ay dapat na ilagay sa sarili nitong konteksto. Si Pablo ay sinasabi ang tungkol sa “pananampalataya, na itinuturo natin” (Berso 8). Upang alamin kung ano iyon, ang isa ay dapat konsultahin ang mga ulat ng ebanghelistikong aktibidad ni Pablo sa Mga Gawa 19:8, 20:24, 25 at 28:23, 31. Ngayo’y tandaan kung ano pa ang sinabi ni Pablo sa Roma 10. Ayon sa Berso 14: “Ngunit paano sila tatawag sa hindi nila sinampalatayanan? Paano naman sila sasampalataya sa hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral?”

Iginiit ni Pablo na para maligtas ay dapat mong marinig hindi lamang ang tungkol kay Yahushua, kundi dapat makinig ka sa kanya, iyon ay habang itinuturo niya ang Ebanghelyo, makikinig ka. Si Pablo, isinalin rito nang mabuti, ay itinuturo na para marinig si Yahushua ay kinakailangan para sa kaligtasan. Para bagang hindi makatuwiran, sapagkat si Yahushua ang orihinal na tagapagturo ng Ebanghelyo (Hebreo 2:3). Ngayo’y pansinin kung paano tinapos ni Pablo ang kanyang pagtuturo sa Roma 10. Ayon sa Berso 17: “Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang naririnig ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ni Kristo Yahushua.” Ang salita, ang Ebanghelyo, ang itinuro ni Yahushua para sa kaligtasan.

Kaya ang dalawang berso ay madalas kunin nang hindi makatuwiran, iyon ay ang Roma 10:9, 10 ay madaling mailarawan nang mali sina Yahushua at Pablo. Ang tunay na pananampalataya ay itinayo sa isang Ebanghelyo ng Kaharian na hatid ni Yahushua, inutos sa Dakilang Komisyon at palaging itinuro ni Pablo. Ang mga mambabasa ay dapat na mag-ingat laban sa isang binawasan o pinaliit na Ebanghelyo, batay sa iilang bersong hinila nang wala sa konteksto. Ang susi ay sa pagbabalik kay Yahushua at sa kanyang Ebanghelyo ng Kaharian. Pagkatapos, ang mga mensahe ni Pablo ay hindi mababaluktot.

panalangin


Ito ay isang hindi-WLC na artikulo ng: Focus on the Kingdom, Vol. 9 No. 10, July 2007.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC