Print

Bevisets vikt


Himmelens formel för att hitta dolda sanningar

weight of evidence 

Kvarstoden, de som kommer att stå upp för vad som är rätt i den sista tiden, har fått en speciell välsignelse som ingen tidigare generation någonsin har fått. Den sista generationen har alla tidsåldrars uppenbarade ljus. De sanningar som patriarker och profeter önskade veta och längtade efter att förstå har öppnats för förståelsen för alla som i dag kommer att söka sanningen.

skattkista full av ljus

Kvarstoden, de som kommer att stå upp för vad som är rätt i den sista tiden, har fått en speciell välsignelse som ingen tidigare generation någonsin har fått.
Den sista generationen har alla tidsåldrars uppenbarade ljus.

Satan är en ständigt vaksam fiende. Med varje stråle av uppenbarat ljus har han försökt så förvirring, misstag, stolthet, och till och med glömska. Många viktiga sanningar har gått förlorade och dolts under årtusenden av accepterade fel, antaganden, och traditioner. Sanningen i sig kan dock inte förstöras. Det finns många heliga ädelstenar bland misstagens skräp. Den som söker sanning måste vara både ödmjuk och flitig i sin sökan av dessa spridda juveler.

Om en person har växt upp med felaktiga övertygelser så kan sökandet efter sanninge vara mycket förvirrande. Sanningen, oavsett hur ren, kan kännas emotionellt fel, om den strider mot en persons grundläggande övertygelser. Yahuwah har inte lämnat någon till att kämpa ensam. Han har i sitt ord tillhandahållit en standard genom vilken vem som helst kan urskilja vad som är sanning och vad som är fel. Denna regel är att använda den sammanvägda vikten av bevis.

Ett misstag som många ovetande gör kallas “proof texting”. Detta händer när en hel tro byggs på ett enda textstycke, och ignorerar andra texter som skulle förändra innebörden eller tolkningen av detta textbevis. Det är sant att "Hela Skriften är utandad av Yahuwah och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." (2 Timotheosbrevet 3:16-17) Detta betyder dock inte att en enda vers kan användas som underlag för en lära medan andra verser om ämnet ignoreras. Allvarliga teologiska misstag görs när denna metod för att fastställa läror används.

Ett exempel på en falsk lära baserad på “bevistextning” är tron på själens odödlighet och ett evigt brinnande helvete. Denna lära extrapoleras från liknelsen om den rika mannen och Lazarus (se Lukas 16: 19-31) och en text i Uppenbarelseboken som säger: “Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.” (Uppenbarelseboken 14:11) För att använda dessa stycken för att bevisa att själens odödlighet och ett ständigt brinnande helvete så måste bevisets vikt (som rättfärdigar andra slutsatser) ignoreras.

Exempel på felaktiga läror som vidmakthålls genom “bevistextning”:

En felaktig tillämpning eller åsidosättande av Skrifterna har också lett till att många uppriktiga kristna upprätthåller och observerar hedniska helgdagar:

Ett annat vanligt misstag som görs genom “proof texting” är tron att Sabbaten ska observeras från solnedgång till solnedgång. Hela denna praxis bygger på en endaste vers i Skrifterna: “En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall då fasta. På kvällen den nionde dagen i månaden skall ni hålla denna sabbatsvila, från kväll till kväll.” (3 Mos. 23:32) Den sammanlagda vikten av bevis ur Skrifterna visar att dagar på den bibliska kalendern faktiskt börjar vid gryningen!

Många omhuldade traditioner bygger på ingenting annat än bevistextning. För att vara säker på att man har nått sanningen måste sökaren efter sanningen samla alla verserna om ämnet som studeras. När varje text har studerats noggrant i sitt sammanhang är förklaringen som inte motsäger dessa den riktiga och korrekta tolkningen av Skrifterna. Jesaja 28 innehåller en lång varning mot falska lärdomar som envist vidhållits av de som inte använder bevisens vikt som regel för att tolka Skrifterna.

Kapitlet börjar med ett verop: “Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män, du vissnande blomma av hans strålande härlighet på bergskrönet ovanför de vinberusades bördiga dal.” (Jesaja 28: 1) Andlig stolthet är en av de mest dolska synderna. Det är extremt svårt att få någon som är andligt stolt att studera med ett öppet sinne. I Bibeln används berusande vin upprepade gånger som en symbol för falsk läran. Således är detta stycke en varning till alla som klamrar sig fast vid misstag och är stolta över sin felaktiga tro.

Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.

Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck.

Vem kan han lära förstånd? För vem förklarar han budskapet? Dem som just är avvanda från modersmjölken, nyss tagna från modersbröstet? (Jesaja 28: 7-9)

finger som pekar på Bibelvers

Att ta verser ur sitt sammanhang och bygga ett helt trossystem på dem kommer alltid att leda till antaganden, falska läror, och fel - Babylons vin.
Inte heller pastorer och kyrkledare är immuna mot denna praxis.

Att ta verser ur sitt sammanhang och bygga ett helt trossystem på dem kommer alltid att leda till antaganden, falska läror och fel - Babylons vin. Inte heller pastorer och kyrkledare är immuna mot denna praxis.

Men det finns hopp för alla som ångrar sig och kommer till Yahuwah som ett litet barn som försöker bli lärd av Honom. Metoden för att fastställa sanningen är tydlig:

Ty det är bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där! (Jesaja 28:10)

Här uppmanar Yahuwah att om denna metod används så kommer hjärtat som hungrar att finna sanning och vila för själen. Tyvärr avslöjar det också att för många människor avvisar Yahuwahs förordnade metod för att förstå sanningen:

Han som en gång sade till dem: Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra. Och Yahuwahs ord blev för dem bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där. Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade. (Se Jesaja 28:12 och 13.)

En annan biblisk standard för att fastställa sanningen förkunnas i 2 Kor. 13: 1: “Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.” Detta var standarden som fastställts av Yahuwah själv i frågor om civila tvister:

Det är inte nog om bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd, vilken synd han än kan ha begått. Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras. (5 Mosebok 19:15)

Efter två eller tre vittnens utsago skall han dödas. Ingen skall dömas till döden efter endast ett vittnesmål. (5 Mosebok 17: 6)

Om någon dödar en annan, skall mördaren dödas efter vittnens utsago. Men en enda persons vittnesmål är inte nog för att döma någon till döden. (4 Mosebok 35:30)

Denna standard som regel för uppförande upprepades av Frälsaren när Han sade:

Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. (Matteus 18:15-16)

Yahushuas användning av denna princip för mer än bara brott som krävde dödsstraffet avslöjar att det är en levnadsstandard som kan tillämpas på andra områden.

Repetitionsprincipen är mycket viktig om man skall studera sanningen. När Josef stod inför Farao för att tolka hans drömmar så förklarade han: “Det var detta jag menade när jag sade till farao: Vad Eloah tänker göra har Han låtit farao veta. Att farao har haft drömmen två gånger betyder att detta är fast bestämt av Eloah och att Han skall låta det ske snart.” (1 Mosebok 41:28, 32) Ingen lära ska fastställas på en enda vers. Snarare kommer Yahuwah alltid att ge en vikt av bevis som sökaren efter sanningen kan skapa sund teologi uppå.

våg som väger nyckel (Bibel i bakgrunden)

Bevisets vikt för utredning och studie uppmuntrar oberoende tankar.
Det ger skydd från populära fel och bedrägerier.

Yahuwah visste att efter cirka 6 000 år så skulle Satan ha ett berg av lögner och illusioner för att dölja eller förvrida sanningen. Men som i alla andra nödsituationer har Han kärleksfullt tillhandahållit ett säkert sätt genom vilket varje enskild själ kan studera och upptäcka sanningen för sig själv. Bevisets vikt för utredning och studie uppmuntrar

oberoende tankar. Det ger skydd från populära fel och bedrägerier.

Ingen väljer medvetet att hålla sig fast vid fel, men ofta görs det genom okunnighet och förkärlek till tradition. Ingen ska se till någon annan människa, vare sig personen är en pastor, en kyrkans tjänsteman, en förälder, en make, eller en lärare, för att definiera vad som är sanning. Ålder förvandlar inte fel till sanning. Du är själv ansvarig gentemot Yahuwah och måste därför själv studera. Ingen kan räddas åt dig. Om du vill bli frälst och undkomma de ogudaktiges förstörelse, så måste du själv söka efter, acceptera, och lyda sanningen.

Om då dessa tre män fanns i landet: Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv, säger Yahuwah.

Så skulle, så sant Jag lever, säger Yahuwah, dessa tre män, om de befann sig i landet, varken kunna rädda sina söner eller sina döttrar. Endast de själva skulle räddas. (Se Hesekiel 14:14, 18.)

Många känner sig mycket osäkra, till och med rädda för att studera själva. De vill bli tillsagda vad de ska tro av en myndighetsfigur. Det är inte Yahuwahs plan att alla tvivel kommer få ett svar denna sida av evigheten. Om varje tvivel löstes och varje fråga besvarades så skulle det inte finnas något utrymme för tro och det är genom konflikt med tvivel som tro stärks.

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Yahushua uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett Honom, och fastän ni ännu inte ser Honom, tror ni på Honom och jublar över Honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. (Se 1 Petrusbrevet 1: 6-9.)

ALT TEXT

Var aldrig rädda för att studera på egen hand. Var aldrig rädd för att vara den enda du känner som har en viss tro. Om dina övertygelser har studerats i Skrifterna med hjälp av bevisets vikts så kan du behöva stå ensam …
men hela himlen står bakom dig.

Var aldrig rädda för att studera på egen hand. Var aldrig rädd för att vara den enda du känner som har en viss tro. Om dina övertygelser har studerats i Skrifterna med hjälp av bevisets vikts så kan du behöva stå ensam, men hela himlen står bakom dig. Strax före Yahushuas död gav Han den tröstande försäkran: “Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er.” (Johannes 14:18, 26.)

Men Jag säger er sanningen: Det är bäst för er att Jag går bort. Ty om Jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när Jag går bort, skall Jag sända Honom till er. Och när Han kommer, skall Han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när Han kommer, sanningens Ande, då skall Han föra er in i hela sanningen. Ty Han skall inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske. (Johannes 16: 7, 8, 12, och 13)

För länge sedan förutsåg Yahuwah förvirringen som regerar vid tidens slut. Han nedtecknade i Skrifterna de regler så att du har möjlighet att veta hur du ska förstå sanningen på egen hand, att skilja sanningen från fel, antagande, och tradition. Yahuwah är säker att lita på. Håller dig fast vid Hans löfte att Han skall leda dig in i all sanning. Han som har lovat att leda dig in i all sanning kommer att hålla ditt sinne skyddat från fel. Han kommer att avslöja för dig individuellt vad den sammanlagda vikten av bevis avslöjar.