Print

Bibeln och Bibeln endast, måttet för Tro och Plikt

bibelNär redaktören för Advent Review and Sabbath Herald satte den här frasen i tidningens redaktionsruta i augusti 1854 som den första dogmatiska principen tidsskriften lärde ut, så anade han knappast hur populär Bibeln skulle vara 150 år senare. Idag finns det ingen bok som ens kan närma sig dess försäljningssiffror. Den har översatts till 438 olika språk (det Nya Testamentet till otroliga 1,168!) och siffrorna är föråldrade redan innan de noterats. Arbetet med att översätta och distribuera Bibeln är en mänsklighetens mest omfattande, gemensamma åtaganden genom tiderna.

Professionell specialisering inom studie och spridning av Bibeln är den största och, väsentligen, den äldsta utbildade yrket som finns. Till och med i denna nuvarande skeptiska tidsålder så är den fortfarande högstrankad. Inget annat stipendieområde kan konkurrera med Bibelrelaterade studier, och ekklesia knoppar upp i var och en av världens städer.

Anledningen till att vi använder Ekklesia och inte kyrka när vi hänvisar till Yahuwahs trofasta i innehållet på WLC, är för att ordet "kyrka" inte förmedlar den ursprungliga grekiskans "Ekklesia" exakt. Genom hela Nya Testamentet så refererar Ekklesia till De Utkallade. Ordet "kyrka," som betonar en grupp, är därför en felaktig översättning och borde aldrig ha använts. Kristna är bokstavligen De Utkallade. Yahushuas sanna efterföljare är verkligen De som är Utkallade från fallna Babylons organiserade kyrkosamfund och religioner. När kallet att fly Babylon har hörts, så ska ingen igen återvända till Babyloniska kyrkor och former av religion.

Bibeln är den enda religiösa klassikern som är och länge har varit tillgänglig till närmare hela jordens befolkning. Det faktum är ett synnerligen kraftfullt argument i dess favör. Om det finns en Eloah som har uppenbarat sin vilja åt mänskligheten i bokform, förefaller det självklart att den boken skulle vara allmänt tillgänglig. Ingen annan religiös bok kan överhuvud taget mäta sig med Bibeln vad gäller tillgänglighet.

Medan andra religiösa böcker har ett långvarigt inflytande, så står de i skuggan av en sådan tillgänglighet. De Kinesiska klassikerna är i stort sett endast kända i Kina. Det samma kan sägas om Vedaskrifterna, som i regel endast det prästerliga kastet i Indien känner till. Dessutom är sådana böcker och verk, i synnerhet då Vedaskrifterna, praktiskt taget omöjliga att översätta, eftersom de förlitar sig tungt på ordvitsar och ordlekar. Till och med Koranen tappar det mesta av sin charm och mycket av dess mening i översättning. Endast Bibeln är mottaglig för tydlig, klar och effektiv översättning till andra språk, som gör den tillgänglig till alla.

Historisk kritik mot Bibelns texter har producerat en mängd forskningsdetaljer som har givit ammunition åt dem som vill attackera Bibeln och hävda att den är förvanskad. Men faktum är att all den forskningen enbart bevisar en sak. Ingen av antikens böcker har bevarats så väl som Bibeln har, som finns i tusentals forntida manuskript och manuskriptfragment. De som kritiserar detaljerna ser inte skogen för träden som står i vägen: miraklet som är Bibelns bevaring. Det är fullständigt unikt i historien.

DödahavsrullarnaEtt antal argument kan ges för Bibelns giltighet. Arkeologi har gång på gång bevisat att den har rätt. Ebla-, Nuzi- och Maritavlorna har tystat Bibelns skeptiker när det kommer till den patriarkala tidsperioden. Framsteg inom historiken visar genomgående att Bibeln är korrekt. Den Assyriska kungen Sargon var okänd, förutom i Bibeln, framtills upptäckten av hans palats i Khorsabad i Irak som till och med bekräftade hans erövring av Ashdod som det står skrivet om i Jesajas tjugonde kapitel. Uppfyllning av Bibelprofetia bidrar till den troendes försäkran. Den profetia som de flesta andra vilar på är förutsägelsen om återvändningen från den Babyloniska fångenskapen vid slutet av de sjuttio åren i Jeremia 29:9-12. Daniels bok är baserad på den profetian och är anmärkningsvärd i dess förutsägelse av händelseförloppet från den tiden till de dagar vi lever i nu.

Men arkeologi, historia och profetia är varken unikt för Bibeln eller det centrala för dess budskap. Det viktigaste är att Bibeln är en bok som innehåller uppenbarelsen av Yahs vilja åt mänskligheten. Den berättar för oss vad vi behöver veta för att leva såsom Yahuwah vill att vi ska.

Katolska, Ortodoxa och Orientaliska Kristna kyrkor gör Bibeln, ihop med tradition, till en källa för doktrin och praxis. De påstår att Bibeln endast kan tolkas av kyrkan, och fordrar att folk att anpassar sig till kyrkans förståelse av Bibeln. Historiskt sett så har de förlitat sig mycket på allegoriskt läsande (och tolkande), som man givetvis inte kan komma fram till själv – såvida inte kyrkan guidar dem. Men vem som helst som läser Bibeln kan se att det är en mycket rättfram bok som kan bli förstådd i det mesta av vem som helst med en grundskoleutbildning.

En av Protestantismens centrala grundsatser har varit att förkasta tradition och acceptera Bibeln endast som källan för doktrin och praxis. Men Protestantismen reformerade bara några av de mest uppenbara utsvävningarna i Kristendomen. Den innehåller fortfarande många icke-Bibliska läror rotade i mänsklig tradition, som söndagsdyrkan och kyrkans årliga högtider (dvs. kyrkoåret), tron på Treenighetsläran och övertygelsen att Försoningen avslutades på korset. Alla dessa trossatser har anmärkningsvärda paralleller i forntida hedningatro och kan endast bevisas utifrån Bibeln om man verkligen vänder upp och ner på texterna. Protestanternas misslyckande att enbart använda Bibeln, och förkasta de hedniska elementen i kyrkan så har det resulterat i den förvirrade röran som är dagens Kristendom.

kvinna med bibelnMånga har misströstat om att någonsin reda ut denna förvirring. Men förvirrningen kan skingras genom ett systematiskt och noggrant läsande av Bibeln. Genom att använda rationella, bokstavliga och systematiska regler för tolkning, så kan de centrala frågorna i Bibelns budskap klargöras. Dock är det inget som kan åstadkommas av en ensam individ. Ett enkelt, logiskt och systematiskt system av Bibliska trosatser uppnåddes av en grupp Bibelstuderande 1848 och de åren som följde genom att applicera en speciell lista av regler för tolkning tillsammans med innerlig bön och fasta, och bekräftad av Ellen Whites vittnesbörd, vars syner guidade och betryggade troende efter den Stora Besvikelsen 1844. De fjorton reglerna för tolkning som användes av William Miller och applicerade i Sabbatskonferenserna och senare är riktlinjer för att läsa Bibeln, som är lika värdefulla idag som de var då. De är rimliga och förståeliga. De som väljer att tillämpa dem kommer upptäcka att alla betydande meningsskiljaktigheter om Bibeln, och allt vad den har att säga, kommer vara som bortblåsta.  

Men det unika särdraget med Bibeln är just att den, ensam, hävdar att Yahuwah hörbart, direkt och offentligt har talat till mänskligheten. Medan Bibeln är fylld med framträdanden av änglar, drömmar och syner, så väl som profeter och ledare som påstått sig ha talat å Yahuwahs vägnar, så behöver vi inte ta sådana saker på förtroende. Ingen av de andra religiösa klassikerna hävdar sig innehålla Yahuwahs ord talade direkt och öppet till miljontals människor så att var och en kunde höra och veta budskapet för sig själva. Yahushua förkunnas vara den älskade Sonen, i vilken Yahuwah är mycket behagad, på åtminstone tre tillfällen. Men vittnena var få vid dessa händelser. Inget kan jämföras med när de Tio Budorden gavs från Sinai Berg, när miljontals människor från den tidens stora civilisationscentra, Egypten, hörde och förstod Yahuwahs röst direkt och hörbart.

Eftersom Bibeln innehåller de Tio Budorden så är det en unik bok. Inget annat klassiskt religionsverk gör sådana påståenden alls; påståenden om direkt och offentlig uppenbarelse. Så det finns inga konkurrenter. På grundval av de mest objektiva kriterier man kan finna, så är det bara rimligt att ta Bibeln i beaktning i vad vi tror och vad vi gör.

___________________________________________________________________________

Bibeln och Bibeln allena!


Relaterade Artiklar, Uppdateringar och e-Kurser: