Print

Bible a jedině Bible, pravidlo víry a povinnosti

BibleKdyž editor novin Advent Review and Sabbath Herald umístil tuto frázi jako hlavní motto na titulní straně vydání ze srpna 1854 coby první zásadu nauky vyučované těmito novinami, zajisté netušil, jak populární bude Bible o 150 let později. Dnes se jí žádná kniha nevyrovná, co do množství prodaných výtisků. Je přeložena do 438 jazyků (Nový Zákon do neuvěřiřelných 1168 jazyků) a tato čísla už jsou opět zastaralá a překonaná. Dílo překládání a distribuce Bible je jedno z největších podniků, co se týče lidského úsilí všech dob.

Profesní specializace studia a propagace Bible je největší a v podstatě nejstarší vzdělávací profesí. V dnešní skeptické době je stále na prvním místě. Žádná jiná oblast učenosti nemůže soutěžit s Biblickými studiemi a ekklesia se rozmnožuje v každém městě na světě.

Bible je jediná náboženská klasika, která je a byla dlouho přístupná k téměř celé populaci na zeměkouli. Už jen tento fakt je mocným argumentem pro Bibli. Pokud existuje Eloah, který zjevil lidstvu svou vůli v nějaké knize, pak je logické domnívat se, že takováto kniha bude dalece rozšířena. Žádná jiná náboženská kniha nemůže ani začít soupeřit s Biblí ohledně dostupnosti.

I když jsou jiné náboženské knihy s dlouholetým vlivem, nemají takovou dostupnost jako Bible. Čínské klasiky jsou většinou známé jen v Číně. Totéž se dá říci o Védské literatuře, kterou znají převážně jen kněží v Indii. Kromě toho je takové knihy, obzvláště Védy, prakticky nemožné přeložit, protože jsou silně závislé na slovních hříčkách a složení slov. Dokonce i Korán ztrácí většinu svého šarmu a hodně ze svého významu v překladech. Jedině Bible je vnímatelně čistá a účinná v překladech do jiných jazyků a tím je dostupná všem.

Historická kritika Biblického textu vedla k mnohým výzkumům detailů, které napomohly těm, kdo chtějí útočit na Bibli a tvrdit, že je zkažená. Ale skutečnost, že je zde hodně výzkumů, dokazuje jen jedno. Žádný antický svazek se nedochoval tak dobře jako Bible, která existuje v tisících starověkých rukopisech a rukopisných fragmentů. Ti, kteří kritizují podrobnosti, nedokáží vidět kvůli pár stromům celý les, zázrak zachování Bible. V dějinách je to něco jedinečného.

Svitky od Mrtvého mořeNěkolik argumentů může být vzneseno ohledně právoplatnosti Bible. Archeologie dokazuje znovu a znovu její správnost. Tablety z Ebla, Nuzi a Mari umlčely kritiky Bible ohledně období patriarchů. Pokroky v dějinách neustále dokazují správnost Bible. Asyrský král Sargon byl neznámý, kromě z Bible, dokud nebyl odhalen jeho palác v Khorsabad, v Iráku, který dokonce potvrdil jeho dobytí Ashdodu, jak je zapsáno v Izaiáši 20. Naplnění Biblických proroctví dodává věřícímu ujištění. Proroctví, na kterém staví většina dalších, je předpověď návratu z babylonského zajetí na konci sedmdesáti let popsaná v Jeremiáši 29,9-12. Kniha Daniel je založena na tomto proroctví a je pozoruhodná ve své předpovědi sledu událostí od té doby až do dnů, kdy žijeme my.

Ale archeologie, dějiny a proroctví nejsou to jedinečné v Bibli, ani hlavním poselstvím Bible. Nejdůležitější je, že Bible je kniha, která obsahuje zjevení Yahuwahovy vůle pro lidstvo. Říká nám, co potřebujeme vědět, abychom žili tak, jak si pro nás přeje Yahuwah.

Katolické, ortodoxní a orientální křesťanské církve mají Bibli společně s tradicemi za zdroj nauky a praxe. Tvrdí, že Bibli může tlumočit jedině církev, a požadují od lidí, aby se přizpůsobili církevnímu čtení Bible. Historicky se silně spoléhali na alegorická čtení, s čímž samozřejmě nikdo nemohl přijít, pokud ho církev nevedla. Ale každý, kdo čte Bibli, dokáže vidět, že to je přímočará kniha, kterou může z velké části pochopit každý, kdo má základní školní vzdělání.

Hlavní zásadou Protestantismu bylo zamítnout tradice a přijmout Bibli jako jediný zdroj nauky a praxe. Ale Protestantismus se zastavil už při reformě několika nejzjevnějších excesů křesťanství. Stále obsahuje mnoho nebiblických učení založených na lidských tradicích, jako je svěcení neděle a ročních církevních svátků, víra ve Svatou trojici a víra v Usmíření dokončené na kříži. Všechny tyto věrouky mají významné paralely v starodávném pohanství a mohou být biblicky prokázány jedině překrucováním textů. Selhání Protestantů v tom, aby užívali jen Bibli a odmítali pohanské prvky v církvi, mělo za následek zmatek, který v dnešním křesťanství existuje.

žena s bibleMnoho lidí si zoufalo, zda je vůbec někdy možné najít smysl v tom zmatku. Ale tento zmatek se může rozptýlit systematickým a pečlivým čtením Bible. Skrze použití rozumových, literálních a systematických pravidel výkladu se centrální témata Biblického poselství stávají jasná. Nicméně to není něco, co může být dosaženo jedním člověkem. Jednoduchý, logický a systematický systém Biblických nauk byl vytvořen skupinou studentů Bible v roce 1848 a později aplikováním zvláštního seznamu pravidel výkladu Bible spojených s vroucí modlitbou a postem a potvrzených skrze svědectví Ellen Whiteové, jejíž vidění vedla a utěšovala věřící po Velkém zklamání roku 1844. Čtrnáct pravidel výkladu používaných Williamem Millerem a později na Sabatních konferencích. Tyto principy pro čtení Bible jsou dnes stejně cenné jako tehdy. Jsou rozumné a pochopitelné. Ti, kteří se rozhodnou je používat, zjistí, že všechny významné neshody o Bibli a jejím významu se rozplynou.

Jedinečnou vlastností Bible však je skutečnost, že jako jediná tvrdí, že Yahuwah promluvil k lidstvu slyšitelně, přímo a veřejně. Zatímco je Bible plná zjevení andělů, snů a vidění, stejně jako proroků a lídrů tvrdících, že mluví za Yahuwaha, nemusíme přijímat takové věci bez důkazů. Žádná jiná náboženská klasika neobsahuje skutečná Yahuwahova slova promluvena přímo a veřejně k miliónům lidí tak, že to mohl každý slyšet a přijmout to poselství pro sebe. Yahushua byl prohlášen za milovaného syna, ve kterém měl Yahuwah zalíbení, nejméně při třech příležitostech. Ale svědků bylo na těchto událostech jen pár. Nic se nedá srovnat s vydáním Desatera přikázání na hoře Sinaj, kde milióny lidí z hlavního centra civilizace tehdejší doby, Egypta, slyšeli a rozuměli hlasu Yahuwaha přímo a slyšitelně.

Protože Bible obsahuje těchto Deset přikázání, je jedinečnou knihou. Žádná jiná klasická kniha nic podobného vůbec netvrdí, žádné přímé a veřejné zjevení. Neexistují tedy žádní konkurenti. Na základě nejobjektivnějšího nalezeného kritéria je jen rozumné porovnávat s Biblí to, v co věříme a co děláme.