Print

Caando Cokwa Yahuwah


Caando cokwa Yahuwah = Cikwabilizyo ca Bulemu bwakujulu


Caando cokwa Yahuwah ciguminizya zinjaanji kwiinda mbucaali kuteelelwa kaindi. Caabila kukwabilila mumuuya kuli baabo boonse bapona kabeendelana amulawo wabulemu bwa kujulu. Eeci cisanganya kukomba mubuzuba bwa ciloba bwa Nsabata, Myezi Mipya, aMapobwe aamwaka antoomwe.


Ninzi nconga wapa muntu uujisi kale zyoonse?

Ncobeni. Ninzi ncokonzya kupa muntu uunyina ncabulide?

Inga toosoleka akupenta nokuba kubumba cibumbwa ca Michelangelo.Tokonzyi kupa tunkwa twamaccokoleti kuli Julia Child nokuba kusumina Christian Dior cikobela ooyo uuluulwa munyika yoonse.

Eelyo majwi manjaanji naatakonzyi kujata mulimo ooyo, moyo ulikke uuzwide luyando, nguuyandisya kutondezya luyando luli muli nguwo kwiinda mukucita cintu cimwi cakutondezya boobo. Aboobo ninzi nconga wapa muntu uujisi kale zyoonse?

Aaka kaambo kalainda kukomena kuti koyanda kupa cipego eeco kuli Taata wesu wakujulu. Ncinzi cini nconga wamupa Mulengi wesu eeco walo ncatajisi kale, nokuba ncatana yeeya kulenga naa kulibambila Lwakwe mwini kwiinda mukwaamba buyo mwajwi aakucilenga cintu eeco kuti cibe?

Eelyo majwi naatakonzyi kujata mulimo, eelyo cipego nociba cili buti, nocitakonzyi kujata mulimo, eelyo moyo uutikaika luyando nuuyandisya kujana nzila yakutondezya luyando oolo, kuli buyo cintu comwe ciceede kucitwa. Kutobela cakuliyandila.

Eelyo zyoonse zilengwa zyabantu kuti zyayaamikwa ambali, kucinyina zyintu zinjaanji eezyo Mulengi wesu zyayanda kuti swebo tozilengwe Zyakwe tutobele.” Walo wakakutondezya, O muntu, eeci cintu cibotu; alimwi eeco ncayanda Yahuwah kuti webo ucite mubululami, kuyanda luzyalo, akweenda cakulitolaansi antoomwe a Eloah wako?” (Mika 6:8) Cintu cilikke eeco moyo waluyando luteeli mupati ncuukkomanina nkutobela cakuliyandila ooko kuzwa mumoyo uuzwide luyando.

Ncecico eeci. Kutobela cakuliyandila ooko kuzyila mumoyo uuzwide luyando.

Cipego ca Kuteelela

Cuusisya ncakuti, bantu banji bayanda buyo kupa cintu, kufumbwa cili coonse cintu cimbi. Bayandisya kulamatila zilengwa zyabantu amilazyo iili mulinzyizyo. Milazyo iikatazya kutobela mbuli yaba Falisi, njiikulwaizya kulisumpula akataa bantu akubapa kuti balimvwe kabotu muli ncobalicitila lwabo. Bali mbuli Namaani uukalalide eelyo Mushinshimi Elisha naakambwaambila kuti kutegwa asalazyigwe kuzwa kucinsenda ncaakali kuciswa, coonse ncaakeelede kucita nkusamba buyo mu Mulonga wa Jodani.

Pele Namaani wakakalala, akuzwa aawo, kaamba kuti, Amulange, Ime ndalikuyeeya kuti walo inga waboola ncobeni kuli ndime, akuzyooima kunembo lyangu, akwiita zina lya Yahuwah Eloah wakwe, kuti abikke janza lyakwe acibaka eeci, akuponya baciswa cinsenda.

Hena bana ba Abbana a Pharpar, amilonga ya Damasikas, tiili mibotu akweebeka kwiinda meenda aamu Isilayeli? Hena Ime nsyeelede kusamba muli njiyo akusalala? Aboobo wakasuuluka akupiluka kazwide bukali. (2 Bami 5:11-12)

Eelyo zyintu nzyayanda kuti tumucitile Mulengi wesu notumukomba nozyitondezyegwa kubantu banji, balafwambaana kudilika musyule mbuli Namaani, kabatongauka mbuli mbozyibakatazya kucita zyintu eezyo akubamanina ciindi. Majwi aabatwanga ba Namaani, nibaali kumukombelezya kuti alizeeze muli ceeco ncakaambilwa, mbweenya buyo amazubaano, ngangawo ngobaambilwa bantu mbuli muciindi ca Namaani: “Kuti mushinshimi naakakwaambila kucita cintu cipati, hena webo nookacicita eeco cintu? Ino mbuti ono kayi, eelyo webo naakwaambila kuti, Kosamba usalale?”(2 Bami 5:13)

Kukomba Mulengi wesu ncintu cipati kwiinda bantu mbobaciyeeyela. Mangwalo alilembedwe cintu cinyandya eeco ciyoocitika mumazubaa aazya:

Nikwakainda zyintu eezi ndakabona bangele bone kabaimvwi mumabazu aanyika one, kabajatide miwo yone yanyika, kutegwa itaungi anyika, nokuba atalaa lwizi, nokuba acisamu cili coonse.

Alimwi ndakabona mungele umwi kaseluka kuzwa kujwe, kajisi caando ca Yahuwah muzumi: alimwi wakoompolola ajwi pati kubangele bone, aabo bakapedwe nguzu zyakucisa nyika alwizi,

Kaamba kuti, Mutacisi nyika, nokuba lwizi, nokuba zisamu, kusikila iswe tubaande batwanga bwa Yahuwah munkumo zyabo.

Alimwi Ime ndakamvwa mweelwe wabaabo bakaandwa: nkabela kwakaandwa bali zyuulu zyili mwaanda, makumi one, azyone kuzwa mumikowa yabana ba Isilayeli.” (Ciyubunuzyo 7:1-4, KJV)

Caando ca Yahuwah ncipego camoza ciyandisi, eeco ncapegwa muntu muzumi uuli oonse uucipona anyika. Cilikke caando ca Yahuwah ncecikonzya kumuletela buumi butamani, akumukwabilila mumoza ooko kuyandika kutegwa akainde mumazuba aacizya kumbele eelyo bukali bwa Yahuwah bwaakulekelwa akutilwa anyika kabutavweledwe aluzyalo pe, atalaa nyika iteempwi.

Mbeta zya [Yahuwah] ziyoboolela baabo bayanda kutundulula akujaya bantu bakwe. Kubikkilila  bantu basofweede nkwacita Yahuwah kwaciindi cilamfu ncecibapa kuti aaba bantu bayuminine mukutyola milawo, pele cisubulo cabo nkocili ncobeni alimwi tacaambiki nokuba kuti cilalelema kuletwa ali mbabo. … Kuli Yahuwah siluzyalo, kupa cisubulo mulimo weenzu kucita. … “[Yahuwah] ulalelema kukalala, alimwi ulaa nguzu zipati ali boonse, alimwi kunyina nayoolekela basofweede kuti bakkalilile.” [Nahamu 1:3] Kwiinda muzyintu zitaambiki, mubululami  Bwakwe, walo uyoojokezya nguzu zyakwe mumulawo ooyo udyaamininwa ansi. Bukali bwakusubulwa ooko kulindila yooyo uutyola milawo, kulalibonya mukaambo kakuti [Yahuwah] tayandi kuleta mbeta eeyo cakufwamba. Eeco cisi ncabikkilila luzyalo kwaciindi cilamfu, alimwi ncataninga subula kusikila cakkwanina kusofwaala ncobeni kweelana acisubulo ciceelede mbuli mbwalanganya [Yahuwah], nceciyoonywa kuzwa nkomeki yabukali  Bwakwe butavweledwe aluzyalo.1

Caando ca munyama acalo cakabambwa, akubandaukwa cakukazyana mumisela minjaanji. Pele eeco cintu cini ceelede kukuvwuna kuzwa kucaando camunyama, ziindi zinjaanji cilaindwa ambala nokuba kuteelelwa abantu bangaye buyo. Mbuli mbokutondezyedwe muzilembedwe zimwi zyankamu ya WLC, icaando ca Yahuwah cilatambulwa eelyo muntu uusyoma weempedwe, nakomba Mulengi mubuzuba bwaciloba busetekene bwa Nsabata, oobo bujanwa kwiinda mukubelesya kkalenda lyakwe litobezya mwezi azuba antoomwe. Kubala Mangwalo cakutontomana, ncecaasimba mumizeezo yankamu ya WLC kuti caando ca Yahuwah ciguminizya zinjaanji kutali buyo Nsabata yamvwiki amvwiki (Nsabata iitobezya mwezi azuba antoomwe).Ciguminizya mazuba aasetekene ookwa Yahuwah oonse kaambo mazuba aayo apedwe buyo kumoyo ooyo uuyandisya kuteelela.

Kuli misyobo yotatwe yamazuba aasetekene eelyo boonse nobatambidwe kuti bakombe Sikabumba wabo.

  1. Nsabata zya mvwiki amvwiki
  2. Myezi Mipya yamwezi amwezi
  3. Mapobwe amwaka amwaka

Nsabata zyamwviki amvwiki

Mangwalo akulwaizya bantu boonse kuti kabakomba mubuzuba bwa ciloba bwa mvwiki amvwiki:

“Koibaluka buzuba bwa Nsabata, kuti ubusetekanye. Mazuba aali cisambomwe weelede kubeleka, akucita milimo yako yoonse: pele buzuba bwa ciloba ni Nsabata ya Yahuwah Eloah wako: muli mbubo webo toyelede kucita  mulimo uli oonse, webo, naba mwanaako musankwa, nokuba mwanaako musimbi, naba mutwanga wako mwaalumi, naba mutwangwa wako musimbi, noziba ŋombe zyako, naba mweenzu uuli mulubuwa lwako: nkaambo mumazuba aali cisambomwe Yahuwah wakalenga julu anyika, alwizi, azintu zyoonse zili muli nzyizyo, akulyookezya mubuzuba bwa ciloba: aboobo Yahuwah wakabulongezya buzuba bwa Nsabata, akubuleleka. (Kulonga 20:8-10)

Kuli Nsabata zyone muvwiki amvwiki mumwezi uuli oonse ( mwezi wakkalenda litobezya mwezi azuba).

Ikkalenda lya Mulengi

Myezi Mipya ya Mwezi amwezi

Myezi Mipya isetekene njiitalisya mwezi omwe omwe mupya aciindi eelyo mvwiki niitalika mumwezi uli oonse mupya.  Nkaambo kabusungu abulondo buli mucintu eeco Yahuwah ncabelesya kupimya ciindi, imwezi, ncencico eeco ncowiitilwa kuti “kamboni uusyomeka”. “Cinooliko lyoonse mbuli mwezi, mbuli kamboni uusyomeka mujulu.” (Intembauzyo 89:37) Kuli myezi iili kkumi ayibili nokuba myezi iili kkumi ayotatwe mumwaka wakuzinguluka kwazuba omwe, omwe omwe wamyezi eeyo, utalikila mubuzuba bwakukomba bwa Mwezi Mupya.

Mapobwe Aamwaka aMwaka

Mapobwe aamwaka amwaka ookwa Yahuwah, alilembedwe mumulongo mu Bapaizi 23 oomo nzila  njaayelede kubamba mapobwe aayo, mwiilembedwe akulaililwa mbuli cizuminano citamani. Ngaaya mapobwe:

  1. Pasika
  2. Pobwe lya Cinkwa citakwe Bumena
  3. Pobwe lya Musunta wakuzumbaanya
  4. Pentokkositi
  5. Pobwe lya Myeembo
  6. Buzuba bwa Kunununa naa  bwa Lumvwano
  7. Pobwe lya Mavwuka

Bantu tabayandi kutobela malailile maubauba ncobeni aaya. Balo babona buyo kuti abamanina ciindi, akubasampuzya, kuti baambila balongwenyina abantu bamwi mbocibeleka limwi kuti balanganya mapobwe aaba Juuda! Kunyina muntu uuyanda kuba waandeene alimwi kukomba Mulengi wa Boonse akubelesya kkalenda liindene ncintu cipa kuti muntu aandaane. Kwaandaana ncobeni.

Inyika iyaakubizwa mucibi akulibambila kunyonyoonwa. [Yahuwah] ucibikkilila basizinyonyoono kwakaindi kasyoonto buyo. Baleelede kunywa masiwa aankomeki yabukali bwakwe butavweledwe aluzyalo pe. Boonse aabo bayookona kuzwa kuli [Yahuwah] akuba baleli antoomwe a [Yahushua uunanikidwe] mukukona kutafwi, banooli bantu baimpene. Iiyi banikwiimpene abantu bamwi  cakuti, [Yahuwah] ulabikka caando ali mbabo kuti mbibakwe cakumaninina. Hena muyeeya kuti [Yahuwah] uyootambula, akulemekezya akulanganya bantu bajatikene muli zyanyika pele kabaimpene anjiyo muzina buyo lilikke? … Kuyoozyibwa lino lino kuti nguni uuli kulubazu lokwa [Yahuwah], ooyo uutafwidi nsoni makani aa [Yahushua]. Aabo batajisi nguzu zyakulijata lwabo kuti baimikile cakuliyandila, mumizeezo iikkwene, alimwi mubululami kunembo amumeso aabantu batasyomi, akusiya zyakulikulaika zyanyika eeyi, kuti bakkale buumi bwakuliimya mbuli [Mufutuli], mbabafwa nsoni nkaambo kakwe, alimwi tabayandi mukonzyanyo ngwaakabapa kale.2

Hena ono, Ninzi nconga webo wapa Yooyo, uujisi kale zyoonse? Kutobela cakuliyandila ooko kuzwa mumoyo uuzwide luyando, nceipego nconga wamupa. Bazyali basongo balayiisya bana babo kuti bape bulumbu, nkaambo kupa bulumbu kuzipego nzyobatambula ncecikulwaizya luyando akusyoma yooyo uubapa zipego eezyo. Yahuwah wakalizyi kuti zilengwe Zyakwe, zyakali kuyanda kutondezya luyando kuli Nguwe. Walo muluyando Lwakwe, wakapa nzila yakuti cicitwe eeco: wakabikka ambali mazuba aakukomba.

woman worshiping

Saatani ulasunka bantu banji kuti balanganye mazuba aakukomba kuti ncecintu cibajanya nzila yakuya Kujulu. Kunyina ciinda kuba kulaale akasimpe kwiinda ceeci pe! “Yahuwah muuya; alimwi aabo bamukomba Walo beelede kukomba Nguwe mumuuya amukasimpe.” (Johani 4:24) Kukomba ooko kusinikizyigwa buya, takuli kukomba kwinikwini pe.

Musyobo wa kukomba wiinda kulibotela kapati nkutobela cakuliyandila.

Ibbuku lisandulula mabala lyaamba kuti kukomba: “Nkuyandisya; kupa bulemu kuli; kulemekezya akulemeka kupati loko ...Kulemekezya aluyando lunjaanji akulitolaansi cakumaninina....”3

 Kukomba kwamasimpe, kukonzya buyo kuzyila mumoyo ujisi luyando. Kutobela cakuliyandila, aboobo, ngomusyobo wakukomba wiinda bupati akulibotela ncobeni. Ooku kukomba, takukonzyi, alimwi takuli, mucito uucitilwa kuti ucitilwe cintu cibotu ayebo pe. Kuti nikwali boobo, inga ooko kukomba kwaambwa kuti, takuli kukomba pe.

Banunudwe Batambula Caando ca Yahuwah

Mumulumbe Wakwe atalaa mulundu, Mufutuli wakapandulula mbobaimpene aabo basweekede abaabo, kumamanino, bayoofutulwa:

Tabali boonse baamba kulindime kuti ‘Mwami, Mwami,’ bayoonjila mu Bwami bwakujulu, pele ooyo uucita kuyanda kwa Taata wangu uuli kujulu.

Ibanji bayooamba kulindime mubuzuba oobo kuti: ‘Mwami, Mwami, sena tiitwakasinsima muzyina lyako, kutanda madaimona muzyina lyako, akucita milimo mipati minji muzyina lyako?’

Pele mebo mpoonya aawo ndiyoobaambila kuti: Tiindaamuzyi pe! Amuzwe kulindime, nywebo nobasikucita zibi! (Matayo 7:21-23)

Aabo basweekede, tabanooli buyo bayuminide kuzanga caantangalala. Banjibanji aabo balyaamba kuti mbana Kristu, aabo bakabeleka mubupaizi bwamusyobo wabo, aabo “bakomba” (kutegwa  bakajane nzila yakunjilila Kujulu), mbabayoosweekela limwi. Aabo batambula caando cokwa Yahuwah mbabaabo bakanjila mucilongwe, a Munununi a Taata Wakwe. Bakacita kuyanda kwa Mulengi nkaambo balamuyanda Walo. Kwamana mpocigolela aawo. Kuzyiba Yahuwah nkumuyanda Walo Lwakwe. Kuti webo komuzyi Walo, webo uyoomuyanda Walo, alimwi kuti komuyanda Walo, webo uyooyandisya kutobela Nguwe muzyintu zyoonse, kujatikizya amazuba aakukomba Nguwe.

Johani Muyandwa wakali teelede kabotu cintu eeci:

Lino oobu mbotuzyiba kuti tulimuzyi kabotu, ikuti naa twazumanana kubamba milawo yakwe.

Ooyo waamba kuti: “Ndilimuzyi kabotu,” pele tabambi milawo yakwe, mubeji alimwi kasimpe takako pe mumuntu ooyo.

Pele kufwumbwa muntu uubamba jwi lyakwe, luyando ndwajisi muntu ooyo kuli Yahuwah lwalondolwa ncobeni. Oobu mbotuzyiba kuti tulikamantene anguwe.

Ooyo waamba kuti lyoonse ulikamantene anguwe alimwi weelede kuzumanana kweenda mbubonya mbwaakeenda walo. (1 Johani 2:3-6)

Mazuba aakukomba: ciindi cibotu cakulumba

Cilongwe cinicini tacikonzyi kuba eelyo kuti kakwiina kulumba aluyando luliko nokuba kulesya nzila yakukkomanya muntu umwi mucilongwe eeco. Yahuwah, mbuli mbwali Mulengi wa Boonse, wakalizyi kabotu makani aaya. Walo kunyina nabulide kukomba kwako. Akulumba kwako kunyina nakubulide Walo. Pele webo weelede kumupa eezyo.

boy giving mom a roseWakali kuyanda kubikka cintu eeci mumoyo wabuntu eelyo Mulengi, naakalanga zyoonse nzyaakalenga anyika, wakabikka buzuba bwaciloba a Myezi Mipya 4 kuti abe mazuba aakulyookezya akulizeeza: “Nkabela mubuzuba bwa ciloba Elohimu wakamanizya mulimo Wakwe ooyo ngwaakabamba; alimwi Walo wakalyookezya mubuzuba bwa ciloba kuzwa mumilimo Yakwe eeyo Walo njaakabambide. Mpawo Elohimu wakalongezya buzuba bwaciloba, akubusalazya: nkaambo  muli mbubo Walo wakalyookezya kuzwa kumilimo Yakwe eeyo Elohimu njaakalenga akubamba.” (Matalikilo 2:2,3).

Nicaanjila cinyonyoono, kwakaba mwaandulula akataa basizibi bakawa , a Yooyo Uusetekene, Taata wabulemu. Kwakali kubikka cakulandukila mwaandulula ooyo, akuleta bantu bakawa kuti baboole mulumvwano aNguwe, eeco Taata ncaakabikkila mapobwe aamwaka amwaka. Akali makanze Aakwe kuti, mbuli bantu nibaali kubungana muzyiindi zibikkidwe ambali mumwaka oonse, kuti banooibaluka akulumba muluyando, kulongezya akukwabilila Kwakwe nkwabapa bantu aabo.

Muzyali mubotu ulalandabika zintu zyakuti bana bakwe bajane ziindi zyakujokezya kubazyali babo.Wisi bana  aabo, tabulide pe muncinda wamunsingo pe. Banyina bana aabo tababulide pe cakulitulika nokuba cinkwa cicengeme kubambwa pe. Pele nkaambo mwana ooyo uyanda kubaa kukkomana mukubapa zintu eezyo, bazyali basongo balapa bana babo ciindi cibotu cakuti bacite oobo. Mukubayiisya bana kuti kabaamba kuti “ndalumba” kufumbwa batambula cintu ncibapegwa, niiba nkomeki yameenda, naa cakulya nokuba cipego, ooyo mwana ukomezya luyando lwakwe akubona kuti bazyali bakwe mbaabi baluyando nobamupa zintu. Imwana, mbuli yooyo uutambula, ulakomezya kuyandisya kulumba muli lwakwe, mpoonya eeci ncecimupa kuti abaa luyando. Eeci cintu, mbobulumbu bwa kukomba alimwi ngo mulimo wakubikkila ambali zyiindi zyakukomba cakusyomeka mumvwiki yomwe yomwe, mumwezi amumwaka: kulumba kuletelezya luyando.

Taata wesu wa Kujulu uyanda kubamba mazuba aasetekene kuti ibe nzila yakukulwaizya kulumba ooko kuzwa mumyoyo yesu kuzyintu zyoonse nzyatucitila. Eeci ncintu caali kucitwa ncobeni mubulimi. Zisyango zilakomena nkaambo “Walo ulapa kuti zuba lipasukile ali basofweede ababotu, akutumina mvwula kuli baluleme akuli bataluleme.” (Mateyo 5:45) Mazubaano, eelyo bantu banji nobaula zyakulya kuzwa muzintoolo nokuba mumisyika, ncintu cipati ceelede kupegwa ciindi cakuyeeya kuti eezyo zilongezyo nzyotutambula zyizyila kuli, akutondezya kulumba kububotu abwaabi bwayooyo Mwaabi.

Eelyo kulumba nokusinsimunwa mumoyo wamusyomi, luyando lulabuka alimwi akusyoma akwalo kuya kumbele. Mbombuboobo umwi mbwanjila mucilongwe a Mufutuli kutegwa , kumamanino, walo akabatambule nkaambo Walo ulibazyi. Ibbala lyakuti “kuzyiba” mu Mangwalo lilaa mulimo mupati. Liletela luzyibo lwiinda kuzyibana caatala buyo. “Alimwi Adamu wakamuzyiba Eva mukaintu wakwe; nkabela wakamita akuzyala...” (Matalikilo 4:1) Aabo balilauka kuti, Mwami! Mwami! Bajisi luzyibo Lwakwe lwaatala buyo. Pele aabo bali mucilongwe cini aNguwe mbabaabo Walo mbazyi, nkaambo balimuzyi Walo.

Hena cilakonzyeka kunununwa kakwiina kukomba mumazuba ookwa Yahuwah aasetekene? Inzya. Mangwalo alatuyumyayumya kuti Yahuwah tatusinganyi nkaambo kazyibi nzyotutakubwene. “Muzyiindi zyakutazyiba Yahuwah wakatyankila meso: pele lino Yahuwah ulailila bantu boonse bali koonse kuti beempwe” (Milimo 17:30) Zinyonyoono zitakubwenwe tazyipegwi mulandu kuli woonse uuyandisya ncobeni kucita ciluleme. Nokuba boobo, kunyina uuzyi ncayanda Yahuwah uukonzya, amizeezo iikkwene, kuya kumbele kukaka kutobela milawo eeyo. Ooku inga kwaba kupona mukuzanga caantangalala.

Balongwenyina bokwa Yahuwah, mbabaabo bamuyanda kumuyandisya Walo, aabo babungana muzyiindi zibikkidwe ambali, eezyo zijanwa akkalenda Lyakwe ndyabikkide mumulengalenga, kutamani lyoonse. “ Alimwi kuyooba kuti, kuzwa kumwezi omwe kusikila kuli umwi, alimwi kuzwa ku Nsabata yomwe kusikila kuli imwi, nyama zyoonse ziyooboola akukomba kunembo lyangu, mbwaamba Yahuwah. “ (Izaya 66:23) Lino  nceciindi cibotu cako kuti umuzyibe Ooyo uukuyanda kwiinda uli oonse. Kolipa ciindi cakumukomba mumazuba Aakwe aasetekene, aapimwa akkalenda Lyakwe lyakumatalikilo. Bulumbu bwakuba mucilongwe a Sikabumba wako tabumani mbweenya mbuli kutamani lyoonse.


1 Ellen G. White, The Great Controversy, p. 627.

2 Ellen G. White, Spiritual Gifts, Vol. 4b, p. 77.

3 Noah Webster, American Dictionary of the English Language, 1828 ed.

4Masimpe aakuti Myezi Mipya yaabikkwa kuzwa Kumalengelo alipedwe mukaambo kakuti likkalenda litobezya mwezi azuba antoomwe lwalyo lyakali nzila yokwa Yahuwah yakupimya ciindi kuzwa Kumalengelo aanyika. Matalikilo 1_14-15 aamba kuti “Elohimu wakati, Akube mimuni mumulengalenga wajulu kuti yaandaanye buzuba kuzwa kubusiku; alimwi ayibe  zitondezyo, aziindi zyamwaka, amazuba, amyaka: Alimwi ayibe mimuni mumulengalenga wajulu yakupeda mumuni anyika: nkabela cakacitika oobo.” Ibbala lisanduludwe kuti “zitondezyo” lizwa kubbala ôwth, #226. Liiminina citondezyo, cikwankwani nokuba cisimbo. Ibbala lisanduludwe kuti “zyiindi zyamwaka” lizwa kubbala lya mô'êd, # 4150. Liiminina mbunga zyakukomba zyabantu bokwa Yahuwah alimwi lilabelesyegwa mucibalo ca Bapaizi 23 coonse mukwaamba mapobwe aamwaka amwaka.