Print

Cea Mai Bună Veste!

Dreptatea atribuită nu este aceeași cu cea împărtășită. Citiți mai departe pentru a afla adevărul uimitor despre știința mântuirii.

femeie fericităAvem de împărtășit cea mai bună veste cu voi!

Pentru a avea viață veșnică, trebuie să fiți desăvârșiți, la fel cum Yahushua este desăvârșit. Aceasta înseamnă că trebuie să păziți legea lui Yahuwah exact așa cum El a făcut-o:.Fără cusur. Fără greșeli.Perfectă.

Da. Nu asta este vestea cea bună. Fiindcă, sincer vorbind nu o poți face.

Nici noi nu putem. Nimeni nu poate.

Dar, iată vestea cea bună: Yahuwah știe că tu nu poți, așa că nu așteaptă asta! El controlează totul.

Paradoxul îndreptățirii

Vestea bună a mântuirii este că tu poți fi mântuit, chiar dacă nu îndeplinești toate cerințele. Prin tine însuți, nu poți pricinui neprihănirea cerută de legea lui Yahuwah. Acesta este motivul pentru care Yahuwah ni l-a oferit pe Yahushua. Pur și simplu, El era, “Mielul lui Yah care îndepărtează păcatele lumii.” (Vezi Ioan 1:29)

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”(vezi Ioan 3:16-17)

Legea divină afirmă consecințele păcatului: ”Pentru că plata păcatului este moartea, însă darul lui Yah este viața veșnică în Hristos Yahushua, Domnul nostru.”Deoarece ”toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Yah”(vezi Romani 3:23), un Mântuitor era necesar. Astfel, Yahushua s-a născut ca:om perfect, asemenea lui Adam, a ales să asculte perfect de legea divină.

Știința mântuirii

Yahushua este singura ființă umană care a ținut legea divină cu desăvârșire. Atunci când a murit pe cruce, a murit ca un cuceritor. Pentru că nu a păcătuit niciodată, Yahuwah a avut orice motiv pentru a-l învia din morți.

rugăciuneAtunci când un păcătos se pocăiește și prin credință acceptă moartea lui Yahushua în numele lui, Yahuwah ia ascultarea perfectă față de legea a lui Yahushua (neprihănirea lui) și o creditează credinciosului pocăit.

Pavel ne explică cum acest schimb ia loc, spunând: Am fost răstignit împreună cu Cristos şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Yahuwah, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.(vezi Galateni 2:20)

Cand îl accepti pe Yahushua ca Mântuitor, El devine înlocuitorul tău. Moartea Lui plătește rescumpărarea completă pentru păcatele comise. Atunci, printr-un schimb minunat al harului divin, neprihănirea lui îți este acreditată ție printr-un proces al legii divine numit justificare legală. Aceasta este neprihănire atribuită, păcatele noastre au fost predate lui Yahushua în așa fel încât neprihănirea lui să ne fie oferită nouă. “El, pentru noi, L-a făcut păcătos pe Cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca, în El, să devenim dreptatea lui Yahuwah.”(vezi 2Corinteni 5:21)

Această "îndreptățire prin credință" este exact același lucru cu neprihănirea prin credință. De fapt, în greacă, cuvântul pentru îndreptățire și cuvântul pentru neprihănire sunt exact la fel.

Atâta timp cât rămâneți în Yahuwah, încredințându-vă în meritele lui Yahushua, sunteți acoperiți de neprihănirea lui. Stați înaintea lui Yahuwah ca și cum nu ați fi păcătuit niciodată. Aceasta este un dar continuu, fără de sfârșit.

Aceasta este vestea cea bună a mântuirii! Așa cum Avraam l-a asigurat pe Isaac, “Dumnezeu [Elohim] însuși va da mielul, (Geneza 22:8) Așa a și făcut, iar acel miel este Yahushua, propriul său fiu.

Transformarea harului

Toți cei care acceptă darul neprihănirii oferite de Yahushua vor, bineînțeles, să-și trăiască viața în conformitate cu voința divină a lui Yah. Din păcate aici mulți oameni greșesc. Ei presupun că neprihănirea primită de la Yahushua cumva ca prin magie îi transformă în ființe sfinte, fără de vină în această viață.

Aceasta este o greșeală. Apostolul Iacov, avertizează: “Toți greșim în multe feluri.”(Iacov 3:2) Credinciosul adevarat, care acceptă spiritul lui Yahuwah care locuiește în interiorul său, va înceta în mod firesc să comită păcatul cunoscut. Dar, după cum apostolul Iacov recunoaște, vor continua să apară greșeli datorate ignoranței sau a slăbiciunii. Păcatele ignoranței sau ale slăbiciunii nu sunt același lucru ca păcatele prezumtive. Nici-un om care s-a pocăit cu adevărat nu va continua să comită păcate cu bună știință.

Când inima este condusă de spiritul lui Yahuwah, credinciosul va ajunge să vadă păcatul prin ochii lui Yah. Odată cu trecerea timpului, va exista o ură în creștere pentru păcatul, care separă sufletul de Yah. Pavel explica această creștere, spunând: “pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteţi sub Lege, ci sub har!” (Romani 6:14) (Legea, de aici, este "legea păcatului și a morții" despre care se vorbește în Romani 8.)

În alte cuvinte, cu toții avem nevoie de meritele neprihănirii lui Yahushua, pentru că toți suntem păcătoși. Dar, pe măsură ce alegem în fiecare zi să avem încredere în darul harului lui Yah, începe să aibă loc o schimbare minunată. Pe măsură ce căutăm în mod activ să cunoaștem și să facem voia lui Yah, El scrie Legea Lui în inimile noastre. Observați în următoarele versete exact ce provoacă această transformare.

“Vă voi da o inimă nouă şi voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru şi vă voi face să urmaţi hotărârile Mele, să păziţi legile Mele şi să le împliniţi.” (Ezechiel 36:26-27) De la îndreptățire până la sfințire, mântuirea este întotdeauna darul lui Dumnezeu și lucrarea Lui.

mâini de fetiță cu inimoară

Pe măsură ce se produce această transformare, voința credinciosului devine atât de strâns legată de voința lui Yahuwah, încât, atunci când își îndeplinește dorințele proprii, va face pur și simplu voia lui Yah.

Sfințirea este Împărtășirea neprihănirii

Cum îndreptățirea este un dar, așa este și sfințirea.

Sfințirea este un proces de-a lungul vieții care generează neprihănire în inima individuală. El începe atunci când păcătosul este îndreptățit. Acest proces transformă individul în chip divin și continuă până când credincioșii sunt înzestrați cu o natură mai înaltă, atunci când Yahushua revine și glorifică pe sfinți.

Îndreptățirea este ce Yahushua a obținut pentru noi prin sacrificiul ispășitor. Sfințirea este ceea ce face Yahushua în noi după ce suntem îndreptățiți.

Când Mântuitorul era pe pământ, el era legat de spațiu și timp, așa cum suntem noi. Dar, la înviere, a fost înzestrat cu o dotare specială a spiritului lui Yah, pentru a fi dată urmașilor săi. Acest spirit trebuia să facă lucrarea de transformare în inimă și a fost vărsat asupra credincioșilor în ziua Cincizecimii.

Yahushua le-a explicat ucenicilor săi, spunând: “Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi.” (Ioan 16:7)

Această dotare specială a spiritului lui Yah este încă disponibilă astăzi credincioșilor! Este atribuită scopului specific de a transforma și purifica inima și mintea omenească, aducându-le în aliniere cu inima divină și cu mintea.

În alte cuvinte, sfințenia este un acord cu Yah. Când suntem sfințiți, gândurile, dorințele și motivele noastre devin aliniate cu Tatăl și suntem în pace cu El. “De aceea, fiindcă am fost îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu Yahuwah prin Domnul nostru Yahushua Cristos, prin Care am intrat, prin credinţă, în acest har, în care stăm; şi ne lăudăm în nădejdea slavei lui Yah.” (Vezi Romani 5:1-2)

Justificare declară păcătosul ca fiind neprihănit. Sfințirea este procesul care pune în el chipul divin.

In other words, sanctification is the fruit of justification. This, right here, is the heart of Yahuwah’s plan for our redemption. Once the sinner accepts salvation and trusts in the merits of Yahushua’s righteousness, he is accepted as perfect in the Saviour. Every time the Father looks at the humble believer, He sees righteousness even though the process of sanctification has not yet yielded a morally perfect being!

În alte cuvinte, sfințirea este rezultatul îndreptățirii. Aceasta, chiar aici, este miezul planului lui Yahuwah pentru răscumpărarea noastră. Odată ce păcătosul acceptă mântuirea și se încrede în meritele neprihănirii lui Iahusua, el este acceptat ca fiind desăvârșit în Mântuitorul. De fiecare dată când Tatăl își coboară privirea spre credinciosul umil, El vede neprihănirea, chiar dacă procesul de sfințire nu a dat încă o ființă perfectă moral!

Plini de bucurie nemaipomenită și de glorie deplină

Aceasta este frumusețea pură, nespus de minunată a evangheliei! Atâta timp cât credinciosul pocăit rămâne în Hristos, el este acoperit de neprihănirea perfectă a lui Hristos, chiar dacă păcatele ignoranței, scăpările sau slăbiciuniile sunt încă comise.

priveliște nocturnă

Procesul de sfințire își întâlnește punctul culminant la glorificare atunci când trupul nostru păcătos va fi schimbat cu unul spiritual, asemenea lui Yahushua “primul înviat din morți,”la inviere sa.

Iată ce vă spun, fraților: carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu; cum păcatul nu poate moștenii neputrezirea. Iată, vă voi arăta un mister; Nu vom dormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-un moment, în clipeala unui ochi, la ultimul sunet de trâmbiță; căci trâmbița va suna și morții vor învia neștiutori și vom fi schimbați. Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire. (Vezi 1 Corinteni 15:50-53)

Acceptă darul mântuirii astăzi! Bucurie si izbândă îi așteaptă pe toți cei ce acceptă darul neprihănirii prin credință.