Print

Cipangano Cisyomezyegwa Misela a Musunko Wamamanino

Cibeela 1: Kumvwisisya mbocili cipati Cipangano eeci

Lino swebo tulaa ciindi cibotu mubuumi buno cakubamba cipangano cilaa mpindu mpati amuulo musyoonto buyo. Impindu yacipangano eeci nimpati cakuti cilainda zyoonse zyeelene ancico. Eeci cipangano [makani aali mucibalo eeci] nciyandisi kapati alimwi cilainda kubaa mpindu kwiinda mali woonse mbuli makobili aa Bbitikoini, golide, nsiliva nokuba kwiinda muulo wabbwe libekema , daimondi lya Graffu. Kunyina cintu cinga ceezyekwa ampindu iili mucipangano eeci pe.

Mubuzyo- Hena wasinizya masimpe yebo? Mwati ambeyo inga ndalijanina ncobeni cipangano eeci nokuba kuti ndimucete citaambiki?

Bwiinguzi- Bwiinguzi bwini mbwakuti: INZYA, ncobeni kufumbwa muntu inga walijanina cibeela mucipangano eeci. Muulo wacipangano eeci ulakonzya kubbadelwa nokuba muntu uucetaalide buti kufumbwa kuti kacili muzumi buno buzuba.

Mubuzyo- Nkaambo nzi ncetanamvwide makani aacipangano eeci?

A- The powers that be do not want you to chase after this asset. When more people discover and chase after this asset, they will have to contend with people who will not willingly submit to their rules and laws indiscriminately. People who will come to posses this asset will readily recognize that their first and foremost allegiance is to the one who provided this asset to them. This is why disseminating knowledge about this asset is their last priority. The rulers of this world would much prefer that the masses remain subservient to them.

Bwiinguzi- Inguzu zyeendelezya buumi mazubaano taziyandide kuti yebo utandile buvwubi bwacipangano eeci pe. Kuti kwaba bantu banjaanji babbukizya buvwubi oobu, eezyo nguzu zyamfulumende inga zyajata maanka kulwana bantu banji boobo batayandi kweendelezyegwa atulawolawo twa mfulumende zyabulwani eezyo. Aabo bantu bajana buvwubi oobu balisalila kuti kuyandisya kwabo kutaanzi kweelede kutozya mukulemekezya Yooyo wakabapa buvwubi oobu. Ncenciceeci ncuuli mulimo wabuumi bwabo kuzyibya bantunyina mulumbe wabuvwubi oobu. Baleli banyika eeyi bayandisya buyo kuti bantu kabacizilaika kutobela milawo yacisi kakwiina kulyeendelela.

Q- Ndakomba nkooko ndaambile bwini eeci cintu ncoambaula. Ime ndiyanda kuzyiba zinjaanji zijatikizya ncico.

Bwiinguzi- Swebo tulikkomene kapati kukwaambila kufumbwa ncotuzyi ciguminizya cintu cilaa mpindu yabuvwubi eeci ambokonzya kulijanina. Alimwi yebo inga walibonena kuti naba muntu mutuba akati kesu ulakonzya kucijana kwiinda baabo balaa milwi yamali. Eelyo webo wazyiba cintu eeci, ulatalika kulibonena kuti kubaa mali manji tacikonzyi kukugwasya pe.

Mubuzyo- Lino wandisinsimuna mizeezo yangu ncobeni, njandisya kuti ndizyibe. Nkooko ndakomba ndaambile kace, ncintu nzi eeci cilaa mpindu yabuvwubi ncogantauka kwaamba kakwiina kuyubununa?

Bwiinguzi- Katutana kwiingula akuyubuna cintu ciinda kubaa mpindu ncokonzya kuvwuba, atukusunke, koingula mubuzyo uutobela: Kuti yebo koli akataa lwaanje lwamaguwe mapati, mpoonya watalika kunywida meenda akubilaula meso koyaa kunyikila, kotajisi ciyaambyo, ninzi cinga cakubedaa mpindu aciindi eeco? Ninzi nconga wakkomanina kuti muntu akuwaalile: milwi yamakkobili aamali naa cintu cikonzya kukugwasya kuyaamba kuti utanyikili kunsaa meenda?

Bwiinguzi- Kuti yebo koli muntu uukkwene, kozwide maanu woonse, mpoonya aawo inga wasala cintu cakuyaambya kutegwa utaunkili kunsaa mayuwe. Inga wabaa mpindu nzi kuti muntu wakuwaala masaka aalema kuzula makkobili aansiliva nokuba golide koyanda kubbila kunsaa meenda akunyikila? Tede aayo makkobili inga anyikila mumeenda kufwambaana kwiinda nduwe! Cintu cinga cakubedaa mpindu aciindi eeco ncintu cakuyaambya eeco ncokonzya kujatilila kutegwa utanyikili ayebo.

Mubuzyo- Ino ziswaangene buti eezyo zintu nzyomwaamba; cintu cakuyaambya mumeenda acintu cilaa mpindu yabuvwubi bupati?

Bwiinguzi- Ooyu wali mukonzyanyo buyo mukwesu. Tee wabona kayi, swebo tatuli akataa lwizi luvwuuma katunywida meenda, pele tuyaakunyikila muzyiba lyacinyonyoono. Nolilampa buti, bumwi buzuba toonse tuyoofwa muzinyonyoono zyesu. Kunyina uunga watija masimpe aaya. IBbaibbele lyaamba kuti “bulumbu bwa cinyonyoono ndufu.” (BaLoma 6:23) Swebo toonse tulisingidwe bweenya mbuli muntu uunywida meenda kaimpauka mulwaanje akubilaula meso kayaa kunyikila. Kuti nikwanyina muntu umwi uututambikizya “cintu cakuyaambya,” toonse inga twamanina kubbila kunsaa meenda muzyiba eelyo.

Mubuzyo- Koinduluka alimwi kundaambila, ziswaangene buti eezi zyobile, cintu cilaa mpindu mpati yabuvwubi acintu cakuyaambya ncoosanganya mukaano?

Bwiinguzi- Cibeela cabili mukampango ka BaLoma 6:23 caamba kuti “cipego ca Mwami Yahuwah mbuumi butamani kwiinda muli Yahushua Kristu Simalelo wesu.” Inzya, toonse tulisinganyidwe kuyoofwa, pele Taata Yahuwah wakatupa nzila yalufutuko, eeco nceciyaambyo cakuti tutanyikili akufwidilila kwiinda mu Mwanaakwe, Yahushua.

Mubuzyo – Mbuti Yahushua mbwanga waba cintu cakuyaambya kumuntu? Ime nsyeemvwisisya mboziswaangene pe.

Bwiinguzi- Ooyu mubuzyo mubotu wamaanu kubuzya. Tee wabona kayi mukwesu yebo, kufumbwa muntu wakapona atalaa nyika iipapalele eeyi wakabisya. Boonse bantu kakwiina kugwisyila naba omwe. Nobaba bashinshimi batonkomene bamu Bbaibbele abaapositolo, boonse bakacita cinyonyoono aciindi cimwi mumaumi aabo. Aboobo, abalo tabakonzyi kuba bantu banga batuvwuna kuti tutafwi nkaambo abalo basingidwe lufu mbweenya mbuli ndiswe toonse. Nokuba boobo, nkwali Omwe wanyama yabuntu Ooyo wakapona buumi katakwe cinyonyoono: Yahushua, Mwanaa Yahuwah. Ooyo alikke nguuyelela kuvwuna muntu woonse kuti atanyikili.

Mubuzyo - Nkaambo nzi ncocili boobo?

Bwiinguzi- Tee wabona, nkaambo Yahushua wakapona buumi butakwe kampenda, alimwi wakali muntu wanyama 100% alimwi wakalaa bulemu bwakujulu 100%, aboobo nkaambo kakuti twakalengwa kwiinda muli Nguwe (kobala Bakolose 1:16), Walo nguukonzya kulumbula kufumbwa muntu acipego cakumumwailwa zinyonyoono kwiinda mubuumi Bwakwe bwabulemu. Nkaambo buumi Bwakwe buleelene kupedwa zilengwa leza zyoonse akwiinda waawo. Aboobo, Walo ulayandisya kutupa bululami Bwakwe, eeco ncecipego Cakwe citakwe muulo [citakonzyi kuulwa nuuba mulwi wamali mupati buti]. Walo uliyandide kuti akupe cipego eeci. BaLoma 4:25 baamba kuti Yahushua “wakapenzyelwa milandu yesu, alimwi wakabusyilwa kululamikwa kwesu.” Aaya ngamakani mabotu kwiinda zyoonse kuli ndiswe tobabisyi. Masimpe kuti Taata Yahuwah wakabusya Mwanaakwe Yahushua kuzwa kulufu, eeco ncecitonzezya kuti Yahushua wakapona buumi butakwe cinyonyoono. Kuti Walo naakacita cinyonyoono, nokaceya buti, nokuba ciindi comwe buyo, Taata naatakamubusya kulufu pe, nkaambo “Yahuwah tasalauli muntu pe.” (Milimo 10:34). Kuti naali muntu uusalauzya bantu, Walo naakalanga kumbali akulekelela Adamu kutegwa Mwanaakwe atakalisamiki ciwa cabuntu akutundululwa cakusampaulwa aciciingano. Pele kunyina pe Taata mbwaakali kunga wamwaya cinyonyoono cokwa Adamu; inzila yalufutuko azintu zijatikizya njiyo, yakeelede kuba njiimwaya cinyonyoono eeco. Mpoonya kuzwidilila nzila yalufutuko eeyo nkokuyandisya kwa Yahushua kuti atwaabile bululami Bwakwe.

Mubuzyo- Caamba nzi kuti Yahushua ulayandisya kutwaabila bululami Bwakwe? Ndakomba ndipandulwide cintu eeci.

Bwiinguzi- Caamba kuti eelyo notwiimvwi kunembo lya cuuno ca Lubeta cokwa Taata, tunooli mbuli muntu watakacitide cinyonyoono nkaambo bululami bwa Mwanaakwe bulatuvwumbilila. Tacili cintu cikonzyeka munyama yabuntu kuteelelesya cipego cilaa mpindu mpati boobu ncotusombedwe.

Mubuzyo- Ino cibeleka munzila iili buti cipego eeci? Ninzi ncenga ndacita kutegwa cikobela Cakwe ca bululami cindivwumbe kutegwa ndilulame kunembo lya Taata?

Bwiinguzi- Webo kunyina pe ncokonzya kucita kuti utambule cikobela Cakwe ca bululami. Kunyina cintu ncoyelede kucita pele buyo kwiimikila kumbele lya Mufutuli Yahushua, akumulomba Walo kuti akusamike cikobela Cakwe cabululami. Kunyina cimbi ncolangilwa kucita pe. Milimo yako tiikonzyi kukujanya cikobela cabululami eeci pe. Tacuulwi mali pe, ncakwaabilwa buyo. Nokuba milimo yesu yabululami, ili mbuli “magamba aanunka nsu” kunembo lya Taata Yahuwah. ( Kobala Izaya 64:6.) Kunyina ncotukonzya kucita eeco cinga catugwasya kwiimikila munguzu zyesu kunembo lya Taata pe.

Mubuzyo- Ime candikatazya ncobeni kusyoma kuti kunyina ncenga ndacita kuti ndivwole bululami bwa Yahushua munguzu zyangu ndemwini. Nditondezye naa kuli mpolyaamba boobo Bbaibbele?

Bwiinguzi- Inzya, nkobuli ncobeni bwiinguzi. Tatwaambi buyo masendekezya pe. Zyoonse nzyotwiisya ziyeeme mu Jwi Lyakwe lisetekene. Muli Zekaliya caandaano 3, tupedwe nzila yakutambula bululami bwa Yahushua, ancotweelede kucita kuti tutambule bululami oobo. Mucaandaano eeci “Joshua mupaizi mupati” wiiminina mubisyi uuli woonse. Walo uliimvwi kunembo lya Yahushua “kasamide zikobela zilaa tombe.” (Kampango 3). Saatani uliimvwi kululyo lwakwe, kabwentauka kuti nkaambo nzi Joshua ncayimvwi kunembo lya Yahushua kasamide zikobela zilaa tombe. Mumajwi amwi, ooku nkokwaamba kuti Saatani ulabwenta kumwi kataminina kuti Joshua uli kulubazu lwakwe nkaambo usamide zikobela zilaa tombe, aboobo teeleli kwiimikila kunembo lyokwa Yahushua. Nkokuti walo weelede kutantamuka kuzwa munsaa Yahushua, akuzumanana kuba muzike uubelekela Saatani.

Mubuzyo – Ninzi Yahushua ncacita naswiilizya Saatani nkwabentauka muli Zekaliya 3?

Bwiinguzi- Yahushua, Ooyo wakatuumbulizya naakacili anyika acisyomyo cakuti “kufumbwa uuboola kuli Ndime, Ime nsyekamutandili anze pe” (Johane 6:37), ucengulukila kuli Saatani akumukalalila ziindi zyobile muzina lya Taata (kampango 2). Yahushua waambila Saatani kuti “Joshua” wakayokololwa kuzwa mumulilo, aboobo lino “Nguwangu”, nkabela webo tocikwe nguzu nozyiba buti ali nguwe pe, nkaambo Joshua wakaboola kuzoovwunwa kuli ndime, alimwi wakaboola kasamide zikobela zilaa tombe. Mpoonya Yahushua ucita cintu citalangilwi kucitika: Walo ulailila bangele Bakwe (kampango 5) kuti basamunune “Joshua” zikobela zyakwe zilaa tombe akumusamika zikobela zipya ( bululami bwa Yahushua). Nokuba kusamununa zikobela zinunka tombe, tiikwakacitwa a “Joshua” mwini pe, pele bangele mbibaacita mulimo ooyo. Mumajwi amwi, ooku nkwaamba kuti bangele baalengelwa kutugwasya munguzu zyabulemu bwakujulu kugwisya ziyanza zyesu zibyaabi azinyonyoono zyesu. Alitembaulwe Zina Lyakwe. Kunyina pe Joshua ncaakalaililwa kucita kutegwa 'ayelele' kutambula zikobela zyabululami. Cilikke Joshua ncaakacita cakali buyo kuzumizya bangele akutabasinkila mulimo wabo kuti bamusamunune zikobela zyakwe zinunka tombe. Hena yebo walyaaba zikobela zyako zyoonse zilaa tombe ku bangele bokwa Yahushua, kutegwa yebo usamikwe bululami Bwakwe?

Mubuzyo- Ninzi caamucitikila Joshua (wiiminina mubisyi uuli woonse muli Zekaliya 3) naakamanizya kusamikwa zikobela zipya zitakwe kampenda kacibi mucibaka ca zikobela zyakwe zinunka tombe?

Bwiinguzi- Yahushua wakaambilizya kucenjezya cakusinizya kuli Joshua, Walo wakaambilizya kucenjezya ooku muzina lya Taata. Mumajwi amwi, ooku nkusinizya masimpe aagolela kusinizya. Walo wakacenjezya Joshua kuti: “Ikuti Webo weende munzila Zyangu, Mboobu mbwaamba Mwami Yahuwah Singuzuzyoonse ulati, “Kuti naa kotobela nzila zyangu akucita nzendikwaambila, uyookonzya kweendelezya ŋanda Yangu akubamba mabuwa aaŋanda yangu, ambebo nenjookukkazika akati kabaaba baimvwi waawa.” (Kampango 7) Nceeci ncokwiiminina kucenjezya kwa Yahushua: Joshua wakacenjezyegwa, nkaambo lino wakasamide bululami bwa Yahushua:, aboobo lino wakeelede kweendelela munzila Zyakwe. Mumajwi amwi, Yahushua wakali kwaamba kuti, “Ime ndakugwisya zinyonyoono zyako zyoonse nzyookacitide, alimwi ndakusamika bululami Bwangu, oobo mbweekabbadela bulowa Bwangu bwini, nkabela webo weelede kukonkezya kuli Taata Wangu kuti unikweendela munzila Zyangu.” Ooyu ngomulazyo wakusama bululami Bwakwe. Mbweenya buyo, aabo bangele bakamusamununa zikobela zyakwe zinunka tombe akuziwaalila mumaanza ookwa Saatani wakayimvwi munsi lyakwe, baliimvwi munsimunsi kuti basamunune Joshua zikobela zyabululami mbeenya mbubakamusamununa cikobela cakwe cinunka tombe, kufumbwa kuti taayendela mumulawo. Nkaambo bululami bwa Yahushua tabweelede kusiyasiya tombe akubaa kabata kacinyonyoono nokuba komwe. Alimwi (Yahuwah tazumizyi) kuti Joshua naakeelede kusamununwa zikobela zyabululami nkaambo kakuteendela munzila zyokwa Yahushua, Saatani wakaliimvwi munsimunsi kalindizya kuti asamike Joshua zikobela zyatombe.

Mubuzyo- Nkabela kuti Ime ndaalilwa kweendela munzila yokwa Yahushua eelyo nesamide zikobela zya bululami bwa Yahushua, hena inga Mebo ndasamikwa zikobela zyabululami zyokwa Yahushua ciindi cabili na?

Bwiinguzi- Inzya ulakonzya, pele kuli cintu comwe buyo. Musinzo wakusweekelwa akutambula zikobela zitakwe kampenda zyokwa Yahushua utola ciindi cikubwene, nkaambo Taata ulaa luzyalo alimwi ulatweengelela. Walo ulizyi kuti tuli bulongo butakwe nguzu. Kufumbwa ciindi notusweekelwa cikobela Cakwe cabululami cituvwumbilila, cilakatazya kuzumanana kululama, nkaambo twaalilwa kuzunda cinyonyoono. Alimwi kufumbwa notusweekelwa bululami bwa Yahushua, Saatani ulatuca mukakole, akutusobelela lyoonse kufumbwa notutakwe nguzu akutuunsyila mu tombe. Kuyungizya waawo, kuyoosika ciindi cimwi ncotutabwene swebo, eelyo buumi bwesu nobuyookoswedwa makani woonse akuzekelwa munkuta ya Kujulu. Tatuzyi pe eelyo buumi bwesu nobuyoozekelwa lubeta. Oobo buzuba tabuzyibidwe pe. Kuti mulandu wesu wasika mulubeta, mpoonya babetesi ba Kujulu batujana tusamikidwe cikobela cabululami Bwakwe, babetesi tabakatupi mulandu pe, mpoonya Taata uyokwaanda buumi bwamuntu ooyo kuti takwe mulandu kukabe kutamani. Nkaambo kakuti tatuzyi notuyoozekelwa akubetekwa, inga kwaba kufubaala kusobanina cinyonyoono akulelemya bululami bwa Yahushua kuti “tulikkomanisye muzinyonyoono kwakaindi kasyoonto.” (Langa BaHebulayo 11:25.) Pele cintu cabusongo buno buzuba nkukaka cibi “abulowa bwini akulwana cinyonyoono”, mbwaakatukulwaizya Paulu mu BaHebulayo 12:4.

Tutambula ncobeni cintu cini ciinda kubaa mpindu yabuvwubi mumisela yoonse, eelyo notucincanya zikobela zyesu zilaa kaundundu katombe akusama bululami bwa Mufutuli Yahushua butakwe kampenda. Mizeezo yesu iitakwe nguzu tiikonzyi kuteelelesya mbocicitika cintu eeci, nokuba mbotutambula cintu eeci kakwiina muulo. Ulikke muulo ngotweelede kubbadela ngwa kuyandisya buyo kuti tulyaabe zikobela zyesu zilaa tombe. Alitembaulwe Zina Lyakwe nkaambo ka luyando Lwakwe lutapanduluki.


Cibeela 2: Kutobezya Mumukondo Wakwe

Lino mbotwasala kuti tweendele munzila Zyakwe mbuli mbwaakalailila Yahushua, katutaangunide kusamikwa bululami Bwakwe, swebo tuyandika kumvwisisya kuti ninzila Zyakwe zili buti oomo motweelede kweendela, kutegwa tukatambule buumi butamani. Malailile ookwa Yahushua kuti tweendele munzila Zyakwe, akatobelwa acisyomyo cakuti, Walo uyootupa “masena mwakweendela akataa baaba baimvwi munsimunsi.” Kampango 7. Mumajwi amwi, Walo wakasyomya kutukkazyika akataa bangele kukabe kutamani. Ma! Kubota cisyomyo eeci, kufumbwa kuti twazumanana kusama cikobela Cakwe cabululami citakwe kabata.

Mubuzyo- Ninzila nzi Zyakwe? Ime njanda kuzyiba nzila Zyakwe kutegwa nditaleyi kuzwa munzila eezyo.

Bwiinguzi- Cintu citaanzi ncoyelede kwiibaluka ncakuti, eelyo webo noyandisya kuzyiba Nzila Zyakwe, webo weelede kubikka Nguwe kuti abe mweendelezi wako alikke luzutu. Kunyina busena bwamuntu umwi wiingana akataa nduwe a Nguwe. Walo uyookuyubunwida Nzila Zyakwe eelyo nozumanana kutobela Nguwe kuleka kutobela muntu.

Mubuzyo- Mbuti mbwenga ndatalika kutobela Nguwe munzila iigaminina ngubauba? Ime njanda kutondezya kusyomeka kwangu ku Jwi Lyakwe, akulumba kwangu nkaambo kacipego camisela cilaa mpindu yiinda buvwubi. Ime njanda kutondezya Nguwe kuti ndamuyanda alimwi njanda kutobela Nguwe, kunyina kaambo naa ndasweekelwa cili buti. Tee kayi, walo wakandisamika bululami Bwakwe akundigwisya zikobela zyangu zinunka tombe. Aboobo, Ime njanda kutondezya Nguwe munzila iisalala kuti Ime ndamuyanda kwiinda buumi bwangu.

Bwiinguzi- Ooyu mubuzyo mubotu loko alimwi njenzila ntaanzi yakutalika kweendela munzila Zyakwe. Taata wesu wa Kujulu ngu Eloah uulaa bufwi, alimwi Walo uyandisya moyo amuya wako woonse 100%, nkaambo Walo wakaaba zyoonse zyakali kumoyo wakwe kuti akwaabile cipego cidula kwiinda buvwubi. Aboobo Walo ulangila nduwe kuti ukoswede limwi kufumbwa cikuswaanganya asinkondonyina Wakwe, Saatani, kutegwa Walo akakusanganyile limwi mumukwasyi Wakwe, akweendelezya matende aako kusikila Walo akakusisye mu Bulelo Bwakwe bwa Kujulu. Nceeci ncakwaambila mu Jwi Lyakwe kuti ucite: “ “Mutavwelaani abakunze. Ino bululami inga bwaswaangana buti abubi? Naa mumuni ulavwelana buti amudima? Sena Kristu a Saatani balakonzya kuzuminana? Ino musyomi ujisi lubazu nzi ayooyo uutasyomi? Ncizuminano nzi ŋanda ya Mwami Yahuwah nciijisi abaleza bapange? Nkaambo swebo tuli ŋanda ya Yahuwah muumi, mbuli Yahuwah mbwaamba kuti, “Ndizyooba mubantu bangu akukkala akati kabo, nzyooba Leza wabo, abalo bazyooba bantu bangu. Aboobo amuzwe muli bakunze, amube nyolikke”, mbwaamba Mwami Yahuwah. “Mutagumi cintu citondwa, nenzoomutambula. Nkabela nzooba Uso, eelyo anywebo muzooba bana bangu balombe abasimbi, mbwaamba Mwami Yahuwah Singuzuzyoonse (2 Bakolinto 6:14-18) Swebo tupedwe malailile aakusiila limwi zikombelo zyoonse abupaizi bwamazubaano, nkaambo zyakaba matempele aamusinze wakukomba Beliya. Bubotu bwamalaile aaya mbwakuti eelyo notwaatobela, Walo ulabinda kututambula akubamba kuti tube bana Bakwe basankwa abasimbi. Hena kucili acimwi cintu ncozyi ciinda kubaa bulemu kwiinda kuba mwana musankwa nokuba musimbi ookwa Taata Yahuwah, mpoonya aciindi nceenya kosamikidwe bululami bwa Yahushua?

Mubuzyo- Mbubuti mbwenga ndazyiba kuti aaya malailile ookwa Yahuwah aapedwe atala aambilizya cikombelo nkwezulilwa?

Bwiinguzi- Ncuubauba kapati kwiingula mubuzyo ooyu. Swebo tusyoma canguzu kuti malailile ookwa Yahuwah aakuti “kamuzwa muli nguwe nobantu bangu” aagumizya zikombelo zyoonse kakwiina kwiinda ambali nociba comwe pe. Twaambila boobu nkaambo zikombelo zyoonse zilikamantene kusulaika kkalenda lya Yahuwah libelesya mwezi azuba alimwi zilikamantene kutobela kkalenda lina Gregory, eelyo ndekkalenda lyamfulumende ya Cikombelo ca Katolika caku Loma. Aboobo, mukkalenda eelyo yebo kunyina pe nokonzya kulyookezya akukomba mu Nsabata yabuzuba bwa ciloba pe. Kubamba Nsabata iiluleme njenzila imwi yakutondezya luyando lwesu kuli Nguwe. Mbubuti mbotunga twalangila kweenda munzila Zyakwe kuti twadukwida masyule eesu ku Buzuba bwa Nsabata Yakwe Iisetekene, eeyo iitakonzyi kujanwa mu kkalenda lyaku Loma?

Mubuzyo- Nkaambo nzi Ime ncetakonzyi kwiijana Nsabata yamasimpe mukkalenda lina Gregory eelyo ndyotubelesya mucikombelo cokwesu?

Bwiinguzi: Eelyo Taata a Mwana nibakalenga nyika, bakapa zuba amwezi antoomwe kuti zibe zitondezyo zya mazuba Aakwe aakujulu aasetekene. Matalikilo 1:14 aamba kuti, “Mpoonya Elohimu wakati, Akube mimuni mumweenya wakujulu kuti yaandaanye buzuba kuzwa kubusiku; alimwi ibe zitondezyo, zya ziindi zyamwaka, amazuba, amyaka.”

Ibbala lyakuti “ziindi zyamwaka” lizyila kubbala lya mo'ed. Eeli ndibbala lijanwa mu Bbaibbele liiminina mbungano zyabantu bokwa Yahuwah babungene kupaila. Aboobo, kumalengelo, Taata a Mwana antoomwe bakasala ziindi zyakukomba eezyo zyakeelede kutondezyegwa azuba amwezi. Izuba litutondezya buzuba mpobutalikila ampobugolela, kakuli mwezi utondezya buzuba bwa mwezi ooyo nokweelede kukombwa. Tulabala makani aaya mu Ntembauzyo 104:19: “Walo wakapa mwezi mulimo wakutondezya ziindi zyamwaka.” Alimwi, ndeenya bbala libelesyedwe aawa kwaambilizya ziindi zyamwaka muci Hebulayo, ndya mo'ed. Imwezi wakapegwa mulimo a Taata Yahuwah wakutondezya mazuba aakukomba. Aboobo, kufumbwa kkalenda litasimpidwe mubweende bwa mwezi, mbuli lina Gregory, talikonzyi kubeleka kujana Nsabata iisetekene yokwa Yahuwah amapobwe aamwaka. Tee ono wabona kayi cikombelo cokwenu mbocaadukula syule kusulaika kkalenda lya Mwami Yahuwah akubikka mucibaka calyo kkalenda lya Cikombelo ca Katolika caku Loma?

Swebo tulakonzya kubandauka zinjaanji zilubide kusyomwa muzikombelo eezyo nzyoyelede “kuzwida akati kabo” pele tuuli mulimo wacibalo eeci. Mulimo wacibalo eeci ngwakukutondezya kaambo kaubauba kuti ulibonene omwini kuti cikombelo cokwenu, mbweenya mbuli zikombelo zyabuna Kristu zyakawa zyoonse, zyakapangana cilongwe asinkondonyina wa Mwami Yahuwah eelyo nizyakasala kupaila akutobela kkalenda lina Gregory.

Lwiito Lwamamanino:

Hena yebo wasala kwiimikila kunembo lyokwa Yahushua akumuzumizya kuti Walo alailile bangele bakwe kukusamununa zikobela zyako zinunka tombe akukusamika cikobela citakwe kabata cabululami bwakwe Yahushua? Hena yebo wasala kutobela Nguwe kusikila kumamanino kwini koyendela munzila Zyakwe? Hena yebo uyoosala “kuzwa mucikombelo cokwenu ciwide” kutegwa wiitwe kuba mwana musankwa nokuba musimbi ookwa Taata Yahuwah? Hena yebo wasala buno buzuba kutalika kusanyangula mangwalo cakutontomeka kuti kuzyibe Nsabata Yakwe yamasimpe, eeyo yeelede kubambwa akuba musunko wamamanino kubantu boonse? Kuti kakuli kusala kwako kutobela Nguwe munzila yoonse akweendela buyo munzila Zyakwe, akujatilila mucipego Cakwe camisela, kotacebauki kucenka zikobela zyako zilaa tombe, nkokuti twakulombesya kuti uzumanane kuvwuntauzya kasimpe Kakwe. Aboobo twakutamba kuti ukatuswaye ku: www.worldslastchance.com.

Muluyando Lwakwe
Nkamu ya WLC