Print

Die Beste Nuus Tot Dusver!

Toegerekende regverdigheid is nie dieselfde as die van deelagtige regverdigheid. Lees verder om te leer oor die ongelooflike waarhede oor die wetenskap van verlossing.

gelukkige vrouOns het die beste nuus wat ooit gehoor is, om dit met jou te deel!

In orde vir die verkryging van die ewige lewe, moet jy soos Yahushua volmaak wees. Betekende dat jy die wet van Yahuwah moet onderhou net soos Hy gedoen het: volkome. Foutloos. Geen foute. Volkome.

Dit waar is. Dit nie die beste gedeelte is. Omdat sonder om doekies om te draai, jy ook nie daartoe in staat is.

Ewemin kan ons dit doen. Nie een kan nie.

Daar is egter goeie nuus: Yahuwah weet dat jy nie kan nie, en Hy verwag dit nie van jou nie! Hy het alles onderbeheer.

Die paradoks vir regverdiging

Die goeie nuus van verlossing is dat jy steeds gered kan word, selfs al kan jy nie aan hierdie vereistes van verlossing voldoen. Jy kan nie deur jouself, die regverdigheid voorbring wat aan die vereistes van verlossing beantwoord. Dit is hoekom Yahuwah voorsien het aan Yahushua. Hy was die letterlike “Lam van Yah,” wat die sondes van die wêreld sou wegneem.” (Lees Johannes 1 vers 29.)

gebed“Want so lief het Yah die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want Yah het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel

Die goddelike wet verklaar wat die gevolge van sonde is: “Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van Yah is die ewige lewe in Christus Yahushua, onse Here. “want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van Yah.” (Lees Romeine 3 vers 23.) ʼn Verlosser was nodig. Dus, was Yahushua gebore: volkome mens, en nie soos Adam, het Hy gekies om volkome die goddelike wet te onderhou.

Die wetenskap van verlossing

Yahushua was die enigste menslike wese wat ooit die goddelike wet volkome onderhou het. Toe Hy gesterf het aan die kruis, het Hy as oorwinnaar gesterwe. Omdat Hy nooit gesondig het, was dit volkome deur Yahuwah geregverdig om Hom uit die dood te laat herrys.

Wanneer ʼn sondaar sy sondes bely en deur geloof Yahushua se dood vir sy onthalwe aanvaar, neem Yahuwah die volkome gehoorsaamheid van Yahushua aan die wet [Sy geregtigheid], en gee dit as krediet vir die belydende gelowige.

Paulus verduidelik hoe dit plaasvind, deur te sê: “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Yahushua leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van Yah wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” (Lees Galasiërs 2 vers 20)

Wanneer jy Yahushua as jou Verlosser aanvaar, word hy jou plaasvervanger. Sy dood het die prys betaal vir sonde wat jy gepleeg het. Dan, deur ʼn pragtige gebaar van goddelike genade, is Sy geregtigheid vir jou rekening as krediet gegee deur ʼn wettige proses wat genoem word forensiese regverdigmaking. Die is toegekende regverdigheid. Ons sondes was toegereken aan Yahushua, sodat Sy geregtigheid aan ons toegereken kan word. “ Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Yah in Hom.” (Lees 2 Korinthiërs 5 vers 21.)

Hierdie “regverdigmaking deur geloof” is presies dieselfde as geregtigheid deur geloof. Die feit is, dat die Griekse woord vir regverdigheid, en die woord vir geregtigheid, presies dieselfde is.

So lank as jy in Yahuwah bly, en vertrou op die meriete van Yahushua word jy beskerm deur Sy geregtigheid. Jy staan voor Yah asof jy nog nooit sonde gedoen het. Dit is ʼn aanhoudende, en nimmereindigende gawe.

Hierdie is die goeie nuus van verlossing! Net soos Abraham, seker was oor Isak, dat “God [Elohim] sal vir Homself die lam vir 'n brandoffer voorsien.” (Genesis 22 vers 8.) Het Hy, en die lam was Yahushua, Sy eie seun.

Die metamorfose van genade

Almal wat die gawe aanvaar van Yahushua se toegerekende geregtigdheid, sal natuurlik hulle lewe in ooreenkoms wil bring tot Yah se goddelike wil. Ongelukkig, is dit hier waar baie die fout begaan. Hulle neem aan dat Yahushua se toegerekende geregtigheid, op ʼn manier hulle toweragtig kan verander in ʼn heilige en onskuldige wese in hierdie lewe.

Dit is ʼn fout. Die apostel Jakobus waarsku: “Want ons almal struikel dikwels.” (Jakobus 3 vers 2) Die regverdige gelowige wat Yahuwah se gees binne hom aanvaar, sal natuurlik ophou om bekende sondes te doen. Soos Jakobus erken, dat daar aangehou sal word om te verval, as gevolg van onkunde, of swakheid. Sonde in onkunde of swakheid nie dieselfde is, as sonde wat in onbeskaamdheid gepleeg word. Niemand wat opreg bely sal voortgaan in die pleeg van enige bekende sonde.

Wanneer die gees van Yahuwah in die hart regeer, sal die gelowige die sonde aanskou soos Yah dit aanskou. Soos die tyd verwyl, sal daar ʼn toename wees in die haat van sonde, wat die siel verwyder vanaf Yah. Paulus verduidelik hierdie groeiproses, en verklaar: “Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.” (Romeine 6 vers 14.) Die wet waarvan hier gepraat word is in Romeine 8, en is dit die “wet van sonde en dood.”

Met ander woorde, ons almal benodig die meriete van Yahushua se geregtigheid vir beskerming, omdat ons almal sondaars is. Soos ons elke dag die keuse maak om te vertrou op Yah se gawe van genade, en is dit waar daar ʼn wonderbaarlike verandering begin om plaas te vind. As ons aktief streef om die wil van Yah te ken, sal Hy sy wet in ons harte skrywe. Neem kennis wat die volgende verse presies sê wie veroorsaak die verandering wat plaasvind.

En Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.” (Esegiël 36 verse 26 tot 27) Vanaf geregtigheid regdeur tot heiligmaking, is verlossing altyd Yah se gawe, en word dit deur Hom bewerkstellig.

meisie se hande met hart

Soos die verandering plaasvind, sal die gelowiges in Sy nabyheid met die wil van Yahuwah deurweef word, en wanneer deur voldoening daaraan uitgevoering gegee word, en deur die aansporing van sy eie hart, sal hy eenvoudig die wil van Yah doen.

Heiligmaking is deelagtige Geregtigheid

Net soos geregtigheid ʼn gawe is, so is heiligmaking.

Heiligmaking is ʼn lewenslange taak wat geregtigheid voortbring in die individu se hart. Dit begin die oomblik sodra die sondaar geregverdig word. Hierdie handeling verander die individu na die goddelike beeld, en dit hou aan totdat gelowiges die gawe van ʼn hoër natuur ontvang wanneer die wederkoms van Yahushua sal plaasvind, en wanneer die heiliges verheerlik word.

Geregtigheid is wat Yahushua vir ons verkry het deur Sy versoenende offerhande. Heiligmaking is wat Yahushua binne ons doen, opeens as ons geregverdig word.

Toe die Verlosser op aarde was, was Hy gebonde deur ruimte en tyd net soos ons was. Deur sy opstanding, was Hy die spesiale gawe geskenk van die Gees van Yah om dit aan sy volgelinge te gee. Hierdie gees was gegee om te werk vir die verandering van hart, en was dit uitgegiet op gelowiges op die dag van Pinkster.

Yahushua het dit aan die dissipels verduidelik, en verklaar: “Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur.” (Johannes 16 vers 7.)

Hierdie spesiale geskenk van die gees van Yah, is steeds vir gelowiges vandag beskikbaar! Dit is geskenk vir die spesiale doel van verandering, en die reiniging van die menslike hart en verstand, om hulle in ooreenkoms te bring met die goddelike hart, en verstand.

In die ware sin is heiligheid is dit ʼn ooreenkoms met Yah. Soos ons heiligmaking verkry, is ons denke, en begeertes, en motiewe wat ooreenkomstig is met die van die Vader, en lewe ons in vrede met Hom. “Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by Yah deur onse Here Yahushua Christus; deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van Yah.” (Lees Romeine 5 verse 1 tot 2)

Regverdigheid verklaar die sondaar as geregverdig. Heiligmaking is die handeling wat hom verander na die goddelike beeld.

Met ander woorde, heiligmaking is die vrugte van regverdigheid. Dit is reg hier, en is dit Yahuwah se hartsbegeerte, en plan vir ons verlossing. Opeens as die sondaar die redding aanvaar, en vertrou op die meriete van Yahushua se geregtigheid, word hy aanvaar as volkome in die Verlosser. Elke keer as die Vader na die nederige gelowige kyk, sien Hy die regverdigheid selfs al het die handeling van heiligmaking wat tot nou nog voortgebring is, dit nie ʼn volkome morele wese is!

Verheerliking in die onuitspreeklike vreugde en die volheid van heerlikheid

Dit is die suiwere skoonheid, en die onuitspreeklike merkwaardigheid van die evangelie! So lank as die belydende gelowige in Christus bly, word hy beskerm deur Christus se volmaakte geregtigheid selfs al is sonde in onkunde, nalatigheid, of swakheid aanhoudend gepleeg.

nag landskap

Die handeling van heiligmaking ʼn hoogtepunt bereik met verheerliking wanneer ons sondige liggaam verruil sal word vir ʼn geestelikeliggaam, net soos dit gegee is aan Yahushua, die “eergeborene uit die dode,” met sy opstanding.

Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van Yah nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.” (Lees 1 Korinthiërs 15 verse 50 tot 53.)

Aanvaar die geskenk van redding vandag! Vreugde en oorwinning wag op elkeen wat die gawe van geregtigheid deur geloof ontvang.