Print

Die Duisend Jaerige Koninkryk: In die Hemel of op die Aarde?

WLC het vir ʼn lang tydperk verkondig dat die duisend jaerige koninkryk in die Hemel sal wees. Deur ʼn nuwe begrip van die Skrif, het dit aan ons openbaar dat die duisend jaerige koninkryk sal volg na Yahushua se wederkoms, en sal dit in die werklikheid plaasvind op die aarde.

duisend jaerige koninkryk

Die Skrif het ʼn oorvloed van beloftes vir elke omstandigheid: beloftes vir goeie gesondheid; beloftes vir beskerming en ondersteuning; beloftes vir wysheid en leiding. Daar is ook beloftes wat lig werp oor die belonings wat wag op almal wat die gawe van verlossing aanvaar.

Die heiliges sal regeer

Een van die belonings wat aan die verlostes belowe word is dat hulle sal “regeer”,

En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het. (Openbaring 2 verse 26 en 27).

Om saam met Christus te regeer! Wie sal nie daarvan hou? Die vraag is: Oor wie is die heiliges regeer? Die engele is in die diens van Yah. Hulle is gehoorsaam aan Hom. Hulle benodig nie die mense om oor hulle te regeer. Hulle sal verseker nie, “verpletter word in stukke soos die pottebakker se kruike.”

Alleenlik sal die bose sal verpletter word in stukke. Daarom, sal die mense waaroor Christus en die heiliges regeer, die sondaars moet wees. Aangesien geen sondaar ooit in die Hemel sal regeer, en die enigste anderplek vir die heiliges om te regeer sal op die aarde wees.

nuwe skepping

Regeer op die aarde

Is dit ʼn nuwe rigting van denke vir jou, hou asseblief aan om te lees. Ons geloof moet altyd in die ooreenstemming met die Skrif geskied, nie andersom.

Openbaring 5, haal gesange aan wat gesing word in die Hemel deur die 24 ouderlinge. Hierdie ouderlinge is die gereddenis, en is hulle alreeds in die Hemel.1

“En toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier-en-twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê:

U is waardig om die boek te neem
en sy seëls oop te maak,
want U is geslag
en het ons vir Yah met u bloed gekoop
uit elke stam en taal en volk en nasie,
en het ons konings en priesters vir onse God gemaak,
en ons sal as konings op die aarde heers.” ( Lees Openbaring 5 verse 8 tot 10).

Die verlostes sal op die aarde regeer! Daar is geen plek in die Skrif wat aandui dat die duisend jaar wat volg op die wederkoms van die Verlosser in die Hemel deurgebring sal word. Eerder is dit dat die koninkryk van Yah op die aarde opgestel sal word , en is dit waar die heiliges sal regeer,

Die beloning vir die regverdiges

So groot as wat die beloning vir die regverdiges sal wees, sal dit gegee word op die aarde. Dit is hulle erflating verklaar Yahushua: “

Jesaja 65 en 66 bevat ook ʼn beskrywing van die beloning wat wag op die regverdiges, en ʼn beskrywing van Yah se duisend jaerige koninkryk op aarde.

Want kyk, Ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde,
en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.

En Ek sal juig oor Jerusalem
en bly wees oor my volk;
en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween
of die stem van geskreeu nie.

Daarvandaan sal nie meer kom 'n suigling van 'n paar dae
of 'n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie;
want 'n seun sal sterwe honderd jaar oud,
en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word.

En hulle sal huise bou en bewoon,
en wingerde plant en die vrug daarvan eet:

hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie;
hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie;
want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome,
en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet.

Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei
of baar vir skielike ondergang nie;
want hulle is 'n geslag van die wat deur die Yahuwah geseën is.
(Lees Jesaja 65 verse 17 en 19 tot 23)

Die feit dat sondaars vermeld word in hierdie gedeelte verskaf ʼn verassende punt van lig.

Die sondaars en die regverdiges

Die erflating van die regverdiges is ʼn nuwe aarde wat geskep is, maar gedurende die duisend jaerige ryk sal hulle regeer oor sondaars, van wie sommige, uiteindelik hulle sal bekeer! Die verrassende punt word verduidelik in Sagaria.

KYK, daar kom 'n dag vir die Here; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem!

Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.

En Yahuwah sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.

En Yahuwah sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die Here een wees, en sy Naam een.

En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die Here van die leërskare, en om die huttefees te vier.

En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, Yahuwah van die leërskare, te aanbid nie — hulle sal geen reën kry nie. (Lees Sagaria 14 verse 1 tot 3, en 9 en 16 tot 17).

Dit beskrywe die gebeure wat sal plaasvind en wat sal volg na Yahushua se wederkoms op die aarde. Dit is ʼn belangrike gedeelte, omdat dit openbaar dat die heiliges en sondaars gelyktydig op die aarde sal woon.

Kort voor sy se dood, het Yahushua gesê:

In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. (Lees Johannes 14 verse 2 en 3).

Hierdie plek is die Nuwe Jerusalem, wat die hoofstad van die wêreld sal wees, op die aarde wat nuut gemaak is, die ewige huis van Yahushua en die heiliges.

nuwe jerusalem
 

Vir meer inligting oor die duisend jaerige koninkryk van Yah op aarde, luister na die “Die Duisend Jaerige Koninkryk: In die hemel? Of op die aarde?” op WLC Radio.

WLC Radio episodes kan gehoor word op YouTube of om op die WLC Radio hutsmerk te kliek op ons webwerf


1 Dit beteken nie dat die gelowiges onmiddellik na die Hemel gaan wanneer hulle sterwe. Eerder is dit dat die Bybel leer, dat dit sekere regverdiges individue was, en wat opgewek is tydens die dood van Yahushua se dood. (Lees Mattheus 27 verse 52 tot 53). Hierdie opgewekte heiliges mag miskien opgeneem wees in die hemel, tydens Sy hemelvaart om die 24 ouderlinge te word wat vermeld word in Openbaring.