Print

Druhý příchod: část 1 - Triumfální znovusjednocení

Přichází náš Elohim a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho. (viz Žalm 50,3)

Válka mezi dobrem a zlem dosáhne svého triumfálního závěru při Druhém příchodu Yahushui. Od pádu člověka do hříchu vzhlíží každé hledající srdce k okamžiku Yahushuova příchodu ve slávě, aby vzal Své věrné domů. Je to naděje, která inspirovala odvahu a statečnost v době zkoušek. V hluboké temnotě své těžké zkoušky se Jób vírou držel zaslíbení o přicházejícím Vykupiteli. Jób věděl, že to nebude v jeho době, ale přesto byl posilněn ujištěním, že ten den přijde a on bude opět ve svém vlastním těle žít a vidět svého Spasitele.

"Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím . . . [Elohima], já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prahne v mé nitru." (Jób 19,25-27)

Naděje Mesiášova slavného příchodu byla zachovávaná patriarchy i proroky po staletí. Izraelité za dnů Yahushui Ho zavrhli jako svého Mesiáše, protože jejich pozornost byla upřena na slávu Jeho Druhého příchodu více než na pokoru Jeho prvního příchodu. Ale nyní přichází ta událost, o které tolik snili a v kterou tak dlouho doufali. Druhý příchod, který inspiroval misionáře, posiloval mučedníky a povzbuzoval množství lidí, se brzy uskuteční na tomto světě . . . jako obrovské překvapení.

Většina světa dnes nevyhlíží s touhou Spasitelův návrat. Bible předpovídá:

"Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." (2. Petrova 3,3-4)

Toto proroctví má své naplnění v současné generaci. Většina lidí už nevěří, že Yahushuův návrat je bezprostřední. Naopak, mnozí říkají: "To je to, co říkávali mí prarodiče. Nyní jsou mrtví a my jsme stále tady!" Tato rozsáhlá nevíra v Yahushuův brzký návrat je jedním z indikátorů, které nám říkají, že Druhý příchod je velmi blízko.

skeptic

"Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: Kde je ten jeho zaslíbený příchod?" (2. Petrova 3,3-4)

Yahushua si přál, aby Jeho lidé byli připraveni a ne překvapeni při Jeho návratu. Varoval:

"I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete." (Lukáš 12,40)

Nebude se jednat o "tajné nanebevzetí", které odvede svaté ze země, aniž by to někdo věděl. Druhý příchod bude nejslavnější událost, kterou kdy lidský zrak spatřil. Zahalí nebe do nepopsatelné slávy, světla a krásy.

Písmo jasně uvádí:

"Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka." (Matouš 24,27)

Yahushua sám předpověděl veřejnou povahu Svého návratu na zemi. Při Svém výslechu varoval kněží, kteří Ho soudili:

"Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými." (Matouš 25,64)

Svědkem Druhého příchodu bude každý člověk žijící na zemi.

"Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna [ztracená] pokolení země." (Zjevení 1,7)

Kdyby byl Druhý příchod jen "tajným nanebevzetím", pak by ztracení lidé "kvůli němu nenaříkali". Ti, kteří lnou k hříchu a zavrhnou nabídku milosti a odpuštění, která je zdarma, budou raději vyhledávat smrt než se setkat s Tím, který za ně zemřel. Jan ve zjevení viděl reakci ztracených, když byli svědky Yahushuova Druhého příchodu:

"Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým! Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? (Zjevení 6,14-17)

Na ztracené dolehne při Druhém příchodu nikdy nekončící noc, ale na spravedlivé svítání nikdy nekončícího dne. Všichni, kteří milují svého Spasitele a následují Ho v poslušnosti a důvěře, se budou radovat, když Ho uvidí přicházet.

V onen den se bude říkat: "Hle, to je náš Elohim. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Yahuwah, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil." (viz Izaiáš 25,9)

silhouette of a mother holding her child

Druhý příchod bude znovusjednocením: znovusjednocení Spasitele s Jeho věrnými, očekávajícími a znovusjednocení přátel a rodiny, dlouho odloučených smrtí.

Druhý příchod bude opětným sjednocením: Znovusjednocením Spasitele s Jeho věrnými, očekávajícími, a znovusjednocením přátel a rodin, dlouho odloučených skrze smrt. Mnozí, kteří přišli o své milované kvůli úmrtí, jsou bolestně zarmoucení při pomyšlení, že své milované nikdy více neuvidí. Dokonce i ti, kteří věří, že jejich milovaní budou v Nebi, si nejsou jisti, zdali se navzájem poznají. Bible poskytuje laskavé ujištění, že nikdo, kdo zemřel  milujíc Yahuwaha, nebude zapomenut nebo zanechán. Nejenže budeme schopni rozpoznat naše milované, ale ti mrtví, kteří budou vzkříšeni, půjdou do oblak první, a pak živí spravedliví, kteří budou s nimi vzati do oblak.

Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Yahushua zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Yahuwah ty, kdo zemřeli ve víře v Yahushuu, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Yahushui, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Yahovy polnice, sám Yahushua sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Yahushuovi, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Yahushuovi. A pak už navždy budeme s Yahushuou. Těmito slovy se vzájemně potěšujte." (viz 1. Tessalonickým 4,13-18)

Matky obdrží své děti, o které je připravila smrt. Dlouho odloučení přátelé rozpoznají jeden druhého a s radostí se obejmou. Bude to znovuspojení jako žádné jiné předtím. Bude to znovuspojení vykoupených s jejich Vykupitelem. Ale více než to.

Yahuwah, velký zdroj světla, života a lásky, je ten, který toto znovuspojení umožnil.

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Yahuwah neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze Něj byl svět spasen." (viz Jan 3,16-17)

Bez sebeobětující lásky Yahuwaha, který byl ochoten obětovat Svého jediného Syna pro záchranu hříšníků, by nic z toho nebylo možné.  Díky této Otcově lásce bude toto znovuspojení možné.

"On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Yahuwahovým? Vždyť Yahuwah ospravedlňuje!" (viz Římanům 8,32. 33)

Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Yahuwah těm, kdo ho milují." (1. Korintským 2,9)

Radost Otce při příchodu Jeho pozemských dětí bude neomezená. Žádná slova nedokáží popsat emoce, která zaplaví srdce Nekonečné Lásky, když uvidí radostný zástup lidí, vykoupených ze smrti, shromážděných okolo Jeho trůnu, aby milovali a byli milováni po nekonečné cykly věčnosti. Ani Yahuwah nemůže najít slova k vyjádření Své radosti. V tuto radostnou hodinu, kdy bude pohlížet na zástupy vykoupených, srdce Nekonečné Lásky bude moci najít vyjádření  pro Svou lásku a radost ve zpěvu!

"V onen den bude Jeruzalému řečeno: "Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Yahuwah, tvůj Elohim, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá." (viz Sofoniáš 3,16-17)

Žádná slova nedokáží popsat tuto scénu. Žádné pero nemůže zachytit radost tohoto okamžiku. Bude to zážitek jen těch, kteří obětují všechno pro to, aby následovali svého Spasitele celou cestu až do Otcova domu.

"Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Yahuwahova dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.

 

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Yahuwahovým soudem." (viz 2. Petrova 3,10-14)