Print

Ebanghelismo at ang Paghahari ni Yahuwah

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami'y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

Ebanghelismo at ang Paghahari ni Yahuwah

Habang ang Paghahari/Kaharian ni Yahuwah ay ang sentrong tema ng lahat ng pagtuturo sa Bagong Tipan, ito'y halos hindi pansinin ng mga modernong ebanghelista. Ang kawalan ng ebanghelismong nakasentro sa Kaharian ay may mga nagwawasak na bunga sa simbahan ng Kanluran at ngayo'y umabot na sa kritikal na tumpok. Isang antroposentrikong ebanghelyo ng indibidwalismong Amerikano, na binakas ang mga ugat nito pabalik sa hindi lalagpas sa hangganan ng mga Amerikano, ay pinalitan ang “ebanghelyo ng kaharian” na nakasentro kay Yahuwah. Ang kakulangan ay lubos na dakila kaya ang karamihan sa mga ebanghelista at mga propesor ng ebanghelismo ay sobrang nabibigatan na kahit bigyan ng kahulugan ang “ebanghelyo ng kaharian” (Mateo 24:14; Marcos 1:14). Ang resulta ay isang pinalabnaw na mensaheng walang kapangyarihan na makakapagbago ng mga buhay.

Ang Batayan para sa Pagtuturo ng Ebanghelyo ng Kaharian

Juan BautistaNoong dumating si Juan Bautista para magturo, “Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang paghahari ni Yahuwah!” (Mateo 3:2), Ang kanyang mga tagapakinig ay naunawaan na tinutukoy niya ang katapusan ng panahon na nahulaan ng mga propeta ng Lumang Tipan, isang panahon kung kailan si Yahuwah ay magpapadala ng isang ipinangakong mesianikong hari para talunin ang mga kaaway ng Israel at maghatid ng bagong panahon ng pangkalahatang kapayapaan. Nanawagan si Juan sa mga tao na magsisi bilang isang kailanganin upang makapasok sa Kaharian at makatakas sa paparating na paghuhukom.

Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Yahushua sa Galilea at ipinangaral doon ang Magandang Balitang mula kay Yahuwah. Sinabi niya, “Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos!” (Marcos 1:14-15). Sinabi sa atin ni Lucas na noong tumayo si Yahushua sa sinagoga at binasa ang isang mesianikong sipi mula kay propeta Isaias, tinapos niya sa pagsabing, “Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon.” (Lucas 4:21). Kinamamayaan, noong tinanong kung siya ang ipinangakong mesias, tugon ni Yahushua, “Ako nga” (Marcos 14:62). Ang panahon ng paghihintay na nagwakas na. Ang Paghahari ay dumating kay Yahushua. Ito’y hindi na isang malayong pag-asa, ito ngayo’y may isang pangalan at isang mukha na nakadugtong rito.2

Matapos ang kanyang diskurso sa sinagoga, sinabi ni Yahushua sa maraming tao, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang Magandang Balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo” (Lucas 4:43). Saanman siya magtungo, ipinahayag niya ang “Magandang Balita tungkol sa kaharian ni Yahuwah” (Lucas 8:1). Ang 12 apostol ay naglakbay kasama niya.

Mayroon bang anumang pagtataka noong sila’y isinugo at tinipon niya “upang mangaral tungkol sa kaharian” (Marcos 9:1-2)? Ang kaagapay na talaan ni Marcos ng kaganapan ay sinabing, “Humayo nga ang labindalawa at ipinangaral sa mga tao na dapat silang magsisi” (Marcos 6:12), nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng Kaharian at panawagan na magsisi. Pagkatapos ay itinalaga ni Yahushua ang 70 iba pa upang “pagalingin ang mga maysakit doon at sabihin ninyo sa kanila, ‘Malapit na sa inyo ang paghahari ni Yahuwah’” (Lucas 10:1, 9).

Ang panahon ng paghihintay na nagwakas na. Ang Paghahari ay dumating kay Yahushua. Ito’y hindi na isang malayong pag-asa, ito ngayo’y may isang pangalan at isang mukha na nakadugtong rito.

Bago ang kanyang pag-akyat, ang muling nabuhay na Panginoon ay naglaan ng 40 araw kasama ang mga apostol “at nagturo ng mga bagay tungkol sa paghahari ni Yahuwah” (Mga Gawa 1:3). Ito ang pagwawakas ng kanyang makalupang paglilingkod sa paraang sinimulan niya ito — ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kaharian!

Sa bundok, matapos tiyakin sa kanyang mga tagasunod na magkakaroon ng isang panghinaharap na dimensyon sa Kaharian, sinabi niya sa kanila na sila’y magiging kanyang mga saksi (Mga Gawa 1:8). Dahil dito, hindi na kagulat-gulat na matagpuan silang “nangangaral ng Magandang Balita tungkol sa paghahari ni Yahuwah at sa pangalan ni Kristo Yahushua” (Mga Gawa 8:12). Ganon din si Apostol Pablo, ay “buong tapang na nakipagpaliwanagan at nanghikayat tungkol sa paghahari ni Yahuwah” (Mga Gawa 19:8). Ipinaalala niya sa mga matatanda ng Efeso na kasama niyang nagpalipas ng tatlong taon habang “napangaralan tungkol sa paghahari ni Yahuwah” (Mga Gawa 20:25, 31). Habang nakabilanggo sa Roma, “maraming nagtungo sa kanyang tinutuluyan pagsapit ng takdang araw na iyon. Mula umaga hanggang gabi ay nagpaliwanag at nagpatotoo sa kanila si Pablo tungkol sa paghahari ni Yahuwah” (Mga Gawa 28:23). Ang Aklat ng mga Gawa ay nagwawakas, kapansin-pansin, sa mga salitang ito, “Dalawang taóng nanirahan sa Roma si Pablo, sa bahay na kanyang inuupahan. Tinatanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Buong tapang at malaya niyang ipinangangaral ang mga bagay tungkol sa paghahari ni Yahuwah at itinuturo ang tungkol sa Panginoong Kristo Yahushua” (Mga Gawa 28:30-31). Maaari lamang may kakaunting pagdududa na ang Magandang Balita ng Kaharian ay ang sentrong tema ng unang siglo ng ebanghelistikong pangangaral. Dahil dito, ito rin ay dapat na maging tampulan natin.

Ang Kalikasan ng Mensahe ng Kaharian

Ang Ebanghelyo ay hindi isang imbitasyon para “imbitahan si Kristo tungo sa iyong puso,” bagama’t ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa bawat mananampalataya. Hindi rin ang Ebanghelyo ay nakasentro sa walang hanggang kaligayahan na naghihintay sa mga mananampalataya sa kamatayan, bagama’t ang bawat tagasunod ni Kristo ay lilisan para makasama ang Panginoon.3 Kakaunti, kung ano man, mga sermon na may kaugnayan sa langit. Sa halip, sila’y nakatuon sa Kaharian at ano ang ibig sabihin para maging bahagi nito, ngayon at sa hinaharap. Ang kerygma [Ebanghelyo] ng Bagong Tipan ay inaanunsyo kung ano ang nagawa ni Yahuwah sa pamamagitan ni Yahushua at iniimbitahan ang mga tagapakinig na maging bahagi ng dakilang plano ni Yahuwah para sa kasaysayan. Ito ay pangunahin na tungkol kay Yahuwah, hindi tayo.

Dagdag pa, ang lehitimong Ebanghelyo ay isang makasaysayan, hindi isang kwentong bayan o mensahe ng pag-iral. Sa pamamagitan ng mga propeta ng Lumang Tipan, nahulaan ni Yahuwah na sa isang panahon ay magsusugo siya ng isang tagapagligtas upang magtatag ng isang bagong tipan sa Israel at ihahatid ang lahat ng bagay sa pagpapasakop sa Kanya. Lahat ng mga malalayang kaharian kung saan ang mga tao ay ibinigay ang kanilang panunumpa, sa parehong espiritwal at materyal, ay mawawasak. Ipinahayag ni Yahushua na ang Paghahari ni Yahuwah ay dumating na, at nanawagan siya sa mga tao na sumuko sa kanyang pamumuno. Sa krus ay tinalo niya si Satanas, inalay ang buhay bilang kabayaran sa kasalanan, at nakuha ang kapangyarihan sa paglikha ni Yahuwah kung saan si Adan ay tinalikdan sa pagbagsak. Ang Kalbaryo ay nakamamatay na suntok ni Yahuwah sa pamumuno ni Satanas, kapangyarihan ng kasalanan at tagumpay sa kamatayan at, kaya naman, ito’y naging ang “bisagra ng kasaysayan.”

Sa kanyang muling pagkabuhay, lumitaw si Kristo mula sa kosmikong laban nang matagumpay, patotoo na si Yahuwah, hindi ang mga kaaway, ang naghahari. Sabagay, kung si Yahushua ay maaaring mapasok ang puso ng teritoryo ng kalaban at hindi matatalo, ang kanilang mga araw ay bilang na!

Sa kanyang muling pagkabuhay, lumitaw si Kristo mula sa kosmikong laban nang matagumpay, patotoo na si Yahuwah, hindi ang mga kaaway, ang naghahari.

Mula sa kanyang itinaas na posisyon bilang kanang kamay ni Yahuwah, kasalukuyang namumuno si Kristo mula sa kanyang trono hanggang ang kanyang mga kaaway ay mailagay sa ilalim ng mga paa niya (Mga Gawa; 1 Corinto 15:23-24). Ang kapangyarihan ng kasamaan ay maaari pa ring tumakbo, ngunit sa ilalim lamang ng awtoridad ni Kristo (Colosas 2:15; 1:15-16; 1 Corinto 2:6-8). Sapagkat ang pahayag ng isang teologo, “Lahat ng mga kaharian ay humarap sa kanilang nararapat na panginoon.”

Bilang pinakadakilang Panginoon, si Kristo ngayon ang namamahala ng kurso ng kasaysayan tungo sa matagumpay nitong pagkayari, iyon ay ang panghinaharap na pagtatatag ng kanyang Kaharian sa lupa at ang paghuhukom sa lahat ng mga bansa, na magaganap sa kanyang pagdating.

Sa wakas, ang Ebanghelyo ay malawak sa saklaw at indibidwalista rin. Ang Kaharian ngayon ay naghahanap ng ugat sa simbahan. Ang pagiging isang mamamayan ng Kaharian ay hindi maaaring magawa sa isang bakyum, anumang higit pa sa isang dayuhan na maaaring maging isang mamamayan ng Estados Unidos nang walang pagkuskos ng mga balikat sa ibang Amerikano. Mayroong isang malawakan o pang-bayang aspeto sa pagkamamamayan. Kabilang dito ang responsibilidad at mga pribilehiyo na hindi maaaring makita sa pamumuhay sa pagbubukod. Ganon din, hindi magkakaugnay na sabihin na ang isa ay maaaring pumasok sa paghahari ni Kristo at manatili sa labas ng simbahan. Ang simbahan dahil dito ay ipapalaganap ang Ebanghelyo ng Kaharian sa buong mundo at tatawagin ang sangkatauhan na sumuko sa pamumuno ni Yahuwah sa pamamagitan ni Kristo at ihanay ang kanilang sarili sa ibang mananampalataya ng Kaharian. Kailanman o saanman ang tagumpay ni Kristo ay ipinahayag at sinunod, uurong si Satanas. Habang lumalawak ang pamumuno ni Yahuwah, lulubog ang kay Satanas.

Mahalaga na muling siyasatin natin ang mensahe na ipinahayag natin. Ito ba ay ang kaparehong “ebanghelyo ng kaharian” na itinuro ni Yahushua at ng mga apostol?

pag-iisip


1[Talababang Pamagat mula sa Orihinal na Artikulo]

http://empoweringkingdomgrowth.org/ekg.asp?page=11 Ginamit sa pahintulot ng Baptist Press. Binigyang-diin.

2Ito syempre ay lubos na nananatili sa hinaharap bilang dakilang kaganapan ng Muling Pagdating

3Tayo’y “makakapiling ang Panginoon” sa muling pagkabuhay o rapture (1 Tesalonica 4:16-17)


Ito ay isang hindi-WLC na artikulong isinulat ni Peter Barfoot.

Ito ay isang hindi-WLC na artikulong isinulat ni R. Alan Streett, propesor ng ebanghelismo.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC