Print

Iinyika Ilibandalele: Amulekezye Muzeezo Wanyika iili muciimo ca Mbumbulu!

Nyika tiili muciimo ca Cambumbulu Pe!


Kasimpe kazwisya moyo.

“Alilelekwe zina lya Yahuwah lyoonse kukabe kutamani: nkaambo busongo a nguzu nzizyakwe...Walo ulayubununa maseseke azintu zisisidwe: walo ulizyi cili mumusinze, alimwi mumuni ukkede mukati mulinguwe.” Daniele 2:20, 22)

Leaning Tower of PisaIngazi yaku Pisa ncikonzyanyo ceebekeka mucisi ca Itali. Mboobu mboyakatalika kuluulwa: musemo wangazi eeyi wakalicengeme kumbali kwa madigilii ali 5.5 eelyo kiitaninga bambululwa kwiijosya kuti yiimikile kabotu madigilii 3.99. Kufumbwa cintu ciyakidwe atalaa musemo uulaa kampenda, mukuya kwaciindi eeco cintu inga cawida ansi.

“Mulimo wankamu ya NASA wakubala zintu mumulengalenga”, wakayakilwa atalaa bubeji niwaatalikwa kucitwa: bubeji bwamuzeezo wakuti nyika ili mbuli bbola, alimwi izinguluka zuba. Lino casika ciindi cakuti ooyu muzeezo walweeno, alimwi kusanganya kufumbwa ciyakwidwe atalaa kubeja ooku, cilipwaye muzinga kuwa ansi.

Kuzwa niyaatalikwa ncobeni nkamu ya WLC, makanze aayo ngakubamba busena bwakwaabanya kasimpe kubantu banjaanji mbuli mbocikonzyeka. Kwiindilizya waawo, eeyi nkamu iyandaulisya kasimpe kuti yaabanye  kubantu eelyo kasimpe nokayaa kubbukizyigwa. Kutegwa eeci cizwidilile kucitika, eeyi nkamu ya WLC tiisangene pe mucikombelo nociba cili buti cijanwa mazubaano, kutegwa iliibe “kubambilila bantu kukuboola kwa Mufutuli kulaafwafwi.”

Mungele wakaambila Daniele kuti , “muciindi camamanino, bantu banji bayoobalika ooku akooku, alimwi luzyibo luyooyungizyigwa.” (Daniele 12:4) Eeci cisyomyo cakaambilizya mumuni ooyo wakasyomezyedwe kuti ucizya, ncecaajata myoyo yankamu ya WLC mumulimo wabo. Ooku kulisungula kwankamu kuguminizya:

Ncintu cini cakali kuyandika musyule lyaciindi cakali cakubambulula zintu zisyomwa mulusyomo lwesu, nkaambo eezyo zintu zyakaimvwi amanjezyeezya alaatumpenda. Kwiinda nociba buyo ciindi comwe, nkamu ya WLC yakeempwa cibi cakuyiisya zintu zilubide eezyo zyakainda musyule eelyo tusimpe tupya notuyaa kuyubunuka. Lino muzeezo mupya aumwi ngooyu: ciimo cini canyika cilizwidilide kale. Eeci ciiyo tacili mbuli zyimwi zyakainda kale musyule pe. Kunyina kasimpe nokaba komwe aako nkamu ya WLC nkiyaavwuntauzya, kakali kulangika  kuti nkasimpe kuti walanga buyo ciindi cakutaanguna comwe, nokuba kuti aako kaambo kakainzya muvwi kumeso “aatusimpe” twalwiiyo lwazilengwa leza.

Lusyomo lwakuti nyika ili muciimo cabbola alimwi izinguluka munsaa zuba, wakali muzeezo wakazuminwa kwaciindi cilamfu loko cakuti asunu mazubaano ucizuminidwe kuti “nkasimpe.” Pele nitwakatontomana kuvwuntauzya muzeezo ooyu, kwakayubunuka kasimpe kazwisya moyo, kasimpe katondezya  kuti nyika tiili ncobeni muciimo cabbola alimwi tiipilauki mumweenya uuteeli pe. Nokuba kuti “tiilandabede” cakuti muntu naa waunka kumagolelo aanyika inga waakukulumbukila ansi, tiili muciimo cabbola nokuba cinkuli pe  mbuli mbomwaayiisyigwa kwa myaanda yamyaka yainda yosanwe. Pele, ili muciimo cini eeco caambwa mu Mangwalo alimwi  nceenya eeco bantu bansiku boonse ncobakali kuyiisya kuti mbwiibede: ninyika iliimvwi nji alimwi ijisi lwizi, kiivwumbilidwe amulengalenga ooyo wiikwabilila.

Zilengwa zyabantu ziindene munyika amumisela minjaanji, zyakapandulula akulemba kuti nyika ilaakatikati kazilengwe zyamumweenya wakujulu, ilipapalele alimwi iliimvwi nji. Bana Ijipita, bana India, ba Maya, ba Chainizi, bantu baku Amelika bataanzi, amazyalani manjaanji aansiku anyika eeyi, bakalaa lwiiyo lwakuti nyika ilaakatikati kamulengalenga woonse. Kataninga sika Pythagoras, muzeezo wanyika iipilimuka akukonzya bbola tiiwakaliko pe, nokuba ciindi cakaindide kale musyule lyawaawo, wakacili muzeezo uutamvwiki kubantu banji, kusikila buyo zyuulu zyamyaka zyobile zyainda eelyo Copernicus naakatalika kubambulula muzeezo wakuti zuba ndelili akatikati kamulenga.1

Nkamu ya WLC yakatambula kasimpe kakuti, nyika iliimvwi nji alimwi izingulukidwe mulengalenga wiikwabilila, kuzwa buyo ciindi niyaamanizya kutontonkanya kuvwuntauzya  zyoonse zilembedwe eezyo zikonzya kujanwa mazubaano antoomwe azyeezyo zyabasyaazyibwene  basoma nyenyezi azilengwe zyamumweenya. Twaambo twa Bbaibbele ooto tutabilila kuti nyika iliimvwi nji lyoonse twakaliko pele kanjikanji twakali kulanganyigwa buyo aanga ntwaano kwabantu bansiku. Nkamu ya WLC ileempwa kuti musyule lyaciindi tiiyakasaangunide kutambula kasimpe ka Mangwalo kalibotela aaka. Yahuwah ngo Mulengi. Walo ulabeleka munjeleela yamilawo Yakwe. Mubwini, lwiiyo lwanyenyezi alwiiyo lwa myeelwe alwalo lutabilila kuti nyika iliimvwi antoomwe kiivwunikidwe mulengalenga . . .mbweenya buyo mbuli Mangwalo mbwaayiisya!

Pele, nokuba kuti milawo yalwiiyo lwa zilengwa leza niyatali kutabilila kasimpe aaka, nkamu ya WLC niyaatambula akukakumbatila kasimpe aaka. Ijwi lya Singuzuzyoonse lilikkwene kutabilila lusyomo lwakasimpe noluba buti.

Kuya kumbele,mpoonya nitwakateelela masimpe aaciimo canyika, mumuni munjaanji wakamunikwa atalaa cishinshimi. Mbweenya mbuli Mangwalo mbwaakaambilizya: “Webo weelede kushinshima alimwi” (Ciyubunuzyo 10:11), kuteelela kuti nyika ivwunikidwaa mulengalenga ncecizuzika kumaninizya 'mulumbe wabangele botatwe' eelyo nyika niiyitwa kuti ikombe Mulengi (mulumbe wamungele mutaanzi). Mbuli kasimpe aaka mbokayaa kumwaikila munyika, mbungano zyabupaizi zinjaanji eezyo zibumbilide Bbabbuloni, zyoonse kutagwisyila niiba yomwe, ziyoosulaika kasimpe kabulemu aaka. Mbombubo oobo, mungele wabili mbwacenjezya nyika kuti kuwa kwa Bbabbuloni kuyoomanizya kucitika. Boonse aabo baiminina kasimpe aaka bayoopenzyegwa, mbweenya mbwaakaambwa mungele watatu, eelyo poopo aakubikkwa bweendelezi mubupaizi buswaangene nyika yoonse antoomwe, uyooyiisya kuti nyika ili muciimo cabbola.

Muvwiki amyezi zyiboola kumbelaa mazuba, nkamu ya WLC inoolulamika zilembedwe zyoonse azipekupeku eezyo zyaambilizya kuti zuba ndelili akati kamulengalenga alimwi kuti nyika ili mbuli bbola. Inkamu eeyi ilomba nduwe kuti ukkazyike camba muciindi cakululamika ooku. Nkaambo kabupati bwacibaka cesu aawo mpotubikkide zilembedwe zyoonse, ooyu mulimo uyootola ciindi. Nokuba boobo, nkamu ya WLC ililyaabide kuya kumbele mukasimpe kali koonse aako kayubununwa kuzwa Kujulu.

Nkamu ya WLC iyanda kukutamba kuti webo uvwuntauzye bumboni boonse 2. Ncintu cilikabotu kuti wabikka ambali ciiyo eeci webo nocisanyangula makani manjaanji. Ncintu cilikabotu akuzumina kuti, “Nsyezyi pe!” Pele twakulomba kuti utajalili mizeezo yako kotaninga sanyangulisya kabotukabotu bumboni boonse bukonzya kujanwa cino ciindi.

Ntenda yamumuni mupya tiili yakuti ooyo mumuni mupya, aboobo nkokuti ulilubide. Peepe tabusyi boobo. Kunyina muntu uuyandaula kasimpe ncobeni uunga wapa bwiinguzi buna Laodisiya bwamusyobo ooyo. Ntenda yini njakulimvwa mbolimvwide kuti waalilwa kumvwisya kasimpe kalaa mulumbe uutozya kubbazu lipya. Inga caletelezya kuzingwa akupyopyongana kapati mumizeezo yamuntu uukanza kuti atakacengwi boobu. Musunko wini mupati inga waba wakuwaalila anze zintu zyoonse nzyasyomede kale akasimpe koonse nkajisi kale. Kulimvwa boobu mukusoleka kulikwabilila takweelede kusowela anze tusimpe tusimide kale tulaa bumboni mu Mangwalo.

Twakukomba utasulaiki ciiyo eeci nokuba ciiyo acimwi nociba cili buti, webo kotaninga livwuntauzyila akubala amoyo uuzwide mipailo. Kolibambila kutobela kasimpe kufumbwa nkogamika.

Flat Earth AE Map


1 Eric Dubay, 200 Proofs Earth Is Not A Spinning Ball. While WLC appreciates the good research Dubay has done on the shape of the earth, we do not agree with or promote other, unchristian beliefs he holds.

2 Please be aware that some enclosed-earth researchers hold other beliefs that are not always in line with Scripture. While much valuable information can be learned, the diligent student is encouraged to take what is good and lay aside the rest. The beauty of this truth is such that even some atheists, in studying the enclosed earth, have become Christians, accepting the word of Yahuwah.