Print

Inguzu Zyili Kunsaa Mulawo

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda ba Yahuwah banjaanji. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko akukavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

Basololi banyika yansiku bakali kusyomeka kapati kwiinda baleli bamazubaano casika kukwaabanya milimo. Nokuba kuti kunyina muntu uunga waba mumasena manjaanji aciindi comwe kuti abeleke makwebo, pele cilakonzyeka mazubaano kuumya luwaile, kutumina tugwalo mukkompyuta nokuba kutola cibeela kubandika mumusalo wakuswaanganina mucipekupeku. Nkulumba lusumpuko lwa mincini, amu mibuzyo, mubwiinguzi, mukuyungizya milumbe akukosozya makani kakwiina kulandauka misinzo mipati loko.

Sikalumamba waku SpartaTiicakali boobo muziindi zyakaindi. Kweendelezya mbungano muciindi eeco, kwakali kuyandika cinicini kutumina batumwa. Kwakali kuyandika bantu balaililwa akutumwa kumabazu aali kulaale kuti bakeendelezye makwebo mucibaka ca simalelo wabo.

Ono yebo, libikke mucibaka ca mwami nokuba musambazi uutumina umwi akataa balanda bako nokuba batumwa bako kuyoo zeka kaambo nokuba kubamba cizuminano cilemu kubamba munyika yakanyina nzila yakuswaangana ciindi aciindi abatumwa aabo. Ccita kweendelanya aa musinzo ngokonzya kubweza, inga catola mazuba, mvwiki nokuba myezi kuti mulumbe uukwiingula kuzwa kuli mbabo usike kuli nduwe. Simalelo taakali kuzyiba bweende bwa makani kusikila makani woonse kaakosozyedwe kale.

Akaambo kaako, kutegwa zintu zibindaane kweenda, mutumwa wakali kunoonga upedwe nguzu zipati zya simalelo kutegwa akosozye makani “mpeenya aawo,” aciindi nceenya, kakutaninga citika cintu cimwi citalangilwi. Ibantu bakali kuyandika, naa mbaasikalumamba, nokuba beendelezi ba mali, bakapaso bapati abasyoonto, nibaali kunga beendelana amalailie aa mutumwa ooyo, kakubee ndijwi lya mwami lini llibaambila! Kusendekezya eeci nokuba ceciya tiicakali kusolwa kucita pe.

Aboobo eeci cakakwelelezya mizeezo njibakali kuyeeya bantu, kusikila cakatobela waawo, amulaka ngubakali kubelesya wacinca. Ngweenya mulazyo ooyu nguuciliko asunu. Hena tamuninga mvwide babala milumbe kabaamba kuti muleli wacisi Bush uya kundoko kuyoolwana Saddam? Pele, nokuba kuti ayuma boobu makani aaya, Bush wakali lisiside kalyuumuzyide ku Washington a Saddam wakali yubide mubwina! Kunyina pe nibakaswaangana kubonana ntongola meso. Mucibaka caboobo, bakatuma bana babantu kuti bakaakulwane nkondo zyabo.

Ino mbubuti eeci coonse mbotweelede kucimvwisya kweendelanya aa Mangwalo? Tulakonzya kwiiya ciiyo cilaa mulimo kuzwa kubalombwana batabujuli — mbuli muntu uulya Yahushua ngwaakakkomanina nkaambo ka lusyomo lwakwe. Ooyo muntu, kulangalanga zintu zyoonse, taakali kulangila kukkomaninwa kuli Messiah wa buJuuda, akaambo kakuti wakali kubelekela mfulumende ya baLoma alimwi kali Sikalumamba wa baLoma atalaa boobo! Pele Yahushua wakakonkezya kuti kwiina lusyomo lwiinda lwamuntu ooyo, nokuba mucisi ca Isilayeli. Ooku nkulumbaizyigwa ncobeni!

Ooyo muntu wakakumbila Yahushua kuti amuponyezyele mulanda wakwe. Kunyina cimvwika bweenzu mukulomba ooku. Pele eeco cilibonya aanga cakakkomanisya Yahushua kapati, bwakali busanduluzi mbwaakapa bujatikizya ncaakalombwa. “Mwami,” mbwaakaamba, “Ime nsyeeleli kuti Webo uboole mu ŋanda yangu, pele waambe biyo Jwi, mpoonya mulanda wangu ulapona.” Wakaimvwi ambaakani nzi ncaakasikila mpasyoma boobo kuti ijwi lya Yahushua lyakalaa nguzu zili boobo? Walo uya kumbele kupandulula kuti: “Nkaambo Ime ambeyo ndimwaalumi uuli kunsaa mulawo, pele ndijisi basikalumamba banditeelela; kuti Ime ndaambila yooyu kuti, ‘Koya!’ ulawunka, alimwi kuli umwi kuti ‘Boola kuno!’ mpoonya ulaboola, akumuzike wangu kuti ‘Cita eeci!’ mpoonya ulacicita” (Mateyo. 8:8-10).

O Mwami,” mbwaakaamba, “Ime nsyeeleli kuti webo uboole mu ŋanda yangu pele waambe biyo jwi, mpoonya mulanda wangu ulapona.” Ino wakaimvwi ambaakani nzi ncaakasikila mpasyoma kuti ijwi lya Yahushua lyakalaa nguzu zili boobo? Walo uya kumbele kupandulula kuti: nkaambo Ime ambeyo ndimwaalumi uuli kunsaa mulawo, pele ndijisi basikalumamba banditeelela; kuti Ime ndaambila yooyu kuti, 'Koya!’ ulaunka, alimwi kuli umwi kuti ‘Boola kuno!’ mpoonya ulaboola, aku muzike wangu kuti, ‘Cita eeci!’ mpoonya ulacicita”. (Mateyo. 8:8-10).

Ikuti kakuli cintu ooyu muntu ncaakamvwisyide kabotu wakali mulazyo wa kwaabanya nguzu zya bweendelezi. Walo wakabweza buyo ncaakazyi kuzwa muli zyakacitika mubuumi bwakwe akukonzyanisya eezyo kuli Yahushua, nkabela Mwami wakanyandwa!

Ooyu Sikalumamba wakali sakene migwagwa minjaanji mulusyomo lwakwe kumbelaa basololi babupaizi ba mazubaayo.

Lusyomo lwakwe lupati lwakayeeme mukasimpe kakuti wakayibaluka mbubwakali kweendelana buumi bwakwe abwa muleli a cilongwe cakali akati ka Yahushua a Leza Wakwe. Boonse bobile walo a Yahushua bakali baalumi bakalaa bweendelezi mbubaapegwa kwiinda mukuteelela basimalelo babo. Nkaambo kakuti bakali kunyonena basimalelo babo kutali makanze aakuliyandila zyabo, bakali pedwe nguzu zyakubeleka mulimo mucibaka ca simalelo wabo. Mumajwi amwi, imuntu wakali kunga kuti wasumpulwa abusena mpabaa nguzu atalaa bamwi cakuti aabo bakali kunsaa nguwe kabali aanga bali munguzu zya simalelo wabo mwini. Kunyina muleli waakkwene mizeezo wakali kunga wapa nguzu kumuntu uutasyomeki kuti anyonene simalelo wakwe milimo. Sikalumamba wakeezyekanya milimo yamoza yokwa Yahushua munyika kuti nkukonka kucita luyando lwa Wisi.

Ambweni ooyu sikalumamba wakaliimvwide mpuwo yokwa Yahushua nkwalikankaizya kubeleka muzina lya Wisi, eeco munyika yansiku nicakateelelwa bwini mbweenya mbuli kucita makwebo kotumidwe mbuli mulanda (shaliach). Swebo ncotuzyi ncakuti muli Yahushua wakabona nguzu zya bweendelezi zyakazyila kuli Yahuwah anguzu zya kulailila malwazi amadaimona kuti “Kozwa!” akujokolosya muuya wabuumi mumutunta wamuntu uutakwe buumi.

Kusyoma muli Yahuwah kulangikaanga lyoonse kwakali kuyaamina mukuzyiba balanda Bakwe bakasimpe akubateelela mbuli mbokweelede. Ooyu ngomulazyo uulaa busongo kuli ndiswe toonse.

Eeci ncencico Mozesi ncaakali kulomya kubambilila mumoyo eelyo kataninga litondezya lwakwe kubapati ba Isilayeli mu Kulonga caandaano 4 kuti beelede kumvwisya kuti wakali Leza wa Isilayeli wakamutumide. Mbweenya awalo Elijah mu 1 Bami 18:36. Amulangisye majwi ookwa Yahushua kucuumbwe ca Lazalosi mubbuku lya Johane 11:41-42. Walo wakapaila kuti, “Taata, Ime ndakulumba nkaambo wanditeelela Ime. Ime ndizyi kuti lyoonse ulandimvwida, pele nkaambo kabantu aaba baimvwi munsimunsi Ime ncendaambila ceeco, kutegwa basyome kuti Webo wakandituma Ime” — kutegwa bazyibe akumvwisisya kuti Ime ndimulanda wako waandeene.

Ikuti koyanda kupandulula muntu uuli boobo mumusyobo wabuJuuda inga waamba kuti ooyo muntu “wakazilwa mafuta.” Bunji bwabantu bayandisya kubelesya bbala lyakuti “uunanikidwe” nkaambo eelyo bbala limvwika kuyuma kuliteelela akucesya kulibisya mafuta nozilwazilwa. Pele mu Bbaibbele lya BaHebulayo lyoonse, kufumbwa eelyo Yahuwah naandaanya muntu kuti abe mutumwa uubeleka mulimo uumugaminide, naa nkulela bantu Bakwe kali mwami, naa mupaizi wiiminina akati, nokuba Wisi walusyomo mbuli Abrahamu, ooyo muntu waambwa kuti “uunanikidwe” naa messiah (langa mu Intembauzyo. 105:15). Mukuya kwa ciindi alimwi bana Isilayeli nibaakomena muluzyibo lwa makanze ngaakabambide Yahuwah bakatalika kulangila muntu ooyo uunooli mutumwa wa Yahuwah wiinda boonse, uupedwe nguzu zyabulemu alimwi uusyomeka cabulemu. Bakali kulanganya muntu uuli boobu, mubulemu mbuli mbokweelede, kuti “ngu Messiah.”

N.T. Wright ubunganya kulangila kwabo antoomwe kuti: “Cilisalede kuti kufumbwa naakalibonya Messiah, alimwi kufumbwa muntu ngwanga wakonzyanya limwi nalibonya, ooyo muntu unooli mulanda wa Leza wa Isilayeli. Eeci ceelede kwaandaanyigwa kuzwa kumanjezyeezya aali woonse aakuti ooyo lwakwe mwini muntu uusandauka ciimo, wakali kupona muciwa cabulemu cisumpukide kusikila walibonya muciimo caziindi amisela yaanyika” (Wright, The New Testament and the People of God, p. 320).

Eeci ncecigutuma ncobeni mumoyo kwiiminina kuti Yahushua ngo Messiah alimwi ngo mutwe wa tinti lya lusyomo lwa Cizuminano Cipya. Zyoonse nzyotucitila Yahuwah alimwi awalo Yahuwah zyoonse nzyatucitila zilaticigwa kwiinda muli yooyo “uupedwe nguzu zyamulimo” muzintu zya moza, mwaalumi waazumizyigwa aa Yahuwah, Yahushua waku Nazaleta. Mukwiimpanya, kuubuka kwa lwiiyo lwesu, mbokwaandeene kuzwa ku masalamuzi aapa kufundusya boya amubili akunyanyaala masusu amutwe aakusyoma Baleza Botatwe, akuzimaanya mulimo wabutumwa, eeco ncintu ceelede kwiinduluka kwiiyulukwa. Bana besu batakalubi kuti “Kuli Leza Omwe buyo, amwiiminini akataa Leza amuntu, mwaalumi Messiah Yahushua” (1 Timoteo. 2:5).
 


Eeci cibalo citali ca-WLC cakalembwa aba Alex Hall (Focus on the Kingdom, Volume 8, No. 10, Kunkumuna masamu, 2006)

Twakagwisya mucibalo citaanzi mazina aabakomba mituni ngobayita Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mutumpango ntotulembulude mazina aa Taata a Mwana mbwaakali kulembwa kutaanguna abalembi ba Bbaibbele bakayoyelwa Moza. Nkamu ya-WLC