Print

Inzya Yahushua ulijisi Leza wakwe

Inzya Yahushua ulijisi Leza wakwe

Ootu tumpango tutobela tuli lusele lusele tulatondezya kakwiina kudonaika kuti Yahushua awalo ulijisi Leza wakwe. Aaya masimpe atondezya kuti Yahushua tali muntu wa mibili yongaye, mbuli Ellen White abaabo Bakomba baleza botatwe mbobasendekezya. Ooyu mweenima wa bulemu muntususu 100%. Ikuti naakalaa ciwa ca bulemu bwakujulu, naatakali bulide kubaa Leza. Pele nkaambo muntu buyo, mbuli ndiswe toonse, Walo ulijisi Leza wakwe mbweenya mbuli ndiswe.

‘Ime ndazumanana kubuzya Leza wa Mwami wesu Yahushua Messiah, Taata wabulemu, amupe muuya wa busongo aciyubunuzyo, kutegwa inywe muyungizye kumuzyiba.’ BaEfeso 1:17

Bikkila maanu:

Mbubuti Yahushua mbwanga “weelana aa Yahuwah,” mbuli Ellen White a Bakomba baleza botatwe mbobayiisya alimwi inga “wabaa Leza” aciindi nceenya eeco?

‘Walo wakatucita kuti tube bami kuti tubelekele Yahuwah a Taata wakwe mbuli bapaizi. Akube bulemu anguzu kulinguwe mane kukabe kutamani. Akube boobo.’ Ciyubunuzyo 1:6

‘Ooyo uuzunda ndiyoomucita kuti akabe cicinda caƋanda ya Leza wangu, taakwe nayoozwa mulinjiyo pe. Alinguwe ndiyoolemba zina lya Leza wangu, alyamunzi wa Leza wangu, nkokuti Jelusalemu mupya, walo ooyo uyoozwa kujulu kuli Leza wangu. Alimwi ndiyoolemba alinguwe zina lyangu lipya.’ Ciyubunuzyo 3:12

Bikkila maanu:

Nokuba mu bbuku lya Ciyubunuzyo (kalwiindide lufu lwakwe, kubuka kuzwa ku bafu, akuya kujulu), Yahushua ulaa nguzu zyoonse Kujulu aa Nyika, ulikkede kujanza lya lulyo lwa Yahuwah, ucilanganya Yahuwah kuti ngu Leza wakwe.

‘Aatembaulwe Yahuwah Wisi wa Simalelo wesu Yahushua Messiah! Mu luse lwakwe lupati walo wakatupa kuzyalululwa kupy kuti tube aalulangilo lwini-lwini mububuke bwa Yahushua Messiah kuzwa kubafu.’ 1 Petulo 1:3

Yahushua wakati kulinguwe, “Utandijati, nkaambo nsinaunka kuli Taata. Pele koya kuli basikwiiya bangu ukati, ‘Ndaya kuli Taata, uuli ngo Uso anywebo. Ndaya kuli Leza wangu, Leza wanu anywebo.’” Johane 20:17

Yahushua wakati kuli nguwe, “Utandijatilili, nkaambo nsinaunka kuli Taata. Pele koya kuli basikwiiya bangu ukati, ‘Ndaya kuli Taata, uuli ngo Uso anywebo. Ndaya kuli Leza wangu a Leza wanu anywebo.’’ Johane 20:17

‘Nkaako amoyo omwe amulemeke Leza uuli ngo Wisi wa Mwami wesu Yahushua Messiah.’ Baloma 15:6

‘Aalumbwe Yahuwah Wisi wa Mwami wesu Yahushua Messiah, Taata siluzyalo, uutuumbulizya. 2 Bakolinto 1:3

Yahuwah, Wisi wa Mwami Jesu, ooyo uutembaulika lyoonse, ulizi kuti nsibeji pe. 2 Bakolinto 11:31

Kukosozya makani:

Paulu wakayumya kuti, "Kwiinda mu milomo ya bakamboni bobile nanka botatwe, kaambo kali koonse keelede kusinizyigwa." (2 Bakolinto 13:1) Aawa tujisi bakamboni bali lusele kuti Ellen White abaabo Bakomba baleza botatwe bakacita caali kuuntuluzyila masimpe aasinizyide kuti Yahushua awalo ulijisi leza, aboobo tayelene a Taata Yahuwah. Nkusampauzya citaambiki eelyo muntu uufwa mbuli Ellen White nayiisya kuti Yahushua ‘uleelene a Yahuwah, uuteeli alimwi Singuzuzyoonse.’ Casika ciindi lino cakusowela kule ooyo leza wa Ellen White awa Bakomba baleza botatwe mu cingungulu musowelwa tombe [mubusena bweelela baleza ba mituni] akutalika kukomba Leza ookwa Yahushua wamasimpe alikke, Taata Yahuwah.