Print

Isang Sulyap ng Kristyanong Hinaharap sa Kaharian

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami'y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

Ano ang mararamdaman sa Kaharian ni Yahuwah sa lupa (Mateo 5:5; Pahayag 5:10) kapag si Yahushua ang taong Mesias (1 Timoteo 2:5) ay bumalik sa lupa mula sa kanyang kanang kamay na upuan sa langit (Roma 8:34; Efeso 1:20) sa hinaharap (1 Tesalonica 4:16, 17)? Sana ang marami na nagdududa ay maaaring maisip kung ano ang kalagayan nang wala ang mga kasalukuyang patibong ng buhay, kung kailan wala pang naitatatag na Kaharian. Ipanukala ang ating sarili sa panahon kung kailan ang pangako ni Abraham (Genesis 12:1-4) ay matutupad at matatanggap niya ang lupain, na hindi pa niya natatanggap (Mga Gawa 7:5).

Isipin… na nagising sa isang araw at natatanto na wala nang digmaan. Isipin na ang mismong kaisipan ng pagputok ng baril ay wala na, at hindi akalain. Hindi na posible na marinig itong muli. Wala nang magbabalak na patayin ang kapwa na itinalaga para sa pagiging imortal. Isipin kung gaano na kaluwag ang mararamdaman mo habang naglalakad sa lupa at nalalaman na ang bala ay hindi ka matamaan. Ika’y hindi tinatablan ng lahat ng ito. Lahat ng espada at baril, sibat at bomba ay magiging kagamitan sa pagtatanim upang linangin ang lupa, sapagkat tiyak na gagawin natin (tayong lahat). Oo, orihinal na inilagay tayo ni Yahuwah rito para sa layunin ng tamang pagpapatakbo ng mundo. Ang lugar kung saan nilikha niya ang tao sa hardin. At ang tao’y nilikha mula sa hardin (lupa) ng daigdig. Siya ay bahagi nito. Ang unang Adan ay nilikha sa anyo o larawan ni Yahuwah (Genesis 1:26) at ang ikalawang Adan (si Yahushua) ay nilikha rin sa anyo o larawan ni Yahuwah (1 Corinto 15:45; Filipos 2:6).

Ang buhay ay hindi na isang mapanghimasok na bagay ng kalakal at paninda. Ang sasakyang panghimpapawid ng militar ay bahagi rin ng asosasyong ito. Wala nang nakapapagod na negosyo ang kailangang tapusin sa napakabilis, “tulak-tulak” na tungkulin para sa kayamanan, sapagkat ang lahat ng oras ay para makamit ang anumang bagay sa kalooban ni Yahuwah na kailangan gawin ng tao sa ilalim ng araw.

Ang mga prutas at gulay ng lupain ay magiging sagana sa dalisay na mineral at magbibigay ng sukdulang lasa sa lahat, simula noong ang sakdal na mga kamay na ginawang bago sa katawan ng Mesias ay mag-aalaga sa kanilang paglilinang at kalinga. Ang tubig na pantawid-uhaw sa kanila ay may dalisay na nilalaman, wala nang marahas na kemikal o dagdag na pestisidyo. Wala nang mga peste. Ang mga salot sa sangkatauhan ay maglalaho na! Ang napaagang kamatayan ay imposible, maliban sa hindi nagbabagong makasalanan.

“At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing; at ang guya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama; at papatnubayan sila ng munting bata” (Isaias 11:6).

“Ang lobo at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka; at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ni Yahuwah. Sapagka't ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ni Yahuwah, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat” (Isaias 65:25; 11:9).

lobo at kordero

Ang mga ito’y tanda na ang Kaharian ay dadalhin sa lupa at ang mga tao at hayop ay hindi maglalaro ng alpa sa kalangitan…

Ako, ay magiging masaya na tumigil sa paggamit ng komputer, at simulan na mag-ehersisyo sa ilalim ng araw, na hindi na magdudulot sa akin ng kanser sa aking laman, o saktan ako kung magtagal ako sa pagbabad sapagkat ang ozone layer ay ibabalik sa paraan bago pa ang mga lata ng erosol, styrofoam, mga planta, at mga catalytic converters ay winasak ito.

Isang bagay ang tiyak: kung mananatili tayong nananahan sa mga pagbagsak ng lipunan ngayon, tayo’y hahantong sa madilim na landas ng masama, at tayo’y tiyak na babagsak…Hindi tayo maaaring nakatuon sa mga bagay na walang halaga kung kailan ang liwanag ng patotoo ay narito na sa atin para manatiling una at pangunahin sa lahat ng ating kapakanan. Dapat nating ituro ang salita ng Kaharian, at gawin ito sa espiritu at katotohanan, nagkakaroon ng isang tunay na kasigasigan para sa ating panawagan.

“Mag-ingat kayo upang hindi magumon ang inyong mga puso sa katakawan, at paglalasing, at sa mga alalahanin sa buhay. Baka bigla na lang sumapit ang araw na iyon na parang isang bitag. Sapagkat darating ito sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Idalangin ninyong magkaroon kayo ng lakas upang makatakas kayo sa lahat ng mangyayaring ito at tumayo sa harap ng Anak ng Tao” (Lucas 21:34-36).

“Sa harap ni Yahuwah at ni Kristo Yahushua, na siyang hahatol sa mga buháy at sa mga patay sa kanyang pagdating bilang hari, itinatagubilin ko ito sa iyo: ipangaral mo ang salita; pagsikapan mo iyan umaayon man ang panahon o hindi. Ituwid mo ang mga tao, sawayin sila, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng iyong matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi makikinig ang mga tao sa wastong aral. Sa halip, upang masunod ang kanilang kagustuhan, maghahanap sila ng mga gurong magtuturo sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Tatalikod sila sa pakikinig sa katotohanan at babaling sa pakikinig ng mga alamat. Kaya magpakahinahon ka, tiisin mo ang mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod” (2 Timoteo 4:1-5).

Inaalay ko ito sa aking kapwa mananampalataya ng Kaharian nang may dakilang pag-ibig sa pag-asa ni Kristo Yahushua at sa kanyang paparating na Kaharian.

pag-aaral ng bibliya


Ito ay isang hindi-WLC na artikulong isinulat ni Andy Szewczak (Volume 8 No. 8, Focus on the Kingdom, 2006)

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC