Print

Kailan ang Anak ni Yahuwah ay Dumating sa Pag-Iral? (Bahagi 1)

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami'y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

kailan ang anak ni yahuwah ay dumating sa pag-iral bahagi 1

Isaalang-alang ang mga sumusunod na pangunahing katunayan tungkol kay Yahushua na may kaugnayan sa literal na pag-iral bago isilang:

  1. Medyo kakaunting Kasulatan ang tila nagpahiwatig ng anumang literal na umiral bago ang pagsilang ni Yahushua.
  2. Ang Anak ni Yahuwah ay dumating sa pag-iral sa pagdadalang-tao sa kanya ni Maria.
  3. Ang Hebreong Kasulatan ay inilarawan ang Mesias bilang isa na hindi pa umiiral, iyon ay siya’y hindi pa ipinanganak sa mga panahon ng Lumang Tipan.
  4. Ang pagiging Anak ni Yahushua ay nahulaan sa Lumang Tipan at dahil dito’y panghinaharap.
  5. Ang Anak ay itinaas lamang sa kadakilaan matapos ang kanyang muling pagkabuhay.
  6. Ang Anak ay hindi nagsalita bago ang kanyang naitalang buhay.
  7. Walang Biblikal na teksto ang nagsasabing ang Anak ay bumalik sa Ama.

1. Medyo kakaunting Kasulatan ang tila nagpahiwatig ng anumang literal na umiral bago ang pagsilang ni Yahushua. Ang malawak na karamihan ng Kasulatan ay walang binigay na suporta ano pa man para sa isang doktrina ng “umiral bago isinilang.” Halimbawa, mula sa buong Hebreong Bibliya, tanging ang Genesis 1:26, Kawikaan 8:22, 30 at Mikas 5:2 ay isinulong sa anumang tangka sa ganoong pagpapatunay.

Sa Griyegong Kasulatan ng Bagong Tipan, walang anumang pahiwatig ng umiral bago isilang sa Mateo, Marcos, Lucas, Mga Gawa, Roma, 2 Corinto, Galacia, Efeso, 1 at 2 Tesalonica, 1 at 2 Timoteo, Tito, Filemon, Santiago, 1 at 2 Pedro, 1, 2 at 3 Juan o Judas.

Tatlo sa apat ng mga aklat ng Bagong Tipan ay walang nilalaman maging pinaka kakaunting pahiwatig na si Yahushua ay umiral na bilang Anak ni Yahuwah bago pa siya isilang.

Ang Kristyanong Kasulatang Pinagkukunan para sa Umiral Bago Isilang

Ang pangunahing aklat na ginamit para “patunayan” ang umiral bago isilang ay ang magandang balita ni Juan. Dagdag pa, ang Filipos 2:6-8, Colosas 1:15-17, Hebreo 1:10-12, 1 Corinto 8:6, at Pahayag 3:14 ay itinuring bilang ebidensya para sa literal na “umiral bago isilang” si Yahushua. Gayunman, dalawang mahalagang katanungan ang dapat itanong: 1) Ang mga pahayag ng “umiral bago isilang” na ito ay literal o haka-haka? Sa haka-hakang umiral bago isilang, ibig sabihin natin na nahulaan at ipinangako ni Yahuwah ang pagdating ng Mesias at ang Mesias ay palaging nasa isipan ni Yahuwah. 2) Ang mga teksto, na dapat ay magtuturo ng literal na umiral bago isilang, ay siniyasat at isinalin ba nang tama?

Ang Mga Sinoptikong Ebanghelyo at Mga Gawa ay Walang Ginawang Banggit ng Taong Umiral Bago Isilang

Lucas 1:3-4: “At, matapos ang aking masusing pagsisiyasat sa lahat buhat sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teofilo, upang maunawaan mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuro sa iyo.”

Sa kabila ng “masusing pagsisiyasat sa lahat buhat sa simula” ni Lucas, wala siyang binanggit sa buong ebanghelyo niya tungkol kay Yahushua na umiral na sa ibang anyo bago ang kanyang kapanganakan. Ang ganoong ideya ay totoo, pagkatapos mula sa kanyang sariling salita, maaaring hindi posible na hindi maiwan ni Lucas ang mahalagang impormasyong ito para kay Teofilo upang malaman nang ganap. Matatag at malinaw si Lucas sa paglalagay ng pagdating sa pag-iral ng Anak ni Yahuwah sa panahon ng kanyang pagsilang mula sa sinapupunan ni Maria, habang makikita natin sa susunod na bahagi. Anong inilarawan ni Lucas ay hindi isang pagbabagong-anyo tungo sa pag-iral bilang tao. Walang nalalaman si Lucas tungkol kay Yahushua na unang umiral bilang isang espiritu. Naitala niya ang kanyang isa at natatanging pagdating tungo sa aktwal na pag-iral bilang Anak, isinilang ni Maria.

Mga Gawa 1:1: “Kagalang-galang na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng mga ginawa at itinuro ni Kristo Yahushua mula sa simula.” Ang sanggunian ni Lucas pabalik sa kanyang unang talaan, na isinama ang mga pahayag tungkol sa pagdating sa pag-iral ng Anak ni Yahuwah (1:35), ay ipinapakita na ang taong Yahushua ay walang ginawa o sinabi bago ang kanyang pagsilang. Ang katunayang ito ay ipinahayag rin sa Hebreo 1:2, isang berso na ipinapakita na si Yahushua ay hindi maaaring magkaroon ng pag-iral bago isilang.

Ang magandang balita ni Mateo ay wala ring binigay na pahiwatig ng isang pag-iral bago isinilang para kay Yahushua. Ito rin ay nagpaliwanag ng pagdadala kay Yahushua sa sinapupunan bilang kanyang panahon ng pagdating sa pag-iral, pagkatapos ang kanyang aktwal na pagsilang.

Ang magandang balita ni Marcos ay hindi nakitungo sa pagdadalang-tao at pagsilang kay Yahushua ano pa man, ngunit nagsisimula sa mga kaganapan tungkol sa pagbautismo kay Yahushua. Isang masinsinang pagsisiyasat ng buong ebanghelyong ito ay nagpapakita na walang pahiwatig ng isang pag-iral bago ang pagsilang para kay Yahushua.

Ang kapareho ay naangkop rin sa buong aklat ng Mga Gawa, ang ikalawang tomo ni Lucas. Narito, dapat natin tanungin: Bakit ang nag-iisang opisyal na Bagong Tipan na pagtitipon ng katawan ng mga Kristyano, nagngangalang Konseho ng Jerusalem ng Mga Gawa 15, ay tinalakay ang pangunahing isyu na dapat o hindi dapat panatilihin ang Mosaikong kautusan ng mga Kristyanong Hentil, at subalit walang banggit ng ano ang magiging isang rebolusyonaryong rebelasyon — na ang Mesias ay nauna nang isang arkanghel sa langit?

Kumpirmasyon mula sa mga Nangungunang Iskolar

Si Raymond Brown ay ang nangungunang Katolikong Biblikal na teologo ng Amerika. Sa kanyang Birth of the Messiah, ipinahayag niya na sina Mateo at Lucas ay “walang naipakitang kaalaman ng umiral bago isilang na Yahushua; tila baga para sa kanila ang pagdadalang-tao ay ang pagiging Anak ni Yahuwah” (pahina 31).

Ang natatanging Griyegong iskolar na si F.C. Baur ay sinabi: “Ang ideya ng mapanlinlang na umiral bago isilang ay ganap na nasa labas ng Sinoptikong [Mateo, Marcos, at Lucas] kalipunan ng pananaw.”1

Si Propesor William Sanday ng Oxford ay naitala na “wala kahit isang sanggunian sa Sinoptikong Ebanghelyo kay Yahushua na naging Anak ni Yahuwah bago ang kanyang pagsilang.”2

 

Si Propesor William Sanday ng Oxford ay naitala na
“wala kahit isang sanggunian sa Sinoptikong Ebanghelyo kay Yahushua
na naging Anak ni Yahuwah bago ang kanyang pagsilang.”2

2. Ang Anak ni Yahuwah ay dumating sa pag-iral sa pagdadalang-tao sa kanya ni Maria. Ang pagiging Anak ay hindi nagsisimula nang mas maaga sa kanyang kapanganakan. Ang Protestanteng teologo na si Wolfhart Pannenberg ay sinabi: “Sa Lucas ang banal na pagiging Anak ay itinatag ng makapangyarihang aktibidad ng banal na espiritu kay Maria…Sa Lucas 1:35 ang banal na pagiging Anak ni Yahushua ay hayagang itinatag sa kanyang talulikas na kapanganakan…Ang birhen na pagsilang ni Yahushua ay tumatayo sa isang hindi mapagtagumpayang kontradiksyon sa Kristolohiya ng pagkakatawang-tao ng umiral bago isilang na Anak ni Yahuwah.”3

Lucas 1:35: “Kaya’t [ang mapanlikhang himala kay Maria] ang isisilang ay banal at tatawaging Anak ni Yahuwah.” Ang Griyegong dio kai ay nangangahulugang “tiyakan para sa dahilang iyon.” Ang banal na espiritu sa paglilihi kay Yahushua ay ang dahilan ng kanyang pagiging Anak ni Yahuwah. Dahil dito, si Yahushua ay hindi kailanman naging Anak ni Yahuwah sa anumang panahon bago ang kanyang pagsilang o pagdadalang-tao sa kanya. Kaya walang bugtong na Anak na umiral bago ang puntong ito sa panahon. Hindi ka maaaring dumating sa pag-iral kung ikaw ay nasa pag-iral na!

Lucas 1:32: “Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan.” Ang Mateo 5:9 at Lucas 6:35 ay ipinakita na ang “ituturing na mga anak ng Diyos” ay eksaktong nangangahulugan sa “magiging mga anak ng Kataas-taasan.” Sa Lucas 6:35, ang mga Kristyano ay “magiging mga anak ng Kataas-taasan” at gayunman, sila’y hindi pa dumating sa pag-iral.

Ang Pinagmulan ni Yahushua

Ang tao ay kung ano siya ay batay sa kanyang pinagmulan. Sa kanyang detalyadong salaysay ng kapanganakan, ginamit ni Mateo ang salitang genesis sa 1:18. Ang salitang ito ay nangangahulugang simula, pinagmulan o pagsilang. Sa Bauer’s Greek/English Lexicon, ang genesis ay binigyang-kahulugan bilang: “Ang pagdating ng isa tungo sa pagkabuhay sa isang tiyak na sandali, pagsilang.” Tinatawag rin na “estado ng pagkabuhay, pag-iral” at “ng kanunu-nunuan bilang punto ng pinagmulan.” Mateo 1:18: “Ganito ang pangyayari sa pagsilang [Griyegong genesis] ni Kristo Yahushua...”

Ang sunod na ipinahayag ay “si Maria ay natagpuang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.” Kaya ang salitang genesis, na ginamit dito, ay kakaunti ang gagawin sa aktwal na pagsilang kaysa sa pagdadalang-tao sa punto ng pagdating sa pag-iral ni Yahushua — ang kanyang “simula.” Ang Associate Professor of Religious Studies na si Dr. Bart Ehrman ay ipinahayag na “ang mga pinakamaaga at pinakamahusay na manuskrito ay sumang-ayon sa pagpapakilala ng sipi sa mga salitang ito: ‘Ganito ang pangyayari sa pagsilang ni Kristo Yahushua.’”4

nagdadalang-tao na si Maria

Ang tekstong ito lamang ay ipinapakita na si Yahushua ay wala pa sa pag-iral sa anumang panahon bago ang paglilihi sa kanya. Walang panahon sa alinman sa talaan nina Mateo at Lucas ang nagpahiwatig na si Yahushua ay dumating lamang sa pag-iral bilang isang tao, na parang siya ay unang nabuhay at ipinasa lamang sa pamamagitan ni Maria sa halip na nagmula sa sinapupunan niya gaya ng ipinahayag ng Mateo 1:20.

Ang Pinagmulan ng Mesias bilang “Kanunu-nunuan”

Ang salitang genesis na nangangahulugang “pinagmulan” ay ginamit rin sa Mateo 1:1. Ang bersong ito ay isinalin ni Darby bilang: “Ito ang talaan ng mga ninuno ni Kristo Yahushua.” Ang sanggunian sa kanunu-nunuan ni Yahushua — ang kanyang pinagmulan, dahil sa kanyang guhit ng angkan mula kay Abraham sa pamamagitan ni David. Subalit lohikal na dumating lamang si Yahushua tungo sa aktwal na pag-iral sa dulo ng guhit na iyon — ang pagdadala sa kanya sa sinapupunan.

Mikas 5:2: “Nguni't ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula nang walang hanggan.” O mula sa mga sinaunang araw.

Unang-una, dapat tandaan na nahanap natin sa Mikas 7:20 ang kaparehong pariralang ginamit upang ipunto pabalik lamang sa mga Hebreong antesedente, hindi sa isang panahon nang lagpas sa paglikha sa sanlibutan. Mikas 7:20: “Iyong isasagawa ang katotohanan kay Jacob, at ang kagandahang-loob kay Abraham, na iyong isinumpa sa aming mga magulang mula sa mga araw nang una.”

Isa pa sa Amos 9:11: “Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal…at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una.”

Ang mga tala ng pag-aaral ng New American Bible ay ipinaliwanag ang Mikas 5:2 bilang isang pagtukoy sa pinanggalingan ng Mesias mula sa sinaunang dinastiyang Davidiko: “Ang munting siyudad at angkan ng Bethlehem-Ephrata, kung saan nagmula ang sinaunang dinastiyang Davidiko (na ang pinagmulan ay mula sa luma, mula sa sinaunang panahon) kasama ang mesianikong hari, isa na magiging pinuno sa Israel.” Dagdag pa, ang Cambridge Bible for Schools and Colleges ay sinasabi na ang “mga mula” sa Mikas 5:2 ay tinutukoy ang pinagmulan ng Mesias mula sa sinaunang Davidikong pamilya.

Kaya ang “mula” sa Mikas 5:2 ay tumutukoy sa guhit ng pinanggalingan ni Yahushua na isasama ang mga propesiya tungkol sa Mesias na nagmula sa tribo ng Juda (Genesis 49:10) at ang kanyang pagiging isang Israelita (Mga Bilang 24:17-19) at isang lalaking tagapagmana kay David at sa kaparehong panahon ay Anak ni Yahuwah (2 Samuel 7:14).

Ang Isa ay Hindi Maaaring Magkaroon ng Dalawang Punto ng Pinagmulan

Kung ang “mula” sa Mikas 5:2 ay tinukoy ang isang bago ang Bethlehem, tunay na pag-iral ng Anak, ito ay magiging kontradiksyon sa Mateo 1:18 at Lucas 1:32, 35 na nagbibigay ng mga detalye ng pinagmulan ni Yahushua na nagpapanganak ng banal na espiritu upang maging Anak ni Yahuwah, iyon ay ang pagdadalang-tao sa kanya ni Maria.

Tinutukoy ang Mikas 5:2, si James Dunn, isang propesor ng kabanalan sa Durham University, ay nagkomento na ang Hebreo ay hindi nagpapahiwatig ng pag-iral bago ang kapanganakan. Ang sanggunian ay nagpapakita na malamang ang Mikas 5:2 ang nasa kaisipan ng mga Hudyo ng unang siglo, noong sinabi naman nila sa Juan 7:42: “Hindi ba sinabi ng Kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lahi ni David at sa Bethlehem na pinanggalingan ni David?”

Dahil dito ang Mesias, bilang panghuling inapo ng dinastiyang Davidiko, ay bahagi ng isang dinastiya na sinauna. Sa konteksto, mali na ipalagay na ito’y nangangahulugan na ang Mesias ay umiral na bago ang paglikha sa sanlibutan. Ang isang mahalagang hindi tao o bago magkatawang-taong Yahushua ay hindi ang Mesias ng Bagong Tipan kundi banyaga sa mga pahina nito.

Kapareho nito, sa pagsubok na tayahin kung sinong Yahushua ang nasa Juan 7:40-41: “Nang marinig ng ilang tao ang mga salitang ito, sinabi nila, ‘Tunay na ito nga ang propeta.’ Ang iba’y nagsabi, ‘Ito ang Kristo.’”

At noong tinanong ni Yahushua sa Mateo 16:13-14, “’Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang Anak ng Tao?’ At sumagot sila, ‘Ang sabi ng iba ay si Juan na Tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba naman ay si Jeremias, o isa sa mga propeta.’”

Ang Juan 1:49 ay nagbigay ng pagkilala ni Nathanael kay Yahushua at sinabi, “Rabbi, ikaw ang Anak ni Yahuwah! Ikaw ang hari ng Israel!” Walang sinuman ang nagpahiwatig na si Yahushua ay isang espiritung umiiral na bago isilang.

Ang Anak Ay Ipinanganak Nang Minsan

Mateo 1:20: “Dahil ang pagdadala sa sinapupunan [magkaanak] niyaʼy sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.” Gennao = magkaanak. Ang talatinigan ay binigyang-kahulugan ito na para lumikha, upang magdulot ng pag-iral. Si James Dunn ay nagkomento sa Christology in the Making:

Magkaanak…ang pagdating tungo sa pag-iral ng isa na tatawagin, at sa katunayan ay magiging Anak ni Yahuwah, hindi ang pagbabago ng isang nilalang na umiiral na bago isilang para maging kaluluwa ng isang sanggol o banyuhay ng isang banal tungo sa isang sanggol” (pahina 51).

sabsaban

Bawat indibidwal na inilarawan sa Kasulatan ay literal na dinala tungo sa pag-iral sa panahon lamang ng pagdadalang-tao sa kanila. Maling sabihin na tangi lamang na bilang isang tao si Yahushua ay umiral sa pagdadalang-tao sa kanya. Ito ay ang tao — ang indibidwal — na unang dumating sa pag-iral sa panahong iyon. Hindi makatuwiran na ipanukala na ang sinuman ay maaaring umiral nang dalawang beses! Ang mga Kristyano ay “ipinanganak na muli,” iyon ay espiritwal na pagsilang:

1 Juan 5:18: “Alam nating ang mga anak ni Yahuwah ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng Anak ni Yahuwah” (Marshall’s Interlinear).

“Sinumang ipinanganak kay Yahuwah ay hindi nagsasanay na gumawa ng kasalanan, ngunit ang Isa na Anak ni Yahuwah ay nag-iingat sa kanila” (Amplified Bible).

Ang salitang “ipinanganak” ay nasa ganap na panahunan sa Griyegong teksto, nagpapahiwatig ng isang nagpapatuloy na kondisyon sa kaso ng mga Kristyano, iyon ay espiritwal na isinilang. Gayunman, ang pariralang “ang Isa na Anak” sa pagtukoy kay Yahushua, ay nasa aoristang panahunan sa Griyego at tinutukoy ang isang minsan at hindi na naulit na pangyayari ng nakaraan — isang pisikal na pagsilang. Kaya ang pagdadalang-tao kay Yahushua ay naganap ayon sa Mateo 1:20 at Lucas 1:35 nang isang beses noong siya ay talulikas na nilikha sa sinapupunan ni Maria.

Ang mga terminong “kaisa-isang anak na nagmula sa Ama,” “kaisa-isang Anak,” at “tanging Anak ni Yahuwah” ay naganap sa Juan 1:14, 18; 3:16, 18 at 1 Juan 4:9. Lahat ng ito’y tinutukoy ang pagiging natatangi ni Yahushua bilang isang anak at sa partikular ang pagiging natatangi ng kanyang malabirhen na pagdadalang-tao sa kanya ni Maria at walang tao na ama. Ibig sabihin nito ay si Yahushua, bagama’t ganap na tao, ay hindi itinuring na “tao lamang” — siya ay isang natatanging nilikhang tao.

Dahil ang “pagdadalang-tao” ay nangangahulugang “hinahatid sa pag-iral,” ang ideya ng isang pagbabago mula sa isang anyo ng buhay tungo sa isa pa ay makatuwirang hindi isinama.

Walang Pag-Iral Bago ang Kapanganakan Ayon kay Pablo

Ang apostol na si Pablo ay ipinahayag ang pagdating ni Yahushua sa pag-iral sa mga kaparehong termino gaya nila Mateo at Lucas:

Galacia 4:4: “Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ni Yahuwah ang kanyang Anak. Isinilang [genomenon] siya ng [mula sa] isang babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan.”

Ang salitang Griyego na genomenon ay mula sa pandiwang ginomai = para dumating sa pag-iral. Hindi nito isinama ang ideya ng isa na dumating sa pamamagitan ni Maria gaya ng kaso sa isa na may pag-iral bago isinilang. Binigyang-kahulugan ang Ginomai bilang:

1) upang dumating sa buhay sa pamamagitan ng kapanganakan (Galacia 4:4). (Bauer’s Lexicon).

2) upang dumating tungo sa pag-iral (Bauer’s Lexicon).

Upang maging buhay, iyon ay dumating sa pag-iral, magsimula bilang buhay (Thayer’s Lexicon).

Kung mayroong isang pag-iral bago pa ipanganak, pagkatapos ang mga termino gaya ng pagkakatawang-tao o transmigrasyon (paglipat) o pagbabago ay nararapat. Ngunit sa kaso ng Anak ni Yahuwah, ang Bibliya ay inilarawan ang pagsisimula ng isang bagong tao, eksaktong nahuluan sa Awit 2:7 at 2 Samuel 7:14.

Propesiya ng Kapanganakan sa Hinaharap

Awit 2:7: “Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.”

Ayon sa Hebreo 1:5 at Mga Gawa 13:33, ito ay natupad noong si Yahushua ay isinilang. Gayunman, mayroong isyu ng pagsasalin sa Mga Gawa 13:33. Ang pariralang “muling ibinangon” ay hindi tamang isinalin sa KJV at sa huli sa NWT bilang “muling ibinuhay.” Ang literal na pagsasalin, ang NKJV at NIV ay itinama ito. Si F.F Bruce ay nagbigay ng pahayag nang may pagtukoy sa Mga Gawa 13:33:

“Ang pangako ng berso 23, ang katuparan nito na inilarawan sa berso 33, ay may kinalaman sa pagsugo sa Mesias, hindi ang kanyang muling pagkabuhay (para dito’y tingnan ang berso 34). Ang berso 34 sa orihinal ay, ‘mula sa patay.’”

Kaya tayo’y obligadong makilala ang pagkakaiba ng pariralang muling ibinangon sa berso 33 at ibinangon mula sa patay sa berso 34.

Ang Talaangkanan ni Yahushua

Sa magandang balita ni Mateo, ang talaangkanan ni Yahushua ay bumalik sa pamamagitan ni David kay Abraham. Ang talaan na ibinigay ni Lucas ay kinuha ang mga bagay nang mas malayo pabalik kay Adan (Lucas 3:38). Sina Mateo at Lucas ay may sapat na pagkakataon para sa pagbanggit, kung sila’y naniwala sa umiral bago isilang, isang Anak bago naging tao, ngunit walang ganoong bagay ang inilarawan sa kanilang mga detalyadong talaan. Malapit na idinugtong sa talaan ng talaangkanan ni Mateo ay ang pahayag na si Yahushua ay dumating sa pag-iral mula sa sinapupunan ni Maria (Mateo 1:20). Ang panahon at ang lokasyon ng pinagmulan ng Anak ni Yahuwah ay ginawang napakalinaw. Sinabi rin sa atin ni Lucas na ang Anak ni Yahuwah ay dumating sa pag-iral sa sinapupunan ng kanyang ina (Lucas 1:32, 35). Sa lahat ng sinoptikong ebanghelyo, si Yahushua ay tinawag na “Anak ni David.” Siya’y hindi tinawag o idinugtong kay Miguel o anumang ibang espiritwal na nilalang. Ang isang anghelikong pagkakakilanlan para sa Anak ni Yahuwah ay malinaw na hindi isinama.

 

Sa lahat ng sinoptikong ebanghelyo, si Yahushua ay tinawag na “Anak ni David.”
Siya’y hindi tinawag o idinugtong kay Miguel o anumang ibang espiritwal na nilalang.
Ang isang anghelikong pagkakakilanlan para sa Anak ni Yahuwah ay malinaw na hindi isinama.

 

Kung si Yahushua ay tunay ngang umiral na bago dumating sa lupa gaya ni Miguel, siya ay hindi maaari sa kahulugan ay magiging bahagi ng angkan at byolohikong inapo ni David. Upang magsalita ng isang pag-iral bago maging isang tao ay sumasalungat sa Kasulatan, na nagpapakita na si Yahushua ay dumating sa pag-iral lamang sa pagdadalang-tao sa kanya ni Maria. Ang isa ay hindi maaaring umiral bago ang isa ay umiral na. Ang ganoong ideya ay hindi makatuwiran.

Nagbabala si Juan sa mga mananampalataya na tanggapin lamang ang isang “dumating bilang tao” na si Yahushua, iyon ay ang makasaysayang taong Mesias. Ang ibang mga kristo ay dapat na iwasan bilang mga mapanganib na huwad. “Ito ang palatandaan na ang Espiritu ni Yahuwah nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Kristo Yahushua ay dumating bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Yahushua, hindi mula kay Yahuwah ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng Kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na” (1 Juan 4:2-3).

3. Ang Hebreong Kasulatan ay inilarawan ang Mesias bilang isa na hindi pa umiiral.

Ang alinman ba sa mga Hebreong Kasulatan ay pumatnubay sa mga Hudyo ng unang siglo na umaasa ng isang Mesias na isinuko ang buhay bilang isang Arkanghel o makalangit na nilalang? Tandaan ang mga sumusunod na Mesianikong propesiya.

Mga Bilang 24:14-17: “Aking ipahahayag sa iyo ang gagawin ng bayang ito sa iyong bayan sa mga huling araw. Siya'y nagsabi, na nakarinig ng mga salita ni Yahuwah…‘Aking makikita siya [Mesias], nguni't hindi ngayon; Aking mapagmamasdan siya, nguni't hindi sa malapit: Lalabas ang isang bituin sa Jacob, At may isang setro na lilitaw sa Israel.’”

Deuteronomio 18:18: “Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo [Moises].” Ito ay natupad sa Mga Gawa 3:22, 7:37 at Juan 6:14.

Genesis 3:15: “At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi [ng ahas] at ang kaniyang binhi [ng babae]” (“na si Kristo,” Galacia 3:16).

Ang wala sa mga propesiyang ito ay isang palatandaan ng pinagmulan sa anghelikong lahi. Sa halip, ang sukdulang propetang ito ay nagmula sa lahi ng mga tao.

2 Samuel 7:14-16: “At ang iyong sangbahayan [binhi ni David] at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailan man. Ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak.” Ito ay sinipi sa Hebreo 1:5. At ang 2 Samuel 7:19 ay sinasabing “hanggang sa malaong panahong darating.”

Pahayag 22:16: Binigyang-kahulugan ni Yahushua ang kanyang pagkakakilanlan: “Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.”

Gaya ni Moises na isang ganap na taong hindi umiral bago isilang, ang Mesias ay isang katauhan na ganap na tao at isa na ipinangakong Anak ni Yahuwah at anak ni David sa malaong panahong darating. Siya ang binhi ng tao — “ang babae,” sina Abraham at David. Ang pagtatakip kay Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu ay hindi binago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao. Si Adan na anak ni Yahuwah ay ganap rin na isang tao (Lucas 3:38).

Awit 22:10: “Ako'y nahagis sa iyo mula sa bahay-bata: ikaw ay aking Diyos mulang dalhin ako sa tiyan ng aking ina.” Ang Awit na ito ay isang propesiya ng Mesias bilang patunay ng mga sipi nito sa mga ebanghelyo. Kaya ang bersong ito ay malakas na nagpapahiwatig na ang Mesias ay may Yahuwah bilang kanyang Diyos at Ama mula sa kanyang kapanganakan. Dahil dito, hindi siya maaari maging bugtong na Anak bago ang panahong iyon. (pagpapatuloy.)


1 Church History of the First Three Centuries, p. 65.

2 Hastings Dictionary of the Bible, Vol. 4, p. 576.

3 Jesus – God and Man, pp. 120, 143.

4 The Orthodox Corruption of Scripture, p. 75.


Ito ay isang hindi WLC na artikulong isinulat ni Ray Faircloth.

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC