Print

KAILAN, PAANO, AT BAKIT SI Yahuwah ay ititikom ang bibig ng mga globong TAGAPAGTAGUYOD?

1/ KAILAN, PAANO, AT BAKIT SI Yahuwah ay ititikom ang bibig ng mga ‘globong’ TAGAPAGTAGUYOD?
Ito’y patotoo na ang Bibliya’y aklat ng patag na daigdig. Kaya ito'y nanindigan na katuwiran, ang hugis ng daigdig ay gaganap ng papel sa huling kaganapan, bago ang wakas ng panahong ito.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

2/Ang unang pahiwatig ng globo ay si Pythagoras noong ika-6 na siglo BC. Ang mga Ama ng Simbahan ay itinaguyod ang ‘globo.’ Magmula noon ang ito’y naging opisyal na paniniwala ng mga Kristyano. May ilang matatapat na pagtuligsa sa globo; nakalulungkot na sila’y hindi pinansin.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

3/Ang mga Hudyo at Muslim ay naniniwala sa patag na daigdig, batay sa Lumang Tipan at Koran. Ngunit mga 500 taong nakalipas, ang Patag na Daigdig ay itinapon pabor sa Globo. Itala na 99% ng mga tao ay pabor sa Globo. Walang ibang paksa ang nagkakaisa sa mga tao gaya nito.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

4/Sa globo, tagumpay si Satanas sa pagbukod kay Yah mula sa paglikha, at humantong sa pagtanggi sa Patag na Daigdig. Ang Bibliya’y hindi ginamit sa saliksik sa angkin ng agham. Ito’y aklat lamang ng mga moralidad at kwento, hindi na maaaring gamitin upang ipaliwanag ang daigdig.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

5/Ang tagumpay ni Satanas kay Yah ay PANSAMANTALA lang. Tatalunin ni Yah ang Globo at ilalapit ang lahat sa Kanya at patotoo: ‘Napakalalim ng kayamanan, karunungan at kaalaman ni Yahuwah! Hindi maabot ng tao ang kanyang hatol, hindi masiyasat ang kanyang mga paraan!’ Roma 11:33.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

6/Ngayon, kailangan nating ilaan ang kahadeyero na nasa ilalim tayo nito. Sa Bibliya, ang paglikha ng solidong simboryo na bumalot sa daigdig ay ang sagisag ng kapangyarihan ni Yah. Wala nang magpapakita ng kadakilaan ng kapangyarihan gaya nito. Isang hindi mailarawang himala.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

7/Ang kahadeyero/arko ng langit/kalawakan ay sinipi 7 beses sa Genesis 1. Ang salitang Hebreo sa arko ng langit ay raqia; salitang-ugat ng raqia ay ‘pukpukin.’ Ang kalawakan ay nilikha sa ika-2 araw, at tinawag na langit. Kaya ang langit at lukso ay ginamit nang mapagpalitan.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

8/Ilang berso sa Bibliya’y sinipi para sa paghanga:
-Mailalatag mo ba na kasama Niya ang langit, na matibay na gaya ng isang salaming binubo? Job 37:18
-Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ni Yahuwah; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Awit 19:1

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

9/
-Purihin si Yahuwah. Purihin sa Kaniyang santuario: purihin ninyo Siya sa langit ng Kaniyang kapangyarihan. Awit 150:1
-Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang nananahan doo’y parang balang; siyang naglaladlad ng langit na parang tabing o tolda upang tahanan. Isaias 40:22

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

10/Ang arko ng langit ay istruktura para sa Kanyang bayan sa buong kasaysayan. Kinuha ang kalinga mula sa patotoo na ang nagbukod sa kanila mula kay Yah ay arko ng langit at hindi malayo. Ang pagkasolido ng luksong ito’y pinalakas ang kanilang tiwala at pananalig sa Manlilikha.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

11/Ngayon sa isipan ng 99% ng mga tao sa buong daigdig ang arko ng langit ay hindi umiiral. Ito lamang ay umiiral sa mga kwentong engkanto ng Bibliya na pinabulaanan ng agham. Ang lukso ng langit sa hindi maalog na daigdig ay pinalitan ng batik na lumulutang sa kalawakan.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

12/Ngunit ito’y magbabago. Ang Aklat ng Pahayag ay nahulaan ang kaganapan, na sisira nang tuluyan para sa ‘globong’ modelo, sa isip ng mga matapat na nilinlang ni Satanas. Sa ISANG kaganapan ay sisirain ni Yahuwah ang daya na itinayo ni Satanas sa loob ng ilang libong taon.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

13/Ito’y magaganap kapag ang ika-6 na tatak ay binuksan:
‘Nang buksan ang ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol, naging itim ang araw na tulad ng damit-panluksa, naging parang dugo ang buwang kabilugan; mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa tulad ng puno ng igos…

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

14/na naglaglag ng bubot na bunga kapag niyugyog ng malakas na hangin. Nahawi ang langit parang isang balumbon na binalumbong mag-isa, at naalis sa kinalalagyan ang bawat bundok at pulo. Ang mga hari ng daigdig, tagapamahala, pinuno, mayaman, makapangyarihan, ang bawat alipin...

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

15/at bawat malaya’y nagtago sa yungib at sa mga bato ng bundok. Sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, ‘Mahulog kayo sa amin at ikubli ninyo kami mula sa mukha niya na nakaupo sa trono at mula sa galit ng Kordero.’ Pahayag 6:12-16. Ito’y lilitaw sa ika-6 na tatak.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

16/Ang kasindak-sindak ay ang pag-urong ng solidong simboryo gaya ng pergaminong binalumbon. Ang tindi ng kilos na ito ay malagim. Kapag ang kalangitan ay binalumbon, makikita si Yahuwah na nakaupo sa Kanyang trono, at sa kanan ay ang maluwalhating tao na si Kristo Yahushua.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

17/Sapagkat tayo’y namumuhay sa patag na daigdig, makikita ng lahat sina Yahuwah at Kristo. Sa sandaling ito, ang mapanlinlang na teorya ng globo ay dudurugin sa mga kaisipan at mga puso ng mga lehitimong inisip na ito mismo ay hindi matatalong pang-agham na modelo.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

18/Ito’y magdudulot ng positibong baha ng resulta para kay Yah:
-Ang mga Israelita ay itatapat ang kanilang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo bilang Mesias. Makikita nila ang mga tanda ng pagpako sa krus kay Kristo. Handa na silang tanggapin si Kristo gaya ng hula sa Mateo 23:39.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

19/Ang mga Muslim ay handa nang tanggapin ang nagbabayad-sising kamatayan ni Kristo. Makikita nila ang tanda ng pagpako sa krus kay Kristo, nakaupo sa tabi ng Isang Diyos na pinaniwalaan nila. Sila’y matapang na tutuligsain ang Islam at sasabihin ang pananalig kay Kristo.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

20/Ang mga Kristyano ay titigil sa Trinidad nang makita nila si Yahuwah na nakaupo sa Kanyang trono kasama si Kristo. Mauunawaan nila na siya’y hindi umiral bago isilang. Mauunawaan nila ang Banal na Espiritu’y ang Espiritu ni Yah at hindi ang katumbas na ikatlong katauhan.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

21/Ang mga pagano at ateista’y maaalog sa kanilang kaibuturan sa pag-urong ng solidong simboryo at makikita sina Yahuwah at Kristo. Maraming magsisimula nang masigasig sa paghahanap sa totoo, at matapang na magpasyang pumunta sa panig ni Yahuwah at tanggapin si Kristo.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

22/Hindi natin alam kung gaano katagal ang simboryong ito ay mananatiling bukas. Marahil ilang minuto o oras. Kapag ito’y umatras, ang mga panginoon ng mundong ito, kabilang si Satanas, ay lalaban sa patotoo at mga nanindigan rito. Marami ang magiging martir sa panahong iyon.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

23/Sandaling panahon [ilang taon] mula sa pagbukas ng ika-6 na tatak hanggang sa wakas ng ika-7 tatak, sukdulan sa pagbabalik ni Kristo sa lupa para mamuno sa walang hanggang kaharian ni Yah. Ang pag-atras ng kalangitan ay magiging tubig-saluran na kaganapan sa buong kasaysayan.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

24/Ang pag-atras ng kalangita’y binuo ni Yahuwah upang ibigay ang pagsusulit ng pagkakataon sa lahat. Wala matapos ang kaganapan na ito’y maaaring angkinin ang kamangmangan at makikita ng lahat sa iisang panahon. ‘O, ang kailaliman ng kayamanan ng karunungan ni Yahuwah’. AMEN.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021

25/Sa pag-atras ng simboryo ng daigdig, papalayain ni Yah ang lahat ng matatapat sa totoo mula sa kadena na nakagapos sa kanila. Kapag nakita nila sina Yahuwah at Yahushua, sila’y magbabago’t magiging matatag; sa panahong iyon, mas pipiliin nilang mamatay kaysa isuko ang patotoo.

— WLC_team_Tagalog (@TagalogWlc) March 28, 2021