Print

Kuboola Kwabili | Cibeela 1 – Kuswaangana Akukondwa Kuteeli

Elohimu wesu uyoozyokela, alimwi takaumuni pe: mulilo uyoosyukuta kunembo Lyakwe, alimwi kuyooba kuvwuuma mumbali Lyakwe  (Langa Intembauzyo 50:3.)

Inkondo akataa bubotu abubi, iyoosikila kumamanino aciindi ca Kuboola Kwabili kwa Yahushua. Kuzwa mukowa wabantu niwakawida mucinyonyoono akuzwa kubulemu bwa leza, ooku kuboola kwa Kuboola Kwabili kwa YahushuaYahushua mubulemu bwakujulu kamweka mbuli zuba kuti azyootole bantu bakwe kumunzi, nkokulangila mumyoyo yabantu boonse; mbobulangizi bukulwaizya akukkazyika camba akuliyumyayumya mumasunko. Mumusinze wasunko lya Joobo, walo wakakumbatila kulusyomo  lwacisyomyo ca Munununi ooyo wakacili kuboola. Joobo wakalizyi kuti eeco tacikacitiki muciindi cabuumi bwakwe, pele nokuba boobo, walo wakaliyumyayumya mukusyomezyegwa kuti bumwi buzuba bucizya kumbelaa myaka, walo kali mumubili wanyama alimwi, uyoomubona Mufutuli wakwe. 

“Nkaambo Ime ndilizyi kuti Munununi wangu ulapona ncobeni, alimwi walo uyoondiiminina atalaa nyika mubuzuba bucizya aakale: alimwi nokuba kuti mubili [wafwa] acikanda cangu caligwa mvwunyu, pele mumubili wanyama alimwi Ime njoomubona Elohimu wangu: Ooyo Ime ngweyoolibonena ameso ookwaangu, alimwi kutali uumbi pe.” (Joobo 19:25-27, KJV)

Bulangizi bwa kuboola kwa Messiah mubulemu bwakujulu, bwakazumanana kwaambwa abamatata abashinshimi mumisela milamfu minjaanji. Bana ba Isilayeli mumazubaa Yahushua, bakamukaka walo kuti ngo Messiah wabo, nkaambo balo bakali kulangila bulemu bwa Kuboola Kwabili Kwakwe, akuleka kuboola kutaanzi muciimo cakulitolaansi. Lino kuciindi eeco, eeco cakali kulotelwa boobo, akulangilwa kwaciindi cikubwene, lino ciyanda kutusikila. Kuboola Kwabili, ooko kwakayumya basimilimo abatumwa, kwakabapa nguzu aabo bakajailwa mulumbe mubotu akukulwaizya makamu aabantu; nkokuboola kwabili ooko kulaafwi kusikila nyika yoonse . . . mbuli cintu cikankamusya.

Bunji bwanyika mazubaano tiicilangili kuti kucili kuboola kwa Mufutuli kuzwa kujulu. Mangwalo akaambilizya kale kuti:

“Kusaanguna amuzibisye kuti kumazuba aakumamanino, kuyoosika basabuzi beenda muzisusi zibi zyamyoyo yabo beni, bayoosabula cakwaamba kuti, Ino cili kuli cisyomyo cakuboola kwakwe kwakasyomezyegwa? Nkaambo kakuti kuzwa kuciindi nibakafwa bamataateesu, zintu zyoonse zicili mbubonya mbozyakabede kuzwa kumalengelo.” (2 Petulo 3:3, 4, KJV)

Eeci cishinshimi cilizuzukidwe mumusela uuno ngotukkala swebo. Bunji bwabantu tabacisyomi kuti kuzyokela kwa Yahushua kwaswena ncobeni. Kunze lyaboobo, banjaani baamba kuti, “Tee kayi mbubakali kwaamba bacembele abasyaanene. Pele ono tee bakafwa kaindi loko alimwi swebo tucuujisi kubucesya kukkala ansaano azintu zyoonse zicili mbubonya mbozyakabede kuzwa kumalengelo!” Ooku kutasyoma kwamusyobo ooyu kuti Yahushua ulaafwi kuzyokela, kulimwaikide kapati akataa bantu, alimwi eeco ncecitondezya ncobeni mbuli mbolyaamba Bbaibbele kuti Kuboola Kwabili kulaafwi kusika.

muntu uudonaika

“Kuyoosika basabuzi beenda muzisusi zibi zyaluunyaunya lwamyoyo yabo, bayoosabula cakwaamba kuti, Ino cili kuli cisyomyo cakuboola kwakwe kwakasyomezyegwa?”
(2 Petulo 3:3, KJV)

Yahushua wakali kuyanda kuti bantu Bakwe bakalibambile akuti batakajanwi tabalibambide kabajisi maankamaanka akunyandwa baakubona Nguwe nkwaboola. Walo wakapa kucenjezya eelyo naakaamba kuti:

“Amulibambile anywebo: nkaambo Mwanaamuntu uyoosika muwoola ndyomutalangili pe.” (Luka 12:40, KJV)

Kunyina pe nokuyooba kutolwa kujulu mukulaba kwaliso kakwiina kufwa, ooko kunga kwakwempula basalali kuti bazwe atalaa nyika kakwiina muntu uuzyi kuti bagama kuli. Kuboola Kwabili kuyooba ciindi cabulemu ncobeni eeco citanabwenwe mumeso aabantu pe. Ciyooba ciindi ciyoovwentusya julu lyoonse mubulemu akusangalala kutapandulukiki, mumuni akulibotela kweebeka ncobeni.

Mangwalo alisalazyide ncobeni kwaamba kuti:

“Nkaambo mbuli lulabo mbolulaba kuzwa kujwe, akumweka kusikila kumbo; mbweenya oobo akwalo kuboola kwa Mwanaamuntu mbokuyooba.” (Mateyo 24:27, KJV)

Yahushua Lwakwe wakaambilizya caantangalala musyobo wakuboola Kwakwe anyika ciindi cabili. Eciya ciindi naakali kubetekwa, Wakacenjezya bapaizi bakali kumubeteka kuti:

“Kuzwa cecino ciindi inywe muyoomubona Mwanaa muntu kakkede kululyo lwajanza lyanguzu, alimwi kaboola mumakumbi aakujulu.” (Mateyo 26:64, KJV)

Kuboola Kwabili kuyoolibonya kumuntu uuli woonse muzumi uucikkede akupona atalaa nyika ciindi eeco caakusika.

“Amulange, ulaboola mumakumbi; alimwi liso lili lyoonse liyoomubona walo, abaabo bakamuyasa: alimwi mikowa yaanyika yoonse [yabaabo basweekede] bayakoomoka nkaambo kanguwe.” (Ciyubunuzyo 1:7, KJV)

Kuti Kuboola kwabili nikwali “kutolwa kujulu cakusisikizya mukulaba kwaliso kakwiina kufwa”, nkokuti aabo basweekede inga “tiboongolola nkaambo ka Nguwe”. Aabo batonkomene kucita zinyonyoono, kabasulaika cipego citakwe muulo ca Kujulu, cipego ca luzyalo akulekelelwa zinyonyoono, bayookwaampalika kukakatila kujana nzila yakuti bafwe kwiinda kuti balangane mumeso aYooyo wakabafwida. Johane Muyubunuzi wakatondezyegwa mbobayoolimvwa aabo basweekede eelyo baakumubona Yahushua muciindi ca Kuboola Kwabili:

 “Lino ijulu lyakali kuyaa kuvwungailwa mbuli bbuku mbulivwungililwa antoomwe, azyalo zilundu zyoonse atusuwa toonse zyakalonzegwa kumasena aazyo. Mpoonya aawo bami baansi abeendelezi abasinkondo bapati, abavwubi, abasinguzu, abantu boonse, nibaba bazike, nibaba bazyale, bakalisisa mumigodi amumpangala zyamabwe aamumalundu, akwaambila malundu amandomba aamabwe kuti, Amutuwide, mutusise kubusyu bwayooyo uukkede acuuno cabwami akubukali bwa-Mwanaambelele, nkaambo buzuba bupati bwabukali bwakwe bwasika, lino nguni uukonzya kwiima?” (Ciyubunuzyo 6:14-17, KJV)

Kuli baabo bakasweeka, Kuboola Kwabili, kuyoobaumya busiku bulamfu pee butamani, pele kuli baabo basyomeka baluleme, kuyoobasikila buzuba busangalazya buteeli. Boonse aabo bamuyanda Mufutuli wabo alimwi bakali kumutobela akumuteelela akumusyoma, bayookkomana akukondwa eelyo baakumubona walo nkwazyokela kuzyoobacinga.

Lino mubuzuba oobo kuyokwaambwa kuti, Amubone! Ngooyu Leza wesu; Twali kumulindila kuti atufutule, Ngooyu Yahuwah; Twali kumulindila. Atukkomane akusekelela mulufutuko Lwakwe..” (Langa Izaya 25:9.)

cinzimweemwe camukaintu kajisi mwana wakwe

Ciindi ca kuboola kwabili, ciyooba ciindi cakubonana alimwi: kubonana amufutuli abasalali basyomeka kuli nguwe, bamulindila, akubonana balongwenyina amikwasyi yakaanzanyidwe mulufu lwamazubaano.

Ciindi ca Kuboola Kwabili, ciyooba ciindi cakubonana alimwi: kubonana aMufutuli abasalali basyomeka kuli Nguwe, bamulindila, akubonana balongwenyina amikwasyi yakaanzanyidwe mulufu lwamazubaano. Banjibanji aabo bakasweekelwa bayandwa babo kulufu, balaciswa ncobeni mumyoyo yabo eelyo nobayeeya kuti inga tabacikabonani alimwi abayandwa babo. Abalo aabo basyoma kuti bayandwa babo bali kale Kujulu, balalibuzyabuzya kuti naa inga bayoozyibana alimwi baakubonana okuya kujulu. Mangwalo alatusyomya kuti kunyina ooyo wakafwa kacimuyanda Yahuwah uyoolubwa akusiigwa musyule pe. Kuleka buyo kuti tuyoozyibana alimwi abayandwa besu, pele aabo bafwide bayoobusyigwa akutaanguna kutolwa mumakumbi, mpoonya aabo baluleme bacinoopona bayootolwa abalo kuti bakaswaanganine antoomwe ambabo mumakumbi.

Lino bakwesu, tulayanda kuti muswiililisye makani kujatikizya baabo boona muzyuumbwe, kuti mutafwi buumba mbuli bamwi batajisi ancobalangila. Nkaambo naa kuti tulasyoma kuti Yahushua wakafwa akubukuluka, eelyo aabo bakoona muli Yahushua, abalo Taata Yahuwah ulabaletelezya anguwe. Ijwi ndituti mwaambile lyazwa kuli Yahuwah Mwami, kuti swebo tobaumi netuyoosyaalila kusikila kukuboola kwa Yahushua, tatukooyoobasaanguni aabo boona mulufu, pe. Nkaambo Yahushua mwini uyooseluka kuzwa kujulu amakunga aabangele, akoompolola mujwi lyaangelo silutwe, amweembo wa Yahuwah, nkabela nobayoosaangu kubuka bafwide muli-Kristo. Eelyo swebo tobazumi tobasyaalizi tuyoobwezelwa mumakumbi antoomwe ambabo, tukacingane a-Mwami mujulu; aboobo tuyookkala a-Mwami lyoonse. Amuumbulizyanye amajwi aaya. (l Langa 1 Batesalonika 4:13-18.)

Bamamama bayootambulana abana bavwanda babo, aabo mbobakanyangwa alufu kuzwa mumaanza aabo. Balongwenyina, bakaandeene kaindi loko, bayoozyibana alimwi akukumbatilana eelyo baakubonana. Ooku kuswaangana kwabili, kuni kwiimpene akukkomanina kuswaangana kuli koonse. Kuyooba kuswaangana kwa banunudwe a Munununi wabo. Pele ciyokwiinda awaawo.

Yahuwah, uyooba ngomumuni alimwi ngo buumi a luyando, ngonguwe uyoocita kuti kukonzyeke kuswaangana boobo alimwi.

Nkaambo obuya Taata Yahuwah mbwaakayandisya nyika, wakapa Mwanaakwe Simuzyalwa alikke, kuti umwi awumwi uumusyoma atafwidilili, pele abe abuumi butamani. Nkaambo Yahuwah taakwe naakatuma Mwanaakwe munyika kuti akiibeteke nyika, pele kuti inyika ikafutulwe kwiinda muli Nguwe. (Langa Johane 3:16, 17.)

Kakwiina luyando lwakulyaaba kuzwa kuli Taata Yahuwah, kuliyandila kwaaba Mwanaakwe Simuzyalwaalikke kuti akafutule babisyi, zyoonse eezyo nizyatali kukonzyeka kuyoocitika. Nkaambo buyo ka luyando lokwa Taata, ncencico ooku kuswaana ncokuyookonzya kuba alimwi.

“Ooyo watakatukasya Mwanaakwe mwini, pele wakamwaabila ndiswe toonse, sa takooyootupa buyo antoomwe anguwe zintu zimwi zyoonse? Nguni uukonzya kubikka kaambo kubasale ba [Yahuwah]? Ngu . . . [Yahuwah] uululamika,.” (BaLoma 8:32, 33, KJV)

 

Pele mbuli Malembe mbwaati, “Eezyo muntu nzyaatanabona naa kumvwa, eezyo muntu nzyaatanayeeyela, nzenzizyo Mwami Yahuwah nzyabambilide baabo bamuyanda.”

Kukkomana kwa Taata eelyo bana Bakwe baanyika baakuzyokela, kunoonyina magolelo. Kunyina mabala aakonzya kupandulula mbwayoolimvwa Taata waluyando luteeli, eelyo aakubona nkamu iikkomenye, yakanununwa kuzwa kulufu, kiibungene munsaa cuuno Cakwe, kabamuyandisya awalo kabayandisya mumisela iitobela iitabalidwe. Naba Taata Yahuwah inga taajana mabala aakupandulula kukondwa kuyooba muli Nguwe. Muwoola likkomanisya eelyo, eelyo Walo nayoocenka mbungano yabayandwa Bakwe banunudwe, moyo wa Luyando Luteeli uyoolitondezya kukondwa kwa luyando Lwakwe mukwiimba nyimbo!

“Mubuzuba oobo Jelusalema uyokwaambilwa kuti, Utayoowi, O Zioni. Maanza aako atabombi. . . . [Yahuwah Leza wanu] mpali akati kanu; ngusilumamba uumuzundya. Ulamusekelela cakukondwa; uyoolyookezya muluyando lwakwe, ulamulengulula muluyando lwakwe, akumukondelelwa cakwiimba.” (Zefaniya 3:16, 17, KJV)

Kunyina pe mabala aakonzya kupandulula ciyoocitika. Kunyina cilembyo cikonzya kulembulula kukondwa ooko kuyooba muwoola eelyo pe. Kuyooba kusangalala akataa baabo bakalyaaba zyoonse akutobela Mufutuli wabo munzila yoonse kupiluka kumunzi wa Taata. 

“Buzuba bwa-Jehova bulasika mbubonya mbwasika mubbi; Mulimbubo, ijulu liyooindilila amuzunzumina mupati, tunyenyeezi tuyooyaka akubomboloka, ayalo nyika iyootentwa aziyakidwe atalaa njiyo.

Lino zintu eezi mboziti kamaninine oobo, nywebo muleelede kuba bantu bali buti mukweenda munzila iisalala amukulemeka Yahuwah? Kamucilangila akuyandisya buzuba bwakusika kwa Yahuwah, mboliyoomana ijulu kukupya, atunyenyeezi notuyootentwa akweenzumuka.

 

Pele swebo tulangila ijulu lipya anyika mpya, mbubonya mbuli mbwaakatusyomezya, Mulinzizyo momukkala bululami.

 

Nkaambo kaako, nomuyandwa, mbumulangila zintu eezi, amusongwaale kujanwa mulikkede muluumuno, kamutakwe kabata, kamutakwe kampenda mumeso aa Yahuwah.” (2 Petulo 3:10-14, KJV)