Print

Kusondela Buumi bwa Banakristu mu Bulelo Buboola

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga mwazilanganya kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati kumilimo yabalanda banjaanji ba Yahuwah. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkako akukavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

Cimvwika buti kuyookkala mu Bulelo bwa Yahuwah anyika (Mateyo. 5:5; Ciyubunuzyo. 5:10) eelyo Yahushua Messiah mwaalumi (1 Timoteo. 2:5) aakuzyokela kuzwa acuuno ca kuluyo mpakkede kujulu (BaLoma. 8:34; BaEfeso. 1:20) mumusela uuboola (1 Batesalonika. 4:16, 17)? Ime ndisyoma kuti Bantu banji badonaika Inga beezyeezya mbokunga kwaba kuti kakucinyina mapenzi aabuumi buno woonse, kakutaninga bambwa Bulelo bupya munyika. Atuye kumbelaa mazuba kuciindi ncaakasyomezyedwe Abrahamu (Matalikilo. 12:1-4) eeco ciyoozuzikwa alimwi Walo uyootambula nyika alakwe, Pele tiicakacitika mubuumi bwakwe (Milimo 7:5).

Amwezyeezye...bumwi buzuba mboobukila wajana kuti zyoonse nkondo zyakamana. Kweezyeezya kuti nuuba muzeezo buyo wa ntobolo zidubauka lino wamanina lyo, tuuciyeeyelwi alimwi tuucikonzyi akuyeeyelwa kabili. Kunyina uupingilila kuyubilila kujaya muntunyina uugeme ku buumi butakwe kufwa. Koyeeya mbonga waliiba kayi ono inga konoolyeendelela kakwiina kuyoowa umwi kuti inga kayookuyasa musyonga wantobolo. Yebo isitilidwe kuli zyoonse eezi. Macceba antobolo, myuumba a masumo amadandabiti ayoopindulwa Luna zibelesyo zyakulimya myuunda, mbweenya mbuli mbuwakeelede kucita (toonse). Inzya, Yahuwah wakatubikkila ansaano kuti katweendelezya nyika mubunkutwe. Busena mwaakabambila muntu bwakali muunda. Muntu wakabumbwa kuzwa (kubulongo) bwamu mbewu eeyo. Nkako muntu ncibeela cambewu eeyo. Adamu wakutaanguna wakalengedwe mu ciimo naa mu cinkonzya ca Yahuwah (Matalikilo. 1:26) alimwi Adamu wabili (Yahushua) awalo wakabambwa muciimo naa mucinkonzya ca Yahuwah (1 Bakolinto. 15:45; BaFilipo. 2:6).

Buumi tabucinooli bwakujata maanka kujatauka zya makwebo. Ndeke zya lumamba azyalo ncibeel cijatikene aamakwebo. Kucinoonyina mpindu yeelede kukosozyegwa cakuti, “fwamvwaanya, komanizya lino” kutiyaanina buvwubi, nkaambo kunooli ciindi cinjaanji cakumanizya kufumbwa ceelede mu kuyanda kwa Yahuwah kucitwa amuntu uukkala ansaa zuba.

Micelo azisyu mani zyinookomena munyika zinooli zyeezyo zikkutya akunona loko kazizwide busani busalala cakutavwelanya kantu, nkaambo alikke maanza aanoolima akubambilila zyakulya eezyo anooli maanza aakalengululwa mumubili wa Messiah. Meenda aanooyida zisyango eezyo anooli meenda aayinda kusalala, kaatajisi misamu iikola nokuba misamu yakujazya buuka iisanganyidwe. Kunoonyina zyuuka ziluma. Manyongwe aapenzya bantu anoomanide! Kunyina uunoozyalwa kafwide, pele buyo akataa babisyi bazuunyene mu busofwaazi.

“Lino umpe uyookala antoomwe akabelele; siluwe uyoolala antoomwe akapongo; alimwi moombe akalavwu bayoolya mucilido comwe; boonse bayoolala antoomwe, nkabela mwana muniini uyoobeembela. (Izaya 11:6).

Umpepe akabelele, zyoonse ziyoolya mucilido comwe; mulavwu uyoocela bwizu mbubonya mbuli iƋombe; anzoka, bulongo buyooba cilyo cayo. Tabakooyooluma nikuba kunyonyoona moonse mucilundu cangu cisalala, mbwaamba Yahuwah. Nyika yoonse iyoozulila luzyibo lwa Yahuwah mbuli meenda mbwaavwunikide atalaa lwizi.” (Izaya 65:25; 11:9).

Eezi nzitondezyo zyakuti oobo Bulelo bunooli anyika akuti bantu abanyama tabanooli kujulu kabalizya tunkobela...

Ime, ndewumwi, ndinookkomene kuleka kubelesya kkompyuta eeyi, akutalika kulikwaya kubeleka zuba kalibala, kalitacinootalisyi bulwazi bwa kansa acinkanda cangu, alimwi talinokuumpi kapati kuti ndakkalilila azuba nkaambo mulengalenga wesu unoobambuludwe mbuwaalengedwe kakutana bambwa misamu iinyonyoona muya mubotu, misamu iifusula ccovwu, mpindu zibamba magesi, azyeezyo zisandula muya uukola akuutonkela muluwo kuyaabusofwaazya muya mubotu.

Pele ncintu comwe cilimasimpe: ikuti katuzumanana kulilauka zintu zinyongene mubuumi bwamazubaano, inga twagama nzila iisiya kuduma mbi kusofwaala, akwaalilwa ncobeni...tatweelede kulikatazya muzintu zitabujuli kakuli mumuni wa kasimpe wasika kuli ndiswe kuti tuubambilile kutaanguna zyoonse kumbelaa zintu zitujatya bubi. Tweelede kukambauka mulumbe wa Bulelo, katweendenda amoza akasimpe, katulutide kuzuunyanina lwiito lwesu.

“Pele amulinde lyoonse, myoyo yenu italengaali kujatikana mubulyato butolwaalazya abukolwi, kamupenga kuyeeya zya buumi buno, kutegwa oobo buzuba butakamutilimuni aanga nkoonze. Nkaambo buyoobasikila boonse bakkala anyika. Pele amulinde kuti mukakonzye kuyokoka kuzintu zyoonse ezi iziyoocitika, akwiima kumbele lya Mwanaa Muntu” (Luuka 21:34-36).

“ They will reject the truth and follow strange myths. But you should keep a clear mind in every situation. Don’t be afraid of suffering for the Lord. Work at bringing others to Christ. Complete the ministry Yahuwah has given you

Ndakulailila kunembo lya Yahuwah alya Yahushua Messiah walo uuyoobeteka baumi abakafwa, aakupompa kuzyoobikka Bulelo bwakwe: Kambauka makani ookwa Yahuwah lyoonse. Kwaajatisya, muciindi ceelede nokuba citeelede. Kkazyika moyo kulaya akutapatila bantu bokwenu akukombelezya akubayiisya zibotu. Kokazikisya loko moyo mukwiisya kwako. Nkaambo ciindi ciyoosika ncobati kaleke kuteelela kufundisya kwinikwini, eno bayoogama kulijanina bafundisi bali mbuli kuyanda kwamyoyo yabo beni, kuti babaambile ncobati babotelwe kumvwa. Bayoosinka matwi aabo kumakani menimeni, bakagame kuswiilila zyamankwangwaalizya, Pele yebo kobaa muzeezo uusalala muzintu zyoonse. Utabaa bukandu kupengela Simalelo. Kofwabalika, kosungwaalila milimo yabukambausi akuleta bamwi kuli Messiah. Kokondezesya mulimo Yahuwah ngwaakakupa” (2 Timoteo. 4:1-5).

Ime ndaabila ceeci kuli baabo mbotusyoma limwi mu Bulelo muluyando lupati abulangizi bwa Messiah a Bulelo bwakwe buciboola.


Eeci ncibalo citali ca kabunga ka WLC cakalembwa aaba Andy Szewczak (Volume 8 No. 8, Focus on the Kingdom, 2006)

Twakagwisya mucibalo citaanzi woonse mazina aamilimo aabakomba mituni ngobawulikide Taata a Mwana akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mu Mangwalo ngotulembulude mazina aa Taata a Mwana, mbuli mbwaakalembedwe abalembi ba Bbaibbele bakayoyelwa Moza. – Kabunga ka WLC