Print

Kuzyaligwa Aa Yahuwah

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda ba Yahuwah banjaanji. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko tulavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

kuzyalwa-kuli-Yahuwah

Icintu ciletelezya kukondwa kapati akataa baabo basyomeka kubala Bbaibbele ncilongwe cili akataa Yahushua a Banakristu mumasimpe aakuti boonse bakazyalwa kuli Yahuwah. Munzila iilaa mulimo, Banakristu balagwasyigwa canguzu kapati mukukakatila kwabo kuti batazumanani kukkala buumi bwa cinyonyoono. Baleembelwa cakuyandigwa akukwabililwa aa Yahushua muzeki wa buntu bwaansi, kuzwa kuli dyabooli. Yahushua lwakwe wakaletwa aa Yahuwah mubuumi buno munzila yaandeene. Ma, coonse eeci ceelede kutukkazyika myoyo! “Tulizyi kuti bantu boonse aabo bakazyazyigwa aa Yahuwah tabazumanani kucita cinyonyoono. Ooyo wakazyalwa kuli Yahuwah ulababambilila, aboobo dyabooli tabagumi” (1 Johane 5:18). Mukampango aaka ibbala lyakabelesyegwa ciindi citaanzi ndibbala lya “bakazyazyigwa,” mukwaamba Banakristu, lyaambidwe muciindi cakainda mumulaka waci Giliki, eeco caambilizya cintu cicizumanana kuya kumbele kuzwa mpicaatalikila kaindi. Eeli bbala inga lyazubululwa munzila zinjaanji: “Bakazyaligwa, wakabazyazya, bakazyazyigwa, bakatalisyigwa, bakazyila, naa bakaletwa mubuzumi.” Kubelesya bbala lyakuti “bakazyaligwa” nkupandulula cilongwe ciciya kumbele akataa Banakristu a Yahuwah. Eelyo umwi nalanga mbolibelesyegwa mu Bbaibbele bbala lya “kuzyalululwa”, inga catalika kusalala kuti mabala aamusyobo ooyo atondezya kuzumanana kwiingula Taata ooyo Walo muluyando “wakazyazya” Banakristu mu moza.

Ibbala lisanduludwe kuti “wakazyaligwa” mukampango kainda atala aawa muli I Johane 5:18, mukwaamba Yahushua, muci Giliki eelyo ndibbala lyakucita cintu lyaamba cintu caacitika kaindi aciindi comwe buyo. Eeci cilisalazyide kuti caambilizya nguzu zini zyabulengi zyokwa Yahuwah, mumaleele ngaakacita muli Maliya eelyo Muya Uusalala niwaaboola ali nguwe, (eelyo nguzu zya Singuzuzyoonse nizyaamuvwumbilila) mbuli bwakaambilizya Gabuliyele kuli Maliya. “Ngamasimpe aayo kuti ooyo mwana wakali kuzyoozyaligwa unokwiitwa kuti ulisetekene alimwi Mwanaa Yahuwah” ( Luka 1:35b ). Yahushua wakazyila ncobeni akuzyazyigwa aa Yahuwah munzila yamaleele eeyi aciindi naakamitwa muli Maliya.

Ooko kubalilwa akataa Banakristu bana ba Yahuwah nkutwaapegwa muluzyalo, kukona Yahuwah, alimwi kukona antoomwe a Messiah ngomutwe mupati uupanduludwe cakulibotela mu Cizuminano Cipya coonse mbocibede. Lino katubalilwa antoomwe a Yahushua, ooyo wakazyazyilwa munzila yamaleele boobu, walo ngo “mutaanzi kuzyalwa” wa mukwasyi mupati wa babunyina abajwanyina. Yahushua, kabambidwe muciwa mbuli ndiswe mubili wa nyama abulowa, wakali kukonzya kumaninizya kumvwa boonse mbuli mbotulimvwa kubula nguzu (naakasunkwa cinicini akupenzyegwa calunya), lino walo takwe bweemya kutwiita kuti tuli babunyina abajwanyina! Tusimpe tweebeka boobu tusiya ndiswe katwaankamene ku lubomba lutoozyeka lutambikidwe kuli ndiswe! Tulaangulukide lyoonse kuboola katukkazyikide camba kucuuno ca lweengelelo eelyo notubulide lugwasyo!

“Alimwi lino, amuswiilile bana, amukkalilile muli nguwe, kutegwa eelyo walo aakuyubununwa swebo tukakkazyike myoyo akutabaa bweemya kunenbo lyakwe aakulibonya mubulemu. Ikuti yebo kozyi kuti walo mululami, nkokuti yebo ulizyi kuti kufumbwa uucita ciluleme wakazyazyigwa kwiinda muli nguwe. Langa luyando lutaambiki Taata ndwaakatupa — kuti twiitwe kuti tuli bana ba Yahuwah! Oobo mbombubo masimpe mbotubede” (1 Johane 2:28-3:1a).

Kweendelanya abusanduluzi bwa kaano ka sikuminza muli Mateyo 13:18-23, “kuzyalwa kupya” kwesu kutalikila mukwiingula katulaa myoyo yeempedwe, akuliyandila tobeni Mulumbe wa Bulelo bwa Yahuwah buboola ooyo uusyangidwe aanga no mbuto. Kutegwa tube mbuli “bulongo bubotu bulaa mbolezi”, tweelede kuteelela akumvwisyisya ncoyiiminina “mbuto” (yalo iili ngo mulumbe mubotu), alimwi tweelede kuzuunyana mumulumbe ooyo kusikila kumamanino aa “kuzyala micelo.” Mbweenya mbutwabona atalaawa muli 1 Johane 2:28-29 swebo tweelede “kukkalilila muli nguwe,” katucita “eeco ciluleme.” Mubupanduluzi, lyoonse kufumbwa mpokwaambilizyigwa basyomi mu cizuminano cipya kuti baazyazyilwa muli Yahuwah, ooto tumpango tujisi makani aa lubomba-ndotuteelelwi kapati lutililwa antoomwe akuzumanana kuteelela kwesu makani aamulumbe.

Mukataa kukomena kwesu notukakatila kuya kumbele kuteelela canguzu, tulipedwe kulekelelwa cinicini muli zyoonse nzyotulubizya anzyotwaalilwa. Atalaa waawo, tulagwasyisya notwaalilwa kumvwisyisya nokuba notubula nguzu mu masimpe aaguminizyidwe nokuba aambwa mutumpango tunjaanji mu Mangwalo.

Kuyungizya atalaa tumpango tusyoonto twaambwa kale, eezi ziinduluka kwaambwa, mubufwaafwi, akubembeleka, ziguminizya mutwe mupati wa makani aaya mu Mangwalo. Mulimo wa kuzyazyigwa kwiinda muli Yahuwah ncibeela cijatene aalwiito lwesu amulimo wesu mbotuli bana Bakwe.

Ngooyu mukonzyanyo, tweelede kulikankaizya kuba munzila yabulondo mbuli Yahuwah mbwayanda kuti bantu babe, nokuba kuti aabo bantu “tabaluleme.” Aboobo, eelyo notuyanda basinkondoma akupailila baabo batupenzya, swebo tunooba “bana ba taata uuli kujulu” (Mateyo. 5:43-48). Mubusanduluzi abumwi butondezya bubotu bwa Yahuwah butacincauki, ibbuku lya Jakobo liyubununa kuti, “Mukuliyandila Kwakwe, Walo wakatuzyalulula kwiinda mumulumbe wakasimpe, kutegwa swebo tube musyobo wa micelo mitaanzi akataa zilengwa leza zyakwe.” “Amutambule cakulitolaansi, ooyo mulumbe uukonzya kuvwuna maumi eenu” (Jakobo 1:18, 21b). Aaya makani apandulula kuti micito iisofweede amakanze aanjiyo (kusanganya amizeezo iinyemede bukali) yeelede kubikkwa kulaale. Basyomi balikulaizyidwe calusinizyo kuti babikkile maanu kubamba mulumbe uusyangidwe, kwiinda kuteelela biyo mpoonya akuuluba mulumbe ooyo.

Kujatanya antoomwe kuzyalululwa bupya a “mbuto” ya mulumbe (antoomwe amasimpe aa kubuka kuzwa kubafu kwa Yahushua abulangizi bwesu bwa mazuba aacizya) kulisalazyidwe cini muli Petulo Mutaanzi. “Aalelekwe Yahuwah a Taata wa Simalelo wesu Yahushua Messiah! Mu luse Lwakwe lupati Walo wakatupa kuzyalululwa bupya mubulangizi bupona bwa kubuka kuzwa kubafu kwa Yahushua Messiah... Ncobeni, kuzyalululwa bupya tiikwakazyila mucintu cinyonyooka pele kuzwa ku mbuto iitanyonyooki, kwiinda mumulumbe uupona alimwi uukkalilila ookwa Yahuwah.” (I Petulo 1:3, 23). Woonse makani aa “kuzyalululwa kupya” mutumpango ootu asalazya zibeela zyongaye ziyandika, zya kwiingula akucita. Basyomi beelede kuyandisya masimpe ijwi (mulumbe “uutanyonyooki”), eelyo nobasalazyigwa kwiinda mukuteelela kasimpe, kuyanda a akutonkomana kubikka kulaale cibyaabi. Zyoonse eezi zyeelede kucitika mukati kamulimo ngwaakoonda Messiah abulowa bwakwe (kutali mu zintu “zinyonyooka” mbuli golide a nsiliva).

“Mbweenya mbubakali banji, nokuba boobo, aabo bakamutambula, kuli mbabo wakabapa lwaanguluko lwakuba bana ba Yahuwah — mubwini aabo basyoma mu ciyubunuzyo ca Mulumbe wakwe. Aaba tiibakazyalwa kuzwa kubulowa, nanka kuzwa kuzisusi zya nyama, nokuba kuyanda nkwela kwa mwaalumi, Pele kuzwa kuli Yahuwah” (Johane 1:12- 13).

Nokuba kuti taakamvwisyigwa kuli Nicodemus, mubandi ookwa Yahushua anguwe (mucaandaano ca Johane catatu) citondezya masimpe aa kuyanda kwa Taata wakujulu kuti azyazye bana bamoza kutegwa aabo bakanjile mu Bulelo bwa Yahuwah buciboola. Majwi aandeene aakuti “kuzyalwa kuzwa kujulu” atondezya mucito wa Yahuwah wa kulengulula baabo banikweempwa kwiinda mu mulumbe.

“Pe ma andimwaambile kasimpe kalemu,” mbwaakaingula Yahushua. “Pele biyo kuti umwi wazyalululwa kuzwa kujulu, takonzyi kuyoobubona Bulelo bwa Yahuwah.”

“Mbubuti muntu umwi mbwanga wazyalululwa,” wakabuzya Nicodemasi, “kali wacembaala kale? Yebo tondaambili kuti weelede kunjila ciindi cabili mwida lya banyina akuzyalwa lwabili, mbombubo naa pe?”

“Ime ndimwaambila masimpe eeni,” wakaingula Yahushua. “Pele biyo kuti muntu wazyalululwa mumeenda amumoza, takonzyi kunjila mu Bulelo bwa Yahuwah. Mubili wanyama uzyalwa kuzwa mumubili wanyama, pele muya uzyalwa kuzwa ku Moza. Mutanyandwi kuti Ime ndamwaambila kuti inywe, Mweelede kuzyalululwa kuzwa kujulu” (Johane 3:3-7).

Ooyu musalo ngweenya muli Johane caandaano 3, uya kumbele kusinizya kusyoma mucituuzyo ciciboola cokwa Yahushua eeco ciyoopegwa muluyando lwa Yahuwah. “Nkaambo Yahuwah wakiiyanda nyika mbuli boobu: Walo wakiipa Mwanaakwe ngwaakazyala munzila yiindene kutegwa boonse basyoma muli nguwe batakanyonyooki, pele bakabaa buumi butamani mumusela uuboola.” (Johane 3:16). Alimwi, ooyu musalo utondeka ku kaambo keni ncokuyandika kwiingula mumuni wa Messiah, mucibaka cakuyandisya musinze akukkala muzisusi zya musinze.

“Boonse bakazyazyigwa aa Yahuwah tabazumanani kucita cinyonyoono, nkaambo bana ba Yahuwah bakkalilila muli nguwe; tabakonzyi kuzumanana kucita cinyonyoono, nkaambo bakazyazyigwa aa Yahuwah” (1 Johane 3:9).

“Nobayandwa, atuyandane, nkaambo luyando luzyila kuli Yahuwah, alimwi boonse bayandana bakazyalwa aa Yahuwah alimwi balimuzyi Yahuwah” (1 Johane 4:7).

“Boonse basyoma kuti Messiah ngu Yahushua bakazyalwa aa Yahuwah. Boonse bayanda muzyali balamuyanda amwanaakwe awalo. Mbombuboobu mbotuzyi kuti tulabayanda bana ba Yahuwah, nkaambo tulamuyanda Yahuwah alimwi tulacicita ncatulailila. Ncenciceeci kuyanda Yahuwah ncociiminina: ciiminina kubamba milawo yakwe. Mukubamba milawo yakwe taakwe cibapenzya, nkaambo boonse aabo bakazyazyigwa aa Yahuwah baliikoma nyika. Ooku nkokukoma kuzunda nyika: lusyomo lwesu” (1 Johane 5:1-4).

“Kuzyalwa aa Yahuwah,” “kuzyalululwa,” naa “kuzyalwa kuzwa kujulu” aayo masimpe aaguminizya zinjaanji, kwiinda kuzuminizya biyo mumizeezo aciindi cimwi. Nokuba boobo Banakristu batola ncobeni cibeela mubuumi bwa, Messiah (mbwaanga balo mbaba Ĺ‹anda yokwa Yahuwah) ikuti batonkomana kujatisya camba mu kuzunda nkobalangila (BaHebulayo. 3:6, 14) nzila yoonse kusikila kumamanino! Zileleko zya kuzyalululwa zitapandulukiki nzipya cakukondelezya masimpe!

Bulumbu bwa kuzyaligwa aa Yahuwah cino ciindi a umumisela iiciboola, bulatililwa kuli baabo bayandide kwiingula. Kuzunda nyika kwa Yahuwah, kwiinda mu Mwanaakwe ooyu ngwaakazyala nsini, ncintu eeco ncotukkomanina mazubaano kwiinda mukusyoma. Eeci cilaambilizya akuti tuyookona lubono lutakwe kampenda mumusela uuciboola. Kuzumanana kwesu kuteelela caluyando ncintu cikonzyeka kucitwa; tacili cintu ciminya kucita pe! Tulakonzya kulikobeka joko lya Messiah, “lyuubauba kuyumuna,” mu mumuni wa Yahuwah a Mwanaakwe nkaambo balo bobile bakoonda kale mulimo wini wa “kunyamuna cilema” kuti bakobelele lukono lwesu luteeli. Kuyandisya kukondelezya Taata uuli kujulu, nkwa kutambula bana bakwe bayandwa mu Bulelo bwa Yahuwah!

kutembaula
 


Eeci cibalo citali ca-WLC cakalembwa aaba Kenneth LaPrade.

Twakagwisya mucibalo citaanzi mazina aabakomba mituni ngobayita Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mutumpango ntotulembulude akubikka mazina as Taata a Mane, mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi bamu Bbaibbele bakayoyelwa moza. Nkamu ya-WLC