Print

Lyaamba Nzi Bbaibbele Noliti “Kukambauka Mulumbe”

Eeci cibalo tacili cina WLC. Eelyo notubelesya milumbe iizwa kubalembi balaanze lya mbungano, imbunga izuminizya buyo zintu eezyo nzyotumvwa aanga zileendelana acilembedwe mu Bbaibbele. Kanjaanji, balembi ba milumbe eeyi tabeendelani a mbungano ya WLC muzintu zilaa bulemu (mbuli Nsabata ya buzuba bwa ciloba amutwe wa Buleza). Nokuba boobo, Eeci taceelede kutulesya kutambula zileleko kwiinda muli nzibaalemba, eezyo zyeendelana a Mangwalo. Aboobo kuzumina cibeela ca milumbe yabo takuli kuzuminizya azintu zimwi zyoonse nzyobatonkomene kusyoma.

Kweendelanya mbwaamba Yahushua, wakali mulimo nzi ngwaakatumidwe woonse?

BunaKristu bulaa mulimo nzi?

Ime ndakaboolela kwiita babisyi kuti beempwe (Luuka. 5:32).

Ime ndakaboolela kuzyoofutula baabo basweekede (Luuka 19:10).

Ime ndakaboolela kuzyoonyonyoona milimo ya Dyabulosi (see 1 Jn. 3:8).

Pele ino mbuti mbwaakacicita eeco?

Ime ndeelede kukambauka Mulumbe wa Bulelo bwa Yahuwah. Ncenciceeco nceekatumwa kucita (Luuka 4:43).

Bumwi bukambausi bulaa mpuwo butwaambila kuti Yahushua wakakulwaizya buleya kuti “bamukumbile kuti abanjile mumyoyo yabo.” Aaya majwi aakwaamba boobu taakwe cibeela mumabala aalembedwe ngaakaamba Yahushua. Apa buyo maanu aabantu kuti aanguluke mumanjezyeezya. Taatondezyi nzila iini Yahushua nja kambauka. Aboobo mbuti Yahushua mbwaakatamba babisyi kuti babe basyomi?

Bwiinguzi bwa mubuzyo ooyu lyoonse ngaakali makani aa Balembi ba Bbaibbele. Tede abalo mbweenya bakali bakambausi bakali kulombozya kuti, kwiinda mumalembe aabo, bakonzye kuletela bamwi lufutuko. Ino mulumbe wabo wakali wakuti nzi alimwi wakaboolede munzila iili buti?

Kakwiina kudonaika mulumbe anzila njiwakaboolela, bakambausi bakayiide kuzwa kumukonzyanyo ookwa Yahushua wakukambauka Mulumbe. Nokuba boobo, mazubaano, bantu banji balakopwa kwiibaluka muzeezo wakuti Yahushua wakali mukambausi-wa-Mulumbe. Hena taakaide kufwa akubuka buyo kuzwa kubafu? Hena eeco cilikke buyo tiicakajata milimo wa lufutuko woonse na? Bwiinguzi bugaminina mbwakuti “peepe.” Ikuti lufu akubuka kwa Yahushua kuuli ngo Mulumbe woonse, nkaambo nzi Yahushua ncaakakambauka Mulumbe kwa myaka yotatwe kakwiina kuguminizya makani aalufu lwakwe akubuka kuzwa kulufu? Mbubuti baapositolo mbubakali kutumwa mubweendelezi bwa Yahushua kuyookambauka Mulumbe akwaabanya lufutuko (Luuka 8:1; 9:2, 6), kabatazyi lufu a kubuka kuzwa kulufu kwa Yahushua? (Langa Luuka 18:31-34; Johane 20:9).

Masimpe eeni maubauba. Yahushua wakaboolede kuzyoofutula basweekede. Walo wakaboolede kuzyooita babisyi kuti beempwe. Pele eeyo nzila njaakacita mulimo ooyu, nokuba boobo, ibainda aangala bantu banji baunka kuzikombelo. Bwiinguzi buubauba mbwakuti, Yahushua wakapa Mulumbe akutamba bantu kuti basyome Mulumbe ooyo. Ngeenya majwi ngaakajuzya Mulumbe, ngaajanwa kanjaanji mumulimo wakwe woonse.

Kufumbwa ncaakaamba Yahushua mukujuzya mibandi yakwe, kwakali kuyungizya buyo kumakani aa mbolukonzya kujanwa lufutuko: Amweempwe akusyoma Mulumbe wa Bulelo bwa Yahuwah (Maako 1:14, 15). Aaya ngamakani mubufwaafwi aalusyomo lwa Bunakristu ngaakapa Maako kumatalikilo aamulumbe wa Yahushua kali mukambausi a Mufutuli. Mubulelo momubunganyidwe zyoonse nzyaakayiisya Yahushua.

Yahushua wakali mukambausi uutugwa muncili:

Simalelo [Yahushua] nguwaataanguna kwaambilizya makani aa lufutuko. (BaHebulayo 2:3)

Mbubuti mbwaakali kunga waimpya musemo wa kusyoma kwa Bunakristu mbuli mbwaakakambauka Yahushua?

Bwiinguzi mbwakuti, tuliminidwe kuteelela milumbe ya zinyonyoono akulekelelwa kwiinda mubulowa bwa Yahushua (azimwi zyeendelana aa Mulumbe), pele tuloongoongwa mumaanu kuzwa ku kaambo keni (aako muntu nkakonzya kulibonena) kuti ooko kulekelelwa kuyeeme mukwiingula camaanu lwiito lwa Mulumbe wa Bulelo ookwa Yahushua.

Yahushua uyiisya cigaminina kujatikizya kaambo aaka. Walo wakakonzyanisya Mulumbe Wakwe walufutuko ku nyungu iisyangwa mumyoyo. Eeyo nyungu yiitwa kuti Mulumbe/ Ijwi lya Bulelo (Mateyo. 13:19) — Mubufwaafwi, zimwi ziindi nkuti buyo “Ijwi lya Yahuwah” (Luuka 8:11), “Ijwi” (Maako 4:14). Mu nyungu/ Mulumbe ooyo, walo utulaya kuti tumvwisisye, tusyome akutambula. Tweelede kutambula mumizeezo yesu akweendelanya maumi eesu ku mulumbe ooyu. Kweendelanya bwaamba Yahushua, kweempwa ciiminina kusiila limwi maanu eesu aakulicenjeezya mu buumi buno akutonkomana kutobela Mulumbe Wakwe wa Bulelo: Kwiinda mukusulaika makanze eesu akukumbatila makanze aakwe — aayo ngaakali kuvwuzya kwiita kuti Mulumbe wa Bulelo bwa Yahuwah. (Basicikombelo banji sunu baloongomene kukwelelezyegwa muli zya mapolitikisi aamazubaano, pele Yahushua taakabikkide maanu kuzintu zili boobo. Walo maanu akageme kumubuzyo uutucumba wa mapolitikisi aa Leza. Mfulumende zyaanyika aano mazubaano tazyili zya Bunakristu pe. Zyoonse zili mumakanze ookwa Saatani munyika. Banakristu tabeelede kuzulilwa mumakanze aali boobu pe; balo “tabali bamunyika iino.” Inyika iyooba Bulelo Yahuwah eelyo buyo Kristu aakuzyokela. (Ciyubunuzyo. 11:15-18 ; Daniele. 7:14; 18, 22, 27 ; 2:44 ; Mika 4:8; Obadiya.21)

Bulelo bwa Yahuwah nje nyika mpya ...njayoojuzya Kristu aakuzyokela anyika eeyi (Milimo 1:6; 3:21). Tweelede kulibambila cakujata maanka cino ciindi kukuboola kwa bulelo oobo. Banakristu beelede kugwasyilila bamwi kuti abalo batambule lwiito lwa Mulumbe wa Bulelo bwa Yahushua akusanganya, mbuli mbokweelede, amakani aalufu lwakwe ndwaakapeda kuba cipaizyo akubuka kwakwe kuzwa ku lufu.

Yahushua wakatongooka kuti bantu banji balalelema kweempwa munzila njaakalailila. Bayanda kucita nzyobaliyandila beni. Kunooli baliyandide kusulaika kufumbwa ncobamvwisyide kale kuti ncinyonyoono alimwi tacili cabuleza. Pele penzi lini kuli Yahushua talili lya kubula bulemu pele ndya kutamvwisyisya lwiito lwakwe lubakombelezya kuti: basyome Mulumbe wa Bulelo. Yahushua wakalungulula kaambo ka lufutuko kayandika aaka muli Maako 4:11, 12. Walo wakapandulula kuti, ooko kwaalilwa kutambula Mulumbe/ Ijwi lyakwe lya Bulelo ncecilesya bantu kuboola kuli nguwe kuti bavwunwe.

Kuli ndinywe [nobasikwiiya banakristu], maseseke aa Bulelo bwa Yahuwah mwapegwa akuzyibizyigwa [Mateyo 13:11], pele kuli bamwi aaya makani alasika mbuli maambila mbali: balo balalanga pele tababoni nokuba kuteelela, alimwi balaswiilizya pele tabamvwisyi. Ikuti nibalimvwisyide, nibali kunga beempwa akulekelelwa. (Maako 4:11, 12).

Ipenzi liliko aawa lijatikizya kweempwa, lilalibonya ncobeni mukuteelela nokuba mukwaalilwa kutambula Mulumbe wa Bulelo ookwa Yahushua. Luuka awalo ulasalazya kwaamba masimpe ngeenya aaya.

Kufumbwa muntu nateelela Mulumbe/ Ijwi [lya Bulelo, Mateyo 13:19] akutalimvwisyisya, Dyabulosi ulaboola aakukwempula Mulumbe ooyo uusyangidwe mumoyo wakwe [mumizeezo] kutegwa atausyomi akufutulwa. (Luuka 8:12).

Aawa kweempwa a kulekelelwa zyiboolela buyo mukubaa maanu aakuzumina Mulumbe wakambaukwa wa Bulelo bwa Yahuwah kwiinda muli Yahushua.

Pele, mubukambausi bwa mazubaano, kunyina makani aali boobo aa Bulelo bwa Yahuwah aapegwa ku muntu uuyanda kusanduka. Pele muntu waambilwa buyo “kulilekelela cibi cakwe” a “kutambula Yahushua” ooyo wakamufwida. Pele eeyi nzila kweempwa kuli boobu isotoka atala — yeeleba — ntaamu yini eeyo Yahushua njaakalandabika cakusinizya. Mubumboni bwa majwi ookwa Yahushua atala aawa, hena inga kwaba kulekelelwa kunze lya kweempwa akuzumina Mulumbe wa Bulelo na? Hena kweempwa kulakonzya kuba kakwiina kuteelelesya Bulelo bwa Yahuwah na?

Luuka mu Milimo 8:12 usalazya “nzila” yakuba muntu uuzulilwa mu mubili wa Kristu. Alimwi katobelezya musyobo wabukambausi ookwa Yahushua, lino penzi liliko ndya kutambula nokuba kukaka Mulumbe wa Bulelo.

Eelyo nibakamusyoma Filippo naakali kukambauka Mulumbe wa Bulelo bwa Yahuwah azina lya Yahushua Messiah, bakabbizyigwa, banalumi abanakazi (Milimo 8:12).

Cintu cigambya ncakuti eeyi teesyi njenzila njobalanganya lufutuko bakambausi ba mazubaano mumizeezo yabo. Balo bajatikizya lufu akubuka kubafu kwa Yahushua kuti, kwakazimaanya kufumbwa majwi aaciyandika kutobelwa aayo Yahushua ngaakaamba naakali kukambauka lufutuko. Kutambula makani aakopa maanu aaya nkukambauka buyo Mulumbe kuzwa mumangwalo lwangawo, aayo aatalisya amajwi ookwa Yahushua muli Mateyo, Maako, Luuka a Johane. Mu mangwalo aayendelana one aaya, muntu inga taakonzya kweeleba kasimpe keni kakuti mulimo wini wa Mulumbe, nkutambula Yahushua kwiinda mukutobela Mulumbe wakwe wa Bulelo.

“Ikuti inywe tiimwasyoma Mozesi, mbubuti mbomunga mwasyoma majwi aangu?” “Ooyo uuswiilila Mulumbe wangu akusyoma Yooyo wakandituma, ulaa buumi butamani” (Johane 5:47, 24).

Eezi zitobela nzyaakaamba Yahushua zigeme ciimo cesu, mbotuyeeya, zyaambilizya kutambula makani aamwayigwa kubuleya kuti Mulumbe wa lufutuko:

“Kufumbwa uutatambuli Bulelo bwa Yahuwah mbuli mwana takanjili muli mbubo” (Luuka 18:17; cp. Johane 17:8, “amutambule majwi aangu”).

“Pele buyo kuti mwasanduka akuba mbuli bana, tamukanjili mu Bulelo bwa Yahuwah” (Mateyo 18:3).

“Pele buyo kuti muntu wazyalululwa, takabuboni/ takanjili mu Bulelo bwa Yahuwah” (Johane 3:3-5).

Kusanganya antoomwe zyoonse nzyaakaamba Yahushua, nceeci ncotujisi: Pele buyo kuti wateelela akumvwisisya Bulelo bwa Yahushua a Baapositolo, yebo tokonzyi kweempwa akulekelelwa. Pele buyo kuti mwasanduka, akuba mbuli bana, akuzyalululwa akutambula Bulelo bwa Yahuwah, inywe tamukanjili mu Bulelo, akufutulwa (Maako 4:11, 12, 14; Johane 3:3, 5; Luuka 8:12; Mateyo 13:19.)

Eelyo makamu aabantu naakamvwa kukombelezya kwa Paulu, kuzwa kubucedo kusikila mangolezya kapa bumboni bwa Bulelo bwa Yahuwah kuzwa mu Bbaibbele, “bamwi tiibakamvwisya, alimwi tiibakamusyoma; bamwi bakasyoma” (Milimo 28:23, 24). Aboobo, lino kuzulwa mumoyo kumakani aa Bulelo amuli Yahushua, caambilizya kusyoma, akuba Munakristu.

“Ikuti nibatakasinkila mizeezo yabo, kuti nibakateelela akubona akumvwisisya [Mulumbe wa Bulelo], myoyo yabo niyakeempwa akulekelelwa” (Maako 4:12).

Lufutuko luli mu majwi ookwa Yahushua lyoonse luyeeme mukumvwisisya camaanu akutambula mumizeezo yamuntu masimpe aa Bulelo bwa Yahuwah, alufu lwa Yahushua, akubuka kwakwe kuzwa kulufu.

Aboobo kuzwa ino, “Ooyo uumvwa jwi lyangu [lya Bulelo bwa Yahuwah] akusyoma Yooyo wakandituma ulaa buumi butamani” (Johane 5:24).

Lufutuko luyeeme mu kuteelela, kumvwisyisya akutobela majwi ookwa Yahushua. Lusyomo ciiminina kusyoma muli Yahushua a Baapositolo nzibakaamba akucita kweendelanya kumajwi aayo. Aboobo Paulu ulasinizya mbuli mbwaakali similimo uukambauka Mulumbe wa Bulelo (Milimo 20:25) kuti, “Lusyomo luzyila mu kuteelela alimwi kuteelela kuboolela mu Mulumbe wa Messiah” (Baloma. 10:17). Pele cintu cibulide mubweende bwa lufutuko, mbuli mboluluulwa, cilangika kuti nkuwentuzya caali eeco Yahushua ncaakaambilizya kuti ngo Mulumbe ncobeni.
 


Eeci cibalo citali ca WLC cakalembwa aba Anthony Buzzard (akusimbwa aawa http://jesuskingdomgospel.com/).

Twakagwisya mucibalo woonse mazina aamituni amilimo ya Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngobakapedwe. Kuyungizya waawo, twakajokolosya mu Mangwalo aambidwe mucibalo eeci mazina aa Taata a Mwana, mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi ba Bbaibbele bakayoyelwa moza. -Nkamu ya WLC Team