Print

Memperoleh Kebenaran Yahuwah

Sebelum terangkat ke Sorga, Yahushua memerintahkan murid-murid-Nya untuk “pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.” (Markus 16:15)

Injil apakah yang harus diberitakan kepada segala makhluk itu?

bahagia sekelompok orangPaulus, salah satu murid-Nya yang ditugaskan untuk memberitakan pesan ini, menegaskan bahwa Injil  Yahushua “adalah kekuatan Yahuwah  yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.” (Roma 1:16)

Bagaimanakah Injil Yahushua dapat menggambarkan kekuatan Yahuwah yang menyelamatkan setiap orang?

Paulus menyingkapkan rahasia itu: “sebab di dalamnya [Injil] nyata kebenaran Yahuwah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman; seperti ada tertulis, ‘orang benar akan hidup oleh iman.’ ” (Roma 1:17)  mereka yang percaya Injil akan diselamatkan. Mereka yang tidak percaya Injil akan dihukum.

Yahushua memperingati kita: “tetapi carilah dahulu Kerajaan Yahuwah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” (Matius 6:33)  Injil memberitahukan cara untuk memperoleh kebenaran Yahuwah, dan  saat kita memiliki kebenaran-Nya, kita tidak akan kekurangan apapun!

“Dengarkanlah Aku, Hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan hukum-Ku dalam hatimu: Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka.”  (Yesaya 51:7, KJV)

"Inilah perjanjian yang akan Kuadakan sesudah waktu itu,  Ia berfirman pula: Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka, dan menuliskanya dalam akal budi mereka . . . Dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." (Ibrani 10:16-17)

Kebenaran Yahuwah dinyatakan dalam Hukum-Nya. Orang-orang yang benar akan menyimpan Hukum-Nya dalam hati mereka, dan dengan demikian dapat menjadi benar di hadapan-Nya.

Jadi, bagaimana kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Yahuwah? Bagaimana kita dapat memperoleh kebenaran-Nya?

Dengan percaya kepada Anak-Nya.

"Lalu kata mereka kepada-Nya, 'apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehedaki Yahuwah?' Jawab Yahushua kepada mereka, 'Inilah pekerjaan yang dikehendaki Yahuwah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Yahuwah.'" (Yohanes 6:28-29)

Dengan percaya kepada rencana keselamatan Yahuwah yaitu didalam Anak-Nya, kita akan memperoleh kekuatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki-Nya. Dengan kata lain, kita akan memperoleh kekuatan untuk menjaga Hukum-Nya.

Dapatkah kita menjadi benar di hadapan-Nya dengan pekerjaan yang kita miliki sendiri?

sepuluh Perintah AllahTidak dapat.

“Orang [benar] akan hidup oleh iman.” (Roma 1:17)

Jika kita berpikir bahwa pekerja-pekerjaan kita mengambil peran dalam memperoleh kebenaran Yahuwah, kita menambahi Injil-Nya. Sementara kita diperingatkan secara tegas untuk tidak menambahi Firman-Nya.

“Jangan menambahi Firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta.” (Amsal 30:6)

Semua  yang  Yahuwah tuntut dalam menganugerahkan kepada kita kebenaran-Nya adalah iman kepada Injil Yahushua. Kebenaran-Nya sendiri yang akan membantu kita untuk menaati Hukum-Nya.  Tidak ada tempat untuk pekerjaan-pekerjaan kita di dalam Injil-Nya.

"Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." (Yesaya 64:6)

Mengapa kemudian World's Last Chance lebih menekankan pada hari Sabat Lunar dan doktrin yang berkaitan dengan keadaan ketika orang mati, masa seribu tahun, hari penghakiman, dan lain-lain…?

Pengudusan dan pemahaman doktrin-doktrin Alkitabiah ini adalah bergantung pada satu hal: tempat berdiamnya kebenaran Yahuwah, yang hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Injil keselamatan Yahushua.

"Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Yahuwah." (2 Korintus 5:21)

Injil apapun yang memberitakan bahwa keselamatan dicapai dengan menggabungkan unsur-unsur lain dengan iman adalah injil palsu.

pujian - laki-laki dengan tangan terangkat melihat ke arah langitBerita terbesar yang dapat dinyatakan pada akhir zaman ini adalah bahwa kebenaran Yahuwah tersedia dengan gratis bagi SIAPAPUN yang percaya bahwa Yahushua, sebagai Juruselamat kita, sanggup memberi kuasa kepada kita untuk menaati Hukum-Nya SEPANJANG MASA,  ketika kita dengan sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada-Nya.

Kita tidak menaati Hukum itu supaya kita selamat; tetapi kita menaati Hukum itu karena kita telah diselamatkan!  HalleluYAH!

Ketika kita menaati Hukum Yahuwah dengan kasih karunia-Nya, kita dipandang sebagai orang benar, sebab Hukum-Nya mencerminkan kebenaran-Nya. Ini adalah inti dari Injil itu, berita terbaik yang dapat diberikan kepada dunia yang fana ini di akhir zaman.

Tidak heran jika Paulus bisa dengan bangga menyatakan:

"Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam injil Yahushua, karena Injil adalah kekuatan Yahuwah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, . . . Sebab didalamnya nyata kebenaran Yahuwah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, 'Orang benar akan hidup oleh iman.'" (Roma 1:16-17)


Klik di sini untuk menonton videonya!