Print

Naděj hříšníka: Tento muž přijímá hříšníky!

Nemusíš čekat, až přestaneš hřešit, abys přišel k Yahuwahovi. Přijď k Němu právě teď. Takový, jaký jsi, protože On přijímá hříšníky!

Mám pro tebe nejlepší zprávu! Chceš ji slyšet? Jsi připraven?

Jsi si jist, že jsi připraven?

Dobrá. Tou dobrou zprávou je … ty jsi hříšník!

To nejspíš není to, co jsi očekával, že uslyšíš. Ale opravdu! Je to dobrá zpráva, protože Yahuwah přijímá hříšníky skrze Yahušuu!


muž telefonuje

Dar jen pro hříšníky

Dobrou zprávou evangelia je, že i když odplatou za hřích je smrt, darem Yaha je věčný život skrze dar Yahušui. (viz Římanům 6,23) Yah si přeje, aby každý byl zachráněn, ale pravdou je, že Yahušua zemřel jen za hříšníky. Každý křesťan ví, že všichni zhřešili a nemají slávu Yahovu. Proto máme tendenci myslet si, že zemřel za každého. V jistém smyslu Yahušua zemřel jen za hříšníky.

To se může jevit jako zbytečný výrok, ale není. Farizeové v době Krista se velmi pyšnili svou vlastní spravedlností. Když Yahušua povolal Matouše, aby byl jeho učedníkem, Matouš uspořádal hostinu pro Spasitele, na kterou pozval mnoho jiných publikánů a vyvrhelů společnosti.

Farizeové byli rozhořčeni a rozčilovali se:

„Proč s publikány a hříšníky jíte a pijete?“

I odpověděv Ježíš, řekl k nim: „Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.“ (viz Lukáš 5,30-32)

Jinak řečeno Kristus odpověděl: „Pokud mne nepotřebujete, pak vězte, že jsem pro vás nepřišel. Přišel jsem pro hříšníky.“

Křesťané dnes sami přiznávají, že jsou hříšníci. Ale kolik z nich to tak skutečně myslí? Kolik lidí to řekne jen proto, že se to od nich očekává? Pravdou je, že mnoho křesťanů se porovnává s druhými lidmi a zjišťují, že každý jiný člověk má nedostatky. „Ano“ – přiznávají - „já mohu být hříšníkem, ale nejsem tak špatný člověk jako tam ten… Dbám na svou stravu, nejím moc cukru, nikdy nepiju kávu, ani nejím vepřové. Někdy se podívám na nějaký film, ale jen na takový, kde není moc násilí a nikdy se nedívám na nemravné filmy. Na své křesťanské cestě kráčím celkem dobře!“

arogantní muž

A při porovnávání s druhými lidmi docházejí k přesvědčení, že jejich vlastní hřích není až tak špatný jako u druhých lidí.

Yahušua zemřel, aby zachránil hříšníky. Yahuwah by rád zachránil ty, kteří zavrhují svou hříšnost, ale oni nechtějí přijmout Krista. Jedině hříšníci mohou přijít ke Kristu. Sebespravedliví lidé nemohou, protože aby mohli přijmout Kristovu spravedlnost, musí nejprve přiznat, že jsou hříšníci, kteří potřebují Spasitele. Sebespravedlivý člověk si myslí, že nemá žádný hřích, ze kterého by měl činit pokání. Jedině člověk, který si přiznává, že se nedokáže sám zachránit, může pomocí víry spoléhat na Yahušuovy zásluhy pro spasení. To je důvod, proč Yah přijímá jen hříšníky, ačkoliv Yahušua zemřel za všechny.

Povzbuzení špatných zpráv!

Nikdo nerad přiznává, jak zkažené jsou jeho vnitřní myšlenky nebo jak mnohokrát litoval nějakého hříchu a pak se ho dopouštěl znovu a znovu. Pokud jsi ale hříšník, pak je to dobrá zpráva! Pokud Yahuwah přijímá hříšníky, přijme i tebe! Yahuwah nepřijímá ty, kteří vyznávají jen svými ústy, že jsou hříšníci, protože se to od nich očekává. Ale všechny ty, kteří jsou skuteční hříšníci, kteří se cítí beznadějní a ztraceni, ty přijímá.

smutný muž

Yahušua chtěl povzbudit hříšníky, aby přišli k Yahovi pro spásu. Proto vyprávěl podobenství, které dobře ilustruje podmínky pro přijetí.

A těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: „Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili: jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚ Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám.‘ Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, projev milost mně hříšnému.‘ Pravím vám, že ten sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen.“ (viz Lukáš 18,9-14)

Můžeš být naplněn strachem. Můžeš si myslet, že jsi padl příliš hluboko nebo upadal do stejného hříchu příliš často, než aby ti mohlo být odpuštěno. Ale pokud to tak je, pak jsi právě tím, kterého Yah volá! Nemusíš zůstávat vzdálen od Yahuwaha, dokud nepřemůžeš hřích ve svém životě. Nepotřebuješ čekat, dokud x-krát neodoláš pokušení, abys mohl přijít k Yahovi. Můžeš k Němu přijít takový, jakým právě teď jsi, a On tě přijme.

Yahova pozvánka k tobě je: „Navraťte se, synové zpurní, a uzdravím odvrácení vaše.“ (Jeremiáš 3,22) Čím níže a bezmocněji se cítíš, tím jistější si můžeš být, že tě On přijímá, protože prohlásil: „Všecko, což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven.“ (Jan 6,37)

Neotálej s příchodem k Yahuwahovi. Touhu, abys k Yahovi přišel, zasadil On sám do tvého srdce. Můžeš se naplno spolehnout na to, že tě Yahuwah přijme takového, jaký jsi, protože již přijal mnohé další před tebou: Opilého Noeho; incestního otce Lota; vraha Mojžíše; nevěstku Rahab; cizoložníka a vraha Davida … všichni tito našli odpuštění a přijetí u Yahušui.

Můžeš si být jist, že tě Yahuwah přijme, protože Yahušua nezemřel za tebe, aby tě pak viděl zahynout.

Přijat v tom Milovaném

Nemáme rádi, když cítíme svou nehodnost. Neradi cítíme naši hříšnost. Ale dobrou zprávou je, že Yahušua zemřel, aby zachránil hříšníky. To znamená: Pokud jsi hříšník, pak on zemřel za tebe!

Farizeové si stěžovali: „Tento hříšníky přijímá a jí s nimi.“ (Lukáš 15,2)

vodaJsi hříšník? Pak věz, že zemřel za tebe. Nesnaž se snižovat svou hříšnost. Přiznej si to. Je to právě tvé přiznání, že jsi hříšník, který potřebuje Spasitele, co zaručuje tvé přijetí u Yahuwaha.

Nezůstávej vzdálen od Yahuwaha, protože jsi hříšník. Nevzdaluj se proto, že nejsi znalec Bible. Neodvracej se, pokud se stydíš za to, že ti bylo odpuštěno a ty jsi pak šel a udělal stejné chyby jako dříve. Přijď k Otci právě takový, jaký jsi.

Neexistuje žádná hranice pro množství hříchu, kterého se můžeš dopustit, abys tě Yah přijal a odpustil ti. Yahova láska a milost je bezmezná!

Trápíš se tíhou své viny? Utiskuje tě Satan vědomím vlastní nehodnosti? Chvála Yahovi za to, protože jsi právě ten, za kterého dal svého jednorozeného syna.

Neexistuje nic, co jsi učinil nebo mohl kdy učinit, proč by se k tobě Yahuwah otočil zády. Jediná věc, která kdy může stát v cestě, je tvé vlastní osobní rozhodnutí. Takže se rozhodni! Natáhni ruku víry a chop se zaslíbení! Spasení je tvé. Vše, co potřebuješ učinit, je přijmout ho skrze víru.

„A Duch i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.“ (Zjevení 22,17)