Print

Ncociiminina 'Kweendelezyegwa aa Mulawo'

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda ba Yahuwah banjaanji. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko tulavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

Inga ndatalisya kukucenjezya kuti eeci cibalo ncilemu munzila imwi. Nciiyo ciyandika kutonkomana kubala. Ndakukomba upaile kotaninga bala ciiyo eeci. Mwami Yahuwah atweenzye kabotu toonse! (Yahuwah ndi zina Lyakwe limugaminina Taata Wakujulu.)

Ndiyanda kubuzya mubuzyo kubantu boonse “Hena yebo weendela mu mulawo na?”

Kweendelanya aa Mangwalo, IKUTI yebo ‘koyendelezyegwa aa mulawo’… nkokuti:

  1. Mulawo wakalembelwa biyo nduwe
  2. Cinyonyoono cilikuzundide
  3. Yebo tokwe lusyomo
  4. Yebo uyandika kunununwa.

Mbwaanga eeci ciiyo ncilemu, tutadyakaizyi ncociyandika bwinibwini. Aabo beendelezyegwa aa mulawo balaanjide mapenzi mayumu nta! Tabakwe lufutuko!

Pele cintu cikondelezya akataa zintu zyone eezi nzyeebandauka atala aawa ncakuti Ime nsyaambi muntu ooyo uuteelela akubamba mulawo.

Kunze lya boobo, aabo ‘Beendelezeygwa aa mulawo’ tabasyomi, tabafutukide, tabeempwi alimwi cinyonyoono cilibazingaide akuboozyeka.

Nkooko atusanyangule mangwalo aali mu mubuzyo ooyu:

BaLoma 3:19– Lino tulaazyi makani woonse ngowaamba mulawo, waamba kuti kuli baabo beendelezyegwa aa mulawo, kutegwa boonse babbame milomo, anyika yoonse kuti ibaa mulandu kunembo lya Yahuwah.

Aaka kampango kaamba baabo ‘beendelezyegwa aa mulawo’. Eeyi nkamu yabantu njiikananinwa amulawo. Nkokuti “Kufumbwa ncowaamba mulawo, waambila mbabo.”

Cimwi ciimo ca nkamu yabantu eeyi ncakuti eelyo mulawo nuukanana kuli mbabo, “mulomo uuli woonse ulasinkwa, alimwi nyika inga yabaa mulandu kunembo lya Yahuwah.

Hena aabo baambwa waawa kunooli mbabaabo bateelela mulawo ookwa Yahuwah na?

Tacikonzyeki eeco pe! Ikuti eeyi nkamu yabantu niyali kweendela mumulawo akutobela mulawo ookwa Yahuwah, nkaambo nzi milomo yabo nciinga yabbamwa akwaambwa kubaa mulandu kunembo lya Yahuwah kuti kampango aaka kabalilwa mbabo?

Masimpe, eeci inga tiicaba cintu ca maanu, pele caamba ciimpene aceeco. Inga cayandika akwaamba kuti aabo ‘beendelezyegwa aa mulawo’ mbabaabo batateeleli mulawo…aboobo nkakaambo milomo yabo nciisinkwa alimwi ncobalaa mulandu kunembo lya Yahuwah.

Atukalange kampango aaka alimwi:

BaLoma 3:19BaLoma 3:19– Lino tulaazyi makani woonse ngowaamba mulawo, waamba kuti kuli baabo beendelezyegwa aa mulawo, kutegwa boonse babbame milomo, anyika yoonse kuti ibaa mulandu kunembo lya Yahuwah.

Aawa kwaambidwe kuti ‘nyika yoonse’ ilaa mulandu kunembo lya Yahuwah. Hena eeci caambilizya kuti kufumbwa muntu uuli munyika eeyi wakaumvwa kale mulawo Wakwe naakuti wakali kweendelezyegwa aa mulawo aciindi cimwi? Mbocibede ncobeni oobo!

Ino mbuti kayi?

Bwiinguzi mbwakuti bantu BOONSE, kufumbwa naba muJuuda nanka muntu munamasi, wakacita cinyonyoono aciindi cimwi mubuumi bwakwe.

1 Johane 1:8- Ikuti twaamba kuti tatukwe cinyonyoono, tulalicenga tobeni, alimwi kunyina kasimpe muli ndiswe.

Aboobo cimvwika kuba camaanu kuti aabo ‘beendelezyegwa aa mulawo’ mbabaabo bakacita cinyonyoono. Balo mba “balaa mulandu kunembo lya Yahuwah.”

Lino atulange kampango katobela anselelo:

BaLoma 3:20– Aboobo kwiinda mukucita milimo yaambwa mu mulawo kunyina muntu uunga walulamikwa kumeso Aakwe: nkaambo kwiinda mumulawo luzyibo lwa cinyonyoono moluboolela.

Aaya makani aliyungizyidwe mukampango aaka. Ibbala lipati aawa ndyakuti “Kululamikwa”. “Kwiinda mumicito ya mulawo (Kubusena bumwi kusanduludwe kuti “milimo ya mulawo”), kwiina muntu uunga walulamikwa.” Nkaambo nzi ncocili boobu?

Bwiinguzi buli mukampango kainda. “Nyika yoonse” ilaa mulandu kunembo lya Yahuwah akaambo ka mulawo. Mulawo tuukonzyi kutululamika iswe kuti katutawubambi. Mulawo utwaambila biyo kuti cinyonyoono ninzi! Paulu awalo ulaamba kuti “mulawo upa kuti muntu azyibe cinyonyoono”!

Atuye kumbele kubala:

BaLoma 3:20- Aboobo kwiinda mumilimo yaambwa mumulawo kunyina muntu uunga walulamikwa kunembo Lyakwe: nkaambo mulawo upa kuti muntu acizyibe kabotu cibi. 21 Pele lino bululami bwa Yahuwah kutali bwa kutobela mulawo bulakonzya kuyubununwa, mulawo ulalitondezya, eeci ncecipegwa bumboni mu mulawo amu bashinshimi;

Kwakali ciga ca bululami cakali kulangilwa mu mulawo amubashinshimi eeco cakapedwe ku bantu. Nokuba boobo, cililembedwe mu bashinshimi kuti oobu bululami tiibwakali kuyoozyila ku mulawo.

Oobu bululami bwakali kuyoozyila kuli Yahuwah Lwakwe:

Jeremiya 23:5- Amulange, mu mazuba aazya, mbwaamba Yahuwah, eelyo Ime njookomezya muli Davida Mutabi uululeme, a Mwami uyooyendelezya akubeteka cabululami munyika. 6 Mumazuba aakwe Judah uyoofutulwa, alimwi Isilayeli uyookkala cakuliiba: alimwi eeli ndezina ndyayakwiitwa lyakuti, Yahuwah BULULAMI BWESU.

Eeci ncishinshimi ca Yahushua (kanjikanji wiitwa kuti, “Jeesu”) Messiah. Nkaambo Walo ncaakali kwiitwa kuti “Yahuwah tzidkenu” (Yahuwah bululami bwesu)?

Izaya 45:23– Ime ndakonka atalaa zina lyangu, izwi lyazwa ncobeni ku mulomo wangu mu bululami, alimwi talikazyokeli, kuti kuli ndime mazwi woonse ayoofugamina ndime, mulaka uuli woonse uyookonkezya. 24 Masimpe, umwi uyokwaamba kuti, muli Yahuwah alikke Ime ndajana bululami anguzu: nobaba bantu bayooboola nkwabede; alimwi boonse bakamubusizya nkondo bayoofwa nsoni.

Mulikke muli Yahuwah motukonzya kubaa bululami anguzu kwiinda muli Yahushua Messiah!

Cili boobu nkaambo Yahushua wakafwida zinyonyoono zyesu akubbadela mulandu wa zibi zyesu kutegwa tukonzye kubaa buumi butamani! Nkaambo nzi ncotukonzya kubaa buumi butamani? Nkaambo eelyo notumutambula Walo, tabuli bululami bwesu mbwabona Yahuwah…Pele mbululami bwa Yahushua Messiah butusalazya!

BaGalatiya 2:20- “Ime ndakabambulwa aciingano antoomwe a Messiah; aboobo nsyeli ndime eecipona pele ngu Messiah uupona mukati muli ndime; alimwi buumi mbwepona ecino ciindi mumubili ndabupona kwiinda mu kusyoma mu Mwanaa Yahuwah, ooyo wakandiyanda akulyaaba lwakwe akaambo kangu.

Nkako muunzila eeyi, Yahuwah mbwaakaba bululami bwesu muli Yahushua Messiah. Mu kasimpe aaka, ncencico kampango katobela ncokaambilizya…akusindinganya ncocaamba: BaLoma 3:21 – Pele lino bululami bwa Yahuwah bwalitondezya kakwiina mulawo, akubaa bumboni mu mulawo amu bashinshimi;

22 Nobuba bululami bwa Yahuwah kwiinda mukusyoma Yahushua Messiah kubantu boonse akuli baabo basyoma: nkaambo kunyina kwiimpana: 23 Nkaambo boonse bakacita cibi, akubula bulemu bwa Yahuwah;

Ootu tumpango tuzubulula kabotu ncocaamba cini aawa. Tabuli bululami bwesu (bwa kubamba Mulawo Wakwe) butuvwuna. Tabuli bululami bwesu (bwa kubamba Mulawo Wakwe) butululamika iswe pe.

Mbululami BWAKWE mbotweelede kuyaama …kwiinda mukusyoma…buyootufutula swebo, akutululamika akutubamba kuba bana balombe abasimbi Bakwe! Ambweni bamwi benu akati kenu muyeeyela kuti eeyi mizeezo buyo yokwa Paulu…pele eeco tacili masimpe! Eeci cigaminide kuzwa ku mulawo aku bashinshimi.

Izaya 54:17- Taakwe cilwanyo cakabambilwa kulwana nduwe ciyoozwidilila; alimwi kufumbwa ndimi iikubukila kukubeteka webo uyooyisinganya. Eeci ncecaabilo ca balanda ba Yahuwah, abululami bwabo buzwa kuli ndime, mbwaamba Yahuwah.

Kepha (Petulo) awalo wakalaazyi makani aalusyomo oolu:

2 Petulo 1:1- Simon Kepha, muzike amwaapositolo wa Yahushua Messiah, kuli boonse aabo bakatambula lusyomo luyandisi mbuli lwesu kwiinda mu bululami bwa Yahuwah abwa Mufutuli wesu Yahushua Messiah:

Aboobo mutayeeyeli nokaceya kaindi kali buti kuti kusyoma mu ‘kululamikwa kwiinda mumilimo yaambwa mumulawo’ wakali muzeezo wa Paulu watakaninga mvwidwe. Oolu lusyomo lulisalazyidwe kwaambwa muli ceeco ciitwa kuti “Cizuminano Cakale” amwalo. Ono atweende kukampango kamwi kaguminizya baabo ‘beendelezyegwa aa mulawo’.

BaLoma 6:12- Utalekeli cibi kweendelezya mubili wako uufwa, kuti utalike kutobela luunyaunya lwaco.

Paulu waambila BaLoma kuti batalekeli cibi kweendelezya “mubili uufwa” wabo. Inzya, aciindi cino mu maumi eesu ‘tulafwa’. Ciyoosika ciindi notutanookonzyi kufwa…pele tatufwi notubuka kuzwa kubafu…aciindi eeco tunooli Bantu batakwe cinyonyoono….pele tweelede kupona munzila eeyo cino ciindi!

Kampango katobela:

BaLoma 6:13- Mutalekeli zibeela zyenu kuti zibe zibelesyo zya busofwaazi ku cinyonyoono: pele amulyaabe kuli Yahuwah, mbuli baabo bapona kuzwa kubafu, alimwi zibeela zyenu mbuli zibelesyo zya bululami kuli Yahuwah.

Tweelede kulyaaba kuli Yahuwah mbuli yooyo uutafwi, uupona kuzwa kubafu akuzumizya zibeela zyamibili yesu kuba zibelesyo zya bululami…kutali busofwaazi.

Kampango katobela:

BaLoma 6:14- Nkaambo cibi taceelede kumuzunda: nkaambo tamweendelezyegwi aa mulawo, pele mweendela mu lweengelelo.

Tulisyomezyedwe kuti cibi tacikatuzundi nkaambo tatweendelezyegwi aa mulawo, pele tweendela mu luzyalo/lweengelelo! Caambilizya nzi eeci?

Kweendelanya akampango kamwi kali mu BaLoma nkitwabandika, kweendelezyegwa aamulawo caambilizya baabo bayeeme ku bululami bwabo beni/kubamba-mulawo kutegwa bakalulamikwe mubuzuba bwamamanino obuya…bayoobetekwa akujanwa kubaa mulandu wa zinyonyoono zyabo.

Pele aabo bakatambula bululami bwa Yahuwah kwiinda muli Yahushua Messiah beendela mu ‘luzyalo/lweengelelo’!

Balo balilekeledwe zinyonyoono zyabo cino ciindi alimwi bayeeme ku bululami bwa Yahushua kuti bubalulamike. Ono nceeci cicitika, hena tulaangulukide kuzyokela akucita caali cibi/ kusotoka mulawo?

BaLoma 6:15- Ino ncili ciliko aawa? Hena tucite cibi, nkaambo tatweendelezyegwi aa mulawo, pele mu luzyalo? Pe, Yahuwah tazumizyi!

Nkaambo nzi ncotudilika musyule kuya kubuumi mbutwakali kukkala kaindi? Twakacita cibi! Cinyonyoono nkusotoka mulawo Wakwe!

1 Johane 3:4- Kufumbwa uucita cinyonyoono usotoka mulawo, nkaambo cinyonyoono nkutyola mulawo.

Twakabisya iswe, alimwi ncenciceeci Yahushua ncaakeelede kutufwida kutaanguna! Mbuli bwaamba Paulu “Yahuwah atazumizyi!” naa mumajwi aagaminide kusandulula “Tacicitiki eeco!”

BaLoma 6:16- Saa tamuzyi kuti ooyo ngomulyaaba kuba balanda bakwe bamutobela, muli balanda bakwe ooyo ngomusala kuteelela, naa nkucita cinyonyoono ku lufu, nanka kuteelela ku bululami?

Aboobo, hena tulanyonena cibi ‘kusikila ku lufu’ naa kuba mulanda wa Yahuwah weendela mu kuteelela kusikila ku bululami?

Cilausisya kuti, muzeezo wakunyansya mulawo ookwa Yahuwah nkaambo biyo kakuti ‘utufwida lweengelelo’ ulikonzyene alusyomo lulaakati ka baabo basyoma muli Messiah mazubaano. Hena tabusyi mboceelede kuba oobo na!

Lino atulange kampango kamamanino aako kalaa mpuwo akataa baabo basyoma mulusyomo luli boobu:

BaGalatiya 3:21- Hena mulawo ulwana zisyomyo zyokwa Yahuwah na? Peepe tacili boobo! Nkaambo kuti nikwakapegwa mulawo uupa buumi, ncobeni bululami abwalo nibwali kupegwa aa mulawo.

Mu BaGalatiya 3, mulawo tuulwani zisyomyo zyokwa Yahuwah (cisyomyo ncakuti tuyoolulamikwa akulelekwa kwiinda mu Mwanaa Abrahamu…Yahushua Messiah). TATUKONZYI kululamikwa nkaambo kakubamba mulawo kakuli twawutyola kale.

TUBULIDE bululami bwa Yahuwah!

BaGalatiya 3:22- Pele Mangwalo akatole bwaange zintu zyoonse kunsaa cibi, kutegwa eeco cisyomyo ca kubaa lusyomo muli Yahushua Messiah cikonzye kupegwa kuli baabo basyoma.

Toonse twakali ‘kweendelezyegwa aa mulawo’ nitwakali ‘kunsaa cibi’.

BaGalatiya 3:23 – Pele kalutaninga boola lusyomo, twakali kugatelwa katweendelezyegwa aa mulawo, katusungilwa lusyomo oolo lwakali kuyooyubununwa aakale. 24 Aboobo mulawo wakali kutuyiisya kuboola kuli Messiah, kutegwa tokonzye kululamikwa kwiinda mu kusyoma.

Muli ceeci, mulawo wakali mwiyi wesu naa mweendelezi wa cikolo….uutukobelela kuzwa ku cibi. Pele mukulubizya kwesu wakali kutuyiisya kuti tuli babisyi! Wakatuyiisya kuti tatukwe cakulisalila pele buyo kululamikwa aa Yahuwah kwiinda kusyoma biyo kulikke. Twakali kuyandika Yooyo Wabululami kuti abe mwiiminizi akataa ndiswe a Yooyo Singuzu Uusetekene!

BaGalatiya 3:25- Pele lwasika lusyomo, tatucili kunsaa mufundisi.

Mulawo wakali mwiyi wesu, iswe nitwakali “kweendelezyegwa aa mulawo.” Pele lino mbotwabikka lusyomo lwesu muli Yahushua Messiah, akumusyoma ooyo wiitwa kuti “Yahuwah Bululami bwesu” alimwi twakasalazyigwa, akusetekanyigwa akunununwa a bulowa bwakwe…lino ‘tatweendelezyegwi aa mulawo’!

Ikuti nitwacili kweendelezyegwa aa mulawo, Ilikke nzila njotukonzya kufutulwa nkuti L TVATUNINGA BISYIDE.

Kuli biyo OMWE ‘watakacita cibi’. Walo wakazyalilwa mu mulawo…pele katakwe cinyonyoono

BaGalatiya 4:4- Pele eelyo ciindi nicakasika. mubukkwene, Yahuwah wakatuma Mwanaakwe, ooyo wakazyalilwa mumulawo, wakazyalwa aa mukaintu, 5 kuti anunune baabo bakali kweendelezyegwa aa mulawo, kutegwa tukakonzye kuba bana Bakwe.

Tuli bana ba Yahuwah kwiinda mu bululami bwa Yahushua Messiah! Twakavwunwa kuleka kupona buumi bululeme butakwe cinyonyoono... Nkaambo, lufutuko lwesu talubooleli mubululami bwesu tobeni/naa kubamba mulawo…pele kwiinda mu bululami BWAKWE bulikke.

BaGalatiya 5:18– Pele kuti biyo mwasolwedwa aamoza, inywe tamweendelezyegwi aa mulawo.

Lino kuti twabweza kukosozya makani ooko banji nkobayanda mukampango aaka, inga twaamba kuti “Ikuti katusolwedwa aa Moza, tatweelede kutobela mulawo ookwa Yahuwah”. Pele mbuti mbocinga caba boobu? Kampango kali koonse nkitwasanyangula kusikila waawa kaamba ciindene aceeco.

Masimpe ngakuti, twabona lino kuti aabo BANYANSYA alimwi abali kulaale a Messiah mbabaabo beendelezyegwa aa mulawo Wakwe.

Inzya ncobeni amwalo mutumpango tutobela mucaandaano ca BaGalatiya 5 eeci tutondezya kuti ooyo muntu weendela mu Moza TAANGULUKIDE kuti atalikke kunyansya!

BaGalatiya 5:18- Pele biyo kuti wasolwedwa aa Moza, yebo toyendelezyegwi aa mulawo. 19 Lino milimo ya mubili wanyama ilalibonya, njeeyi: mamambe, bwaamu, kantya, luunyaunya, 20 kukomba mituni, bulozi, kusulana, bulwani, munyono, kunyemanyema, makanze aa buunyu, mipampo mipampo, impilingano, 21 ibbivwe, injalalando, bukolwi, mapobwe ateendelezyegwi, azimwi mbuli zyeezi; eezyo nzyeekamwaambila kale kaindi, aabo bacita zintu zili boobu tabakabuboni bwami bwa Yahuwah. 22 Pele micelo ya Moza nduyando, luumuno, busicamba, bubotu, kusyomeka, 23 lubomba, kulyeendelezya. Kuli baabo bacita zyeezi kunyina mulawo uubakasya.

Milimo ya nyama nkunyansya mulawo ookwa Yahuwah. Micelo ya Moza nkuteelela mulawo Wakwe…camusalalila! Kuti twalyaamba kuti ‘tatweendelezyegwi aa mulawo’ eeco tacaambilizyi kuti tukanza kunyansya akusotoka mulawo pe!

Mubwini, caambilizya ciimpene aceeco! Aboobo, mbaani bali mu nkamu yabantu ‘beendelezyegwa aa mulawo’?

Mumazuba aaba Paulu, bakali bamaJuuda aabo bakali kusyoma mu bululami bwabo kuti bafutulwe kwiinda kuti batambule Yahushua Messiah akuzumizya Yahuwah kuti abe bululami bwabo.

Nokuba boobo mazubaano, mbaabaya batakwe Yahushua nanka baabo bakasala cakuliyandila kucita cinyonyoono/kusotoka mulawo Wakwe kabatambwide kale Messiah Wakwe. Balalijosya musyule kuyo kweendelezyegwa aa mulawo!

Ikuti kacili ncookayiisyigwa kucita eeci nkokuti ndakucenjezya webo sunu kuti bakakuyiisya cilubide cinicini!

Mulawo ookwa Yahuwah wakasampaulwa akudyakaizyigwa kwa myaka iisika 2000. Casika lino ciindi ca kuti tuwiimike ube mbuli ndembela ya kupona buumi kubantu boonse. Lino katululamikidwe aa Bululami bwa Yahuwah, tweelede kuzyibya bantu boonse kuti tatweelede kudilika kabili musyule kuya ku cinyonyoono alimwi.

Nokuba kuti “tatweendelezyegwi aa mulawo”, pele eeci tacaambilizyi kuti tweelede kukkala mbuli baabo “BALI ATALAA mulawo”!

Yahuwah taakagwisya munyinza nuuba buti pe, Walo wakatulekelela biyo kwaalilwa kwesu kupona mbotweelede kweendelanya a buumi bulondo.

Kutegwa Yahuwah abe bululami bwesu …ncobeni kunyina cileleko cipati kwiinda ceeco munyika yoonse! Yahushua wakakufwida yebo kutegwa ukonzye kulekelelwa mukwaalilwa kupona buumi bukweelede.

Atuleke kudilika musyule akusampaula Moza wa lweengelelo…pele atupone buumi bupya… Katweendela mu kuteelela NGUWE. Katweendela mu luzyalo LWAKWE… Katweendela mu Moza WAKWE!


Eeci cibalo citali ca-WLC cakalembwa aaba Tom Martincic.

Twakagwisya mucibalo citaanzi mazina aabakomba mituni ngobayita Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mutumpango ntotulembulude akubikka mazina aa Taata a Mwana, mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi bamu Bbaibbele bakayoyelwa moza. Nkamu ya-WLC