Print

Nejvýhodnější obchod věků a poslední zkouška

1. část: Pochopení enormní velikosti tohoto obchodu

Máme životní příležitost získat nejcennější aktivum za nejdostupnější cenu. Hodnota tohoto aktiva zastiňuje všechny jiné třídy aktiv. Toto aktivum [předmět tohoto článku] je vzácnější a nekonečně cennější než Bitcoin, zlato, stříbro nebo nejdražší 24-karátový růžový diamant. Nic se nemůže tomuto aktivu rovnat.

Q- Vážně? Můžu si dovolit získat toto nedocenitelné aktivum, i když jsem extrémně chudý?

A- Odpověď je jasná: ANO, každý jedinec může vlastnit toto aktivum. Cena, kterou je třeba zaplatit za toto aktivum, je v možnostech i toho nejchudšího člověka dnes.

Q- Proč jsem o tom nikdy dříve neslyšel?

A- Jsou mocnosti, které nechtějí, aby jsi hledal toto aktivum. Když více lidí odhalí a bude hledat toto aktivum, pak budou muset zápolit s lidmi, kteří se nepodřídí ochotně a rychle jejich pravidlům a zákonům. Lidé, kteří získají toto aktivum, snadno rozpoznají, že jejich nejpřednější oddanost patří tomu, kdo jim poskytl toto aktivum. To je důvod, proč je šíření poznání o tomto aktivu jejich poslední prioritou. Vládci tohoto světa daleko více preferují, aby jim lidské masy zůstávaly prospěšné.

Q- Řekni mi prosím, čím toto aktivum je, o kterém mluvíš. Chci o tom vědět více.

A- Velice rádi ti povíme vše, co víme o tomto aktivu a jak ho získat. A sám uvidíš, že i ten nejchudší z nás ho může potenciálně snadněji získat než ti, kdo mají hromadu peněz. Když víš o tomto aktivu, snadno vidíš, že mít hodně peněz není řešením problému.

Q- Vzbudil jsi ve mně ještě větší zvědavost. Řekni mi teď prosím, co je toto aktivum, o kterém mluvíš, ale zatím jsi ho neodhalil?

A- Dříve než odpovíme a odhalíme toto nejvzácnější aktivum, které kdy můžeš získat, položíme ti následující otázku: Kdyby ses topil v rozbouřeném moři a neměl bys nic, co by drželo tvé tělo nad hladinou, co by bylo pro tebe nejvzácnějším aktivem v této chvíli? Co by jsi chtěl, aby ti bylo shozeno: mnoho stříbrných mincí nebo plovoucí záchranný kruh?

A- Kdybys byl normální člověk s normálním intelektem, ihned by sis zvolil osobní záchranný kruh. K čemu by ti bylo, kdyby ti někdo hodil několik stříbrných nebo zlatých mincí, zatímco by ses topil? Tyto mince by klesaly do hlubin rozbouřeného moře rychleji než tvé topící se tělo. Více než cokoliv jiného by sis vážil záchranného plovoucího kruhu, ke kterému bys mohl zachytit své tělo, aby ses neutopil.

Q- Jaká je spojitost mezi záchranným kruhem a nedocenitelným aktivem, o kterém mluvíš?

A- To byla ilustrace. Jak víš, tak se fyzicky netopíme v rozbouřeném moři, ale topíme se v moři hříchu. Dříve nebo později zemřeme kvůli našim hříchům. Před tímto faktem neutečeme. Bible uvádí, že "odplatou za hřích je smrt". (Římanům 6,23) Jsme odsouzeni podobně jako člověk topící se v rozbouřeném moři. Pokud nám někdo nehodí "záchranný kruh", klesneme na dno moře.

Q- Opět, jaká je spojitost mezi nedocenitelným aktivem a záchranným kruhem, který jsi právě zmínil?

A- Druhá část verše Římanům 6,23 uvádí, že "milost Boží jest život věčný skrze Yahushuu, našeho Pána." Ano, my jsme odsouzeni zemřít, ale Otec Yahuwah nám poskytl osobní záchranný kruh skrze Jeho Syna Yahushuu.

Q- Jak může Yahushua sloužit jako náš osobní záchranný kruh? Nechápu tu spojitost.

A- To je dobrá a rozumná otázka, na kterou se ptáš. Jak víš, všichni, kdo kdy žili na této placaté zemi, zhřešili. Všichni. Dokonce i ti nejlepší z proroků a apoštolů, všichni zhřešili někdy ve svém životě. Proto nemohou být naším osobním záchranným kruhem. Přesto existuje jedna Bytost, která měla naší lidskou přirozenost a která žila bezhříšným životem: Yahushua, Syn Yahuwaha. A je to On a jedině On, kdo může sloužit jako náš osobní záchranný kruh.

Q- Jak je to možné?

A- Protože Yahushua žil bezhříšným životem, protože byl 100% lidským a 100% božským, a protože Jím jsme byli stvořeni (viz Koloským 1,16), může komukoliv darovat Svou bezříšnost jako dar. Jeho život je rovnocenný pro všechny stvořené bytosti. Proto touží darovat nám Jeho spravedlnost, neocenitelný dar [který nemůže žádná suma peněz nahradit]. Touží ti to darovat. Římanům 4,25 uvádí, že Yahushua byl "vydán na smrt pro hříchy naše a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše." To je ta nejlepší zpráva pro hříšníky. Skutečnost, že Otec Yahuwah vzkřísil Svého Syna Yahushuu z mrtvých, je potvrzením toho, že Yahushua žil bezhříšným životem. Kdyby jen jednou zhřešil, Otec by Ho nevzkřísil z mrtvých, protože "Yahuwah není přijímač osob". (Skutky 10,34). Kdyby si vybíral své oblíbence, mohl by snadno přehlížet Adamův hřích a Jeho Syn by nemusel vzít na Sebe lidskou podobu a vytrpět potupnou smrt na kříži. Ale neexistoval způsob, jakým by Otec přehlížel Adamův hřích, a proto musel být spuštěn plán záchrany se vším, co bylo nutné. A výsledkem epického úspěchu plánu spasení je Yahushuova touha darovat nám Jeho spravedlnost.

Q- Co to znamená, když říkáš, že Yahushua touží darovat nám Jeho spravedlnost? Prosím, vysvětli to.

A- Znamená to, že stojíme před Otcovou soudní stolici tak, jako kdybychom nikdy předtím nezhřešili, protože to bude spravedlivý šat Jeho Syna, který nás zakrývá. Pro lidskou mysl není možné pochopit vzácnost takového privilegia.

Q- Jak to skutečně v praxi funguje? Co potřebuji udělat, abych měl Jeho spravedlivý šat, který mne zakrývá tak, že budu před Otcem stát jako spravedlivý?

A- Nemůžeš udělat nic pro to, aby tě Jeho spravedlivý šat zakrýval. Neexistuje jediný čin, který bys musel učinit, než ten, že se postavíš před Yahushuu a poprosíš Ho, aby tě oblékl do Svého spravedlivého šatu. Nic jiného se od tebe nevyžaduje. Žádnými skutky si nemůžeš zasloužit tento spravedlivý šat. Je 100% zdarma. Dokonce i naše spravedlivé činy jsou jako "špinavé hadry" v očích Yahuwaha. (viz Izaiáš 64,6) Neexistuje nic, co můžeme učinit, abychom si zajistili dobré místo před Otcem.

Q- Je pro mne velmi těžké uvěřit, že není nic, co potřebuji udělat, abych získal Yahushuovu spravedlnost. Můžeš mi poskytnout biblický podklad pro tvé tvrzení?

A- Ano, to můžeme. Nevymysleli jsme si to. Všechna naše učení zakládáme na Jeho svatém Slově. V Zachariáši, ve 3. kapitole, máme návod, jak získat Yahushuův spravedlivý šat, a co máme udělat, když ho získáme. V této kapitole symbolizuje "velekněz Jozue" každého hříšníka. Stojí před Yahushuou "oblečen do špinavého šatu" (verš 3). Satan stojí po jeho pravé straně a protestuje, proč Jozue stojí před Yahushuou ve svých špinavých šatech. Jinými slovy: Satan protestuje, že Jozue patří k němu na základě jeho špinavých šatů a neměl by tedy stát před Yahushuou. Měl by odejít od Yahushui a nadále mu sloužit.

Q- Co Yahushua dělá, když Satan protestuje v Zachariáši 3?

A- Yahushua, který nás povzbudil zaslíbením "toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven" (Jan 6,37), když byl na zemi, se obrací k Satanovi a dvakrát ho kárá ve jménu Jeho Otce (verš 2). Yahushua informuje Satana, že "Jozue" byl vytržen z ohně a je nyní Jeho vlastnictvím, a že Satan nemá nad ním vůbec žádnou moc, protože Jozue přišel, aby byl zachráněn a přišel ve svých špinavých šatech. A Yahushua učinil nemyslitelné: Přikázal Svým andělům (verš 5), aby svlékli "Jozueho", odstranili jeho špinavé šaty a oblékli ho do nových šatů (Yahushuovy spravedlnosti). Dokonce ani to svlékání nevykonal "Jozue", ale andělé. Jinými slovy: Andělé jsou zde proto, aby nám pomohli s boží mocí odstranit naše špinavé návyky a hříchy. Chvála Jeho Svatému Jménu. Nebylo nic, co by měl Jozue učinit, aby si zasloužil nové, čisté šaty. Jediné, co měl Jozue udělat, bylo, aby nebránil andělům, když odstraňovali jeho špinavé šaty. Jsi připraven odevzdat všechny tvé špinavé šaty Yahushuovým andělům, aby jsi mohl být oblečen do Jeho spravedlnosti?

Q- Co se stalo s Jozuem (představitelem každého hříšníka v Zachariáši 3) poté, co byl oblečen do nového čistého šatu namísto jeho dřívějšího špinavého šatu?

A- Yahushua dává Jozuemu velmi vážné varování a toto varování dává ve jménu Jeho Otce. Jinak řečeno, nemůže to být už vážnější. Varuje Jozueho: "Jestliže po cestách mých choditi budeš, a jestliže stráž mou držeti budeš, budeš-li také souditi dům můj, a budeš-li ostříhati síní mých: dámť zajisté to, abys chodil mezi těmito přístojícími." (verš 7) Zde je význam Yahushuova varování: Jozue byl varován, že nyní, když je oděn do Yahushuovy spravedlnosti, musí kráčet Jeho Cestami. Jinými slovy Yahushua říká: "Odstranil jsem všechny tvé minulé hříchy a oděl jsem tě do Mé vlastní spravedlnosti, což mne stálo Mou vlastní krev, ale nyní se musíš rozhodnout před Mým Otcem, že budeš vždy chodit v Mých cestách." To je ta podmínka pro oblečení do Jeho spravedlnosti. Jinak titéž andělé, kteří z něho sejmuli jeho špinavé šaty a hodili je přímo do Satanovy otevřené náruče, budou připraveni sejmout z Jozueho nový a čistý šat stejnou rychlostí, se kterou dříve svlékli špinavý šat. Protože Yahushuova neposkvrněná spravedlnost nebude znečištěna jediným hříchem. A pokud by Jozue [nechť to Yahuwah nedopustí] měl přijít o svůj čistý šat kvůli tomu, že nechodí po cestách Yahushuových, Satan horlivě postává připraven, aby Jozueho opět oblékl do špinavých šatů.

Q- Když tedy pochybím v kráčení po Yahuwahově cestě poté, co jsem oblečen do Yahushuovy spravedlnosti, mohu být opět oděn do Yahushuových čistých šatů?

A- Ano, můžeš, ale existuje jedna velká výstraha. Proces ztráty a znovuzískání Yahushuova čistého šatu může probíhat po nějakou dobu, protože náš Otec je nejmilosrdnější a nejtrpělivější s námi. On zná zděděnou slabost lidské přirozenosti. Pokaždé, když přijdeme o Jeho spravedlivý šat, který nás zakrývá, je stále těžší udržet si naší spravedlnost, protože jsme nevyvinuli a nekultivovali naší rezistenci vůči hříchu. A pokaždé, kdy přijdeme o Yahushuovu spravedlnost, získává Satan nad námi výhodu, protože se snaží zužitkovat naše slabé stránky do krajnosti. Navíc přijde jednou čas, který neznáme, kdy bude náš osud rozhodnut u Nebeského dvora. My nevíme, kdy se náš případ dostane před soud. Toto datum není známo. Když se náš případ dostane před soud a porota v Nebi nás shledá oblečenými do Jeho šatu spravedlnosti, bude porotou vydán rozsudek nevinnosti a Otec tento rozsudek navždy zapečetí. A protože nevíme, kdy bude náš osud rozhodnut, bylo by nerozvážné zahrávat si s hříchem a přijít tak o Yahushuovu spravedlnost jen proto, že "si užíváme potěšení v hříchu" po nějaký čas. (viz Židům 11,25) Daleko moudřejší věcí je dnes ubránit se hříchu "až do krve", jak napomíná Pavel v Židům 12,4.

Setkáváme se skutečně s nejvýhodnějším obchodem všech dob, když jsme schopni vyměnit náš hříšný šat za Yahushuovu bezhříšnost. Naše chabá mysl nemůže pojmout, jak je tato záměna možná, o to méně, že tuto výměnu získáme zadarmo. Jedinou cenou, kterou potřebujeme zaplatit, je naše ochota vzdát se našeho špinavého šatu. Nechť je pochváleno Jeho Svaté Jméno za Jeho nepopsatelnou lásku.


2. část: Kráčení po Jeho cestách

Nyní, když jsem poznali potřebu chodit po Jeho cestách, jak přikázal Yahushua, poté, co jsme byli oděni Jeho spravedlností, potřebujeme chápat, co to jsou Jeho cesty, po kterých máme chodit, abychom byli odměněni věčným životem. Varování Yahushui ohledně kráčení po Jeho cestách následovalo zaslíbení, že nám On dá "právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí." (verš 7) Jinými slovy nám slibuje, že budeme navždy přebývat s anděli. Jaké to radostné zaslíbení, pokud si uchováme Jeho čistý šat spravedlnosti.

Q- Co to jsou Jeho cesty? Chci znát Jeho cesty, abych se od nich neodchýlil.

A- První věcí k zapamatování, když se snažíš poznat Jeho cesty, je učinit Jeho a Jeho Slovo tvou výhradní autoritou. Neexistuje pro nikoho místo, kam by se měl stavět mezi tebe a Něj. On ti bude odhalovat Své cesty tak dlouho, dokud budeš rozhodnutý následovat Jeho a ne člověka.

Q- Jak mám začít Ho následovat konkrétním a jasným způsobem? Chci ukázat mou věrnost Jeho Slovu, a mou věčnou vděčnost za ten výhodný obchod věků. Chci Mu ukázat, že Ho miluji a budu vždy následovat bez ohledu na to, co mne to bude stát. Byl to přece On, kdo mne oděl Svou spravedlností a odebral mi špinavé šaty. Proto Mu chci jasným způsobem ukázat, že Ho miluji více než život.

A- To je skvělá otázka a správný způsob, jak začít proces putování po Jeho cestách. Náš Nebeský Otec je žárlivý Eloah a On chce 100% tvého srdce a oddanosti, protože On dal vše, aby ti nabídl ten obchod věků. Proto očekává, že přetrháš všechna spojení s Jeho arcinepřítelem Satanem, aby tě mohl trvale adoptovat do Své rodiny a vést všechny tvé kroky, dokuď tě fyzicky nepřivede do Svého Nebeského Království. Zde je to, co ti říká v Jeho Slově, abys činil: "Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?Jaké spojení chrámu Yahuwahova s modlami? My jsme přece chrám živého Yahuwaha. Jak řekl Yahuwah: Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Eloah a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Yahuwah, ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Yahuwah Všemohoucí." (2. Korintským 6,14-18) Je nám přikázáno, abychom zanechali za sebou všechny církve a organizovaná náboženství, protože se stala chrámy temnoty a uctívání Beliála. Krásou tohoto příkazu je, že když to uposlechneme, On nás ihned přijme a učiní nás Jeho syny a dcerami. Víš o vážnější výsadě a poctě, než být synem či dcerou Otce Yahuwaha a zároveň být oděn do Yahushuovy spravedlnosti?

Q- Podle čeho poznám, že výše uvedený příkaz platí i pro mou denominační církev?

A- Je velmi snadné zodpovědět tuto otázku. Pevně věříme, že Yahushuův příkaz "vyjděte z jejich středu" se týká všech církví bez jediné výjimky. Tvrdíme to, protože všechny ty církve jsou sjednocené v odmítání Yahuwahova Luni-solárního kalendáře a následují Gregoriánský kalendář, který je oficiálním kalendářem Římsko-katolické církve. Podle tohoto kalendáře nemůžeš nikdy zachovávat a světit v 7. den Sabat. Zachovávat pravý Sabat je jeden z hlavních způsobů, jak Mu projevit naší lásku. Jak můžeme očekávat kráčení po Jeho cestách, když se obrátíme zády k Jeho Svatému Sabatnímu dni, který není možné nalézt na Římském kalendáři?

Q- Proč nemůžu nalézt svatý Sabat na Gregoriánském kalendáři, kterého se drží moje církev?

A- Když Otec a Syn stvořili zemi, ustanovili, že Slunce a Měsíc budou společně prostředkem k identifikaci Jeho svatých dnů. Genesis 1,14 uvádí: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let."

Slovo "časů" je překladem původního slova mo’ed. Je to biblický výraz pro bohoslužebné shromáždění Yahuwahova lidu. Hned zde při stvoření Otec a Syn společně ustanovili, že se časy bohoslužeb budou určovat pomocí Slunce a Měsíce. Slunce nám říká, kdy den začíná a končí, zatímco Měsíc určuje, který den v měsíci má být bohoslužba. Čteme o tom opět v Žalmu 104,19: "Učinil jsi Měsíc k určování času." I zde je opět použito hebrejské slovo mo’ed, přeložené jako "času". Měsíc byl ustanoven Otcem Yahuwahem k určení dnů bohoslužby. Proto každý kalendář, který není ukotven k Měsíci, což Gregoriánský kalendář není, nemůže být použit k určení Yahuwahova svatého Sabatu a ročních svátků. Vidíš nyní, jak se tvá církev otočila zády k pravdě, když zavrhla Yahuwahův kalendář a nahradila ho kalendářem Římsko-katolické církve?

Mohli bychom poukázat na další fatální naučné omyly, které by tě měly vést k "vyjití z jejich středu", ale to není obsahem tohoto krátkého článku. Jeho účelem je nabídnout ti velmi jednoduchý a přesto přesvědčivý důvod, proč tvoje církev, podobně jako všechny ostatní padlé křesťanské denominace, se přidala do tábora Yahuwahova nepřítele, když si zvolila držet se Gregoriánského kalendáře.

Závěrečná výzva:

Zvolíš si postavit se před Yahushuu a dovolíš Mu, aby přikázal andělům svléknout tvůj špinavý šat a nahradit ho Yahushuovým neposkvrněným šatem spravedlnosti? Rozhodneš se následovat Ho až do konce tím, že budeš kráčet po Jeho Cestách? Zvolíš si "vyjít ze své padlé církve", aby ses stal synem nebo dcerou Otce Yahuwaha? Rozhodneš se dnes, že začneš pilně studovat Jeho pravý Sabat, jehož zachovávání představuje poslední zkoušku pro lidstvo? Je-li tvé rozhodnutí následovat Ho celou cestu a kráčet jen po Jeho cestách díky výhodnému obchodu všech věků a nikdy se nenavrátit zpět ke svým špinavých šatům, pak tě vyzýváme, abys vytrval ve svém hledání Jeho pravdy. Za tím účelem tě pozýváme, abys navštívil náš web www.worldslastchance.com.

V Jeho Lásce
WLC tým