Print

Nkaambo nzi mu Bbaibbele Yahushua ncalaa ciwa comwe, ciimo ca buntu?

Eeci cibalo tacili ca WLC. Eelyo notubelesya zilembedwe aabalembi balaanze lya nkamu, tusimba buyo zyeezyo zyeendelana 100% a Bbaibbele a lusyomo lwesu cino ciindi munkamu ya WLC. Aboobo eezyo zibalo inga zyalanganyigwa kuti nzya nkamu ya WLC. Twakalelekwa kapati amulimo wabalanda ba Yahuwah banjaanji. Pele tatukulwaizyi ndinywe nobeenzuma kutalika kubala zyaalembwa abantu aabo. Eezyo nzibaalemba, twakazigwisya mumalembe eesu nkaambo kanjaanji zililubide akubaa tumpenda. Cintu cuusisya ncakuti tucilangaula mbungano yamilimo iitakwe kampenda. Ikuti konyandidwe nkaambo ka [zibalo/milumbe] iitali ya WLC, kobikkila maanu ku Tusimpi 4:18. Kuteelela kwesu nkwakuti kasimpe Kakwe kalazyokoloka, eelyo mumuni nuuyaa kumwesya munzila yesu. Tulakayandisya kasimpe kwiinda buumi, nkanko tulavwuntauzya kufumbwa nkokakonzya kujanwa.

nkaambo-nzi-mu-bbaibbele-yahushua-ncalaa-ciwa-comwe-ciimo-ca-buntu

Bantu banjaanji balanganya Yahushua kuti ngu Leza akuti Muntu – ulaa bulemu bwa kujulu alimwi muntu susu. Swebo tatubulide lugwasyo luzwa anze-lya-bbaibbele kuti tuzyibe ciimo ca Yahushua. Kuvwentauzya biyo mu mangwalo inga kwakkwanisya kuzyiba ciimo camasimpe cokwa Yahushua.

Ku bwiinguzi oobu, Ime ndilanganya Yahushua kubaa bulemu bwa kujulu nkaambo tajisi cinyonyoono alimwi ulisetekene. Eeci, nokuba boobo, tacimubambi kuti Yahushua abe Leza pe. Kuzuzikwa aabukkwene bwa Leza tacili cintu cipa kuti umwi abe Leza. Hena Leza uzwide kukkwaninina buleza na? Peepe, Walo NGO Leza bwinibwini!

Nkaambo muli nguwe Buleza bukkwene boonse bulizwide mumubili wakwe. Bakolose 2:9

Bumwi busanduluzi bwaamba Johane 1 kuti, ‘ijwi lyakalaa bulemu’. Acalo eeci tacipi kuti ijwi libe Leza. Mbuli mbotwaambilwa, lyakali antoomwe a Yahuwah, mbube eeco cilikke tacipi kuti libe Leza mbuli Leza mbwali Leza. Muya wa Yahuwah ulaa bulemu, Tali muntu awalo ccita katuyanda kubungilila tumpango tongaye akukosozya makani aatakwe nkwaagama.

Swebo tuyookona ciimo ca bulemu – eeco tacikatupi kuba mbuli Leza, pele kubaa bulemu mbuli bwa Yahuwah.

Kutegwa kwiinda muli baaba inywe mukakonzye kutola cibeela mu ciimo ca bulemu bwa kujulu 2 Petulo 1:4

Kunyina tumpango tugaminina kuganta kuti Yahushua NGU Leza, pele lyoonse wakali muntu buyo. Kutondezya kuti Yahushua ulaa ciimo comwe – ciimo ca buntu, walo takonzyi kuba Yahuwah nokuceya pe, pele muntu buyo, wakazyalwa kuli Maliya kwiinda mu nguzu zya Muya wa Yahuwah, mbuli mbotwaambilwa.

Muya Uusalala uyooboola ali nduwe, nkabela nguzu zya Singuzuzyoonse ziyookuvwumbilila; aboobo ooyo mwana uyoozyalwa uyokwiitwa kuti ulisetekene akuti — Mwana wa Yahuwah. Luuka 1:35

Mbuli mbokuli tumpango tunjaanji ooto tupandulula Yahushua kubaa Leza wakwe - kataninga ALIMWI a naakatantide kuya kujulu, kunyina bulumbu bwa kuvwuntauzya kasimpe aako aawa. Eeci cilikke tacimubambi kuba Yahuwah ku muntu uukkwene mizeezo uuyanda kweendelanya mangwalo woonse.

Simakwebo-mukole-wampanza

Ikuti Yahushua kalaa ciimo ca Leza, swebo tweelede kubona kuti eeco cilisalazyidwe kuyubununwa – nkaambo nzi ncocisisikizyigwa?

Katutaninga unka kumbele, nciimo NZI ncajisi Yahuwah? Mubufwaafwi, Yahuwah teeli – tajisi matalikilo nokuba mamanino, tacinci, ulisetekene cakumaninina kakwiina busofwaazi – ulaa muzeezo omwe alimwi takopedwe mu mizeezo, kunyina ngwayaamide kuti amugwasye nokuba ncayaamide kumucitila mulimo, takonzyi kukomwa munzila niiba iili buti, tafwi, lyoonse ulaa busongo alimwi ulizyi zyoonse, ulaa bulemu buteezyekwi. Cilikke ciimo Yahushua ncaakajisi cakali cakusetekana akubula busofwaazi. Cizuminano Cipya cipa bumboni ku kasimpe aako alimwi akugwisyila zimwi zyoonse zyaambwa.

(Mukukosozya, atwaambilizye a bubambe bwa Leza – Walo muuya. Yahushua ulaa mubili wa buntu, alimwi kunyina cimbi ncaambidwe kuti mbwabede. Inzya, Yahushua wakali jwi, pele buyo naakamitidwe/ naakazyedwe. Azimwi zinjaanji aakale.)

Ikuti Yahushua kalaa ciimo comwe buyo – ciimo ca muntu, nkokuti walo weelede kuba muntu kufumbwa ciindi lyoonse. Walo takonzyi kuba Leza zimwi ziindi alimwi akutaba Leza muziindi zimwi. Ngooyu mukonzyanyo, walo takonzyi kuba Leza kuti watempaulwa nanka nafwa. Zyoonse zyobile eezi zyakamucitikila aboobo weelede kuti unooli wakali muntu. Imuntu wakali kukonzya kucita cinyonyoono pele kwiinda munguzu zya Taata muli nguwe, nokuba mukutundululwa kutaambiki, kupenzyegwa, akutonekwa, walo wakalibatamika kuyanda kwakwe ku kuyanda kwa Taata a makanze aayo Walo ngaakabambilide kununuzya zilengwa leza zyoonse.

Hena Yahushua ulaa ziimo zyobile ikuti kajisi makanze lwakwe mwini na? Kuyanda kwakwe nkwaakabatamika kuli Leza Wakwe aboobo kwakalaanzeene kuzwa kuli Leza ncobeni ziindi zikubwene. Ikuti Yahushua abaa makanze kali muziimo zyobile oomo cimwi mucakali ca muntu alimwi cimwi mucakali ca kujulu, eeyo mizeezo yobile yiimpene kapati. Mubwini, eeci cileta kaambo kakuti Yahushua wakalibatamika cakuliyandila – ‘kuyanda kwakwe kwa bulemu’ kwatola bweendelezi. Ooku nkufubaazya kusunkwa akwiiya kuteelela ikuti kali Leza ncobeni! Hebulayo 4:15, 5:8

Tulizyi kuti Yahushua ‘wakaboola mumubili wa buntu.' Eeci ciiminina kuti tatukonzyi kubala kuti walo wakali Leza alakwe, nkaambo Leza tali muntu, pele muuya. Yahushua wakaamba kuti tali muuya pele muntu!

Yahuwah muuya, mbube aabo bamukomba beelede kukomba Nguwe mu moza a mukasimpe. Johane 4:24

Musunko wa ciimo ca Yahushua ulayandika kumvwisyisya kapati ikuti muuya wa Yahuwah kauli nguutuyiisya ambweni myuuya mibyaabi. Mbubuti mbotuzyiba mbobayimpene? Yahushua ulaa ciimo comwe luzutu – eeci ncecimugaminide kubaa mubili wa buntu alimwi kali mumubili.

Kufumbwa muuya uuzumina kuti Yahushua Messiah wakaboola mumubili wabuntu uzyila kwa Yahuwah. 1 Johane 4:2

cikobela-camu-Bbaibbele

Ikwaamba kuti Yahushua munzila imwi ulayinda kubaa mubili wabuntu naa ulaa ciimo cabulemu antoomwe a ciimo cabuntu, nkwiimpanya kuli ceeco ncotwaambilwa. Wakabambwa mbuli ndiswe munzila iili yoonse BaHebulayo 2:17. Kunooli walo ngu Leza, antela tali Leza – kuba Leza 100% caambilizya kuti tali mbuli ndiswe nokuceya pe. Kubaa ciimo ca Leza takuli kuba mbuli ndiswe nokuceya pe!

Kuli myaanda-myaanda ya tumpango tuzyibya kuti Yahushua tali Leza. Paulu ulemba makani aaya cakutobelanya katalisya bbala lyomwe-lyomwe kwiimpanya akataa Yahushua a Leza. Bantu banji baamba kuti Yahushua ujisi Leza wakwe.

Alimwi oobu mbobuumi butamani, kuti bazyibe Ndiwe, Leza wakasimpe olikke, a Yahushua Messiah ooyo ngookatumina. Johane 17:3

Ikuti Yahushua kajisi Leza, walo takonzyi kuba Leza alimwi weelede kubaa ciimo comwe – ciimo ca buntu. Mu BaEfeso 1:3, Bakolose1:3, BaLoma 1:7, 15:6, 1 Petuli 1:3 2 Bakolinto 11:31 kulandabikidwe biyo mulongo mufwaafwi.

Kunyina tumpango kuli koonse twaamba kuti Yahushua NGU Leza – Pele biyo tumpango twa kumvwidilila akucengamikila kukugwasyilila muzeezo ooyo. Kukaka kuti misyobo ya Bbaibbele lyesu ilaa zibeela zilubide zigwasyilila kuyeeyela kuti Leza ulaa zibeela zyotatwe , ooko nkusweeka. Eeyo misyobo ya Bbaibbele iibelesya ‘kweelanya’ Taata a mwana iyeeme kapati mu manjezyeezya akusandulula kwa lusalauzyo.

Ino mbuti Johane 1? Kuli zinji zyaambwa kujatikizya jwi mbolili ‘Yahushua uupona kataninga zyalwa.’ Eeci inga camvwika kuba kaambo kapilingene, pele cili boobo nkaambo kakuyiisya zitaluleme ooko kuvwuukide atalaa ciiyo eeci. Kunyina kaambo kajanwa mu Bbaibbele kakubamba ‘jwi’ eeli kuti libe muntu uuyeeya, uucita zintu, uukanana, azimwi zinjaanji. Lyalo lili aa Yahuwah. Tulakonzya kubona zintu zinjaanji kapati mu ‘jwi’ lili muli 1Johane 1.

Tulamulembela zya Majwi aapa buumi aayo aakaliwo kuzwa kumatalikilo, aayo ngutwakamvwa alimwi ngi twakabona ameso, iiyi, ngangawo ngitwakalanga akwaaguma amaanza eesu—eelyo ndi Jwi lya buumi. 2. Buumi oobu bwakayubununwa, eelyo twakabubona bwalo. Tulamuzibya akumulungulwida nywebo zya buumi oobu butamani bwalo bwakali a Taata, nkabela bwakalibonya.

Kunyina muntu waambwa aawa pe – mbweenya buyo akwaamba Leza mujwi eeli – eelyo lyakayubununwa, akutondezyegwa, kuba Yahushua – LINO aawa twaamba muntu. Yahushua alikke nguwakali kunga watempaulwa, wafwa, akubusyigwa kuzwa kubafu, akusumpulwa atalaa bangele, akukona zilengwa leza zyoonse zyokwa Yahuwah. ‘Ijwi’ nilyatakamanizya kucita zyoonse eezyo pe. Ijwi ninguzu zya buumi – oobo lino buli muli Yahushua – ‘ijwi’ lyakaba mubili wa buntu. Hena eeli ‘jwi’ nkwaakazyila Yahushua – naakazyalwa mu ~4BC, lyakapa Yahushua kuti abaa ciimo cimbi na? Bamwi bazuunyene kuti mbuli mbwali mwanaa Yahuwah, nkokuti walo weelede kuba Leza nokuba kuba muntu uutafwi. Mwanaa muntu = muntu, nkabela mwanaa Leza = Leza.

Ooyu muzeezo tuuzwi mu mangwalo pe, aboobo kunooli ngwakupunga biyo. Nkaambo nzi? Nkaambo kunyina kumbi nkotwaambilwa makani aayo! Nkweezyeezya biyo kakwiina bumboni bugwasyilila kuzwa mu Bbaibbele alimwi kuyeeme biyo mu tunsiyansiya. Ino ninzi 'tunsiyansiya'? Eeyo mizeezo yakapegwa aa bamatata ba cikombelo myaka 100 nibakayindide Baapositolo – balo kunyina ncibaayiisya mbuli 'bamatata' aaba mbobasendekezya.

Muya Uusalala uyooboola ali nduwe, nkabela nguzu zya Singuzuzyoonse ziyookuvwumbilila; aboobo ooyo mwana uuyoozyalwa uyokwiitwa kuti ulisetekene akuti — Mwana wa Yahuwah. Luuka 1:35

Kunyina caambidwe cijatikizya Yahushua, nokuba ‘uusetekene mwanaa Leza’ eelyo Yahushua naatakaninga mitwa akuzyalwa. Coonse ncotunga twacita nkulamatila ku tumpango tongaye buyo ooto tunga twasendekezya kuti jwi lya Yahuwah lyakali Yahushua kataninga zyalwa. Ooto tumpango tatuzukide muli ncotwiiminina, taakwe maanu aali mumo nokuba mweelwe watumpango tumwi tukazyanya amuzeezo uujuzyidwe. Kunyina mpokwaambwa Yahuwah kuti wakacinca waba muntu, cakuti mpoonya kwakaba muntu uuli muziwa zyobile uupona. Johane waambilizya ‘ciyubunuzyo,’ ca ’kulibonya’ kwa jwi lyokwa Yahuwah – kutali kubukuluka – ooyo mbwaanga awalo muzeezo uutali wamu Bbaibbele uuyeeme mu tunsiyansiya luzutu.

kutontomana-kuyeeya

Mu Mubuzyo uumbi uujatikizya “kaambo kamu Bbaibbele Yahushua ncanga wabaa ziwa zyobile,” kwakapegwa bumboni bobile. Oobu bumboni bwakatondezyegwa, ncintu cikondelezya kubala, pele Ime ndipa twaambo ncobulaa mulimo.

Mpoonya bakatembaula Yahuwah, ooyo wakapa nguzu zili boobo ku muntu. Mateyo 8:8

Pele Yahuwah naakatumya Mwanaakwe munyika, walo wakati, “Bangelo ba Yahuwah boonse baleelede kumukomba.” BaHebulayo 1:6

cifwanikiso-kuzyalwa-kwa-messiah

Kutegwa bantu boonse balemeke Mwana mbubonya mbuli mbobalemeka Wisi. Muntu woonse uutalemeki Mwana talemeki naba Wisi wakamutuma. Johane 5:23

Kudwantauka akataa tunsiyansiya tuyandigwa ooku nkweezyeezya kubandauka 1 Johane 5:7 – bantu boonse balizyi kale kuti aako kampango kakayungizyigwa biyo, pele bacizumanana kukabelesya kukwabilila ziiyo zitali zya Bbaibbele.

Kakwiina muntu wiitwa kuti ‘ijwi,’ takukonzyi kuba ‘ciimo ca Leza.’ Eeco cisiya Yahushua kalaa ciimo cabuntu citaminidwe cinyonyoono, pele biyo buntu bwakwe. Yahushua takonzyi kubaa ‘ciimo ca Leza’ nkaambo walo uzyila kubbala lyuubauba liiminina kaano, makani, nokuba mulumbe – pele ndi jwi lya Yahuwah, muzeezo Wakwe.

Ino mbuti kampango ka Bafilipo 2:6? Kuli zinjaanji zya kusalazya aawa, pele cilainda kubota kukosozya biyo makani mubufwaafwi.

Amube aamoyo uuli mbuli yooyo wakajisi Kilisito Jesu. Walo wakali aabube bwa Yahuwah, pele taakayeeya kuti alikakatizye kuba mbuli Yahuwah. Pele wakalibombya kwiindilila naakabweza ciimo camuzike akuba muntu mbuli bantu boonse. Eelyo naakaba muntu boobo, wakalibombya akuswiilila kusikila kulufu, iiyi, lufu lwaciingano. Nkankakaako Yahuwah ncaakamusumpula kwiindilila akumupa zina bbotu kwiinda mazina oonse.

Yahushua nce ‘ciimo’ alimwi nce ‘cinkonzya’ ca Yahuwah. Lino mbwaabelesyegwa mabala aaya alimwi cisalazya kuti taayiminini kuti Yahushua wakali Leza. SWEBO tuli cinkonzya ca Yahuwah, mbweenya mbuli Yahushua mbwaakabede (nokuba kuti tuli biyo boobo muli Yahushua). Yahushua uli muciimo ca Leza alimwi aciindi nceenya kali mulanda Wakwe.

Mwana ncimbonimboni ca Leza uutalibonyi. Bakolose 1:15

Nkaambo aabo mbaakazyibila limwi wakabasala kuti bakabe mbuli Mwanaakwe mukuti walo akabe mutaanzi kuli babunyina banji. BaLoma 8:29

Aabo tabasyomi nkaambo Saatani uuli ngoleza waansi aano woofwaazya mizeezo yabo kuti bataboni mumuni wa Makani Mabotu aatondezya bulemu bwa Messiah, Messiah nguutondezya Yahuwah mbwabede. 2 Bakolinto 4:4

Nkabela mwanjila mubuumi bupya. Buumi oobu Mulengi wanu ulabubambulula buzuba abuzuba kuti mumuzibe mbuli mbwabede. Bakolose 3:10

Balo tiibakakomba munyama amutuni wakwe, alimwi tiibakatambula cisimbo cakwe ankumo zyabo nimuba mumaanza aabo. Ciyubunuzyo 20:4

Cinkonzya ca munyama acalo tacili munyama lwakwe pe. Yahushua wakali, alimwi mukowa wa bantu awalo ucilondolwa kuyaa kuba mu cinkonzya ca mulengi wabo Yahuwah. Ncenciceeci walo ncaakeelede kwiiya kuteelela kwiinda mu kupenzyegwa.

salazya-muzeezo-wakoIno NINZI cinkonzya eeci? Eeci tacili cintu cakubonaa meso – Pele ncintu cakuzyiba aa mizeezo. Yahuwah talibonyi – kunyina cinkonzya cili boobo citalibonyi, pele buyo cakuti Yahuwah nguni, Yahushua ulalibonya. Oobo mbotumubona azintu nzyacita, cilikonzyene a Yahuwah. Tatweelede nokuba kwiiya ciiyo ca ziimo, bweende abubambe bwa zintu kuti tuzyibe naa cinkonzya tacili cintu camasimpe! Yahushua, mwaalumi, ulaa ciwa comwe – citasofwaazyidwe acinyonyoono – ncenciceeci walo ncakonzya kuzwidilila kwiiminina Yahuwah. Kutali kuti nkaambo ngu Leza lwakwe mwini pele nkaambo Leza ulizwidilide mu ciimo ca buntu bwakwe. Kutali kwiinda mu kusungilizya nokuba mu nguzu pele kwiinda mu kulibatamika kwa Yahushua, Taata wakakkala muli Yahushua kuti atondezye ciimo ca Leza mbocilangika – kwiinda mu Mwanaakwe – mbwaanga Walo wakali jwi lya Yahuwah mu mubili wa buntu. Wakazyalwa kuti azumanane kwiinda mu moza wa Yahuwah akugwasyilwa a Moza kuti atabu aa cinyonyoono – kwiinda mu kuzumanana, zimwi ziindi, a kusala nzila iikatazya.

Pele nikuba kuti wakali Mwanaa Yahuwah, wakalitondezya kuswiilila kwiinda mukupenga kwakwe. Eelyo naakamanizyizya limwi milimo yakwe, wakaba yooyo kuzyila lufutuko lutamani. BaHebulayo 5:8

Yahushua wakalwana busofwaazi kali muciimo ca buntu – ciimo cakalaa kukakatila akuyandisya kucita ziimpene a kuyanda kwa Yahuwah. Mbubuti, aboobo, mbwakonzya kuzunda ciyanza ca kuzangila Leza Wakwe? Kwiinda mu mipailo yakukonkezya akuyaamina kuli Yahuwah alimwi kutali kuli lwakwe.

Yahushua naakali muntu ansi aano wakali kupa zilumbyo akukumbila cakoongolola misozi kuli Yahuwah. Yahuwah wakalijisi nguzu zyakumufutula kuzwa kulufu aciindi eeco nkaambo kakuti Yahushua wakalicesya akulyaaba cakumaninina, Yahuwah wakamuswiilila. BaHebulayo 5:7

Kunyina kuliyubilizya mu ciimo ca Leza kwakali kukonzya ‘kumuzwidilizya.’ Cilikke ncaakali kulibalilizya wakali Taata wakwe a moza ngwaakapedwe. Ikuti eeci nicatali boobo alimwi kuti walo naakalaa ciimo cimbi eeco cakali Leza, mbubuti mbwaakabambidwe mbuli ndiswe mu buzwide?

Kunyina Mangwalo aagwasyilila kuti Yahushua wakalesyegwa kuba Leza. ‘Kulibatamika kwakwe’ nkulyaaba ku zintu zyamusyobo woonse eelyo kuti kwabalwa munzila ya tunsiyansiya kutali munzila iigwasyilila imbi. Kuligwisya nzi? Kumvwisyisya nokuba kutamvwisyisya nzi? Kubelesya kampango katazyibidwe kabotu mu kusandulula lusyomo ncintu citakwe maanu. SWEBO tukonzya buyo kumvwisyisya makani eelyo notubelesya tumpango tuubauba, tusalala alimwi tululamikidwe kuti tupandulule tooto tukatazya kumvwisyisya.

Wakacita oobo kuti kwiinda mulufu lwakwe kutegwa akamunyonyoone ooyo uujisi nguzu zyalufu, walo ooyo ngu Saatani. BaHebulayo 2:14

Ikuti Yahushua kalaa ziwa zyobile alimwi ciwa ca buntu kacili ncicakafwa (mbuli mbolwaamba lusyomo oolo), mbubuti lufu mbolukonzya kuzundwa ikuti Mwanaa Leza wamasimpe, uutafwi alimwi uupona kutamani alimwi kamaninide kuba Leza, naa taakafwa masimpe? Cilaa mulimo nzi – hena kwakali kulicengeezya biyo zyoonse na?

Aabo basumpauzya-ziimo zyobile baamba kuti “zyoonse eezyo nzya maseseke” ikuti babuzyigwa twaambo tujatikizya muzeezo uuli boobu. Alimwi, eeci acalo tacijanwi mu Bbaibbele – aaya taali maseseke. Ime eeci ndaacilembulula abusena amwi.

Kwiinda mukuba muntu mbuli ndiswe, mbuli Adamu, kadonaika, kalibilika, akumaninina kuyaamina muli Yahuwah, aawo mpaakaalilwa Adamu, Yahushua wakali kuyoozundila bantu boonse busofwaazi, cibi alufu.

‘Nkaaka kaambo kapati kakubikkila maanu; kanjaanji kwaambwa kuti baleza botatwe muzeezo uukatazya kumvwisyisya bwinibwini. Swebo, tobacaangu to bantu, tatukonzyi kumvwisyisya ciimo ca Leza mu ziwa Zyakwe zyotatwe… kuli maseseke aavwumbilide Leza mu bubambwe Bwakwe bwa zibeela zyotatwe.’

"Amucenjele kuti kutabi naba omwe uunyonyoona lusyomo lwanu kabelesya busongo bwabuntunsi buli mbwalucengo buyo. Kayi eezi zizwa kutunsiya-nsiya twabakaindi akumizeezo yabuntunsi buyo, kutali kuli Kilisito pe." Bakolose 2:8

Ambweni ncintu ciliyubununa lwaco cini – eeco cikatazya kumvwika ncintu ciboolela buyo mumizeezo iitajanwi mu Bbaibbele. IBbaibbele lituyiisya kaano kaubauba kapati pele kakondelezya ka makanze aayo Yahuwah ngaakakanzide kuzwa kaataninga sika matalikilo aanyika. Cinyonyoono cakali kulangilwa kucitika, pele Walo wakali kuyootumina umwi kuti acibambulule – Mwanaakwe wakali kuzyoopona mbuli mbotupona, kalwana cibyaabi mbuli mbotucita, mbuli Adamu mutaanzi, pele wakali kuzyoozwidilila. Kutali kwiinda mukuba Leza, pele kwiinda mu KUTABA Leza. Kwiinda mukuba muntu mbuli ndiswe, mbuli Adamu, kajisi kudonaika, kulibilika, kuyoowa alimwi akuyaamina cakumaninina kuli Yahuwah, eeco Adamu ncaakaalilwa, Yahushua wakazundila ndiswe busofwaazi alufu mucibaka cesu a cinyonyoono.

Peepe, Yahushua taakajisi ziimo zyobile – comwe kacili ca bulemu acimwi kacili ca buntu. Kaambo keni ncaakaboolela nka kubambulula cinyonyoono. Kutali kwiinda mu nguzu nzyaakajisi kale pele kwiinda mu luyando, kusyoma, akuteelela. Swebo tatukonzyi kuti atubede Leza muzintu zimwi mpoonya katali Leza muli zimbi – walo kunooli NGU Leza antela TALI Leza. IBbaibbele lyaamba kuti tali Leza.


Eeci ncibalo citali ca-WLC. Cakazyila ku: https://christianity.stackexchange.com/questions/84184/what-is-the-biblical-basis-for-jesus-having-one-nature-only-a-human-nature

Twakagwisya mucibalo citaanzi mazina aabakomba mituni ngobayita Taata a Mwana, akubikka mucibaka cangawo mazina mataanzi ngubaapedwe. Kuyungizya waawo twakajokolosya mutumpango ntotulembulude akubikka mazina aa Taata a Mwana, mbuli mbwaakalembedwe kutaanguna abalembi bamu Bbaibbele bakayoyelwa moza. Nkamu ya-WLC