Print

Paghahanda para mamuhay kasama si Yahuwah

Ang pinakadakilang gantimpalang ibibigay sa nagtagumpay ay hindi pagiging imortal. Sa halip, ito ay ang pribilehiyo ng pamumuhay sa mismong presensya ni Yahuwah sa Kanyang paparating na kaharian sa lupa. Kapag sinanay mo ang iyong pananalig para tanggapin ang kaligtasan, naghahanda para mamuhay kasama si Yah, ang mismong gawa na iyon ay idinadagdag sa iyo para sa pagkamatuwid.

 

pader ng kasalanan

Ang kasalanan ay inihihiwalay ang kaluluwa mula sa Manlilikha. Inilarawan ni Pablo si Yahuwah bilang “Mapagpala at tanging Makapangyarihan, Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananahan sa liwanag na di-malapitan! Walang taong nakakita o makakakita sa kanya. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan.” (1 Timoteo 6:15-16, FSV) Noong si Moises, namangha sa kagandahan ng banal na katangian, nakiusap na makita si Yahuwah nang mukha sa mukha, matiyagang ipinaliwanag ni Yahuwah, “Hindi mo makikita ang aking mukha: sapagka't hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay.” (Exodo 33:20, ADB)

Ang ganitong nabubuhay, napakataas at marangal, hindi maunawaan ang kabanalan na Siya ay nananahan sa liwanag na hindi malalapitan ay hindi maaaring maiugnay sa isang bumagsak na makasalanan. Higit pa ang nagawa ni Yahushua kaysa sa namatay lang para sa mga makasalanan: ang kanyang buhay, bilang ganap na tao, hindi banal na kasapi ng sangkatauhan, ay ipinakita kung ano ang nais gawin ng Ama kung Siya ay isang tao.

Tinatanggap ni Yahushua ang mga ina at mga bata ay ipinapakita ang Ama nang may mga bukas na kamay upang tanggapin ang mga nakaliligtaan ng lipunan.

Sinasabi ni Yahushua, “Hindi rin kita huhusgahan; humayo ka, at huwag nang magkasala,” ay ipinapakita ang Ama na may mainit, maunawaing ngiti, handa at sabik na magpatawad.

Pinapagaling ni Yahushua ang may sakit at inaalagaan ang sawi sa pag-ibig, ay ipinapakita ang Ama na nakayuko para yakapin ang sangkatauhan, tumutulong saanman Niya maaaring gawin.

Ito ang rebelasyon ng katangian ng walang hanggang pag-ibig ng Ama na naghahanda sa mga puso ng tao para sa gantimpala na naghihintay sa matuwid:

At mula sa trono, isang malakas na tinig ang aking narinig, “Masdan ninyo, ang tahanan ni Yahuwah ay kasama na ng mga tao. Maninirahan siya sa kanila bilang Elohim nila; sila'y magiging bayan Niya, at si Yahuwah mismo ay makakasama nila at magiging Elohim nila; papahirin Niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan; ni magkakaroon ng pagluluksa at pagtangis, at kahit kirot ay di na rin mararanasan, sapagkat lumipas na ang mga unang bagay.” (Tingnan ang Pahayag 21:3-4.)

Para makayang mabuhay sa mismong presensya ng Makapangyarihan; para tumingin sa mukha ng hindi mailarawang kadalisayan at walang hanggang pag-ibig ... ito ang gantimpala ng matuwid. Ang mabuting balita na si Yahushua ay ipinahayag iyon, ang paghahanda para sa kaluluwa na nagpapabago sa makasalanan tungo sa isang anak ni Yah, makakaya na tumingin nang harapan, mukha sa mukha, ay isang kaloob ng banal na kagandahang-loob. Ang kaloob na ito ay makukuha ng bawat tao, gaano man siya nalubog sa kasalanan, at tatanggapin lamang ito sa pananalig.

Pagbabago sa pananalig

Malinaw na ipinahayag ng Roma 3:10: “Walang matuwid, wala, kahit isa.” Ang pagkamatuwid ay pagkakaugnay sa banal na kautusan. Hindi mo maaaring baguhin ang iyong sarili mula sa isang makasalanang rebelde tungo sa isang matuwid na tao. Hindi ko rin maaaring gawin. Ngunit si Yahuwah ay maaaring gawin. Ang gagawin mo lamang ay hayaan ang iyong pananalig na makuha ang pangako at ang katunayang ito ay agad mapupunta sa iyo!

Si Pablo, na kinuha ang mensahe ng mabuting balita para sa mga Hentil, ay ipinaliwanag ang kahanga-hangang transaksyon ng kagandahang-loob para sa mga mananampalataya sa Roma.

Ano ba ang sinasabi ng Kasulatan? “Sumampalataya si Abraham kay Yahuwah, at ito ang pinagbatayan ng kanyang pagiging matuwid.” Sa taong nagtatrabaho, ang kanyang tinatanggap ay hindi itinuturing na kaloob kundi sahod.

Sa kanya namang walang kalakip na gawa ngunit sumasampalataya kay Yah at nagtuturing na matuwid sa masama, ang kanyang pananampalataya ang batayan ng kanyang pagiging matuwid. Ganoon din ang sinasabi ni David, na pinagpala ni Yahuwah ang taong itinuturing na matuwid hindi batay sa anumang gawa: “Pinagpala ang mga taong pinatawad ang mga pagsuway, at silang pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na kailanman sisingilin ni Yahuwah sa kanyang kasalanan.” (Tingnan ang Roma 4:3-8.)

Sa ibang salita, kapag inabot mo ang kamay ng pananalig para tanggapin ang kaligtasan, ang mismong pananalig na iyon ay idinadagdag sa iyo para sa pagkamatuwid!

tumitingin sa itaas

Hayaan iyon na lumubog sa sandali: ang mismong gawa ng pagtanggap ng kaligtasan sa pananalig ay idinadagdag sa iyo para sa pagkamatuwid!

Wala kang kailangang gawin para makamit ito. Sa katunayan, wala kang magagawa para makamit ito. Tanggapin lamang ito sa pananalig ang tangi mong maaaring gawin. At ang mismong pananalig na sinasanay mo para tanggapin ang kaloob na iyon ay, mismo, isa ring kaloob!

“Ayon sa kaloob na aking tinanggap, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag ninyong ituring ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, ituring ninyo ang inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ni Yahuwah sa bawat isa sa inyo.” (Tingnan ang Roma 12:3.)

Muling malikha sa larawan ni Yahuwah

Kapag sinanay mo ang pananalig na ibinigay mo at tinanggap ang kaloob ni Yahuwah ng pagkamatuwid ni Yahushua, muli kang lilikhain ni Yahuwah tungo sa Kanyang larawan. Muli, ito ay hindi isang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili. Ito ay gawa ni Yahuwah at gawa lamang Niya.

At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis: sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ninyong mga diosdiosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa; at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang; at kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Elohim. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan. (Ezekiel 36:25-29, ADB)

Ibibigay ni Yahuwah sa iyo ang literal na lahat ng bagay na kailangan mo upang ikaw ay maligtas.

Nasa iyo pa rin ang pasya

pasya

Sa huli, ito pa rin ay tutungo sa personal sa pasya, at walang sinuman ang maaaring gumawa ng pasyang iyon para sa iyo. Kapag pinili mo, maaari kang mamuhay magpakailanman sa agarang presensya ni Yahuwah, ang pinagmulan ng lahat ng kagalakan. At, hindi tulad ni Moises sa Ilang, magkakaroon ka ng pagkakataon na makita ang Ama nang mukha sa mukha.

“Sapagkat malabo pa ang ating nakikita sa salamin, ngunit pagkatapos nito ay makakakita tayo nang mukhaan. Ang nalalaman ko ngayon ay bahagi lamang, ngunit pagkatapos ay lubos akong makauunawa kung paanong ako ay lubos na nauunawaan.” (1 Corinto 13:12, FSV)

Nasa iyo ang pasya: piliin na tanggapin ang kaloob na ipinagkakaloob ni Yahuwah sa iyo. Ang Ama ay naghihintay nang hindi mailarawan na paghahangad upang idagdag sa iyo ang pagkamatuwid ni Kristo. Kapag tinanggap mo ang kaloob na ito, ang Kanyang kagalakan ay walang hanggan. Siya ay sukdulan sa kasiyahan, na ang Kanyang kagalakan ay umaapaw sa pag-awit:

Inalis ni Yahuwah ang mga kahatulan sa iyo,

Kaniyang iniwaksi ang iyong kaaway:

Ang Hari sa Israel, sa makatuwid baga'y si Yahuwah, ay nasa gitna mo;

Hindi ka na matatakot pa sa kasamaan.

Si Yahuwah mong Elohim ay nasa gitna mo,

Na Makapangyarihan na magliligtas;

Siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan;

Siya'y magpapahinga sa kaniyang pagibig;

Siya'y magagalak sa iyo na may pagawit. (Tingnan ang Sofonias 3:15 at 17.)

Tanggapin ang kaloob na ito at ikaw ay tatayo sa harap ni Yahuwah sa kasakdalan ni Yahushua. Si Yahuwah pagkatapos nito ay magagalak sa iyo na may pag-awit.

papuri