Print

Paniniwala sa Ebanghelyo ni Yahushua

Ito ay isang hindi-WLC na artikulo. Kapag gumagamit ng mga pinagkukunan mula sa mga labas na may-akda, kami'y naglalathala lamang ng nilalaman na may 100% pagkakatugma sa Bibliya at sa mga kasalukuyang paniniwalang biblikal. Kaya ang ganitong mga artikulo ay maaaring ituring na parang direktang galing sa WLC. Kami'y lubos na pinagpala sa paglilingkod ng maraming tagapaglingkod ni Yahuwah. Ngunit hindi namin inaabiso ang aming mga kasapi na galugarin ang iba pang gawa ng mga may-akda na ito. Ang mga gawang iyon ay hindi na namin isinama mula sa paglalathala dahil ang mga iyon ay naglalaman ng mga kamalian. Nakalulungkot, wala pa kaming nahahanap na paglilingkod na walang dungis. Kung ikaw ay nagulantang sa ilang hindi-WLC na inilathalang nilalaman [artikulo/episodyo], tandaan ang Kawikaan 4:18. Ang aming pagkakaunawa ng Kanyang patotoo ay umuusbong, sapagkat mas maraming liwanag sa ating landas. Mas itinatangi namin ang katotohanan nang higit sa buhay, at hangad ito saanman ito matatagpuan.

Upang maniwala sa ebanghelyo ay para maligtas; upang hindi maniwala sa ebanghelyo ay para mahatulan (Marcos 16:15, 16; Roma 1:16; Marcos 8:38; Lucas 9:26). Upang maniwala sa Anak ay para magkaroon ng buhay na walang hanggan; upang hindi maniwala sa Anak ay hindi para sa buhay at darating sa poot ni Yahuwah (Juan 3:36; 3:5-8 at 1 Juan 5:10-13). Malinaw, pagkatapos, ano ang paniniwalaan at hindi paniniwalaan ng isa ay sukdulang mahalagang bagay na may mga kahihinatnan nang lagpas sa buhay na ito. Ngunit ano ang dapat paniwalaan ng isa? Ano ang ebanghelyo ni Yahushua? Ano ito para “maniwala sa Anak”?

Una, isaalang-alang ang Hebreo 11:6: “At kung walang pananampalataya, hindi maaaring malugod si Yahuwah sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Yahuwah at Siya ang nagbibigay-gantimpala sa mga nagnanais maglingkod sa Kanya.” Si Yahushua, bilang pagtugon sa kanyang Ama, ay sinabi, “At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na tanging tunay na Yahuwah at si Kristo Yahushua na iyong isinugo” (Juan 17:3; 1 Juan 5:20). Tandaan na ang isa ay dapat na paniwalaan si Yahushua na isinugo at ang kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Upang maniwala sa Anak ay para maniwala kung sino siya – ang Kristo, Mesias, ang Anak ng nabubuhay na Yahuwah (Juan 20:31; 8:24; Mateo 16:16). At tandaan rin na ayon sa Juan 3:36 ay upang “maniwala sa Anak” ay para “sumampalataya sa Anak,” iyon ay para maniwala sa sinabi niya. Ang mga salitang sinabi niya ay ang mga salitang ibinigay sa kanya ni Yahuwah upang bigkasin; dahil dito, upang hindi maniwala sa kanyang mga salita ay para tanggihan ang mga salita ni Yahuwah (Juan 3:34; 8:26, 46, 47; 12:44-49; 14:10, 23, 24; 17:8; Marcos 8:38). Si Yahuwah, na nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsasalita rin sa pamamagitan ng Kanyang Anak (Hebreo 1:1, 2). Nahulaan ni Moises at sa paggamit ni Pedro ay ipinahayag na ang sinuman na hindi nakaririnig ng mga salita ni Yahushua – nahulaan ni Moises – “ay pupuksain” (Deuteronomio 18:18, 19; Mga 3:22, 23). Sa kabilang dako, upang maniwala sa kanyang mga salita ay para magkaroon ng siguradong pag-asa ng “buhay na walang hanggan” (buhay sa panahon na darating) o kaligtasan, sapagkat ang kanyang mga salita ay buhay at mahalaga (Juan 5:24; 6:47, 63, 68; 1 Timoteo 6:3, 4; 2 Timoteo 1:10; Hebreo 2:3; Roma 1:16). Hindi lamang ang sinuman ay dapat na makinig sa mga salita ni Yahushua, siya dapat ay “panatilihin” o magpatuloy sa kanila nang may pagtalima (Juan 8:30-32, 51; 14:23; Lucas 6:46-49; Marcos 16:15, 16).

Upang maniwala sa ebanghelyo ay para maligtas; upang hindi maniwala sa ebanghelyo ay para mahatulan. Upang maniwala sa Anak ay para magkaroon ng buhay na walang hanggan; upang hindi maniwala sa Anak ay hindi para sa buhay at darating sa poot ni Yahuwah.

Ano naman ang mensahe na itinuro ni Yahushua? Hayaang magpatotoo ang talaan: “Nagpunta si Yahushua sa Galilea at nangaral ng Magandang Balita mula kay Yahuwah. Sinabi niya, ‘Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ni Yahushua. Kaya magsisi na kayo at sumampalataya sa Magandang Balitang ito!’” (Marcos 1:14, 15). “Nilibot ni Yahushua ang buong Galilea sa pagtuturo sa mga sinagoga at pagpapahayag ng Magandang Balita ng kaharian” (Mateo 4:23). “Nagtungo si Yahushua sa bawat lungsod at nayon at sa mga lugar na iyon ay nangangaral at naghahayag ng mabuting balita ng paghahari ni Yahuwah” (Lucas 8:1). Kinamamayaan ay tinukoy ni Lucas sa kanyang unang talaan bilang “ang lahat ng mga ginawa at itinuro ni Kristo Yahushua mula sa simula” bago ang kanyang pag-akyat (Mga Gawa 1:1). Pagkatapos ay sinabi niya na si Yahushua ay lumitaw sa mga Apostol. “Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, nagpakita siya nang maraming ulit sa kanila upang mapatunayang siya ay buháy. Ginawa niya ito sa loob ng apatnapung araw at nagturo ng mga bagay tungkol sa paghahari ni Yahuwah” (Mga Gawa 1:3). Si Yahushua, sa lahat ng kanyang paglilingkod, ay itinuro ang “magandang balita (ebanghelyo) ng paghahari ni Yahuwah.”

Kapag si Yahushua ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga talinghaga ng mga bagay na ito, gaya ng madalas niyang gawin, inilarawan niya ang isang maghahasik na magpupunla ng binhi. Ang binhi ay bumagsak sa iba’t ibang uri ng lupa at alinsunod na gumagawa: ang ilan, ay sinira ng mga ibon; ang ilan ay lumago nang saglit sa mabatong lupa; ang ilan ay nasamid ng mga tinik; ang ilan ay lumikha ng bunga sa iba’t ibang laki. Sa pagkukumpara ng mga talaan sa Mateo 13:3-23 at Lucas 8:1-15 ay nakikita natin ang sumusunod: Ang binhi ay kumakatawan sa “salita ni Yahuwah” o ang “salita ng Kaharian.” Ang lupa ay kumakatawan sa mga puso ng tao. Ang mga ibon ay simbulo ng Diyablo na hangad na wasakin “ang salita mula sa kanilang puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas.” Sa mabatong lupa, ang halaman ay hindi maaaring magbaba ng ugat na kailangan para manatiling buhay. Ang mababaw na pananampalataya ay walang sapat na lakas upang makatiis sa panahon ng dakilang kahirapan o pag-uusig at kaya ito nahuhulog. Ang mga tinik na nasamid sa batang halaman ay kumakatawan sa mga haplos at mga kasiyahan ng buhay na ito at ang panlilinlang ng mga kayamanan, na sumisira sa pananampalataya. Ang iba’t ibang antas ng pagiging produktibo sa mabuting lupa ay kumakatawan sa anong nagaganap sa “isang matapat at mabuting puso” – naririnig ang salita ng Kaharian, nauunawaan ito, pinapanatili ito at lumilikha ng matatag na bunga ayon sa sukatan ng pananampalataya. Ang “salita ng Kaharian” na ito ay walang iba kundi ang “Magandang Balita ng Kaharian.” Nananalig na ang Magandang Balita ay humahantong sa parehong Kristyanong pamumuhay (Roma 14:17) at kaligtasan. Pinantay ni Lucas ang pakikinig at paniniwala sa salita ni Yahuwah o ang salita ng Kaharian sa pagiging ligtas. Ang kaligtasan ay ganap na matatanto sa panahong darating, sa Kaharian ni Yahuwah (Marcos 10:30; Mga Gawa 3:19-21). Ang puntong ito ay kinumpirma sa pagsisiyasat ng mga terminong ginamit sa Mateo 19:13-30. Sa tekstong ito ang mga pagpapahiwatig ng pagkakaroon ng “buhay na walang hanggan” (berso 16), pumapasok tungo sa “buhay” (berso 17), pumapasok tungo sa “Kaharian ng langit o Kaharian ni Yahuwah” (berso 23, 24), nagiging “ligtas” (berso 25), at magmamana ng “buhay na walang hanggan” (berso 29) ay magkatumbas ang kahulugan.

Inalam kay Maria na ang anak na dinadala niya ay nagmula sa paggawa ng kapangyarihan ng Kataas-taasan at dahil diyan ay tatawaging Anak ni Yahuwah.

Ang Magandang Balita, na itinuro ni Yahushua ay ang kaparehong Magandang Balita na kinomisyon niya sa kanyang mga alagad upang ituro sa buong sanlibutan (Marcos 16:15, 16; Mateo 28:19, 20). Ipinahayag pa niya na mayroong panahon na ang “Ebanghelyong ito ng Kaharian ay ipangangaral sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa.” (Mateo 24:14). At kaya ang Magandang Balita ay tunay ngang lumaganap saan man (Roma 10: 8-18; Colosas 1:5, 6, 23). At ito’y magpapatuloy “hanggang sa katapusan ng panahon” (Mateo 28:20).

Sa panahon ng pagsilang ni Yahushua, tandaan kung ano ang sinabi ng anghel sa mag-asawang Jose at Maria. Si Jose ay inalam na ang bata, na dala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay ipinaglihi ng Banal na Espiritu. Siya ay “magsisilang ng isang lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay YAHUSHUA [iyon ay Tagapagligtas], sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan” (Mateo 1:18-21). Inalam kay Maria na ang anak na dinadala niya ay nagmula sa paggawa ng kapangyarihan ng Kataas-taasan at dahil diyan ay tatawaging Anak ni Yahuwah. “Kaya, magdadalang-tao ka at magsisilang ng isang lalaki, at tatawagin mo siya sa pangalang YAHUSHUA. Siya'y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Yahuwah ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya magpakailanman sa sambahayan ni Jacob at ang paghahari niya ay walang katapusan” (Lucas 1:31-35).

Sa landas na ito, natutunan nila ang bagay ng kanyang una at ikalawang pagdating. Ang mga bagay na ito ay bumubuo sa Magandang Balita habang nakikita natin sa anghelikong pagpapahayag sa mga pastol sa labas ng Bethlehem: “Huwag kayong matakot, sapagkat dala ko sa inyo ang mabuting balitang ikagagalak ng lahat ng tao. Sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong Tagapagligtas, ang Kristong Panginoon” (Lucas 2:10, 11). O kaya’y sa pahayag ni Pedro, noong ibinangon ni Yahuwah ang Kanyang Anak at itinaas siya sa Kanyang kanang kamay, ang Mesias ay magiging “Tagapanguna at Tagapagligtas” (Mga Gawa 5:30, 31).

Ang talaan ng Bagong Tipan ay iniugnay ang nilalaman ng apostolikong mensahe bilang “ang mga bagay na tungkol sa Kaharian ni Yahuwah at Kristo Yahushua.” Noong si Felipe ay tumungo sa Samaria at “ipinangaral sa kanila ang Kristo,” anumang narinig at pinaniwalaan nila ay ipinahayag sa paraang ito: “Ngunit nang naniwala sila kay Felipe na nangangaral ng Magandang Balita tungkol sa paghahari ni Yahuwah at sa pangalan ni Kristo Yahushua, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae.” (Mga Gawa 8:5, 12).

Hindi lamang ginawa ang mga pangako ng tipang Davidiko kabilang ang kapanganakan at muling pagkabuhay ng Mesias, tiniyak rin nila ang kanyang pamamahala sa ibinalik na Davidikong Kaharian sa trono ni David rin.

Sinabi ni Pablo, “Kami ang nangangaral sa inyo ng Magandang Balita, na ang ipinangako ni Yahuwah sa ating mga ninuno, ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak, nang kanyang muling buhayin si Yahushua” (Mga Gawa 13:32, 33). Ito’y nagkatulad sa anong iniugnay ni Pedro sa Mga Gawa 3:25, 26 tungkol sa pagpapala ni Abraham, kabilang ang muling pagkabuhay ni Yahushua (Mga Gawa 13:34) at ang kapatawaran mula sa kanya (Galacia 8:6-9, 13, 14, 26-29; Roma 4:3-8, 13-16). Sa konteksto, ang diskurso sa Antioquia (Mga Gawa 13) kabilang ang isang Tagapagligtas para sa Israel ng angkan ni David (berso 22, 23; 2 Timoteo 2:8; Lucas 1:68-75). Hindi lamang ginawa ang mga pangako ng tipang Davidiko kabilang ang kapanganakan at muling pagkabuhay ng Mesias, tiniyak rin nila ang kanyang pamamahala sa ibinalik na Davidikong Kaharian sa trono ni David rin (Isaias 55:3; 2 Samuel 7:12-16; Awit 89:19-37; 16:8-11; Mga Gawa 2:22-36; 5:30, 31; 13:34-37; Lucas 1:30-33; 2:10, 11). Idinugtong ni Pablo ang kanyang mensahe sa mga patnyarkang pangako at ang pag-asa ng Israel (Mga Gawa 26:6, 7; Galacia 3:6-9, 13, 14, 26-29; Roma 15:8). Ang rebelasyon ni Isaias ng “mabuting balita,” na basehan para sa “pag-asa ng Israel,” ay kabilang ang parehong paghahari ni Yahuwah sa pamamagitan ng Mesias (52:7; 40:9, 10) at ang kaligtasan ni Yahuwah sa pamamagitan ng nagpakatiis (53:1-12). Ang pag-asa ng Israel ay ang pag-asa ng lahat ng pananampalataya kay Kristo Yahushua (Efeso 2:11-3:6).

Sa sulat para sa mga taga-Efeso, pinatotoo ni Pablo ang tungkol sa “pagsisisi kay Yahuwah, at ang pananalig sa ating Panginoong Kristo Yahushua.” Ito ay isang patotoo ng “Magandang Balita ng kagandahang-loob ni Yahuwah” at “pagtuturo ng Paghahari ni Yahuwah.” Ang mga bagay na ito ay umabot “sa lahat ng tagapayo ni Yahuwah” (Mga Gawa 20:20-27). Ang kagandahang-loob ni Yahuwah na nagdadala ng kaligtasan ay lumitaw sa kaloob ng Kanyang Anak (Efeso 1:7; 2:4-8, 13-16; Titus 2:11; Juan 3:15, 16) at makikitang muli sa “lumalagpas na yaman” sa panahong paparating (Efeso 2:7; 1:10; 1 Pedro 1:13).

Sa sulat sa mga taga-Corinto, sinabi niya, “Ngayon ay ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang tungkol sa ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap, na siya naman ninyong kinatatayuan. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo, kung panghahawakan ninyo itong mabuti. Kung hindi, kayo'y sumampalataya nang walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang akin din namang tinanggap: na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing; at muling binuhay pagsapit ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan” (1 Corinto 15:1-4). Pagkatapos, siya’y nagpatuloy sa paglalarawan ng patunay at pangangailangan ng muling pagkabuhay ni Kristo at ng mga naghihintay sa kanyang pagbabalik (berso 5-23). Nang walang patlang sa kanyang kaisipan, sinabi niya ang paghahari ni Kristo at ang panghuling paglilipat ng Kaharian ni Yahuwah sa kanyang Ama, “upang si Yahuwah ay mangibabaw sa lahat” (berso 24-28). Kaya ang kanyang magandang balita sa kanila ay kabilang ang anong nakamit ni Yahushua sa kanyang unang pagdating at ang krus at anong makakamit niya sa kanyang muling pagdating at ng Kaharian. Iyon ay ang “kaligtasan” na ukol sa isinulat ng mga propeta noong sila’y “ipahayag ang mga pagdurusang mararanasan ni Kristo at ang kaluwalhatian pagkatapos nito” (1 Pedro 1:9-11).


woman holding flowers

Sa pagwawakas ng kanyang paglilingkod, si Pablo ay nasa ilalim ng aresto sa bahay sa Roma. Ibinahagi niya ang Ebanghelyo sa marami sa kanyang panunuluyan. Siya’y “nagpaliwanag at nagpatotoo sa kanila si Pablo tungkol sa paghahari ni Yahuwah. Sinikap niyang hikayatin sila tungkol kay Yahushua mula sa isinasaad ng Kautusan ni Moises at ng mga propeta. May ibang naniwala sa kanyang sinabi at may iba namang hindi” (Mga Gawa 28:23, 24). Sa berso 28, matapos tukuyin ang pangkalahatan pagtanggi ng mga Hudyo sa kanyang salita, sinabi niya, “Kaya nais kong sabihin sa inyo na ipinararating na sa mga Hentil ang kaligtasang ito mula kay Yahuwah, at pakikinggan nila ito!” Pinantay niya dahil dito ang mga bagay tungkol kay Yahushua at Kaharian ng mensahe ng kaligtasan (Mga Gawa 20:46; Mateo 21:43). Pagkatapos, sinabi sa atin, “Dalawang taóng nanirahan sa Roma si Pablo, sa bahay na kanyang inuupahan. Tinatanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Buong tapang at malaya niyang ipinangangaral ang mga bagay tungkol sa paghahari ni Yahuwah at itinuturo ang tungkol sa Panginoong Kristo Yahushua” (berso 30, 31).

Sinasabi ng Hebreo 9:24-28 na si Yahushua ay lumitaw upang tanggalin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili; siya ngayo’y lumilitaw na sa presensya ni Yahuwah para sa ating lahat; at muling babalik sa lupa sa ikalawang pagkakataon at kukumpleto ng kaligtasan.

Sinasabi ng Hebreo 9:24-28 na si Yahushua ay lumitaw upang tanggalin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili (berso 26); siya ngayo’y lumilitaw na sa presensya ni Yahuwah para sa ating lahat (berso 24); at muling babalik sa lupa sa ikalawang pagkakataon at kukumpleto ng kaligtasan (berso 28). Kaya mayroon tayong unang pagdating at ikalawang pagdating; ang pagdurusa at ang kaluwalhatian; ang pangalan at ang Kaharian; ang krus at ang korona sa mensahe ng Ebanghelyo.

Ang mga anghel, si Yahushua, at ang mga Apostol ay ipinadala ang kaparehong mensahe ng Ebanghelyo, na magdadala ng pananampalataya para sa kaligtasan para sa lahat ng nananalig at nagpapatuloy rito. Mayroon lamang isang Ebanghelyo (Galacia 1:6-9) at isang pananampalataya at pag-asa na humahantong sa kaligtasan (Efeso 4:4, 5; Judas 3). Ang Simbahan ng kasalukuyan ay dapat na ipadala ang kaparehong kumpletong mensahe ng Ebanghelyo. Ang mananampalataya ng kasalukuyan ay dapat na maniwala sa kaparehong Ebanghelyo ng Kaharian.

Kami’y magwawakas sa siping ito: “Ang pag-asa ay isang epektong nilikha ng pananampalataya sa mga pangakong hindi pa natutupad ng Ebanghelyo. Dahil dito, para magkaroon ng isang pag-asa ay dapat may isang pananampalataya bilang isang yunit na may iisang layunin: at para sa isang pananampalataya, may isa lamang dapat na Ebanghelyo, bilang isang yunit na may iisang layunin…Ang Bibliya ay itinuturo na mayroong isang pag-asa; dahil dito’y kailangan ng isang pananampalataya at isang Ebanghelyo para lumikha ng isang pag-asa” — J.M. Stephenson sa The Herald of Messiah’s Reign.

man at ocean

Ito ay isang hindi-WLC na artikulong isinulat ni Arlen F. Rankin (Focus on the Kingdom, Volume 8, No. 6, March, 2006)

Tinanggal namin mula sa orihinal na artikulo ang lahat ng mga paganong pangalan at titulo ng Ama at Anak, at pinalitan ang mga ito ng mga orihinal na pangalan. Dagdag pa, ibinalik namin sa mga siniping Kasulatan ang pangalan ng Ama at Anak, sapagkat ang mga ito ay orihinal na isinulat ng mga napukaw na may-akda ng Bibliya. -Pangkat ng WLC