Print

Placatá Země: Opusťme teorii zeměkoule!

Země není glóbus!


Pravda tě bude šokovat.

"Buď jméno Yahuwahovo požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jeho jest.... On zjevuje věci hluboké a skryté; zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá."  (Daniel 2,20.22)

Leaning Tower of Pisa

Cokoliv postavené na špatném základě musí zákonitě padnout.

Šikmá věž v Pisa je ikonou Itálie. Co ji proslavilo? Špatný základ, který způsobil naklonění věže o 5,5 stupňů předtím, než poslední restaurační práce narovnaly věž na bezpečných 3,99 stupňů. Když je nějaká stavba postavena na špatném základě, nakonec padne.

"Vesmírný program" NASA byl postaven na jediné původní lži: na teorii, že země je koule, obíhající kolem slunce. Nyní je čas, aby tato lež a všechno, co na ní stojí, spadlo.

Záměrem WLC bylo od samého počátku své existence poskytnout platformu pro rozšíření pravdy k tolika lidem, jak je jen možné. Ale nejen to, také aktivně hledat pravdu a sdílet ji, jak je postupně odhalována. Aby to bylo efektivní a možné, WLC zůstalo nezávislé na jakýchkoli denominačních vztazích, svobodné pro "Přípravu lidí na Spasitelův brzký návrat".

Anděl řekl Danieli, že "mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží." (Daniel 12,4) Takto obsažené zaslíbení většího světla, které má přijít, inspirovalo tým WLC v jeho práci. To zahrnovalo:

Nejdříve však bylo nutné opravit nauky založené na špatných předpokladech. Více než jedenkrát musel WLC tým litovat a vyznat mylná učení minulosti, když bylo zjeveny nové pravdy. A nyní vyvstává nová pravda: pravá podoba země. Tato konkrétní věc je něco zcela jiného, než co přišlo dříve. Žádná jiná pravda, kterou WLC tým studoval, se nezdála na první pohled tak zjevně vzdálená přijatým vědeckým "faktům".

Nauka, že svět je zeměkoule, obíhající okolo slunce, je teorie, která byla přijímána od svého založení a nyní je všeobecně přijímána jako "skutečnost". Důkladný průzkum odhalil šokující pravdu, že země není ve skutečnosti žádnou zeměkoulí rotující skrze nekonečné prostory vesmíru. I když není "plackou" ve smyslu, že by někdo došel na její okraj a spadl dolů, není ani planetou tvaru koule, jak bylo vyučováno posledních 500 let. Je přesně to, co učí Bible a všechny dávné kultury: nehybnou masou země a oceánů, obklopenou ochrannou klenbou.

Všechny dávné kultury světa popsaly v dějinách existenci geocentrické, stacionární, placaté země. Egypťané, Indové, Májové, Číňané, původní Američané a doslova každá dávná civilizace na zemi měla kosmologii geocentrické, placaté země. Před Pythagorem neexistovala představa rotující zeměkoule a i po Pythagorovi zůstala nejasnou představou pro několik málo lidí až do doby o 2000 let později, kdy Koperník oživil heliocentrickou teorii.1

WLC přijalo pravdu o uzavřené, stacionární zemi teprve po důkladném průzkumu dostupných vědeckých a astronomických údajů. Biblické výroky podporující nehybnou zemi zde vždy byly, ale byly přehlíženy jako básnická vyjádření. WLC tým lituje, že už dříve nepřijal tuto krásnou Biblickou pravdu. Yahuwah je Stvořitel. On pracuje podle Svých vlastních zákonů vědy. Věda, astronomie a aplikovaná matematika ve skutečnosti podporuje nehybnou zemi uzavřenou pod klenbou... přesně jak učí Písmo! Ale i kdyby zákony vědy nepodporovaly tuto pravdu, WLC ji přijme s otevřenou náručí. Slovo Všemohoucího je dostačujícím důkazem pro podporu jakékoliv nauky nebo doktríny.

S tímto novým porozuměním pravého rozvržení země přichází také i více světla ohledně proroctví. Tak jak Bible předpověděla: "Je třeba, abys znovu prorokoval" (Zjevení 10,11), nabízí pochopení uzavřené země kompletní a konečné naplnění tří andělských poselství, kde je svět vyzýván, aby uctíval Stvořitele (první andělské poselství). S tím, jak se tato pravda šíří, různorodé náboženské organizace, které jsou součástí Babylonu, zavrhnou bez výjimky tuto slavnou pravdu. Takto dojde k úplnému naplnění varování poselství druhého anděla ohledně pádu Babylonu. Všichni, kdo budou stát na straně této pravdy, zakusí pronásledování, jak je předpovězeno skrze třetího anděla, jakmile se papež stane vůdcem nového celosvětového náboženství, vyučujícího kulatou zemi.

"Svíjej se před ním, celá země! Pevně je založen svět, nic jím neotřese."

(1 Paralipomenon 16,30)

Během následujících týdnů a měsíců opraví WLC všechny své články a videa, které poukazují na mylnou heliocentrickou teorii o kulaté zemi. Tým žádá všechny o trpělivost během tohoto procesu. Kvůli velkého obsahu našeho webu je to nelehký úkol, který zabere nějaký čas. Přesto je WLC odhodlané postupovat dle každé pravdy, kterou Nebe zjeví.

WLC tým tě vyzývá, abys pečlivě studoval důkazy pro sebe sama.2 Je naprosto v pořádku, být zdrženlivý a opatrný, zatímco budeš shromažďovat více informací. Je také v pořádku přiznat si: "Já nevím!" Prosíme tě však, abys dogmaticky neuzavřel svou mysl k této možnosti, aniž bys prve pečlivě prozkoumal všechny dostupné důkazy.

Nebezpečí nového světla nespočívá v tom, že by bylo nové a proto automaticky špatné. Žádný upřímný hledač pravdy se nedopustí takové Laodicejské nadutosti. Nebezpečí spočívá v emoční a dokonce psychologické složitosti přizpůsobit se zcela novému a velice odlišnému paradigma. To může vytvořit chaos v mysli a vzteklé odhodlání nikdy se nenechat opět takto podvést. Pokušením je zavrhnout všechno, čemu člověk věří, i pravdu, kterou už má. Chápej tuto reakci mechanismu sebeobrany a neodkládej unáhleně stranou ustanovené pravdy.

Prosíme tě, abys nezavrhoval tuto nebo kteroukoliv jinou záležitost bez pečlivého, dobře zváženého a modlitebního studia. Buď připraven následovat pravdu, kamkoliv tě povede.

Flat Earth AE Map

By Strebe (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons


1 Eric Dubay, 200 Proofs Earth Is Not A Spinning Ball. I když si WLC váží dobrého výzkumu Dubaye ohledně tvaru země, nesouhlasíme  ani nepropagujeme nekřesťanské nauky, které zastává.

2 Buďte si vědomi toho, že někteří badatelé placaté země zastávají jiné nauky, které nejsou vždy v souladu s Biblí. I když je možné získat mnoho cenných informací, žádáme pilné studenty, aby si ponechali to, co jest dobré, a ostatní odložili stranou. Krása této pravdy je tak velká, že i někteří ateisté se při studiu uzavřené země stali křesťany a přijali Yahuwahovo Slovo.