Print

Pregătire pentru viețuire cu Yahuwah

Cea mai mare recompensă oferită nu este nemurirea. Ci mai degrabă, este chiar privilegiul prezenței lui Yahuwah în împărăția Lui pe pământ. Când îți exerciți credința pentru a accepta mântuirea, pregătirea viețuirii cu Yah, acest act ți se socotește ca neprihănire.

 

zidul păcatului

Păcatul separă sufletul de Creator. Pavel a descris pe Yahuwah ” pe care binecuvântatul şi singurul Suveran, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, o va descoperi la timpul potrivit, El, singurul Care are nemurirea, Care locuieşte într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia şi pe Care nici un om nu L-a văzut şi nici nu-L poate vedea. A Lui să fie onoarea şi puterea veşnică!” (1 Timotei 6:15-16) Când Moise, copleșit de frumusețea caracterului divin, a implorat să vadă fața lui Yahuwah, Yahuwah a explicat deplin, ” Dar, a zis El, tu nu-Mi poţi vedea faţa, căci omul nu mai poate trăi odată ce M-a văzut..” (Exod 33:20)

O astfel de ființă preaînălțată, a cărei sfințenie este necuprinsă care trăiește într-o lumină de care nu te poți apropia nu este cineva cu care să relaționezi. Yahushua a făcut mai mult decât să moară pentru păcătoși: viața sa, ca un om complet, ne-divin, membru al rasei umanedid a descoperit că Tatăl ar put fi asemenea dacă El ar fi ființă umană.

Yahushua acceptând mamele și copii descoperă pe Tatăl cu brațele larg deschise gata să primească pe nepăstuiții societății.

Yahushua zice, “Nici eu nu te condamn; mergi și nu mai păcătui,” prezintă pe Tatăl cu un zâmbet larg, înțelegător, gata și nerăbdător să ierte.

Yahushua vindecând bolnavi și mângâind inimile distruse, scoate în evidență pe Tatăl gata să îmbrățișeze umanitatea, ajutând-o cu tot ce poate.

Această revelație a caracterului Tatălui, a dragostei Lui infinite care pregătește inimile omenești pentru recompensa pe care o așteaptă neprihăniții.

Am auzit un glas puternic ieşind de la tron şi spunând: „Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei (şi va fi Dumnezeul lor). El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi; nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus.” (Apocalipsa 21:3-4.)

Să poți trăi în prezența nemijlocită a Celui Atotputernic; să privești fața indescriptibilei purități și a dragostei infinite… aceasta este recompensa neprihănitului. Vestea cea bună pe care Yahushua a declarat-o a fost că, pregătirea sufletească care transformă păcătosul într-un copil al lui Yah, capabil să privească constant fața Tatălui, este un dar al harului divin.

Transformarea prin credință

Romani 3:10 afirmă fără echivoc: “Nu este nici unul fără prihană, nici unul măcar.” Neprihănirea este în conformitate cu legea divină. Nu poți prin forțe proprii să te transformi din păcătos rebel într-o persoană neprihănită. Nici eu. Dar Yahuwah poate. Tot ce trebuie să facem este să lași ca mâna credinței tale să prindă făgăduința și realitatea este a ta instant!

Pavel, care a dus mesajul evangheliei la neamuri, a explicat această tranzacție a harului credincioșilor din Rome.

Căci ce spune Scriptura? „Avraam L-a crezut pe Yahuwah, şi acest lucru i s-a socotit dreptate.“Plata unui om care lucrează nu este considerată ca un dar, ci ca un lucru care îi este datorat, însă celui care nu lucrează, ci se încrede în Cel Care-l îndreptăţeşte pe cel neevlavios, credinţa îi este socotită dreptate. Tot aşa spune şi David când vorbeşte despre fericirea omului pe care Dumnezeu îl socoteşte drept fără fapte:„Ferice de cei ale căror nelegiuiri sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina!” ( Romani 4:3-8.)

În alte cuvinte, când întinzi mâna credinței să accepți mântuirea, chiar acea credință îți este socotită drept neprihănire!

privind în sus

Hai, să aprofundăm un moment: chiar actul acceptării mântuirii prin credință îți este socotită ca neprihănire.

Nu ai nevoie să faci ceva ca să-l obții. De fapt, nu există nimic prin care să-l obții. Tot ce poți să faci este s-o accepți prin credință. Și chiar această credință pe care o exerciți ca să accepți darul este ea însăși un dar!

“Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiţi modeşti în gândirea voastră, fiecare după măsura de credinţă pe care i-a dat-o Yahuwah.” ( Romani 12:3.)

Recreați în imaginea lui Yahuwah

Odată ce exerciți credința care ți-a fost oferită și accepți darul lui Yahuwah al neprihănirii lui Yahushua,atunci Yahuwah te recreiază după chipul Său. Din nou aceasta nu este ceva ce poți face pentru tine. Aceasta este lucrarea lui Yahuwah și numai a Lui.

Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi. Vă voi curăţi de toate necurăţiile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune înăuntrul vostru un duh nou. Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu înăuntrul vostru şi vă voi face să urmaţi hotărârile Mele, să păziţi legile Mele şi să le împliniţi. Veţi locui în ţara pe care am dat-o strămoşilor voştri. Voi veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi scăpa de toate necurăţiile voastre. Voi chema grânele şi le voi înmulţi şi nu voi mai trimite foametea peste voi. (Ezechiel 36:25-29)

Yahuwah has provided you with literally everything you need in order to be saved.

Depinde de tine să alegi

alegere

În definitiv, depinde doar de alegerea personală și nimeni nu o poate face pentru tine. Dacă, doar alegi, poți trăi veșnic în imediata prezență a lui Yahuwah, sursa întregii bucurii. Și, asemenea lui Moise în pustie, ai șansa să privești fața Tatălui.

“Acum vedem ca într-o reflecţie din oglindă, însă atunci vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaşte aşa cum am fost şi eu cunoscut..” (1 Corinteani 13:12)

Depinde de tine: alege să accepți darul oferit de Yahuwah. Tatăl așteaptă cu dor să-ți ofere neprihănirea lui Hristos. Când accepți darul, bucuria sa nu cunoaște margini. Va fi atât de fericit încât în dragostea Sa va cânta:

Yahuwah ți-a îndepărtat judecățile,

El a ucis pe inamicii tăi.
Regele lui Israel, Yahuwah,este în mijlocul tău;
Nu vei mai vedea, nicicând, pustiirea.
Yahuwah, Elohim al tău, în mijlocul tău,

Cel Atotputernic va mântui;
El se va bucura de tine cu mare bucurie,
Va tăcea în dragostea Lui,
De bucurie va cânta.” (See Zephaniah 3:15 and 17.)

Acceptă acest dar și vei sta înantea lui Yahuwah în perfecțiune lui Yahushua. Yahuwah se va bucura peste măsură, va cânta.

laudă