Print

Příprava pro život s Yahuwahem

Největší odměnou nabízenou tomu, kdo zvítězí, není nesmrtelnost. Je to výsada žít v přítomnosti Yahuwaha v Jeho přicházejícím království na zemi. Když skrze svou víru přijímáš spasení, což je příprava na život s Yahem, pak tento akt je ti počítán za spravedlnost.

 

stěna hříchu

Největší odměnou nabízenou tomu, kdo zvítězí, není nesmrtelnost. Je to výsada žít v přítomnosti Yahuwaha v Jeho přicházejícím království na zemi. Když skrze svou víru přijímáš spasení, což je příprava na život s Yahem, pak tento akt je ti počítán za spravedlnost.

Hřích odděluje duši od Stvořitele. Pavel popsal Yahuwaha takto: „ten blahoslavený a sám mocný, Král kralujících a Pán panujících, kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná.“ (1. Timoteovi 6,15-16) Když byl Mojžíš ohromen krásou božího charakteru a prosil Yahuwaha, aby Ho mohl vidět tváří v tvář, Yahuwah mu trpělivě vysvětlil: „Nebudeš moci viděti tváři mé; neboť neuzří mne člověk, aby živ zůstal.“ (Exodus 33,20)

Taková bytost, tak vysoká a vznešená, tak nepochopitelně svatá, že přebývá v nepřístupném světle, není někdo, ke komu může padlý hříšník někoho přirovnat. Yahušua udělal více než jen to, že zemřel za hříšníky: jeho život, jako úplný člověk, ne-božský člen lidské rasy, zjevil, jaký by byl Otec, kdyby byl lidskou bytostí.

Yahušua, který přijímal matky a děti, zjevil Otce s otevřenou náručí, která přijímá ty, které společnost přehlíží.

Když Yahušua řekl „Ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš více“, prezentoval Otce s vřelým, chápavým úsměvem, ochotným odpustit.

Když Yahušua uzdravoval nemocné a utěšoval zlomená srdce, ukázal Otce, který se sklání, aby objal lidstvo a pomohl, kdekoliv může.

Je to právě zjevení Otcova charakteru nekonečné lásky, která připravuje lidská srdce na odměnu, která očekává na spravedlivé:

I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek Yahuwahův s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Yahuwah s nimi bude, jsa jejich Bohem. A setřeť Yah všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly. (viz Zjevení 21,3-4)

Být schopen žít v blízké přítomnosti Všemohoucího, pohlížet na tvář nepopsatelné čistoty a nekonečné lásky … toto je ta odměna spravedlivých. Dobrou zprávou, kterou Yahušua vyhlásil, bylo, že příprava duše, která proměňuje hříšníka v dítko Yahovo a uschopní ho pohlížet na Otce tváří v tvář, je dar boží milosti. Tento dar je dostupný pro každou lidskou bytost, nehledě na to, jak hluboko zabředla do hříchu, která jej přijme prostou vírou.

Proměna skrze víru

Římanům 3,10 uvádí jednoznačně: „není spravedlivého ani jednoho“. Spravedlnost je shoda s božím zákonem. Ty sám se nemůžeš transformovat z hříšného rebela ve spravedlivého člověka. Ani já ne. Ale Yahuwah může. Vše, co potřebuješ učinit, je nechat tvou víru, aby se chopila zaslíbení, a realita je ihned tvá!

Pavel, který přinesl poselství evangelia pohanům, vysvětluje tuto obdivuhodnou transakci milosti věřícím v Římě.

Nebo co praví Písmo? Uvěřil pak Abraham Yahuwahovi, i počteno jemu za spravedlnost. Kdožť skutky činí, tomuť odplata nebývá počtena podle milosti, ale podle dluhu.

Tomu pak, kdož nečiní skutků, ale věří v toho, kterýž spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost, jakož i David vypravuje blahoslavenství člověka, jemuž Yahuwah přivlastňuje spravedlnost bez skutků, řka: Blahoslavení, jichžto odpuštěny jsou nepravosti a jejichžto přikryti jsou hříchové. Blahoslavený muž, kterémuž Pán nepočítá hříchu. (viz Římanům 4,3-8)

Jinými slovy, když natáhneš ruce víry, abys přijal spasení, tato pravá víra je ti počítána za spravedlnost!

pohled vzhůru

Na chvíli se nad tím zamysli: Právě ten čin přijetí spasení skrze víru ti je počítán za spravedlnost.

Nepotřebuješ udělat nic, aby sis to zasloužil. Ve skutečnosti neexistuje nic, co bys mohl udělat, aby sis to zasloužil. Jediné, co můžeš udělat, je přijmout to vírou. A právě tato víra, kterou použiješ k přijetí tohoto daru, je sama také dar!

„Neboť pravím (skrze milost, kteráž dána jest mi,) každému z těch, jenž jsou mezi vámi, aby ne více smyslil, než sluší smysliti, ale aby smyslil v středmosti, tak jakž jednomu každému Yahuwah udělil míru víry.“ (viz Římanům 12,3)

Znovustvořen v obraz Yahuwahův

Když použiješ víru, která ti byla darována, a přijmeš Yahuwahův dar přičtené Yahušuovy spravedlnosti, Yahuwah tě znovustvoří k Jeho vlastnímu obrazu. Opět, toto není něco, co můžeš udělat sám pro sebe. Toto dílo je Yahuwahovo a jedině Jeho.

A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich očistím vás. A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité. Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je. I budete bydliti v zemi, kterouž jsem byl dal otcům vašim, a budete lidem mým, a já budu vaším Bohem. Nebo vysvobodím vás ze všelijakých poškvrn vašich, a přivolám obilé, a rozmnožím je, a nedopustím na vás hladu. (Ezechiel 36,25-28)

Yahuwah ti poskytl skutečně vše, co potřebuješ, abys mohl být spasen.

Je to tvá volba

volba

Nakonec se jedná o osobní volbu a nikdo jiný nemůže za tebe tuto volbu učinit. Když si to zvolíš, můžeš žít navždy v bezprostřední přítomnosti Yahuwaha, zdroje veškeré radosti. A na rozdíl od Mojžíše na poušti, můžeš mít možnost pohlížet na Otce tváří v tvář.

„Nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, tak jakž i známostí obdařen budu.“ (1. Korintským 13,12)

Je to na tobě: zvol si přijetí daru, který ti Yahuwah nabízí. Otec čeká s nepopsatelnou touhou na to, aby ti mohl přičíst Yahušuovu spravedlnost. Když přijmeš tento dar, Jeho radost nebude znát hranic. On bude tak šťastný, že Jeho radost bude přetékat do zpěvu:

Odjal Yahuwah soudy tvé,
odklidil nepřítele tvého.
Král Izraelský Hospodin jest u prostřed tebe,
nebudeš se báti více zlého.

Yahuwah tvůj Elohim u prostřed tebe
mocný zachová tě,
radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe,
plésati bude nad tebou s prozpěvováním. (viz Sofoniáš 3,15 a 17)

Přijmi tento dar a budeš stát před Yahuwahem v Yahušuově dokonalosti. Yahuwah se pak bude z tebe se zpěvem radovati.

chvála